Wat is het Duitslandjaar

Met het Duitslandjaar 2012 aan de KU Leuven willen we een jaar lang de aandacht vestigen op ons grootste buurland.  Ondanks de vrij intense samenwerking die reeds met een aantal Duitse instellingen bestaat, leeft de overtuiging dat er nog meer mogelijkheden bestaan. De K.U Leuven is in Duitsland onvoldoende bekend als kwaliteitsvolle onderwijs- onderzoeksinstelling. Dit betekent dat relatief weinig Duitse studenten hun weg naar Leuven vinden. Omgekeerd is er weinig mobiliteit vanuit Leuven naar de vele goede Duitse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Er is tevens ruimte om de samenwerking op onderwijs- en onderzoeksvlak met deze instellingen te verbreden. Met de hulp van de ambassade en de Duitse onderzoeksinstellingen met aanwezigheid in Brussel, zullen we het excellente onderzoek aan de KU Leuven in een aantal domeinen in Duitsland onder de aandacht te brengen.  Samen met een aantal focusinstellingen plaatsen we ook innovatieve ideëen op het vlak van onderwijs, mobiliteit en kennistransfer in de kijker.

Er worden een twintigtal activiteiten voorgesteld verspreid over het kalenderjaar in verschillende dimensies:

  • Wetenschappelijk onderzoek / samenwerking;
  • Socio-economische activiteiten en valorisatie van onderzoek;
  • Cultuur;
  • Mobiliteit en tewerkstelling;
  • Onderwijs

Deze activiteiten werden in nauw overleg met de Duitse ambassade gedefinieerd en zullen ook in gezamenlijk overleg uitgewerkt worden, door verschillende werkgroepen die naargelang de dimensie aan de KU Leuven zullen opgezet worden. Voor elk van de activiteiten wordt een coördinerend team samengesteld (waaronder de junior-diplomaten van de Duitse ambassade aan de KU Leuven) en wordt een draaiboek uitgewerkt. Voor de algemene coördinatie wordt een stuurgroep opgericht, die ook breder de samenwerking met Duitsland in de toekomst zal opvolgen/begeleiden.

Er wordt voor ge-opteerd om voor een aantal acitiviteiten prioritair de interactie aan te gaan met een twaalftal universiteiten die allen in mindere of meerdere mate reeds voorwerp uitmaken van een speciale band met Leuven via LERU, Coimbra, FUCE, geo-politieke inpassing (Vlaams beleid naar Noordrijn-Westfalen). Uiteraard kunnen initiatieven met andere decentrale partnerinstellingen ingepast worden in het programma van het Duitslandjaar, dat op die manier een paraplu kan bieden voor eventuele „bottom-up“ initiatieven.

Objectieven

  • Uitgaande mobiliteit naar Duitsland verhogen: reeds een aantal jaren  stagneert de uitgaande Erasmusmobiliteit naar Duitse universiteiten vanuit de KU Leuven rond de 50 studenten per jaar. Samen met de ambassade willen we deze aantallen verhogen en dit Duitse “contingent” beter invullen.
  • Inkomende mobiliteit vanuit Duitsland verhogen: in 2011 werd gestart met een branding- en positioneringscampagne in Duitsland (via Border Concepts) gericht op de rekrutering van kwaliteitsvolle Master’s en Phd studenten. Deze campagne (combinatie van uitgebreide Duitse website met landingspagina’s, gerichte Google en Facebook acties en aanwezigheid op Masters and More beurzen) zal in 2012 voortgezet worden. Initiële cijfers (Studentenadministratie) tonen een merkbare stijging in de aantallen Duitse studenten aan de KU Leuven in 2011-2012 tenopzichte van vorige jaren. Het is nog te vroeg om  het effect van de eerste campagne op het aantal kandidaat doctoraatsstudenten te kunnen inschatten.
  • Verhoging van de samenwerking met Duitse instellingen in het kader van EU-projecten (onderzoek en onderwijs): via intensieve contacten met onderzoeksinstellingen en focusuniversiteiten zullen we een jaar lang alle mogelijkheden tot gezamenlijke actie in deze onder de aandacht brengen.
  • Valorisatie naar Duitsland: betrokkenheid van Leuvense spin-offs en technologiebedrijven via onder andere LRD en Leuven Inc moet het Leuvense model voor en expertise in valorisatie en kennistransfer bij de Duitse partners een hogere zichtbaarheid geven (oa. via de matchmaking/Nieuwjaarsreceptie met de Duitse bedrijven in Vlaanderen).
  • Verhogen van de naambekendheid en de reputatie van de KU Leuven in Duitsland