U bent hier: Home / Onze pedagogische visie

Onze pedagogische visie

1. Opvoeden in samenspraak

Door uw kind aan ons toe te vertrouwen geeft u te kennen uw opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf te willen delen.
Wij hechten veel belang aan de rol van de vaste kinderbegeleider, met wie uw kind een hechte band zal ontwikkelen.
Even onmisbaar voor de goede gang van zaken is de dagelijkse informatie-uitwisseling over het wel-en-wee van uw kind. Ook moeilijkheden moeten openhartig kunnen besproken worden.

Het spreekt vanzelf dat wij uw keuze voor de combinatie van werk en gezin willen helpen realiseren.

We werken met bekwaam en toegewijd personeel dat permanent bijgeschoold wordt.

Een vast team van deskundigen staat in voor de dagelijkse werking.
Dit team bestaat uit de volgende mensen:

 • Vaste kinderverzorg(st)ers = begeleidsters - die vertrouwd zijn met het kind en zijn ouders.
 • Kinderverzorg(st)ers die instaan voor de thuisopvang van zieke kinderen.
 • Teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het medisch toezicht, de dagelijkse begeleiding van de kinderbegeleiders en het bijhouden van de administratie. Zij vormen eveneens de brug tussen gezin en kinderdagverblijf en maken een vlotte samenwerking mede mogelijk.
 • Onze pedagogisch directeur, Marina De Greef, bewaakt onze pedagogische principes  en biedt ondersteuning aan het team. Ook kan u bij haar terecht voor opvoedkundig advies. U kan steeds een afspraak met haar aanvragen via de teamleider van het huis, of via mail: marina.degreef@kdv.kuleuven.be.
 • Onderhoudspersoneel of externe poetsfirma’s die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderhoud.

Losse en occasionele medewerkers met specifieke kwalificaties, waarop we beroep kunnen doen:

 • Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden.
 • Stagiaires van verschillende scholen vullen regelmatig het team aan. Via stages wensen wij een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding van toekomstige werknemers.

Al deze mensen samen maken het kinderdagverblijf tot wat het is. Met andere woorden, het kinderdagverblijf heeft de kwaliteit van zijn personeel.

Top

2. Zorgcontinuïteit

Wanneer u uw kind naar ons kinderdagverblijf brengt, vertrouwt u het toe aan de professionele zorg van onze kinderbegeleiders.

Voor jonge kinderen is het belangrijk om elke dag opgevangen te worden op dezelfde veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende, betrouwbare volwassenen. Het maximaal creëren van continuïteit in zorg is een heel belangrijke bekommernis in onze kinderdagverblijven.
Daarom is de manier waarop de verschillende leefgroepjes samengesteld worden zorgvuldig gekozen rekening houdend met de infrastructuur van onze verschillende vestigingen.

Even op een rijtje zetten welke werkingsmethodes mogelijk zijn:

In een horizontale werking starten de kindjes als baby in een groepje met een vaste kinderverzorg(st)er, samen met andere baby’tjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Wanneer de kindjes groter worden, verhuizen de peutertjes samen met hun kinderverzorg(st)er naar een aangepast lokaal of ze worden gesplist en voegen zich bij een ander peutergroepje met opnieuw een vaste verzorgster. Ze blijven in hetzelfde groepje tot ze naar het kleuterklasje gaan.

In een semi-verticale werking starten de kindjes als baby in een groepje met een vaste kinderverzorg(st)er, met andere kinderen tussen de 3 maanden en 15 à 18 maanden oud. Rond de leeftijd van 15 à 18 maanden gaan ze naar een nieuw peutergroepje bij een nieuwe kinderverzorg(st)er in een aangepast lokaal.

In een verticale werking stromen baby’tjes druppelgewijs in in een groep met andere baby’tjes en peutertjes. Hier wordt leeftijdsdoorbrekend gewerkt. Broertjes en zusjes kunnen samen zijn. Binnen deze verticale groepen wordt overdag gewerkt met groepjes van kindjes die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. ’s Ochtends en ’s avonds kunnen de kinderen genieten van elkaars aanwezigheid.

Top

3. Kijk, ik word groot

Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich in het kinderdagverblijf zowel lichamelijk als geestelijk goed kunnen ontplooien. Wij hanteren hiervoor ook de kwaliteitscriteria van Kind en Gezin. Bijzondere aandacht gaat naar individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, stimuleren, bewegingsvrijheid en veiligheid.
Zonder volledig te willen zijn overlopen we enkele belangrijke aandachtspunten.

