U bent hier: Home / Creditbewijs en diploma

Creditbewijs en diploma

 

Creditbewijs

 • Je verlaat de instelling na een geslaagde opleiding
  Je hoeft niets te doen. De credits worden vermeld op het diplomasupplement.
 • Je verlaat de instelling vooraleer je een opleiding hebt afgerond
  Je kan, indien nodig, bij studentenadministratie een formeel creditbewijs voor alle behaalde credits opvragen (dus niet apart per credit).

  Je kan een creditbewijs aanvragen voor behaalde credits vanaf het academiejaar 2006-2007 ( voor voorgaande jaren contacteer je de faculteit).

 • Je verlaat de instelling na het behalen van credits via een creditcontract
  Je kan, indien nodig, bij studentenadministratie een formeel creditbewijs voor alle behaalde credits opvragen (dus niet apart per credit)
  Je kan een creditbewijs aanvragen voor behaalde credits vanaf het academiejaar 2006-2007 ( voor voorgaande jaren contacteer je de faculteit).

 • Hoe aanvragen: Vul het online formulier in. Hou er rekening mee dat de aanvraag 2 tot 3 weken in beslag kan nemen.

Diploma

 • Origineel
  Je faculteit bepaalt op welke wijze je diploma wordt afgeleverd. Lees er alles over op deze pagina.
 • In afwachting van het origineel
  Is je diploma nog niet klaar, maar heb je toch een bewijs nodig dan je kan een diplomagetuigschrift aanvragen.
 • Verloren
  Jammer, want een nieuw exemplaar kun je niet krijgen, wel een diplomagetuigschrift met bijlage. Op deze bijlage staan de gegevens van je diploma en supplementen. Vul hiervoor het online formulier in. Let op : Dit kan enkel voor afgestudeerden vanaf 1992. Ben je afgestudeerd vóór 1992 kunnen wij je enkel een diplomagetuigschrift bezorgen.
 • Heb je wel een bewijs op papier nodig?
  In veel gevallen niet, want je kan zelf je diploma's opvragen in de LED, de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank van de overheid. Het volstaat dat je tijdens je sollicitatie inlogt in de databank met je elektronische identiteitskaart en de werkgever kan meteen je diploma verifiëren. Meer info

 

Wettige eensluidendverklaringen

Vanaf 31 maart 2004 werd het eensluidend verklaren van documenten door de federale overheid afgeschaft. Je werkgever of een buitenlandse instantie kan wel nog een eensluidend verklaarde kopie van je diploma vragen. Hiervoor moet je ons het originele diploma én de nodige kopies voorleggen.
Meer info vind je op de website rond eensluidendverklaringen van de overheid.

Wat is de waarde van mijn vroeger diploma?

 • Ik behaalde vroeger een kandidatuursdiploma (eventueel aangevuld met één of meerdere jaren van een licentie-opleiding, zonder dat laatste diploma te behalen). Mag ik mij bachelor noemen?
  Het decreet dat vanaf 2004-2005 de bachelor-masterstructuur invoerde, bepaalt heel uitdrukkelijk welke oude opleidingen mogen gelijkgeschakeld worden met een bachelordiploma. Dit geldt niet voor een kandidatuursdiploma (eventueel aangevuld met een volledige licentie-opleiding). Enkel afgestudeerden van vroegere hogeschoolopleidingen van één cyclus mogen zich bachelor noemen sindsdien.

 • Ik behaalde vroeger een licentiaatsdiploma, of een diploma van “gediplomeerde in de aanvullende studies van…”, “gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van…”. Mag ik mij master noemen?
  Het decreet dat vanaf 2004-2005 de bachelor-masterstructuur invoerde, bepaalt heel uitdrukkelijk dat de personen die een dergelijk diploma behaalden zich sindsdien master mogen noemen. Een aantal diplomabenamingen (burgerlijk ingenieur, arts,…) van voor de invoering van dit decreet worden hiermee gelijkgesteld. U kan zelf checken of uw diploma onder deze regeling ressorteert op : http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13425. Het artikel 128§4 bevat de volledige lijst.

