facebook-logo
google-plus-logo
twitter-logo
email

Nieuwsbrief

Thomas nieuwsbrief april 2014

Hopelijk komt er op school nooit een plichtvak "burgerschap" waarin de staatsideologie wordt opgedist.
(Rik Torfs)

Beste Thomasbezoekers,

Vandaag, op 1 april 2014, lanceren we VerderKijken.org . ‘Verder Kijken’ is een gloednieuwe videodatabank op Thomas waarin korte video-impulsen leerkrachten en leerlingen uitdagen rond levensbeschouwelijke vraagstukken. In deze unieke verzameling voorziet Nikolaas Sintobin de video’s van een didactische uitwerking gebaseerd op het Ignatiaans gedachtengoed.

In deze nieuwsbrief vestigt Thomas bijzondere aandacht aan het memorandum betreffende de organisatie van de levensbeschouwelijke vakken in het Vlaams leerplichtonderwijs waarin gepleit wordt voor het behoud van de voorziene lestijden voor deze vakken.

De alomtegenwoordigheid van beelden kan ook in een breder perspectief geplaatst worden. Dat in sommige culturen een beeldverbod bestaat, of iconen en beelden net een essentieel onderdeel zijn van de geloofsbeleving vormt het onderwerp van het godsdienstdidactisch pakket Iconen - Meer dan idolen? voor het secundair onderwijs. Dit pakket is een uitnodiging om op een andere manier naar onze beeldcultuur te kijken.

Voor het basisonderwijs wordt stilgestaan bij de lente vanuit levensbeschouwelijk perspectief. De thema’s zijn ‘De natuur wordt wakker’ voor het kleuteronderwijs en de eerste graad lager onderwijs en ‘Lente brengt nieuw leven’ voor de tweede en derde graad lager onderwijs.

In BOS (Bijbel op School) krijgt u de volgende twee Bijbelcitaten voor de maand april om op te hangen in uw klas of om te publiceren op een schoolinformatiebord.

In de aanloop naar Pasen bieden we u drie zingevingsmomenten aan, opgevat als muziekbezinningen, het aanbod ‘project Goede Week’ en een overzicht van relevante In De Kijkers en Dossiers over aspecten van de Paastijd.

Op 5 mei 2014 vindt de negende LOGOS-studiedag plaats. Aan zijn Rijk komt geen einde ... ?! Over de lege kerken in Europa. Het programma en aansluitende In De Kijkers over kerk-zijn vandaag vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Naast de nieuwe lesimpulsen bieden we u verder ook de artikelen katholieke identiteit van maart 2014 en nieuwe tijdschriftuitgaven aan.

‘De Passie’ is een spraakmakend multimediaal spektakelstuk op Witte Donderdag (17 april in Merchtem) dat op een hedendaagse manier vertelt over het einde van het leven, de dood en de verrijzenis van Christus. Thomas biedt een overzicht aan van lesimpulsen rond het passieverhaal die aansluiten bij dit evenement en breder bij de komende goede week.

Mgr. André-Jozef Léonard zal op 28 april 2014 een lezing geven onder de titel ‘Wat verwachten de Vlaamse bisschoppen van leerkrachten godsdienst vandaag?’.

De overige items vindt u in de inhoudstafel hieronder.

Met de beste groeten,
Didier Pollefeyt, verantwoordelijke Thomas

Inhoudstafel
Nieuw op Thomas: Verder kijken

Uit de bezoekerscijfers blijkt dat de videodatabank nog steeds één van de meest gebruikte instrumenten van Thomas is. We zijn dan ook verheugd om het nieuwe project ‘Verder Kijken’ te kunnen voorstellen dat de afgelopen maanden ontwikkeld werd in nauwe samenwerking met jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin.

‘Verder Kijken’ is een uitgebreide databank met korte, verrassende Youtube-video’s die u en uw leerlingen kunnen inspireren om stil te staan bij diverse aspecten van het leven. Aan de hand van een op het Ignatiaans gedachtengoed geïnspireerde werkwijze wordt de kijker uitgedaagd om via overwegend seculiere video’s (van korte animatiefilms tot reclamespots) stil te staan bij zijn of haar eigen levensbeschouwelijke perspectief. Nikolaas Sintobin s.j.  ontwikkelde daarvoor een werkvorm waarbij getracht wordt om én de post-christelijke culturele én (de eigen) levensbeschouwelijke context maximaal te respecteren. Dit is helemaal in de geest van de leerplannen rooms-katholieke godsdienst. De visual storytelling staat centraal, net zo goed als het ernstig nemen van de eigen persoonlijke ervaring voor de uitbouw van een persoonlijke zingevende synthese.

