email

Tijdschriften

Tijdschrift: Pastorale Perspectieven


Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Afleveringen:

8e jaargang, nr. 163, Augustus 2014

Artikels

 • Ten geleide (Pieter Vandecasteele)
 • Een levensbedreigende ziekte valt je leven binnen (Manu Keirse)

  Kanker is meer en meer een chronische ziekte geworden. EĂ©n op drie mensen wordt ermee geconfronteerd. Niet alleen de zieke, maar ook het gezin komt in een emotionele aardbeving terecht. Kanker wordt in de medische wereld vaak benaderd als een aandoening van het lichaam of van een bepaald orgaan, maar de kankerervaring raakt alle aspecten van iemands leven en het leven van diens verwanten. Ook al kun je niet spreken over ‘de kankerpatiĂ«nt’ omdat kanker in veel soorten bestaat, toch is het belangrijk enig zicht te hebben op de taken waarmee je moet afrekenen als je met die diagnose wordt geconfronteerd.

 • ‘Dum spiro, spero: Zolang ik ademhaal, hoop ik’. De zorg voor spirituele noden van mensen met kanker (Nele Vanleene)

  Nele Vanleene ontvouwt in haar bijdrage de resultaten van een kwalitatief onderzoek dat ze voerde naar de spirituele noden van mensen met kanker. Het onderzoek focust enerzijds op de vraag of er in het zorgaanbod van een multidisciplinair oncologisch team ruimte is voor het spirituele en anderzijds op de vraag hoe de zorg voor de spirituele dimensie concreet invulling krijgt. De grote uitdaging blijkt te zijn dat de aandacht voor het spirituele net zo vanzelfsprekend in de gezondheidszorg geïntegreerd zou moeten worden als de fysieke en psycho-sociale component. De auteur formuleert een aantal aanbevelingen in die richting.

 • Ondersteuning van kankerpatiĂ«nten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg. Kansen, mogelijkheden en weerstanden (Eva Buelens)

  In dit artikel belicht Eva Buelens de mogelijke weerstanden van (kanker)patiënten en zorgverleners om de steun te vragen van vrijwilligers die op huisbezoek komen. Daarnaast gaat ze na wat de potentiële meerwaarde is van deze ondersteuning. Vrijwilligers kunnen, via praktische, psychosociale en spirituele steun, een schakel zijn binnen de keten van zorg.

 • Leven met de dood voor ogen. Angst van mensen met kanker helpen integreren (Goedele Van Edom)

  In dit artikel toont Goedele Van Edom aan dat de doodsangst van mensen met kanker nog vaak verborgen blijft. Ze maakt de angst zichtbaarder door stil te staan bij de vele vormen van die angst. Daarnaast schetst ze enkele van de dertig door haar ontwikkelde strategieĂ«n die pastores kunnen hanteren om mensen te laten voelen dat er een weg doorheen hun diepste angst mogelijk is. Op die manier kunnen pastores bijdragen aan leven in situaties waarin mensen bang zijn hun leven te verliezen, of aan ‘leven in volheid’ (Joh. 10,10).

 • Daar sta je dan, als pastor, met je empathie
 Amputatie bij vaatpatiĂ«nten (deel II: Waken en verbinden) (Christine Maertens)

  Deze bijdrage is het tweede deel van een dubbel artikel over spirituele en pastorale zorg voor mensen die ten gevolge van ziekte een amputatie van een lichaamsdeel moeten ondergaan. Christine Maertens is pastor op een afdeling vaatziekten, waar veel dergelijke patiënten verblijven. In het eerste deel beschreef en overdacht ze haar ervaringen met de beleving van patiënten die zich voorbereiden op een verminking van hun lichaam. In dit tweede deel richt ze zich op de periode na de amputatie-ingreep.

