U bent hier: Onderwijs Visie en beleid

Onze visie op onderwijs

Onze universiteit maakt deel uit van een informatiemaatschappij die razendsnel verandert. Kennis speelt meer en meer een fundamentele rol. Nieuwe technologieën maken kennisuitwisseling op een globaal niveau mogelijk. De nieuwe samenleving stelt nieuwe eisen en nieuwe vragen. Ook in haar onderwijs wil onze universiteit een antwoord bieden op deze nieuwe uitdagingen.

Plan onderwijs en studenten 2010-2013

Dat antwoord vindt men in het Plan onderwijs en studenten dat de KU Leuven in 2010 heeft goedgekeurd. Het plan schetst aandachtspunten en uitdagingen voor het onderwijs aan de KU Leuven, geeft de doelstellingen en strategische opties weer en is gekoppeld aan een actieplan.
Het Plan onderwijs en studenten past in de globale strategie die de KU Leuven reeds langer voor haar onderwijs uitzet. Dit plan bouwt voort op het onderwijsbeleidsplan van 1999 en 2006 en het onderwijsontwikkelingsplan van 2003.

Bijzondere accenten

Meer concreet legt de KU Leuven in haar onderwijs een aantal bijzondere accenten. De onderwijswebpagina’s reflecteren dit in het bijzonder:

Visie op onderwijs en leren

De KU Leuven heeft haar visie op onderwijs en leren uitgeschreven in een vernieuwde visietekst (2009). Deze visie houdt geen breuk in met het verleden, maar bouwt verder op het onderwijsconcept “begeleide zelfstudie” (1999) en neemt er de fundamentele elementen opnieuw van op, in een geactualiseerd kader (o.m. invoering van bachelor/master-structuur; flexibilisering; actievere benadering van de rol van de docent).

Interne kwaliteitszorg

Als een van de koplopers in Vlaanderen was de KU Leuven begaan met interne kwaliteitszorg. Onafhankelijk van externe evaluaties, visitaties en accreditaties, heeft onze instelling altijd in overleg met de studenten en nauw opgevolgd door de centrale onderwijsondersteunende diensten, sterke eigen systemen gehad waarbij verbetering van het onderwijs voorop stond. Meer informatie vindt u hier.

Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs is een slagwoord voor de eerstvolgende jaren. De KU Leuven is ook de mening toegedaan dat zoveel mogelijk intellectueel potentieel moet kunnen aangeboord worden. Aangepaste vormen van onderwijs(organisatie) moeten het bijgevolg mogelijk maken ervoor te zorgen dat de uitval van bekwame studenten zo gering mogelijk is en dat ook in een later stadium kansen tot hoger onderwijs worden geboden voor diegenen die vroeger om allerlei redenen die kans niet konden grijpen. Toch mag men de ogen niet sluiten voor de efficiëntie die ons hoger onderwijs in het verleden had om toch een grote groep jonge studenten in een korte tijd op een voldoende hoog niveau te brengen. Vlaanderen heeft niet voor niets een vrij goede reputatie op wereldschaal. Om die reden kiest de KU Leuven voor een bedachtzame flexibilisering van haar onderwijs.

Internationalisering

Globalizering en het wegvallen van grenzen situeert onze universiteit onmiddellijk in een internationale context. Vermits de KU Leuven een prominente plaats wil verwerven binnen de Europese Hoger Onderwijsruimte, vormt werken aan “internationalisering” dan ook een centrale doelstelling in het onderwijsontwikkelingsplan.

Nieuwe leeromgevingen

Ten slotte wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden om de doelen van ons universitair onderwijs te bereiken. De KU Leuven vervult weliswaar een voortrekkersrol op het vlak van de inschakeling van ICT in het onderwijs, maar dit is geen doel op zich. “ToLeDO”, de naam van ons leer- en toetsplatform herinnert ons voortdurend aan de plaats van ICT in het onderwijs: Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen. Meer hierover vindt u op de Toledo-pagina.