 • Ik mag mij volgens de voorgaande vraag master noemen? Heb ik recht op een nieuw diploma vanwege de universiteit, waarop dan een nieuwe diplomabenaming vermeld staat?
  Het oude diploma blijft het enige geldige. Je kan dus geen nieuw diploma ter vervanging vragen. Je kan wel een attest aanvragen bij de studentenadministratie dat verklaart dat je je master mag noemen. Wil je toch een masterdiploma behalen in de richting waarin je vroeger afstudeerde, dan zal je opnieuw moeten inschrijven aan de universiteit en het huidige programma van de opleiding moeten afwerken. Hoeveel vrijstellingen je verkrijgt, zal afhangen van het verschil tussen het door jou gevolgde programma en de samenstelling van de huidige opleiding. Je praktijkervaring kan bij het bepalen van de precieze omvang van het volgen pakket ook een rol spelen.

 • Ik behaalde mij diploma aan een hogeschool in een opleiding die nu door de KU Leuven wordt aangeboden, kan ik een getuigschrift krijgen dat ik een KU Leuven diploma behaald heb? Neen, diploma’s uitgereikt voorafgaand aan de integrale overname door KU Leuven zijn nog altijd hogeschooldiploma’s. Er zijn geen specifieke procedures opgenomen in decreten of besluiten om deze diploma’s gelijkwaardig te verklaren (“gelijk te stellen”) met een diploma van KU Leuven.

 • Ik behaalde mijn diploma voor 1991-1992, en vind de diplomabenaming niet terug in de bovenstaande systematiek. Wat is de waarde ervan?
  Vanaf 1991-1992 werd het hele hoger onderwijs hervormd voor de universiteiten en vanaf 1994-1995 voor de hogescholen, elk door een apart decreet van de Vlaamse overheid. Voor die data konden instellingen vrij ook andere diplomabenamingen gebruiken. Zo organiseerde de KU Leuven tot en met 1990-1991 bv. opleidingen van één jaar die onder een verkorte vorm een “graduaats”diploma opleverden. Deze diploma’s worden op geen enkele manier formeel gelijkgesteld met kandidatuurs- en licentiaatsdiploma’s, naderhand bachelor- en masterdiploma’s. U kan dus niet anders dan zeggen dat u vroeger een diploma met de benaming zoals vermeld op het diploma hebt behaald. Als de voorwaarde voor het behalen van een diploma was dat u voordien reeds een hogeschool- of universiteitsdiploma behaalde, kan het diploma wel beschouwd worden als een vroegere vorm van wat hedendaags een postgraduaat wordt genoemd.

 • In het buitenland vraagt men mij of mijn diploma met “of Science”, “of Arts”… kan beschouwd worden. Wat mag ik antwoorden?
  In het buitenland wordt inderdaad soms na de bachelor- of masterbenaming en voorafgaand aan de exacte omschrijving van het studiedomein waarin het diploma wordt behaald, nog een toevoeging gedaan. Er zijn diverse mogelijke toevoegingen afhankelijk van de systematiek/gebruiken in het respectieve land. De meest voorkomende zijn “of Science”, “of Arts”, “of Laws” en “of Medicine”… Op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering van juli 2012 (http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14393) worden deze toevoegingen ook vermeld op recente diploma’s.  Het besluit van de Vlaamse regering bevat echter geen bepalingen voor vroeger behaalde diploma’s. Op basis van het overzicht bij dit besluit kan je voor een vergelijkbaar eerder behaald diploma min of meer inschatten of je mag veronderstellen dat een toevoeging daar ook kan worden aangewend. Er is echter geen enkele zekerheid die wij u op dit punt kunnen bieden.


   

Wat is de waarde van mijn diploma in het buitenland?

 • Indien je een Vlaams diploma wenst gelijkwaardig te laten verklaren in het buitenland kan je je wenden tot het NARIC- centrum van het desbetreffende land, dat je alle informatie kan verschaffen over de te volgen procedure http://www.enic-naric.net/
 • Voor sommige buitenlandse instanties is het nodig je origineel diploma te laten legaliseren en de Apostille van Den Haag te laten aanbrengen. Dit gebeurt respectievelijk door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming en de FOD Buitenlandse Zaken. Meer info over deze procedure.