 • Uitgelezen (Bernadette Verbruggen)
 • Over de grenzen. Spirituele zorg in het Mount Sinai in New York (Anne Vandenhoeck)
 • Pastoraal@caritas ()
 • Aankondigingen ()
 • Uitsmijter – Behoedzaam (Hilde Van der Motte)

8e jaargang, nr. 162, Maart 2014

Zoeken naar zinvolle ruimtes. Over sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen

Artikels

 • Ten geleide (Lien Mahieu en Lieven Vanderbruggen)
 • Praktijkvoorbeelden - Getuigenissen over de totstandkoming, visie en symboliek (Lieven Vanderbrugghen, Mieke Kerckhof, Hilde Van der motte)

  Aan een herinrichting of een nieuwe kapel of stille ruimte gaat een heel reflectieproces vooraf, dat vaak minstens even belangrijk is als het uiteindelijke resultaat. Daarom begint dit themanummer met vier verhalen over de sacrale ruimtes in verschillende ziekenhuizen. Lieven Vanderbrugghen bijt de spits af met een getuigenis over ‘Mare’, de kapel van het Sint-Augustinusziekenhuis in Veurne. Daarna vertelt Mieke Kerckhof meer over een bijzonder tweeluik in het Jan Ypermanziekenhuis, waar het reflectieproces niet tot een ‘of’ geleid heeft maar tot een ‘en’: een stille ruimte Ă©n een kapel. Hilde Van der motte heeft in het AZ Diest allerhande collega’s betrokken en dit resulteerde in de bewuste keuze voor een Ruimte voor Stilte. Robert Koorneef en zijn collega-geestelijk-verzorgers vertellen ten slotte over de plaats van hun stille ruimte in de hectiek van het ziekenhuis.

 • Sacrale ruimtes in ziekenhuizen: reflecties bij vier praktijkvoorbeelden (Dominiek Lootens)

  Vanuit een analytisch schema reflecteert Dominiek Lootens op deze diversiteit in aanpak en inrichting van ‘sacrale ruimtes’ Hij laat zich daarbij leiden door vier vragen:  In hoeverre gaat het om een christelijke ruimte? Wie speelde welke rol bij de totstandkoming van de ruimte? Hoe verhoudt de ruimte zich tot de rest van het ziekenhuis? Bestaat er zoiets als een inclusieve ruimte? Deze vragen geven te denken en kunnen – naast de praktijkvoorbeelden zelf – inspirerend werken voor wie begint aan of bezig is met de inrichting van een ‘sacrale ruimte’ in de zorgvoorziening.

 • De kapel: een goede collega geestelijk verzorger (Dirk van den Berg, Dionne Brussee, Simon Evers, Joost Verhoef)

  Het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis in Amsterdam is een groot ziekenhuis op een erg kleine oppervlakte. Toch is er in de schaarse ruimte van het gebouw een open plaats gelaten waar een romaanse kapel staat. Dat is op zich al een bijzonder statement van het statement van het bestuur. De dienst geestelijke verzorging voegt daar nog een statement aan toe: de kapel wordt gepromoveerd tot collega geestelijk verzorger! Een peiling bij patiënten die de kapel bezoeken illustreert en bevestigt deze stelling.

 • Bijbelse kernwoorden voor een heilige ruimte in de zorg (Kees Waaijman)

  Hoe kan een sacrale of heilige ruimte binnen de context van zorginstellingen gedacht worden vanuit de Schrift. In deze bijdrage verkent de auteur vier Bijbelse grondwoorden die volgens hem ruimte scheppend en richting gevend kunnen zijn: stilte, vertedering, troost en thuis. Sinds onheuglijke tijden hebben zij mensen geholpen bij het verwerken van ziekte en grenservaringen. De vraag is of deze kernwoorden bij een architect ruimtelijke beelden oproept. Want pas als zij vorm krijgen in een concreet ontwerp, kunnen opdrachtgevers en bewoners beoordelen of zij deze heilige ruimte een plaats kunnen geven.

 • What on earth is it that moves you? Over sacrale ruimtes en de ruimte voor sacraliteit (Tom Callebaut)

  Als interieurarchitect heeft Tom Callebaut zich onder andere gespecialiseerd in het ontwerpen van religieuze ruimtes en het (her)inrichten van religieus erfgoed. De Magdalenakerk in Brugge (zie foto kaft) is een bekende realisatie waar hij aan meegewerkt heeft. In dit artikel kijkt Callebaut terug op de weg die hij afgelegd heeft, en verheldert hij hoe hij te werk gaat om sacrale ruimtes vorm te geven. Het verrassende perspectief van een interieurvormgever nodigt ons uit om op een frisse manier te gaan kijken naar de mogelijkheden van onze eigen kapel of ‘stille’ ruimte. 

