U bent hier: Home / Hoe schenken? / Vormen van schenken / Legaat

Legaat

Wenst u een deel van uw nalatenschap aan de KU Leuven bij testament over te maken, dan doet u dat onder de vorm van een legaat.

  • Een legaat kan zowel een geldsom omvatten als een waardevolle collectie of een gebouw.
  • Bij een legaat aan de universiteit blijven de successierechten beperkt tot 8,5%, op voorwaarde dat de erflater op het ogenblik van overlijden zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.
  • U bepaalt zelf de bestemming van het legaat: u opteert voor een specifiek doel of laat de verdeling over aan de KU Leuven.
  • U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat. Dan schenkt u een deel van uw nalatenschap met een legaat aan de KU Leuven en de universiteit betaalt de successierechten: niet enkel op haar deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Het duo-legaat laat u niet alleen toe onze unversiteit te steunen. U kan er uw erfgenamen tevens meer mee geven.
Een duolegaat is bijzonder interessant, wanneer u geen erfgenamen in de rechte lijn hebt. Het duolegaat laat u niet alleen toe onze universiteit te steunen. U kunt er uw erfgenamen tevens méér mee geven.

 

Em. prof. Walter Pintens, portefeuillehouder van het Leuvens Universiteitsfonds voor schenkingen en legaten,
en Liesbeth Vannoote, juridisch adviseur van het Leuvens Universiteitsfonds

Tip

Het Leuvens Universiteitsfonds beschikt over een juridisch adviseur die u graag bijkomende informatie geeft aangaande de opmaak van een testament, (eventueel) in samenwerking met uw notaris. Neem contact op met onze dienst voor een vrijblijvend gesprek.

Praktische aanbevelingen

Indien men een legaat aan de KU Leuven wenst over te maken, kan men volgende formulering gebruiken:

"Ik vermaak [... van] mijn nalatenschap aan de KU Leuven, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, (RPR-nummer 419.052.173), genietend van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de bekendmaking van haar oprichtingsakte samen met het organiek reglement in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1970 en dit in toepassing van de wet van 12 augustus 1911, gewijzigd bij wet van 28 mei 1970, die het dient te bestemmen zoals hierna bepaald."

Men kan eventueel de bestemming van het legaat toevoegen:

"Ik wens dat dit legaat wordt aangewend voor ... (vermelding van de doelstelling)"

Indien de testator de wens heeft dat zijn/haar legaat wordt bestemd voor het oprichten van een fonds in de schoot van de KU Leuven, kan hij/zij dit best als volgt opnemen in zijn/haar testament:

"De KU Leuven moet dit legaat aanwenden om in haar schoot en volgens haar intern reglement dienaangaande een fonds op te richten met als naam ... (naam te geven door testator) en als doelstelling ... (korte bepaling van een onderzoek of onderwijsactiviteit)."

 

 

 

Met het Fonds Jos en Mieke Vandevordt-Gaul voor de pathogenese van zeldzame lymfomen lever ik mijn bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek, met de hoop dat andere mensen er de vruchten van plukken. Ook na mijn dood zal het Fonds blijven bestaan, doordat het, door middel van het duolegaat, samen met mijn andere erfgenamen begunstigde is in mijn testament. En omdat wij geen kinderen hebben, blijven onze namen zo toch voortbestaan.

Mieke Vandevordt-Gaul, initiatiefneemster van het Fonds Jos en Mieke Vandevordt-Gaul voor de pathogenese van zeldzame lymfomen

Meer weten? Neem contact op met onze dienst voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.