a) Motorisch

Bij het inrichten van de lokalen is rekening gehouden met de ruimte die kinderen nodig hebben in hun verschillende ontwikkelingsfasen (rollende en zich rechttrekkende baby's, kruipers, lopers, klimmers...).
‘Babygymnastiek’ noemen we spelletjes waarbij de kleintjes plezier beleven aan motorisch bezig zijn samen met de vaste verzorgster (meer informatie hierover op de eerste ouderbijeenkomst).
Per leeftijdsgroep is er natuurlijk aangepast spelmateriaal en meubilair. De kinderen kunnen zich ook uitleven in de tuin: lopen, klimmen, fietsen, schommelen, glijden, kruipen ... en vallen.

b) Lichamelijk

Het lichamelijk aspect in de omgang met kinderen is niet louter een medisch-hygiënische kwestie (zie verzorging en kleding). Ook babygymnastiek is een uitstekende gelegenheid om het kind extra te knuffelen en om van elkaars samenzijn te genieten.
De grotere peuters worden op een speelse manier aangemoedigd om op het potje te gaan. In samenwerking met de ouders starten we het zindelijk worden van het kind. Het heeft geen zin daarmee te beginnen als het kind er nog niet rijp voor is. Kinderen zijn er uiteraard niet allemaal op hetzelfde moment aan toe.

c) Zintuiglijk

Omdat jonge kinderen in de eerste plaats met hun zintuigen de omgeving verkennen en leren herkennen, gaat onze aandacht ook hiernaar uit. Gezelligheid en leren genieten van zintuiglijke prikkels zijn belangrijk.

Zien en kijken
In de leefruimtes hangen aantrekkelijke, kleurige prenten en mobielen op ooghoogte van de kinderen. Zo leren baby's naast licht en donker ook kleuren en vormen onderscheiden. De kijkervaringen die we de kinderen aanbieden, zijn aangepast aan hun leeftijd. Zo kunnen ze in de spiegel kijken, zeepbellen bewonderen, enz. Met kiekeboespelletjes leren ze de verzorgster en de andere kindjes kennen en zoeken.

Horen en luisteren
De kinderverzorg(st)er praat en zingt met de kinderen. Zo leren ze haar stem herkennen, waardoor ze zich veiliger voelen en rustiger zijn. Ze leren ook andere geluiden onderscheiden door te spelen met alle soorten rammelaars, belletjes, xylofoontjes, enz.
De grotere kinderen dansen en zingen mee op muziek, ze leren eenvoudige liedjes en luisteren naar liedjes of verhaaltjes.

Voelen en tasten
Kleine kinderen leren de wereld kennen door met hun handjes om zich heen te grijpen en door van alles in hun mondje te nemen. ‘Voelen’ beleven ze met hun hele lichaam. Ze hebben graag lichamelijk contact. Baby's voelen graag je warme huid of water op hun lichaam en ze worden graag gestreeld en geknuffeld. Op zachte kussens zijn ze ook dol. We bieden hun een heel gamma ervaringen aan met verschillende materialen: zachte of harde, warme of koude, gladde of ruwe, natte of droge... Peuters kunnen naar hartelust met water en zand spelen. En ze kunnen kliederen met brooddeeg, klei of vingerverf.
Jonge kinderen zijn gefocust op ontdekken en experimenteren. Afgewerkte knutselwerkjes zijn nog ver van hun bed. In het kinderdagverblijf wordt er daarom vooral geëxperimenteerd en gekliederd. Slechts af en toe wordt er een produktje afgewerkt.

Smaken en proeven
Tijdens het eten en het spel besteden we aandacht aan warm en koud, aan zoet en zuur; niet alles smaakt even lekker.

Ruiken
Dit zintuig is bij baby's al sterk ontwikkeld; zo herkennen ze bv. algauw hun mama. Door dagelijkse ervaringen kunnen ze verschillende geuren onderscheiden. Peuters kan men zelfs boeien door ze allerlei geurtjes te laten ruiken.

d) Taal

Omdat we veel belang hechten aan contact, wordt er uiteraard ook veel met de kindjes gepraat; al vanaf babyleeftijd. Zelfs gewone handelingen worden met woorden begeleid. Er wordt verteld, voorgelezen en in boekjes gekeken. De kinderen bekijken prenten en benoemen voorwerpen.
Dit gebabbel draagt bij tot de taalontwikkeling en de interactie tussen kind en verzorgster, wat essentieel is voor een goede relatie.

e) Affectief en sociaal

Omdat we opteren voor een vaste kinderverzorg(st)er of een vast team van kinderverzorg(st)ers , ontstaat er zeer vlug een hechte band tussen deze verzorgenden en uw kind. Hierdoor gaat het kind zich algauw geborgen voelen en mensen en dingen om hem heen vertrouwen. Een transitioneel object (een eigen knuffel, een tutje, een sjaal van mama, enz.) helpt kinderen bij het afscheid nemen van de ouders en kan een troost zijn in moeilijke momenten.

Omdat elk kind anders is, wordt er in de leefruimte in verschillende hoeken binnen handbereik van de kinderen een aanbod gedaan. Bij de baby’s zijn er ontdek- voel- en wegkruiphoekjes. Bij de peuters zijn er heuse speelhoeken waar ze naast hun motorische vaardigheden kunnen experimenteren met hun ontluikende fantasie.

