U bent hier: Home / Onze pedagogische visie

Onze pedagogische visie

1. Opvoeden in samenspraak

Door uw kind aan ons toe te vertrouwen geeft u te kennen uw opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf te willen delen.
Wij hechten veel belang aan de rol van de vaste kinderbegeleider, met wie uw kind een hechte band zal ontwikkelen.
Even onmisbaar voor de goede gang van zaken is de dagelijkse informatie-uitwisseling over het wel-en-wee van uw kind. Ook moeilijkheden moeten openhartig kunnen besproken worden.

Het spreekt vanzelf dat wij uw keuze voor de combinatie van werk en gezin willen helpen realiseren.

We werken met bekwaam en toegewijd personeel dat permanent bijgeschoold wordt.

Een vast team van deskundigen staat in voor de dagelijkse werking.
Dit team bestaat uit de volgende mensen:

 • Vaste kinderverzorg(st)ers = begeleidsters - die vertrouwd zijn met het kind en zijn ouders.
 • Kinderverzorg(st)ers die instaan voor de thuisopvang van zieke kinderen.
 • Teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het medisch toezicht, de dagelijkse begeleiding van de kinderbegeleiders en het bijhouden van de administratie. Zij vormen eveneens de brug tussen gezin en kinderdagverblijf en maken een vlotte samenwerking mede mogelijk.
 • Onze pedagogisch directeur, Marina De Greef, bewaakt onze pedagogische principes  en biedt ondersteuning aan het team. Ook kan u bij haar terecht voor opvoedkundig advies. U kan steeds een afspraak met haar aanvragen via de teamleider van het huis, of via mail: marina.degreef@kdv.kuleuven.be.
 • Onderhoudspersoneel of externe poetsfirma’s die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderhoud.

Losse en occasionele medewerkers met specifieke kwalificaties, waarop we beroep kunnen doen:

 • Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden.
 • Stagiaires van verschillende scholen vullen regelmatig het team aan. Via stages wensen wij een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding van toekomstige werknemers.

Al deze mensen samen maken het kinderdagverblijf tot wat het is. Met andere woorden, het kinderdagverblijf heeft de kwaliteit van zijn personeel.

Top

2. Zorgcontinuïteit

Wanneer u uw kind naar ons kinderdagverblijf brengt, vertrouwt u het toe aan de professionele zorg van onze kinderbegeleiders.

Voor jonge kinderen is het belangrijk om elke dag opgevangen te worden op dezelfde veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende, betrouwbare volwassenen. Het maximaal creëren van continuïteit in zorg is een heel belangrijke bekommernis in onze kinderdagverblijven.
Daarom is de manier waarop de verschillende leefgroepjes samengesteld worden zorgvuldig gekozen rekening houdend met de infrastructuur van onze verschillende vestigingen.

Even op een rijtje zetten welke werkingsmethodes mogelijk zijn:

In een horizontale werking starten de kindjes als baby in een groepje met een vaste kinderverzorg(st)er, samen met andere baby’tjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Wanneer de kindjes groter worden, verhuizen de peutertjes samen met hun kinderverzorg(st)er naar een aangepast lokaal of ze worden gesplist en voegen zich bij een ander peutergroepje met opnieuw een vaste verzorgster. Ze blijven in hetzelfde groepje tot ze naar het kleuterklasje gaan.

In een semi-verticale werking starten de kindjes als baby in een groepje met een vaste kinderverzorg(st)er, met andere kinderen tussen de 3 maanden en 15 à 18 maanden oud. Rond de leeftijd van 15 à 18 maanden gaan ze naar een nieuw peutergroepje bij een nieuwe kinderverzorg(st)er in een aangepast lokaal.

In een verticale werking stromen baby’tjes druppelgewijs in in een groep met andere baby’tjes en peutertjes. Hier wordt leeftijdsdoorbrekend gewerkt. Broertjes en zusjes kunnen samen zijn. Binnen deze verticale groepen wordt overdag gewerkt met groepjes van kindjes die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. ’s Ochtends en ’s avonds kunnen de kinderen genieten van elkaars aanwezigheid.

Top

3. ZIKO-VO

 

In het kinderdagverbljjf is het belangrijk om te weten hoe elk kind het maakt. We willen inzoomen op de eigenheid en de behoeften van elk individueel kind. Daarom zijn we sinds begin dit jaar van start gegaan met ZIKO-VO. Dit instrument helpt ons elk kind goed op te volgen. Voelt een kind zich goed in de kribbe? Gaat het aan de slag met het aangeboden materiaal? Welke tallenten heeft een kind?

