Tijdschriften

Tijdschrift: Pastorale Perspectieven


Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Afleveringen:

8e jaargang, nr. 163, Augustus 2014

Artikels

 • Ten geleide (Pieter Vandecasteele)
 • Een levensbedreigende ziekte valt je leven binnen (Manu Keirse)

  Kanker is meer en meer een chronische ziekte geworden. Eén op drie mensen wordt ermee geconfronteerd. Niet alleen de zieke, maar ook het gezin komt in een emotionele aardbeving terecht. Kanker wordt in de medische wereld vaak benaderd als een aandoening van het lichaam of van een bepaald orgaan, maar de kankerervaring raakt alle aspecten van iemands leven en het leven van diens verwanten. Ook al kun je niet spreken over ‘de kankerpatiënt’ omdat kanker in veel soorten bestaat, toch is het belangrijk enig zicht te hebben op de taken waarmee je moet afrekenen als je met die diagnose wordt geconfronteerd.

 • ‘Dum spiro, spero: Zolang ik ademhaal, hoop ik’. De zorg voor spirituele noden van mensen met kanker (Nele Vanleene)

  Nele Vanleene ontvouwt in haar bijdrage de resultaten van een kwalitatief onderzoek dat ze voerde naar de spirituele noden van mensen met kanker. Het onderzoek focust enerzijds op de vraag of er in het zorgaanbod van een multidisciplinair oncologisch team ruimte is voor het spirituele en anderzijds op de vraag hoe de zorg voor de spirituele dimensie concreet invulling krijgt. De grote uitdaging blijkt te zijn dat de aandacht voor het spirituele net zo vanzelfsprekend in de gezondheidszorg geïntegreerd zou moeten worden als de fysieke en psycho-sociale component. De auteur formuleert een aantal aanbevelingen in die richting.

 • Ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg. Kansen, mogelijkheden en weerstanden (Eva Buelens)

  In dit artikel belicht Eva Buelens de mogelijke weerstanden van (kanker)patiënten en zorgverleners om de steun te vragen van vrijwilligers die op huisbezoek komen. Daarnaast gaat ze na wat de potentiële meerwaarde is van deze ondersteuning. Vrijwilligers kunnen, via praktische, psychosociale en spirituele steun, een schakel zijn binnen de keten van zorg.

 • Leven met de dood voor ogen. Angst van mensen met kanker helpen integreren (Goedele Van Edom)

  In dit artikel toont Goedele Van Edom aan dat de doodsangst van mensen met kanker nog vaak verborgen blijft. Ze maakt de angst zichtbaarder door stil te staan bij de vele vormen van die angst. Daarnaast schetst ze enkele van de dertig door haar ontwikkelde strategieën die pastores kunnen hanteren om mensen te laten voelen dat er een weg doorheen hun diepste angst mogelijk is. Op die manier kunnen pastores bijdragen aan leven in situaties waarin mensen bang zijn hun leven te verliezen, of aan ‘leven in volheid’ (Joh. 10,10).

 • Daar sta je dan, als pastor, met je empathie… Amputatie bij vaatpatiënten (deel II: Waken en verbinden) (Christine Maertens)

  Deze bijdrage is het tweede deel van een dubbel artikel over spirituele en pastorale zorg voor mensen die ten gevolge van ziekte een amputatie van een lichaamsdeel moeten ondergaan. Christine Maertens is pastor op een afdeling vaatziekten, waar veel dergelijke patiënten verblijven. In het eerste deel beschreef en overdacht ze haar ervaringen met de beleving van patiënten die zich voorbereiden op een verminking van hun lichaam. In dit tweede deel richt ze zich op de periode na de amputatie-ingreep.

 • Uitgelezen (Bernadette Verbruggen)
 • Over de grenzen. Spirituele zorg in het Mount Sinai in New York (Anne Vandenhoeck)
 • Pastoraal@caritas ()
 • Aankondigingen ()
 • Uitsmijter – Behoedzaam (Hilde Van der Motte)

8e jaargang, nr. 162, 2014

Zoeken naar zinvolle ruimtes. Over sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen

7e jaargang, nr. 161, 2013

Vroegtijdige zorgplanning: het zal de pastor een zorg wezen!

