Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Veelgestelde vragen (FAQ) over SLO

Wanneer kan je met de specifieke lerarenopleiding starten?

1. In combinatie met je basisopleiding
Zodra je je inschrijft voor een masteropleiding, voor een schakelprogramma, of indien je gelijktijdig met je bacheloropleiding al mastervakken opneemt, kan je een bijkomende inschrijving nemen voor een SLO. Er is geen minimum aantal studiepunten vooropgesteld dat je voor de SLO moet opnemen, je kan m.a.w. voor één of enkele OPO’s kiezen.

2. Als onderdeel van je basisopleiding
In een aantal tweejarige masteropleidingen – bijv. in de faculteit Wetenschappen – is een optie ‘onderwijs’ ingebouwd als minor of als afstudeerrichting van 30 studiepunten. Deze optie bevat voornamelijk theoretische opleidingsonderdelen van de SLO. De overige 30 studiepunten (vooral stage), moet je nadien nog behalen. Dat kan gelijktijdig via een bijkomende inschrijving voor een SLO, of na het behalen van je diploma. In dat laatste geval kan je ervoor kiezen om je praktijkluik af te werken als Leraar-in-Opleiding (LIO). Je bent dan loondienst van een school. Ook een combinatie van gewone stage en LIO is mogelijk.

3. Na je basisopleiding
Als je een masterdiploma op zak hebt, kan je inschrijven voor de SLO. Ook dan heb je de mogelijkheid om de opleiding over verschillende jaren te spreiden.

Je diploma van leraar kan slechts worden overhandigd als je je masterdiploma in handen hebt. Combineer je beide opleidingen, worden beide diplomas ook gelijktijdig uitgereikt. Ingeval je master nog niet is behaald, wordt je diploma van leraar ' uitgesteld'.

Welke specifieke lerarenopleiding volg je?

  • Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de academische basisopleidingen waarin ten minste 40 studiepunten zijn verworven of verworven zullen worden in het jaar van inschrijving in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting.
    • Voor de SLO Natuurwetenschappen geldt een voorkennis van minimum 40 studiepunten in één van de vier subdisciplines (biologie, fysica, chemie, geografie).
    • Voor studenten van de SLO Talen geldt dat zij uiterlijk aan het einde van hun SLO-studie voor elk van hun beide talen 6 studiepunten verworven moeten hebben op masterniveau en 54 studiepunten op academisch bachelorniveau. Een bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde geldt als equivalent met een bacheloropleiding Taal- en Letterkunde, behalve voor Nederlands.
    • Klik hier om de lijst van meest voorkomende bachelor- en masterdiploma's KU Leuven die aansluiting geven op een specifieke lerarenopleiding (SLO) in te kijken.
  • Voor niet-aansluitende lerarenopleidingen kan je een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de betreffende SLO-verantwoordelijke waarin je voldoende staaft waarom je deze niet-aansluitende SLO wil éen kan volgen. Je kan er ook terecht voor advies (om na te kijken of je over voldoende studiepunten beschikt om die SLO aan te vatten).
  • Hou er rekening mee dat je onderwijsbevoegdheid wordt bepaald door je masterdiploma, niet door de SLO die je behaalt.

Kan je met een basisdiploma van een andere Vlaamse universiteit aan KU Leuven de SLO volgen?

De diploma's van alle Vlaamse universiteiten zijn evenwaardig. Studenten of afgestudeerden van o.m. Universiteit Gent kunnen een lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen en omgekeerd.

Heb je vakken gevolgd aan de andere universiteit waarvan je vermoedt dat ze in aanmerking komen voor vrijstelling, moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de betreffende SLO-verantwoordelijke.

Top

Kan je met een diploma van een Nederlandse universiteit de SLO aan KU Leuven volgen?

Dat is perfect mogelijk maar eerst dient het behaalde diploma erkend te worden door het Ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Meer info over toelatingsvoorwaarden voor buitenlandse studenten vind je hier.

Voor je als niet-Belg inschrijft aan KU Leuven meld je je best aan bij International Admissions, Naamsestraat 22 te 3000 Leuven (tel. +32 16 324020 of per mail).

Kan je met een diploma vanuit een ander taalgebied de SLO aan KU Leuven volgen?