ZIKO-Vo bestaat uit een potret dat ongeveer 3 maal per jaar van elk kind gemaakt wordt. Het brengt in kaart hoe wij het kind leren kennen en ervaren in de kribbe. Er is vanzelfsprekend ruimte voor toevoegingen van ouders en het nodigt uit tot dialoog tussen ouders en kindbegeleiders.

Binnenkort krijgt u het eerste portret van uw kind mee naar huis. Hieronder vindt u de handleiding. Op die manier kan u zelf aan de slag. Hopelijk draagt dit instrument bij tot een goede samenwerking en kan elk kind genieten van een aanpak , die hem/haar veel deugd doet.

Top

4. De overgang naar de kleuterschool

De peuters worden in hun leefgroepje voorbereid op de stap naar ‘de grote school’. De kinderverzorg(st)er maakt hen met de kleuterschool vertrouwd via spelletjes en verhaaltjes. Als u vragen heeft omtrent de schoolrijpheid van uw kindje, kan u altijd terecht bij de leidinggevenden. Wij raden de ouders aan om in dezelfde periode met hun kind naar de school te gaan om kennis te maken. Meestal zorgt een goede voorbereiding voor een vlottere overgang. Naast praktische omstandigheden spelen vooral ontwikkelingsfactoren een rol, zoals zindelijkheid, taalontwikkeling, sociale integratie en behoefte aan slaap.

Als de meerderheid van de leefgroep schoolrijp is, komt de overgang naar de kleuterschool er aan. Als uw kindje verblijft in een kinderdagverblijf met een horizontale werking en u heeft als ouder de indruk dat uw kindje nog niet schoolrijp is, dan kan uw kindje aansluiten bij een bestaande leefgroep in het kinderdagverblijf, moest de bestaande leefgroep van uw kindje stoppen. Dit gebeurt dan in overleg met de ouders, kinderverzorg(st)er en leidinggevende.

Info over onze ‘buitenschoolse opvang’.

Top

5. Samenwerking met de ouders

De directie en het personeel willen nauw samenwerken met de ouders. Zij verstrekken de ouders alle informatie over hun manier van werken en houden hen voortdurend op de hoogte van de ervaringen met hun kind.
De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met al hun vragen terecht bij het personeel.
Uw suggesties en opmerkingen worden gewaardeerd. Op geregelde tijdstippen zal u via een enquête gevraagd worden naar evaluatie van onze werking.

Hoe trachten we deze samenwerking concreet te maken?

 • via ouderbijeenkomsten
  In onze huizen leggen we jaarlijks twee data vast, waarop we de ouders uitnodigen op een gezellige praatavond. Daar kunnen de ouders met elkaar kennismaken, van gedachten wisselen en vragen stellen. De vaste kinderverzorg(st)er en de leidinggevende geven informatie over de dagelijkse gang van zaken (voeding, verzorging, spel,…)

  Wanneer onze peutertjes klaar zijn voor de kleuterklas, kan er een afscheidsfeestje gegeven worden. Men kan dan met elkaar van gedachten wisselen over de overgang naar de kleuterschool.
  De ouders krijgen het ingevulde boek Kijk, ik word groot mee als een blijvende herinnering.
   
 • via een infoavond
  Jaarlijks wordt er ook een infoavond georganiseerd waarop een spreker een interessant onderwerp toelicht. Dit zal gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op kinderen en vaak ook zal kaderen in het thema van onze jaarwerking. Suggesties zijn uiteraard altijd welkom.
   
 • door het verstrekken van opvoedkundig advies
  Twijfelt u soms over hoe een bepaalde situatie aan te pakken (vb rond zindelijkheidstraining, of slapen, of rond de peuterpubertijd…). Misschien heeft u de indruk dat uw kindje bepaalde ontwikkelingsfasen nog niet bereikt heeft, terwijl literatuur aangeeft dat dit wel al zou moeten gebeurd zijn? In zo’n situatie kan u steeds contact opnemen met onze pedagogische medewerker, Marina De Greef. Zij kan uw kindje observeren tijdens een dagmoment in de groep en samen met u hierover praten in een persoonlijk gesprek.
  U kan haar bereiken via volgend mailadres: marina.degreef@kdv.kuleuven.be

Top