 • Uitgelezen (Bernadette Verbruggen)
 • Uitsmijter (Barbara Focquaert)

7e jaargang, nr. 161, December 2013

Vroegtijdige zorgplanning: het zal de pastor een zorg wezen!

Artikels

 • Ten geleide (Filip Zutterman, themaredacteur)
 • Vroegtijdige zorgplanning: garantie op kwaliteitsvol ouder worden? (Let Dillen, Jan Steyaert en Jurn Verschraegen)

  Burgers zijn de afgelopen decennia steeds meer gesprekspartners geworden van artsen en beslissen mee welke zorg ze wel of niet krijgen. Hogere scholingsgraad, democratisering van gezondheidsinformatie en betere patiĂ«ntenrechten zorgen daarvoor. Vroegtijdige zorgplanning is het communicatieproces tussen burger, professionals en de sociale omgeving van de burger over wensen inzake ‘de laatste reis’. In dit artikel wordt het huidige denken rondom vroegtijdige zorgplanning geschetst met specifieke aandacht voor personen met dementie.

   

 • Een ethische reflectie op vroegtijdige zorgplanning (Axel LiĂ©geois)

  Vanuit ons ethisch perspectief zien we het proces van vroegtijdige zorgplanning en de mogelijke wilsverklaring als een proces van evalueren van waarden, in een dialoog tussen de betrokken en vanuit goede grondhoudingen. Dit ethisch perspectief dat focust op ‘waarden in dialoog’, bevestigt de nadruk op het proces van overleg en het uitklaren van waarden en wensen. Er wordt ook ingegaan op de plaats van de wettelijk vertegenwoordiger, en op de waarde van geschreven wilsverklaringen.

   

 • Vroegtijdige zorgplanning als vorm van levens- en stervenskunst? (Anne Vandenhoeck )

  Vroegtijdige zorgplanning of ‘advanced care planning’ lijkt een recente ontwikkeling in de gezondheidszorg. Niets is echter minder waar. Anne Vandenhoeck brengt in dit artikel de middeleeuwse ars moriendi in herinnering, en reageert op basis hiervan op het artikel van Dillen, Steyaert en Verschraegen. In ieder geval wordt duidelijk dat vroegtijdige zorgplanning niet zomaar als garantie kan gelden voor ‘kwaliteitsvol ouder worden’.

   

 • De inbreng van de pastor in het proces van vroegtijdige zorgplanning. Een reflectie uit de praktijk (Lucas Lissnyder)

  In de UZ Leuven werd enkele jaren geleden een spirituele checklist ontwikkeld om in palliatieve situaties te gebruiken. Sindsdien is deze checklist steeds meer geïntegreerd in de werking – en zelfs de elektronische registratie – van verschillende afdelingen. Lucas Lissnyder blikt aan de hand van een concreet voorbeeld terug, en reflecteert kort over enkele uitdagingen die dit model met zich meebrengt.

   

 • ‘Omdat we niet anders kunnen
’ Persoonlijk getuigenis over de plaats van de pastor in de vroegtijdige zorgplanning (Joke Vermeren)

  In de woonzorgcentra van de vzw Zorgsaam Zusters Kindsheid Jesu bestaat een visietekst over de plaats van de pastor in VZP. Joke Vermeren, werkzaam Ons Zomerheem in Zomergem, ontwikkelt in haar bijdrage een persoonlijk getuigenis naast deze visietekst. Ze heeft het over de pastor als medemens, als professional en als gelovige.

   

 • Vroegtijdige Zorgplanning in het WZC Mariahuis Praktijkervaringen over palliatieve en comfortzorgen (Lucia Goubert en Lidia Vanbruwaene)

  In veel woonzorgcentra is ondertussen een commissie voor ethiek, en steevast staat vroegtijdige zorgplanning en alles wat daarbij komt kijken daar op de agenda. Zo ook in WZC Mariahuis in Gavere. Palliatief referent Lidia Vanbruwaene en pastor Lucia Goubert vertellen over de drempels die ze ondervonden om het idee van vroegtijdige zorgplanning ingang te doen vinden bij hun bewoners.