‘Verder Kijken’ biedt u ondertussen al meer dan honderd nieuwe impulsen aan die in de klas gebruikt kunnen worden om samen met de leerlingen stil te staan bij onze cultuur en hoe we er ons als mens toe verhouden. Laat u verrassen door het aanbod van dit nieuwe project. U zult verbaasd zijn over wat u en uw leerlingen allemaal verder kan doen kijken.

» Ontdek ‘Verder Kijken’
» Meer over ‘Verder Kijken’
» Meer over de methode van ‘Verder Kijken’

De besproken video’s worden ook in de bestaande videodatabank van Thomas opgenomen met daarbij een extra link naar de didactische uitwerking die beschikbaar is op ‘Verder Kijken’. Zo kan u ook via de vertrouwde weg kennis maken met het vernieuwende aanbod van ‘Verder Kijken’.

Rik Torfs: objectieve kwaliteitsanalyse van religie is onmogelijk

Rik Torfs, rector van de KU Leuven, neemt in een column in De Standaard stelling in tegen de positie die de confessionele levensbeschouwelijke vakken wil afschaffen en vervangen door een nieuw, ‘neutraal’ vak multilevensbeschouwelijk leren.

Vrijdagmiddag, Louizalaan, Brussel. Een panelgesprek over levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. Naast mij zit Philippe Van Parijs. Een van onze grootste denkers. Hij vertelt over het ogenblik waarop hij zijn geloof verloor. Zestien was hij. Zijn oom, een scheutist, meldde trots dat hij op het punt stond naar Kongo te vertrekken. Om de moslims te bestrijden die vanuit het noorden het land binnensijpelden, ondertussen hun dwaalleer verkondigend. De koran was de oom onbekend, maar hij keurde hem af. Verschrikkelijk, vond Philippe. En God hield op te bestaan.

» Lees verder

Memorandum betreffende de organisatie van de levensbeschouwelijke vakken in het Vlaams leerplichtonderwijs

Voor het eerst schreven alle levensbeschouwelijke vakken samen een memorandum ter attentie van de volgende regering over de plaats en de maatschappelijke betekenis van confessioneel levensbeschouwelijk onderwijs in Vlaanderen.

De levensbeschouwelijke vakken leveren – elk uitgaande van de eigen levensbeschouwing – een onvervangbare bijdrage aan het leefbaar houden van de multiculturele samenleving en aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvol en actief pluralistisch Vlaanderen.

Om deze maatschappelijke relevantie blijvend te realiseren en te begeleiden vragen de organisatoren van de levensbeschouwelijke vakken het behoud van de tot nog toe voorziene lestijden voor de levensbeschouwelijke vakken tijdens de volledige leerplichtperiode, de nodige inspecteurs-adviseurs en voldoende werkingsmiddelen (financiële ondersteuning op de onderscheiden niveaus) om de aan hen opgedragen werkzaamheden mogelijk te maken. Zij willen dit kwaliteitsvol doen en met de nodige transparantie.

Nieuw godsdienstdidactisch pakket Secundair Onderwijs: Iconen - Meer dan idolen?

Beelden zijn in onze maatschappij alomtegenwoordig. We kunnen er letterlijk niet meer naast kijken. In deze maatschappij groeien de jongeren op en wordt het als evident beschouwd. Televisie kijken, videospelletjes spelen, surfen, … het behoort tot het dagelijks leven van de meeste jongeren. Beelden zeggen immers zoveel meer dan enkel woorden. Het is echter niet altijd en overal zo evident, zelfs vandaag niet. Mensen van vandaag staan er niet meer zo bij stil, maar het is effectief nog zo dat in sommige culturen voor bepaalde zaken een beeldverbod heerst.

Beelden roepen vaak emoties en gevoelens op. Beelden kunnen mensen choqueren, spanningen veroorzaken en manipuleren.

