Aanbevelingen voor sprekers

De forumgesprekken zijn voorbehouden aan voormalige ZAP-leden van de K.U.Leuven. Zij zijn interdisciplinair van opzet en inhoud.

Gebruikelijk start elk forumgesprek vrij stipt om 10.30 uur. Na het welkomstwoord van de voorzitter leidt de coach het thema in (max. 10 min.) en stelt hij de sprekers voor. De sprekers beschikken in principe over 40 minuten elk.

Na de toespraken volgt een korte pauze, waarna het eigenlijke spel van vraag en antwoord kan beginnen. De discussieronde is een essentieel onderdeel van het forumgesprek en verloopt in een intellectueel open sfeer, zowel in vraagstelling als verwacht antwoord.

Aan de sprekers wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke, en liefst enkele dagen op voorhand, inleidende lectuur elektronisch te bezorgen aan het secretariaat (emeritiforum@kuleuven.be) zodat deze tijdig aan de deelnemers kan doorgestuurd worden. Papieren documenten, beperkt in omvang, kunnen gecopieerd worden.

Van elk forumgesprek wordt een verslag gemaakt dat na goedkeuring door de sprekers op de webstek van het Emeritiforum wordt gezet tezamen met de ter beschikking gestelde lectuur en het gebruikte beeldmateriaal.

Audiovisuele hulpmiddelen

 1. Meestal maken sprekers gebruik van een PowerPoint presentatie. De nodige audiovisuele hulpmiddelen zijn ter plaatse aanwezig: PC, LCD-projector, internetaansluiting, geluidsinstallatie, DVD-speler, loopmicro,….

 2. Het verdient aanbeveling dat de PowerPoint presentatie de dag voordien ten laatste vóór 12 uur ’s middags elektronisch doorgestuurd wordt naar het secretariaat (emeritiforum@kuleuven.be); indien dit onmogelijk is, moet de presentatie de dag zelf tijdig ter plaatse op USB-stick ingeleverd worden.

Praktische richtlijnen

 1. Vooreerst is er de duur van de spreektijd.
  Vermits de deelnemers het ten zeerste appreciëren dat er ruim tijd voor discussie wordt voorzien (~1 uur), dringen wij erop aan dat de sprekers attentievol zijn voor de hun toegestane spreektijd en dat de afgesproken spreektijden door de coach worden bewaakt. Trouwens, onderzoek leert ons dat bij een toespraak de "span of attention" van een gemiddeld gehoor zowat 40 minuten bedraagt. 

 2. Vervolgens is er de presentatie.
  Ook hier bestaat de neiging tot overdaad: teveel dia’s met teveel tekst en te weinig visualisering. De ervaring leert dat je bij een presentatie per dia ongeveer 1,5 tot 2 minuten spreektijd moet rekenen. Voor een spreekbeurt van 40 minuten komt dat neer op zo’n 20 dia’s. En belangrijk zijn zeker
  - de lettergrootte: ongeveer 32 voor de titels, en 24 voor het tekstcorpus
  - de kleur van de letters: zij moet voldoende contrasteren met de achtergrond.

 3. Om de zichtbaarheid en verstaanbaarheid van de spreker te bevorderen is het aangeraden dat de spreker tijdens zijn uiteenzetting blijft recht staan, niet te snel spreekt en erop let om niet met de rug naar het publiek te gaan staan.