   

 • Gebed van de pastor (Filip Zutterman)
 • Daar sta je dan, als pastor, met je empathie
 Amputatie bij vaatpatiĂ«nten (deel I: Wachten op definitieve verminking) (Christine Maertens)

  Deze bijdrage is het eerste deel van een dubbel artikel over spirituele en pastorale zorg voor mensen die ten gevolge van ziekte een amputatie van een lichaamsdeel moeten ondergaan. Christine Maertens is pastor op een afdeling vaatziekten, waar veel dergelijke patiënten verblijven. Ze beschrijft en overdenkt in dit eerste deel haar ervaringen met de belevingen van patiënten die zich voorbereiden op een verminking van hun lichaam.

7e jaargang, nr. 160, September 2013

Legitimering van de pastorale zorg. Terreinverkenning in GGZ en OPH

Artikels

7e jaargang, nr. 159, Juni 2013

Meer dan koffie en een praatje!
Het pastoraal gesprek anno 2013

Artikels

 • Ten geleide - Het pastoraal gesprek: meer dan professioneel handelen? (Pieter Vandecasteele)
 • GratuĂŻteit en gastvrijheid - De ‘onteigening’ van het pastoraat (Martin Walton)

  In dit artikel – dat de neerslag vormt van de lezing die de auteur gaf op het derde congres van de beroepsvereniging voor katholieke pastores – bestudeert Martin Walton het eigene van het pastoraal gepsrek, of zoals hij prefereert: de pastorale ontmoeting. Op die manier laat hij ruimte voor de vele vormen van non-verbale communicatie. Deze ontmoeting wordt gekenmerkt door gratuïteit en gastvrijheid, waardoor de paradox ontstaat dat het eigene van de pastorale ontmoeting in de onteigening ervan ligt. Een paradigmawissel die ook voor andere domeinen van de zorg van belang kan zijn.

   

 • Pastorale begeleiding bij patiĂ«nten met een niet aangeboren hersenletsel (Mieke Van Reeth)

  Mieke Van Reeth werkt als pastor in het revalidatieziekenhuis RevArte in Ede. Samen met Dr. Lafosse, neuropsycholoog en diensthoofd in hetzelfde ziekenhuis, begeleidde ze de workshop over het eigene van pastorale gesprekken met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Twee boeiende en gepassioneerde sprekers over een boeiend onderwerp. In het artikel gaat Van Reeth dieper in op moeilijkheden en opportuniteiten van pastorale communicatie, en besluit dat deze component van integrale zorg een wezenlijke en belangrijke plaats inneemt, voor de patiënten uiteraard, maar ook vanuit het perspectief van de neuropsychologie.

   

 • Pastorale communicatie in de psychiatrie (Wouter Devos)

  In deze bijdrage vindt de lezer een neerslag van de workshop over de relatie tussen client-centered-therapie in de psychiatrie en de pastorale zorg. Chris Van de Veire, psychotherapeut, introduceerde het begrip van het ‘fragiele verwerkingsproces’ bij psychiatrische patiĂ«nten, en onderscheidde een gezonde en een minder-gezonde variant van dit proces. Roeland Polspoel, die werkt als pastor in het PZ Sint Annendael te Diest, trad Van de Veire bij in deze uiteenzetting, en focuste op de vraag naar de eigen inbreng van pastorale zorg. Hierbij wordt een ander perspectief ingebracht: niet langer dat van de genezing maar dat van de aanvaarding.

   

 • Pastorale communicatie bij personen met beginnende dementie (Ilse De Deyne)

  Ilse De Deyne, pastor in woonzorgcentrum Marialove te Heestert, blikt in dit artikel vanuit haar eigen ervaringen terug op de workshop over pastorale communicatie bij personen met beginnende dementie. Na een situatieschets en de verkenning van enkele uitdagingen die ze ondervindt bij haar pastoraal werk, gaat ze dieper in op de suggesties van Jurn Verschraegen, directeur van de expertisecentra Dementie Vlaanderen, die de workshop inleidde. Zijn pleidooi om steeds het zelfwaardegevoel van de bewoner voor ogen te houden (‘valueing’), kreeg veel bijval vanuit pastorale hoek.