De taalvoorwaarden binnen het Onderwijs- en Examenreglement KU Leuven bepalen als volgt:

Met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap word je tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding (zoals de SLO) toegelaten als je aan ten minste één van volgende voorwaarden voldoet:
a) bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in het Nederlands heeft afgelegd;
b) geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat volgens de Nederlandse Taalunie een voldoende niveau biedt voor toelating tot het hoger onderwijs. Voor sommige opleidingen kan de instelling een hoger niveau eisen;
c) geslaagd zijn voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor anderstaligen georganiseerd door een erkend taalinstituut;
d) een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de universiteit als gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande;
e) een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt .

Met vragen over voorwaarden en toelating tot de academische lerarenopleiding voor mensen die vanuit een ander taalgebied komen, kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen (mail: Naric@vlaanderen.be).

Heb je een niet-Belgisch diploma, meld je je best aan bij het International Admissions and Mobility, Naamsestraat 22 te 3000 Leuven (tel. +32 16 324020 of per mail).

Kan je de SLO combineren met een (voltijdse) job?

Het SLO-programma telt 60 studiepunten maar in het kader van het flexibiliseringsdecreet poogt de opleiding toch een zo flexibel mogelijk studietraject aan te bieden. Zo worden - variërend per SLO - sommige opleidingsondedelen ’s avonds gepland, of je kan sommige opleidingsonderdelen via begeleide zelfinstructie behalen, of er zijn voor sommige opleidingsonderdelen onderzoeksopdrachten voorzien die je zelf kan plannen, enz.

Daarnaast kan je de opleiding over meerdere jaren spreiden. Voor een optimale spreiding neem je best contact op met dje SLO-verantwoordelijke. Tenslotte moet je rekening houden met de diplomaruimte.

Kan je met een SLO-diploma ook godsdienst geven?

Met een Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen en een SLO-diploma kun je het vak rooms-katholieke godsdienst doceren. Steeds meer studenten die een andere masteropleiding (en SLO) volgen of hebben gevolgd, tonen interesse om ook het vak godsdienst te geven. Het 'certificaat voor het godsdienstonderwijs' geeft aan houders van een masterdiploma een bijkomende bevoegdheid om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs én in het hoger onderwijs met de mogelijkheid om vastbenoemd te worden. Het programma kan aangevat worden als je over een universitair bachelordiploma beschikt en bedraagt 60 studiepunten. Ook meer flexibele studietrajecten zijn mogelijk, zoals deeltijds onderwijs (gespreid over verschillende fasen) of afstandsonderwijs.
Meer info vind je onder Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (verkort programma) via deze link. Bij de bekwaamheidsbewijzen lees je dat je met dit certificaat het vak Katholieke godsdienst kan geven.

Je hebt een hogeschooldiploma behaald: kan je de SLO volgen?

Alle masterdiploma’s verlenen toegang tot de lerarenopleiding aan de KU Leuven. Welke SLO je kunt volgen, hangt af van de toelatingsvoorwaarden die voor elke SLO gelden.

Heb je een professionele bachelor op zak moet je eerst een schakelprogramma volgen alvorens met een master te kunnen starten. Volgens het decreet (Art. 55 octies §2) kan je tezamen met je schakeljaar al wel starten met de SLO.

Top

Je hebt een professionele bachelordiploma lerarenopleiding aan een hogeschool behaald: moet je nog een universitaire SLO volgen?

De professionele bacheloropleidingen (hogeschoolopleidingen) voor kleuteronderwijs, lager onderwijs of lager secundair onderwijs (vroeger: regentaat of Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1) verschaffen reeds een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Je beschikt over de nodige lesbevoegdheid in het kleuter- basis of lager secundair onderwijs.
Wil je evenwel in het hoger secundair onderwijs les kunnen geven, moet je over een masterdiploma beschikken. Een professionele bacheloropleiding kleuter- of lager onderwijs leidt tot een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, een professionele bachelor secundair onderwijs tot een vereist bekwaamheidsbewijs voor vakken/specialiteiten in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Wens je een lerarenopleiding aan KU Leuven volgen om jouw kansen in het onderwijs te vergroten, om een vereist bekwaamheidsbewijs te halen, of met een degelijke bagage aan vakdidactiek de klas in te stappen, ben je van harte welkom. Je kan een gemotiveerde aanvraag voor vrijstellingen indienen bij de betreffende SLO-verantwoordelijke.