Reeds vroeg in de ontwikkeling hebben wij aandacht voor de beginnende zelfstandigheid en stimuleren we het alleen proberen: spelen, eten, lopen, op het potje gaan, kleedjes aan- en uitdoen, enz. Protest mag er best zijn maar ze moeten tegelijk leren wat kan en mag, en wat niet.
Vooral bij peuters is leren samen spelen en samen speelgoed delen nog moeilijk. Bij ruzie leren ze hoe ze hun gevoelens op een aanvaardbare manier kunnen uiten en hoe ze weer vriendjes kunnen worden. Vaak voorkomende problemen zoals rivaliteit, slaan en bijten worden aangepakt door ongewenst gedrag af te keuren, maar vooral door positief gedrag te prijzen.

Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen wordt regelmatig nagegaan met ZIKO (Zelfevaluatie-Instrument in de Kinder-Opvang) wat kan leiden tot het bijsturen van onze werking.

Ons pedagogisch concept is een terrein voor overleg tussen ouders en kinderdagverblijf.
Ons team van leidinggevenden en directie luisteren graag naar uw vragen en staan open voor suggesties.

Top

4. De overgang naar de kleuterschool

De peuters worden in hun leefgroepje voorbereid op de stap naar ‘de grote school’. De kinderverzorg(st)er maakt hen met de kleuterschool vertrouwd via spelletjes en verhaaltjes. Als u vragen heeft omtrent de schoolrijpheid van uw kindje, kan u altijd terecht bij de leidinggevenden. Wij raden de ouders aan om in dezelfde periode met hun kind naar de school te gaan om kennis te maken. Meestal zorgt een goede voorbereiding voor een vlottere overgang. Naast praktische omstandigheden spelen vooral ontwikkelingsfactoren een rol, zoals zindelijkheid, taalontwikkeling, sociale integratie en behoefte aan slaap.

Als de meerderheid van de leefgroep schoolrijp is, komt de overgang naar de kleuterschool er aan. Als uw kindje verblijft in een kinderdagverblijf met een horizontale werking en u heeft als ouder de indruk dat uw kindje nog niet schoolrijp is, dan kan uw kindje aansluiten bij een bestaande leefgroep in het kinderdagverblijf, moest de bestaande leefgroep van uw kindje stoppen. Dit gebeurt dan in overleg met de ouders, kinderverzorg(st)er en leidinggevende.

Info over onze ‘buitenschoolse opvang’.

Top

5. Samenwerking met de ouders

De directie en het personeel willen nauw samenwerken met de ouders. Zij verstrekken de ouders alle informatie over hun manier van werken en houden hen voortdurend op de hoogte van de ervaringen met hun kind.
De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met al hun vragen terecht bij het personeel.
Uw suggesties en opmerkingen worden gewaardeerd. Op geregelde tijdstippen zal u via een enquête gevraagd worden naar evaluatie van onze werking.

Hoe trachten we deze samenwerking concreet te maken?

 • via ouderbijeenkomsten
  In onze huizen leggen we jaarlijks twee data vast, waarop we de ouders uitnodigen op een gezellige praatavond. Daar kunnen de ouders met elkaar kennismaken, van gedachten wisselen en vragen stellen. De vaste kinderverzorg(st)er en de leidinggevende geven informatie over de dagelijkse gang van zaken (voeding, verzorging, spel,…)

  Wanneer onze peutertjes klaar zijn voor de kleuterklas, kan er een afscheidsfeestje gegeven worden. Men kan dan met elkaar van gedachten wisselen over de overgang naar de kleuterschool.
  De ouders krijgen het ingevulde boek Kijk, ik word groot mee als een blijvende herinnering.
   
 • via een infoavond
  Jaarlijks wordt er ook een infoavond georganiseerd waarop een spreker een interessant onderwerp toelicht. Dit zal gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op kinderen en vaak ook zal kaderen in het thema van onze jaarwerking. Suggesties zijn uiteraard altijd welkom.
   
 • door het verstrekken van opvoedkundig advies
  Twijfelt u soms over hoe een bepaalde situatie aan te pakken (vb rond zindelijkheidstraining, of slapen, of rond de peuterpubertijd…). Misschien heeft u de indruk dat uw kindje bepaalde ontwikkelingsfasen nog niet bereikt heeft, terwijl literatuur aangeeft dat dit wel al zou moeten gebeurd zijn? In zo’n situatie kan u steeds contact opnemen met onze pedagogische medewerker, Marina De Greef. Zij kan uw kindje observeren tijdens een dagmoment in de groep en samen met u hierover praten in een persoonlijk gesprek.
  U kan haar bereiken via volgend mailadres: marina.degreef@kdv.kuleuven.be

Top