   

 • Gebed van de pastor (Johan De Ryck)
 • ​Over mensen vandaag als hoeders van hun broeders - Een hoopvolle blik op de samenleving en de bereidheid tot zorg (Annemie Dillen)

  Inspelend op de actualiteit filosofeert – of moeten we zeggen ‘theologiseert’ – Annemie Dillen over de vraag of we vandaag beter af zijn met een cultuuroptimistische of een cultuurpessimistische opstelling. Ze gaat te rade bij het contextuele gedachtegoed van de psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy om antwoorden te vinden op een aantal vragen: wordt onze samenleving gekenmerkt door ‘verruwing’, en wat betekent dat dan? Waarom gaan mensen steeds weer en op heel creatieve wijze in tegen deze tendens? En waar halen ze de inspiratie? En tot slot: wat doen we met verruwing die intolerantie wordt, en zelfs racisme?

   

7e jaargang, nr. 158, Januari 2013

Mindfulness

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 902 kB).

Artikels

 • Ten geleide - Mindfulness, met of zonder traditie (Pieter Vandecasteele)
 • Mindfulness, spiritualiteit of laagje vernis? (Edel Maex)

  In het openingsartikel gaat Edel Maex dieper in op wat er eigenlijk bedoeld wordt met het woord mindfulness. Woorden hebben volgens hem geen betekenis op zich, maar krijgen betekenis in de manier waarop ze gebruikt worden. Hij illustreert dit overigens treffend met de woorden psychologie en spiritualiteit. In het artikel wordt verder een inzicht gegeven van hoe mindfulness werkt in de psychotherapie, en vooral hoe verschillende mensen er verschillende dingen uithalen. Er wordt ook ingegaan op de ‘trivialisering’ van mindfulness.

 • De bewaking van de gedachten - Aandacht in christelijke setting (Lieven Vanderbrugghen)

  De auteur spendeerde een groot deel van zijn leven als Karmeliet, en bestudeerde de mystieke tradities vanaf het vroege christendom tot heden. Hij vergelijkt in deze bijdrage enkele centrale inzichten uit de oosterse tradities, en toont aan dat er ook heel wat gelijkaardige wegen ontwikkeld zijn in de ‘eigen’ westerse monastieke en meditatieve traditie. Om dit te illustreren, vertelt de auteur verhalen uit zowel de oosterse als de westerse overleveringen.

 • Mildheid en menswording - De wijsheid van Jezus als bron van ‘mindfulness’ (Ria Weyens)

  Bijbelse verhalen zijn een bron van wijsheid die ons inzicht verschaffen in het innerlijk transformatieproces. Ze geven ons het inzicht en de kracht om te groeien van wonde naar verwondering waardoor we meer mens worden. Hoewel het woord ‘mindfulness’ niet valt in het artikel, is de gedachte overal aanwezig. De zaligsprekingen vormen de gids naar mildheid en menswording.

 • Mindfulness in het pastorale zorgaanbod - Twee praktijkverhalen (Koen De Fruyt, Renilde Vos)

  Dat mindfulness ook effectief een rol speelt in het leven en werk van pastores, wordt duidelijk aan de hand van deze twee praktijkverhalen. Koen De Fruyt is pastor in de geestelijke gezondheidszorg, en wendt mindfulness – met de nodige omzichtigheid – aan als meditatietechniek bij cliĂ«nten die met psychoses geconfronteerd worden. Renilde Vos begeleidt groepen en individuen vanuit de Universitaire Parochie van de KULeuven. In haar bijdrage verduidelijkt ze hoe meditatietechnieken als mindfulness zorgverleners en pastores kunnen helpen om diepere en meer dragende relaties met anderen aan te knopen.

 • Gebed van de pastor - Mild worden (Karel Staes)
 • Pastorale begeleiding van mensen met kanker (Goedele Van Edom)

  Hoe kan pastorale of spirituele zorg bijdragen aan de levenskwaliteit van kankerpatiënten? Uit deze vraag spreekt alvast de overtuiging dat pastorale zorg een groot verschil kan maken. Kanker wordt in dit artikel niet benaderd als een acuut doodsvonnis, maar wel als een geleidelijk proces van verlieservaringen. De auteur schetst het proces van de rouwarbeid, in vier onderscheiden rouwtaken. Op de algemene beschrijving van de rouwtaak volgt telkens een indicatie van wat de rol van de pastor kan zijn in deze fase. Van Edom wijst op kansen en mogelijke valkuilen.