In het orthodoxe christendom staat het beeld en meer bepaald de christelijke icoon, erg centraal in de religieuze beleving. Dit is verwonderlijk voor ons, westerse mensen, die niet meer zo gevoelig zijn voor betekenissen of een dieperliggende werkelijkheid achter het beeld.

Het belang van iconen en de beleving ervan is niet zo prominent aanwezig in het westerse christendom. Toch kunnen we opmerken dat het gebruik van iconen de laatste decennia stelselmatig meer ingang vindt zowel in de liturgie als daarbuiten, echter de invulling blijft verschillend, en kan een  discussiepunt zijn in de interreligieuze dialoog.

Met deze In De Kijker willen we het thema ‘iconen’ vanuit een breed perspectief in de godsdienstles aan bod laten komen.

Lesimpulsen basisonderwijs

Ook deze maand levert Thomas een specifieke bijdrage voor het basisonderwijs.
Het thema voor de maand april is lente.

De natuur wordt wakker (Kleuter en eerste graad lager)

In de lente komt de natuur weer tot leven: de dagen worden langer en de zon gaat meer schijnen; bloemen, planten en bomen staan opnieuw in bloei; babydieren worden geboren en ook mensen vieren met Pasen het nieuwe leven van Jezus. In deze impuls worden manieren aangereikt om dit samen met de leerlingen te ontdekken en te ondervinden. Met behulp van een aantal verzamelde en door de leerlingen genomen foto's, zowel over hun leefwereld als aangereikte (christelijke) input, vormen we een collage rond dankbaarheid voor het leven.

» Ontdek deze lesimpuls

Lente brengt nieuw leven (Tweede en derde graad lager)

De lente is een periode van verandering, een periode waarin de natuur weer tot leven komt.  In deze periode van nieuw leven vieren christenen het nieuwe leven van Jezus Christus. Het Bijbelverhaal van het lege graf vertelt dat het leven en het werk van Jezus niet ten einde is bij zijn dood. Ondanks Jezus' dood is nieuw leven mogelijk.

Via de foto ‘Kinderen rond Jezus aan het kruis’ laten we de leerlingen nadenken over de dubbele betekenis van het kruis: het kruis is voor christenen, ondanks de betekenis van lijden en dood, eveneens een symbool van hoop op nieuw leven.

» Ontdek deze lesimpuls

Bijbel op school

'Bijbel op school', of kortweg BOS, heeft als doel iedereen op school kennis te laten maken met de bron van het christendom, de schat van de Bijbel.

Het BOS-project bestaat uit 37 zorgvuldig geselecteerde Bijbelcitaten, telkens vergezeld van een bijhorende foto. Bij het begin van elke week kan u één citaat afdrukken en ophangen in het godsdienstlokaal, de gangen, het prikbord, de leraarskamer, etc. Alsook is er een PowerPoint presentatie voorzien zodat de citaten weergegeven kunnen worden op een beeldscherm/welkombord (indien de school hierover zou beschikken). Zevenendertig citaten zouden voldoende moeten zijn om gedurende een volledig schooljaar wekelijks een Bijbelcitaat in de kijker te zetten. De leerkrachten godsdienst kunnen deze citaten eveneens bespreken met hun leerlingen.

De citaten zijn beschikbaar in: (1) PowerPoint presentatie (diaformaat), (2) A4 kleur en (3) A4 zwart-wit.

WEEK 17 WEEK 18
Tips voor lessen in de aanloop naar Pasen

Hoewel de Goede Week dit jaar in de Paasvakantie valt, wilt u misschien toch een paar themalessen maken.

Drie bezinningsmomenten rond de Goede Week voor op school

Op deze pagina vindt u drie mogelijke (muzikale) bezinningsmomenten rond de Goede Week.

Project De Goede Week

In dit onderdeel vindt u liturgisch materiaal dat kan gebruikt worden voor het opzetten van een project rond de Goede Week waarin school en parochie samen werk maken van de liturgie van de Goede Week (gemeenschapsvieringen).


 

Specifieke In De Kijkers en Dossiers rond de Goede Week

» Veertigdagentijd

» Witte Donderdag

» Goede Vrijdag

Paasvieringen

» Goede Vrijdag: 30 vieringen

» Pasen: 34 vieringen

Interlevensbeschouwelijke competenties

Bij herdruk van een specifiek leerplan worden de Interlevensbeschouwelijke Competenties in het leerplan ingebonden. Ze helpen u op weg in het kader van de dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school.

