Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Als SLO-student start je met je stage

Doel van de stage

Je loopt stage in scholen, instellingen, musea, centra voor volwassenenonderwijs... en maakt op deze wijze kennis met verschillende onderwijsvormen. Minstens de helft van de stage loop je in het secundair onderwijs.

De stage is een “whole school experience”, gericht op een optimale praktijkgerichte training. Je leert de taken uitoefenen die van een leraar worden verwacht:

 • Microtaken: schooltaken in klasverband (o.m. minstens 20 lessen van een geroutineerde leerkracht observeren en 40 lessen zelf geven)
 • Meso- en macrotaken: schooltaken buiten klasverband (vergaderingen, meewerken aan onderwijsvernieuwingsprojecten, huiswerkbegeleiding, …)

Je leert vaardigheden, inzichten en attitudes ontwikkelen die je nodig hebt om een startbekwame vakleraar zijn. Tot die vaardigheden behoren o.m. leerinhouden selecteren en efficiënt onderwijzen, klasmanagement, evalueren (toetsen opstellen, eigen toetsen en examens evalueren), coachen van leerlingen, meewerken in de vakwerkgroep en je inwerken in de cultuur van de school.

Je leert het lesgeven situeren in het ruimere schoolgebeuren. Je krijgt oog voor de doelstellingen van je vakgebied, de eindtermen voor een bepaalde klas of graad en het pedagogisch project van de school.

Je leert omgaan met diversiteit in de klas. Die ervaring kan je versterken door mee te werken in “buddyprojecten” (4 van de 30 sp), waar je ondersteuning biedt aan leerlingen die kampen met leerstoornissen, leerachterstand, kansarmoede, langdurige ziekte of functiebeperkingen. Op die manier kan je als stagiair voor deze leerlingen het verschil maken.

Je verwerft zelfvertrouwen en wordt je bewust van je sterke kanten als leraar. Natuurlijk is het even belangrijk dat je je werk- en aandachtspunten kunt identificeren, dat je bereid bent daaraan te werken en de personen en middelen (bijv. professionele literatuur, stageseminaries) opzoekt die je helpen bij het bijsturen van die punten.

De stage wil een zinvol proces van zelfstandig reflectief ervaringsleren opzetten. De stage is een geïntegreerd pakket aan activiteiten en opdrachten waarin de verschillende elementen van de leraarstaak en het functioneren als leraar aan bod komen. Dit leerproces wordt in een stageportfolio gedocumenteerd.

Stagetrajecten

Twee stagetrajecten zijn mogeijk:

 • preservice trainig
 • inservice (LIO) training

Praktische informatie

 • Door betaling van het studiegeld ben je (met uitzondering van studenten met een examencontract) aangesloten bij de volgende collectieve verzekeringen van de KU Leuven. Meer info vind je hier.

 • Neem aandachtig het stagevademecum door.
 • Informeer je over de specifieke richtlijnen voor jouw SLO. In het begin van elk academiejaar wordt per SLO een infosessie voorzien. Ook je stagebegeleider KU Leuven kan je helpen bij concrete vragen of problemen.
  Hou Toledo in het oog: je vindt er informatie over de praktische stageorganisatie voor jouw SLO.
 • Weet je ook wie wie is?
 • Voor elke stage wordt een aparte stage- of samenwerkingsovereenkomst (zie formulieren) opgesteld en een aparte registratie ingevoerd. Registreer op het moment dat je alle gegevens bij de hand hebt (o.m. wie jouw stagebegeleider KU Leuven is, wie je mentor in de stageschool wordt, welke periode je stage loopt...).
 • Normaliter voert een werkpost (bijv. stageschool) slechts éénmaal een risicoanalyse uit, tenzij er veranderingen zijn aan de werkomstandigheden. Dit hoort zo in naleving van de Welzijnswet. Mocht jouw stage plaats een risicoanalyse willen uitvoeren, kan een werkpostfiche van pas komen.

Diversiteitsstages

Elke student besteedt 4 studiepunten uit het praktijkluik aan een diversiteitsstage. Er zijn verscheidene keuzemogelijkheden, gaande van tutoringprojecten (bv. het Leuvense Buddyproject) tot schoolbeleidsondersteunende opdrachten. Meer informatie vind je in het vademecum voor diversiteitsstages. Je kan slechts één diversiteitsstage opnemen en ook deze stage moet je registreren.

top

Wat is het verschil tussen een stagiair en een leraar-in-opleiding (LIO)?

De praktijkcomponent van de nieuwe lerarenopleiding kan op twee manieren worden vervuld (Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, 15 dec. 2006):

  • als stagiair (= preservicetraining) > Preservice-stageovereenkomst
   Je hebt het statuut van stagiair. Je stage wordt begeleid door een stagebegeleider van de KU Leuven, en door een mentor van de stageschool/instelling. Voorafgaand aan je stage moet je een stageovereenkomst in orde brengen waarin de afspraken tussen de KU Leuven, de stageschool/instelling en jezelf zijn vastgelegd.

  • als leraar-in-opleiding (LIO) (= inservicetraining) > Inservice-stageovereenkomst
   Je hebt in dit geval een arbeidsovereenkomst met de school en bent dus personeelslid van de instelling waar je de praktijkcomponent volbrengt.
   Een LIO-baan kan enkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. Enkel studenten van de SLO LO kunnen eventueel een LIO-baan in het basisonderwijs vervullen. De LIO wordt begeleid door een mentor van de instelling waar hij werkt én een stagebegeleider van de KU Leuven. De KU Leuven, de school en jezelf sluiten een LIO-overeenkomst af.

   Om te kunnen worden aangeworven in een LIO-baan, moet je reeds beschikken over een master- of licentiediploma.

   De LIO-baan bedraagt ten minste 500 lesuren (of lestijden of uren-leraar). Indien een LIO een lesopdracht zou hebben van minder dan de gestelde 500 lesuren, zijn er twee mogelijkheden:

   • spreiden over hoogstens twee schooljaren (minimum 250 lesuren per jaar)
   • aanvullen met preservice training: je moet dan buiten de lesopdracht nog bijkomende stage lopen als reguliere stagiair (bijv. 250 lesuren als LIO + 15 studiepunten stage).

  Als LIO-stagiair dien je een SLO-inschrijving te nemen om het theorieluik te vervolledigen. Op het einde van de LIO-baan word je gedurende een assessment voor de inservice-opleiding beoordeeld door het centrum, de instelling of de school enerzijds en de KU Leuven anderzijds.

  In het examenreglement wordt aangegeven dat je in sommige omstandigheden het statuut van werkstudent kan aanvragen. Zo kan je binnen bepaalde marges genieten van een individuele examenspreiding.

  Meer informatie lees je in het stagevademecum.

  naar boven