 • Uitgelezen (Bernadette Verbruggen)
 • Aankondigingen ()
 • Geraakt - Een plek aan de einder (Wouter Devos)
 • Uitsmijter - Florentijns opkikkertje (Hilde Van der motte)

6e jaargang, nr. 157, December 2012

Levensmoeheid bij ouderen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 774 kB).

Artikels

6e jaargang, nr. 156, September 2012

Beslagen in dialoog. Over inter- en intradisciplinaire samenwerking

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 991 kB).

Artikels

6e jaargang, nr. 155, Juni 2012

Uitdaging en taboe. Alcoholverslaving en pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1320 kB).

Artikels

 • Ten Geleide (Pieter Vandecasteele en Dominiek Lootens)
 • Een alcoholverslaafde in je vrijwilligersploeg. Getuigenis van een pastor ()

  De pastor die aan het woord is in deze getuigenis ondervindt wat het betekent om te werken met een alcoholverslaafde vrijwilliger. Het is een voortdurende spanning tussen grenzen trekken en ruimte geven, in het belang van de persoon in kwestie, maar ook in het belang van de andere vrijwilligers in de ploeg.

 • Verhalen van zorg en zelfzorg (Tine Van Belle)

  In dit artikel gaat Tine Van Belle dieper in op het aanbod dat binnenkerkelijk uitgewerkt is voor mensen met een verslaving. Ze vertrekt telkens vanuit het unieke verhaal, het verhaal zoals het door de betrokkene verteld wordt, niet zoals het door anderen verteld wordt. Doorheen dit verhaal wordt een antwoord gezocht op de vraag ‘wie ben je?’. De vraag die daarop volgt is: ‘wat verlang je?’, om ten slotte over te gaan tot de vraag ‘welke stappen kunnen/moeten nu gezet worden om te bereiken wat men wil?’.

 • Open Veld. Pastoraal ervaringsbericht vanuit een gespreksgroep met verslaafde mensen (Kris Luysterborg)

  Een open veld, een ruimte zonder beperkingen om ter sprake te brengen wat alcoholverslaving aanricht bij mensen. Kris Luysterborg begeleidt iedere week een gespreksgroep met mensen die verslaafd zijn. Dit is geen therapeutische sessie, en toch kan er sprake zijn van een heilzaam effect. Een van de belangrijkste uitdagingen als pastor is om jezelf in alle kwetsbaarheid op te stellen, eerlijk en open te zijn.

 • Pastorale zorg en alcoholverslaving (Dr. Jos W.M. Roemer)

  In deze reflectie plaatst Jos Roemer uitdagende kanttekeningen bij een aantal centrale begrippen uit de hedendaagse samenleving. Autonomie bijvoorbeeld: mensen zijn gedoemd om vrij te zijn. Wie met een verslaving kampt, kan dus niet goed omgaan met zijn vrijheid. Roemer toont aan dat de taal van de liefde het absolute vrijheidsdiscours doorbreekt. Hij neemt ook de begrippen ‘welzijn’ en ‘communicatie’ onder handen.

 • Op hoop van zalving. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van lekenpastores omtrent rituelen bij ziekte en sterven (Dagmar Frenssen)

  De auteur van dit extra artikel presenteert enkele bevindingen op basis van haar masterproef aan de theologische faculteit te Leuven. ‘Hoe beleven pastores (leken) de rituelen bij zieke en stervenden mensen?’ was de voorliggende onderzoeksvraag. Aan de hand van interviews heeft Frenssen een beeld gevormd over de ziekenzalving, over de zegeningen en over de identiteit van de pastor. Er worden telkens ‘beleidssuggesties’ geformuleerd bij deze items. De vaststelling dat er steeds minder priesters voorhanden zijn, biedt hier dus heel wat stof om over na te denken.

6e jaargang, nr. 154, April 2012

Meertaligheid en spiritualiteit in de pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 926 kB).

Artikels

 • TEN GELEIDE (Pieter Vandecasteele en Dominiek Lootens)
 • MEERTALIGHEID VOOR PASTORES (Anne Vandenhoeck)

  Wat kunnen we zeggen over wie we zijn? Op basis van die vraag laat Anne Vandenhoeck zien voor welke uitdagingen Vlaamse pastores staan. Wat zeggen de cijfers, welke rol speelt theologische refl ectie, hoe verhouden pastores zich tot de kerkgemeenschap en tot de voorziening, wat is pastorale professionaliteit, en welke rol speelt onderzoek? Anne speelde een centrale rol bij de oprichting van de beroepsvereniging voor katholieke pastores. Ze eindigt haar bijdrage met een refl ectie op de opdracht van die vereniging.