De Passie

In 2014 zal voor het eerst in België ‘De Passie’ opgevoerd worden. Dit spektakelstuk zal plaatsvinden op 17 april, Witte Donderdag, in Merchtem. Het wordt een multimediale gebeurtenis onder andere door het gebruik van filmpjes en muziek, onder leiding van Stijn Coninx. De toegang is volledig gratis. ‘De Passie’ vertelt één van de bekendste verhalen ter wereld: het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Echter, ‘De Passie’ wordt gebracht op een zeer hedendaagse manier met onder andere bekende muziek van Clouseau en Marco Borsato. Op Thomas bundelen we een aantal impulsen over ‘De Passie’.

Artikelen katholieke identiteit (maart 2014)

Een nieuwe reeks interessante artikelen en boeken over katholieke identiteit, onderwijs en pastoraal werd verzameld door de documentalist van het VSKO, Dimitri Vandekerkove.

Tijdschriften: nieuwe nummers
ACJCB (mailkrant 41) Collationes (maart 2014)
Don Bosco Vlaanderen 
(maart-april 2014)
EZRA (nummer 1, 2014)
Het Teken (maart 2014)

Narthex (maart 2014)

Relevant (maart-april 2014)

Tertio (maart 2014)

TGL (maart 2014)

Areopaag 2012-2013 (jaarboek)

Overzicht van alle tijdschriften

Collationes: De Digitale Wereld - Win één van de vijf gratis exemplaren

In het recentste nummer van Collationes wordt de vraag gesteld hoe de Kerk reageert op het tempo waarmee de digitalisering onze leefwereld aan het veranderen is. Welke ethische vragen worden door het gebruik van sociale media opgeroepen? Welke consequenties heeft de digitalisering voor het Kerk-zijn?

» Meer informatie over dit nummer
» Meer informatie over Collationes en abonnementen
» Klik hier om één van de vijf exemplaren van het nummer De Digitale Wereld te winnen

Nieuw boek: Kinderbijbel Hosanna! Win één van de vijf exemplaren

Het leerplan hecht veel belang aan het Bijbelritueel. Kinderen herkennen op die manier de momenten waarop u uit de Bijbel vertelt. Om het Bijbelritueel een extra dimensie te geven werden de Bijbelverhalen die Kolet Janssen voor Tuin van Heden schreef in een klasbijbel gebundeld. In die Bijbel staan ook nog andere verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Alles samen, meer dan 150 verhalen prachtig geïllustreerd door Roel Ottow.

» Meer info
» Klik hier om één van de vijf exemplaren van Kinderbijbel Hosanna! te winnen

Nieuwe lesimpulsen
Studiedag LOGOS IX: Aan zijn Rijk komt geen einde ... ?! Over de lege kerken in Europa (5 mei 2014)

In de volgende LOGOS-studiedag (Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit) op 5 mei 2014, zal ingegaan worden op het contrast tussen de eschatologische belijdenis van het Rijk Gods en de feitelijke situatie van de lege kerken in Europa. Vraagt de realisatie van Gods droom niet om een radicaal nieuwe invulling van het begrip kerkgemeenschap?

» Info en inschrijven

Bij het thema van deze studiedag zijn verschillende In De Kijkers op Thomas relevant:

Wat verwachten de Vlaamse bisschoppen van leerkrachten godsdienst vandaag?

Vanuit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen wordt elke twee jaar een Vlaamse bisschop uitgenodigd om voor de toekomstige godsdienstleerkrachten, assistenten, professoren en de inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst een toespraak te geven met als titel: Wat verwachten de Vlaamse bisschoppen van leerkrachten godsdienst vandaag?

Op maandag 28 april 2014 om 16u ontvangen we monseigneur André-Jozef Léonard. De lezing vindt plaats in de promotiezaal van de KU Leuven (Naamsestraat 22, 3000 Leuven) van 16u00 tot 17u00. De inkom is gratis en alle geïnteresseerden zijn welkom.

U kan nog steeds de eerdere lezingen van Mgr. J. Bonny, Mgr. P. Hoogmartens, Mgr. J. De Kesel, G. Danneels, A. Luysterman hier herbekijken.

session