Heb je als student SLO recht op kinderbijslag?

Ja, op voorwaarde dat je jonger bent dan 25 jaar. Indien je vragen hebt over je statuut en/of kinderbijslag kan je steeds terecht op de Sociale dienst, Van Dalecollege, Naamsestraat 80 te 3000 Leuven (tel. 016-324428). Je kan er elke werkdag tussen 14 -17uur terecht. We vinden het belangrijk dat we voldoende tijd kunnen maken voor jou, dus gelieve tijdig aanwezig te zijn. Je kan ook telefonisch een afspraak maken met één van de adviseurs.

Kom je als student lerarenopleiding in aanmerking voor een studiebeurs?

De Sociale dienst geeft je de nodige informatie over studiefinanciering en -toelagen. Wil je jouw persoonlijke financiële situatie concreet met hen bespreken, ben je welkom.

Kan je als werkloze in combinatie met een SLO blijven stempelen?

Hierover vind je meer info bij de Sociale dienst KU Leuven. Klik hier voor de precieze afspraken bij het statuut van studeren als uitkeringsgerechtigde werkloze.

Kan je tijdskrediet opnemen om de lerarenopleiding te volgen?

De SLO is een opleiding die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en komt m.a.w. in aanmerking voor tijdskrediet met motief ‘opleiding’. Meer informatie op de site.

Top

Kan je Betaald Educatief Verlof krijgen voor de lerarenopleiding?

Sinds kort kan je Betaald Educatief Verlof voor de SLO aan de universiteit krijgen. Hiervoor dien je contact op te nemen met AVL.

Daarnaast kunnen studenten lerarenopleiding opleidingschecques (VDAB) aanschaffen, zodat ze een gedeelte van het inschrijvingsbedrag kunnen recupereren.

Kan je de SLO volgen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap?

Inschrijven voor de lerarenopleiding via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap is niet mogelijk. Via een examencommissie kan je voor sommige opleidingen een diploma hoger onderwijs behalen indien je je door werk of andere omstandigheden niet kan vrijmaken om voltijds onderwijs te volgen. Dat gebeurt dan door met de betreffende instelling een examencontract af te sluiten.
Evenwel is het - gezien je het diploma van leraar niet kan behalen via een examencontract (zo is het o.m. noodzakelijk om stage te lopen) - niet mogelijk om de lerarenopleiding te volgen via deze examencommissie.

Kan je met een Vlaams diploma lerarenopleiding ook in Nederland les geven?

Er is geen verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat automatisch rechten creëert voor afgestudeerden lerarenopleiding. Volgens Europese richtlijnen worden diploma’s voor gereglementeerde beroepen als gelijkwaardig aanvaard, tenzij er expliciete opleidingsverschillen zijn. Vlamingen hebben in theorie dezelfde rechten als Nederlanders met een gelijkaardig diploma en omgekeerd. Een eerste stap is om je Vlaams diploma lerarenopleiding te laten erkennen in Nederland. Hun dienst heet Nuffic.

Voor meer specifieke info over diplomawaardering en erkenning evenals een elektronisch formulier voor de aanvraag van Nederlandse onderwijsbevoegdheid kan je terecht op deze link.

Kan je met een Vlaams diploma lerarenopleiding ook in Wallonië lesgeven?

Ja, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor het taalexamen dat door de Franse Gemeenschap georganiseerd wordt. Om in het Franstalige landsgedeelte te werken (of studeren) is het aangewezen om het NARIC - Centrum van de Franse Gemeenschap van België te contacteren:

Ministère de la Communauté française
Service général de l’Enseignement universitaire et de la Recherche scientifique
Direction de la Réglementation
Rue A. Lavallée 1
B -1080 BRUXELLES
Contact: equi.sup@cfwb.be

Heb je nog vragen over onderwijs in het algemeen?

Op de website van het Departement Onderwijs Vlaanderen vind je heel wat antwoorden op je vragen. Er is o.m. hun Infolijn en nuttige tips bij veelgestelde vragen over onderwijs (FAQ). Ook vind je er een uitgebreide lijst van publicaties over onderwijs evenals de Literatuurdatabank-Documentatie Onderwijs (ADIOV).

Top