 • WAAR VERLIES EN TEDERHEID ELKAAR RAKEN (Ine Pauwels)

  Ervaringen van een beginnend pastor

  Sinds oktober 2009 werkt Ine Pauwels als pastor in het UZLeuven. Ze getuigt in deze bijdrage op indringende wijze hoe ze op de neonatologie de begeleiding opneemt van ouders en familie. Samen met haar collega’s en andere zorgverleners zet ze een mooie traditie voort van pastorale zorg die toegankelijk, deskundig en gelovig inspeelt op spirituele vragen.

 • OP ZOEK NAAR BEZIELING (Johan Verstraeten)

  Leiderschap en spiritualiteit voor pastores in de zorgsector

  Pastores kunnen in de zorgsector een zingevingscontext aanreiken waardin patiĂ«nten niet herleid worden tot zorgobjecten, en waarin medewerkers als mens zo volledig mogelijk kunnen openbloeien. Maar dat vraagt ook om een verandering van de organisatiecontext waarin pastores en zorgverleners werken. Johan Verstraeten roept leidinggevenden op om hun “oogkleppen” af te zetten en hij houdt een pleidooi voor spirituele ontvankelijkheid.

 • PASTORALE ZORG UITGEDAAGD (Koen De Fruyt)

  Meertalig en geĂŻnspireerd

  Een dag in het leven van een psychiatriepastor. Koen De Fruyt geeft ons een inkijk in zijn gedachtenwereld, terwijl hij terugblikt op een goedgevulde werkdag. Hij begint zijn dag met meditatie en aandacht voor zijn ‘vege lijf’. Zijn spiritualiteit is er Ă©Ă©n van niet-weten, bekrachtiging, fi losofi sche refl ectie en kritische loyaliteit.

 • GEBED VAN DE PASTOR ()
 • PRAKTIJKBEGELEIDING VAN PASTORES (Erik Herrebosch & Jef Stevens)

  Een hefboom voor werk- en levenskwaliteit

  Wie pastorale stage doet, zich nog in de aanvangsfase van de eigen loopbaan bevindt of van werkveld verandert, heeft recht op praktijkbegeleiding. Erik Herrebosch en Jef Stevens onderscheiden zes vormen van praktijkbegeleiding en schetsen hiervan de gelijkenissen en verschillen. Mede door de crisis in de kerk, lijkt de pioniersfase van praktijkbegeleiding in Vlaanderen achter de rug. De auteurs vatten hun jarenlange ervaring in een kader dat bruikbaar is om doelgericht te blijven werken aan de professionaliteit en levenskwaliteit van pastores.

 • UITGELEZEN (40)
 • AANKONDIGINGEN ()
 • GERAAKT! (Koen De Fruyt)
 • UITSMIJTER (Hilde Van der motte)

5e jaargang, nr. 153, September 2011

Licht op blinde vlekken

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2126 kB).

Artikels

5e jaargang, nr. 152, Juli 2011

Wat met spiritueel leiderschap?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1785 kB).

Artikels

5e jaargang, nr. 151, April 2011

Integratie, Samenwerking en communicatie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1886 kB).

Artikels

5e jaargang, nr. 150, Januari 2011

Pastorale zorg en suĂŻcide

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1894 kB).

Artikels

4e jaargang, nr. 149, December 2010

Om de lieve vrede. Constructief omgaan met conflicten

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2628 kB).

Artikels

4e jaargang, nr. 148, September 2010

Voor alle duideljkheid. Deontologie van de pastor

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2830 kB).

Artikels

4e jaargang, nr. 147, Augustus 2010

Humanisering in de zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3071 kB).

Artikels

4e jaargang, nr. 146, Maart 2010

Interlevensbeschouwelijke samenwerking?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4079 kB).

Artikels

3e jaargang, nr. 144-145, December 2009

Armoede en vermarkting

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2020 kB).

Artikels

3e jaargang, nr. 143, September 2009

Registratie vanuit pastoraal perspectief

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3440 kB).

