Overzicht onderwijstaken van Johan Verstraeten

  • A01A3A  Christelijke politieke en sociale ethiek
  • A06A5A  Christian Political and Social Ethics
  • A07B7A  Seminar Social and Peace Ethics
  • A06B4A  Business Ethics
  • A00C1A  Ethiek van vrede, oorlog en internationale relaties
  • A05D8A  Christian Social Traditions and Society
  • A04A6B  Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
  • A02A8B  Nieuwe religieuze bewegingen
  • A07E4A  Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit
  • A07L1A  Systematic and Hermeneutical Methods