Artikels

3e jaargang, nr. 142, Maart 2009

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4420 kB).

Artikels

2e jaargang, nr. 141, Oktober 2008

Pastorale zorg en zorgende vrijwilligers

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5694 kB).

Artikels

2e jaargang, nr. 140, Juli 2008

Schuld en vergeving in pastorale context

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2268 kB).

Artikels

2e jaargang, nr. 139, Juni 2008

Werken met hoop

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5898 kB).

Artikels

2e jaargang, nr. 138, Maart 2008

Ethiek in denken en doen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5844 kB).

Artikels

1e jaargang, nr. 137, December 2007

Pastorale supervisie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2648 kB).

Artikels

1e jaargang, nr. 136, September 2007

Spiritualiteit van het ouder worden

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 978 kB).

Artikels

1e jaargang, nr. 135, Juni 2007

Eigenheid en wederkerigheid. Pastorale zorg bij mensen met een mentale handicap

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2472 kB).

Artikels

1e jaargang, nr. 134, Maart 2007

Is pastoraal present in Vlaanderen?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1404 kB).

Artikels

Info:

Pastorale Perspectieven

Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen vzw, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en de diocesane Caritassecretariaten.

Hoofdredacteur: Pieter Vandecasteele

Redactieraad:

Regine De Bruycker (secretaris), Koen De Fruyt, Dominiek Lootens (themaredacteur), Annick Pollefoort, Marina Riemslagh, Claude Vandevoorde, Annemie Dillen, Pieter Vandecasteele (eindredacteur), Dominic Verhoeven (verantwoordelijke uitgever), Filip Zutterman.
E-mail: pn@caritas.be

Abonnering:

Om een abonnement aan te vragen, richt u zich tot het redactiesecretariaat. Vermeld duidelijk uw naam en functie, en het adres waarop u het tijdschrift wenst te ontvangen. De kostprijs van een abonnement (Ă©Ă©n jaargang, vier edities, verzendingskosten inbegrepen) bedraagt € 30 voor particulieren of € 20 voor studenten. Een abonnement op adres van de voorziening waar u werkzaam bent, kost € 25. Het lidmaatschap van de voorziening bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen of het Vlaams Welzijnsverbond is de voorwaarde voor dit verminderde tarief.

Zowel voor een nieuw abonnement als voor de verderzetting van een bestaand abonnement kunt u het gepaste bedrag overschrijven op het rekeningnummer 799-5503733-52 (Caritas Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Vermeld in de mededeling naam en adres van de abonnementhouder (en eventueel abonneenummer).

Info voor auteurs:

Een thema suggereren? Dat kan! Een bijdrage leveren? Een artikel, praktijkverhaal, column, bespreking (van een boek, film, artikel, website
), reflectie, lezersbrief, ervaringsbericht, vraag om informatie, aankondiging, terugblik op een gevolgde studiedag of vorming, cartoon, stripverhaal,
? Alleen of samen met collega’s? Dat kan!

Bezorg uw bijdrage aan de redactie of neem contact op voor concrete afspraken.

Enkele richtlijnen voor artikels:

 • bij voorkeur digitaal bezorgen aan de redactie, in een word-document, zonder opmaak
 • minimum 1000 woorden, maximum 4000
 • duidelijke en evenwichtige structuur, met onderverdeling in titels en subtitels
 • enkel noodzakelijke voetnoten opnemen, en achteraan in het artikel referenties naar de belangrijkste literatuur opnemen
 • bij reflecties vanuit de praktijk: goed het onderscheid maken tussen praktijkvoorbeeld en reflectie
 • naast het artikel zelf ook een korte samenvatting (max 100 woorden) en een beknopte ‘situering’ van de auteur(s) toevoegen (naam, functie, achtergrond
)

De redactie selecteert thema’s en bijdragen op basis van diversiteit (alle sectoren moeten per jaargang aan bod komen) en relevantie (het thema moet inhoudelijk focussen op een aspect van pastorale zorg).

De redactie behoudt het recht om bijdragen te weigeren op basis van inhoudelijke criteria. Dit zal gebeuren in onderlinge communicatie met de auteur(s).

Bijdragen kunnen enkel in andere publicaties overgenomen worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de redactie.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

IDKG VSKO Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session