7e jaargang, nr. 160, 2013

Legitimering van de pastorale zorg. Terreinverkenning in GGZ en OPH

7e jaargang, nr. 159, 2013

Meer dan koffie en een praatje!
Het pastoraal gesprek anno 2013

7e jaargang, nr. 158, 2013

Mindfulness

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 902 kB).

6e jaargang, nr. 157, 2012

Levensmoeheid bij ouderen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 774 kB).

6e jaargang, nr. 156, 2012

Beslagen in dialoog. Over inter- en intradisciplinaire samenwerking

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 991 kB).

6e jaargang, nr. 155, 2012

Uitdaging en taboe. Alcoholverslaving en pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1320 kB).

6e jaargang, nr. 154, 2012

Meertaligheid en spiritualiteit in de pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 926 kB).

5e jaargang, nr. 153, 2011

Licht op blinde vlekken

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2126 kB).

5e jaargang, nr. 152, 2011

Wat met spiritueel leiderschap?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1785 kB).

5e jaargang, nr. 151, 2011

Integratie, Samenwerking en communicatie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1886 kB).

5e jaargang, nr. 150, 2011

Pastorale zorg en suïcide

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1894 kB).

4e jaargang, nr. 149, 2010

Om de lieve vrede. Constructief omgaan met conflicten

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2628 kB).

4e jaargang, nr. 148, 2010

Voor alle duideljkheid. Deontologie van de pastor

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2830 kB).

4e jaargang, nr. 147, 2010

Humanisering in de zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3071 kB).

4e jaargang, nr. 146, 2010

Interlevensbeschouwelijke samenwerking?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4079 kB).

3e jaargang, nr. 144-145, 2009

Armoede en vermarkting

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2020 kB).

3e jaargang, nr. 143, 2009

Registratie vanuit pastoraal perspectief

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3440 kB).

3e jaargang, nr. 142, 2009

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4420 kB).

2e jaargang, nr. 141, 2008

Pastorale zorg en zorgende vrijwilligers

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5694 kB).

2e jaargang, nr. 140, 2008

Schuld en vergeving in pastorale context

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2268 kB).

2e jaargang, nr. 139, 2008

Werken met hoop

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5898 kB).

2e jaargang, nr. 138, 2008

Ethiek in denken en doen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5844 kB).

1e jaargang, nr. 137, 2007

Pastorale supervisie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2648 kB).

1e jaargang, nr. 136, 2007

Spiritualiteit van het ouder worden

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 978 kB).

1e jaargang, nr. 135, 2007

Eigenheid en wederkerigheid. Pastorale zorg bij mensen met een mentale handicap

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2472 kB).

1e jaargang, nr. 134, 2007

Is pastoraal present in Vlaanderen?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1404 kB).

Info:

Pastorale Perspectieven

Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen vzw, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en de diocesane Caritassecretariaten.

Hoofdredacteur: Pieter Vandecasteele

Redactieraad:

Regine De Bruycker (secretaris), Koen De Fruyt, Dominiek Lootens (themaredacteur), Annick Pollefoort, Marina Riemslagh, Claude Vandevoorde, Annemie Dillen, Pieter Vandecasteele (eindredacteur), Dominic Verhoeven (verantwoordelijke uitgever), Filip Zutterman.
E-mail: pastorale.perspectieven@caritas.be

Abonnering:

Om een abonnement aan te vragen, richt u zich tot het redactiesecretariaat. Vermeld duidelijk uw naam en functie, en het adres waarop u het tijdschrift wenst te ontvangen. De kostprijs van een abonnement (één jaargang, vier edities, verzendingskosten inbegrepen) bedraagt € 30 voor particulieren of € 20 voor studenten. Een abonnement op adres van de voorziening waar u werkzaam bent, kost € 25. Het lidmaatschap van de voorziening bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen of het Vlaams Welzijnsverbond is de voorwaarde voor dit verminderde tarief.

Zowel voor een nieuw abonnement als voor de verderzetting van een bestaand abonnement kunt u het gepaste bedrag overschrijven op het rekeningnummer 799-5503733-52 (Caritas Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Vermeld in de mededeling naam en adres van de abonnementhouder (en eventueel abonneenummer).

Info voor auteurs:

Een thema suggereren? Dat kan! Een bijdrage leveren? Een artikel, praktijkverhaal, column, bespreking (van een boek, film, artikel, website…), reflectie, lezersbrief, ervaringsbericht, vraag om informatie, aankondiging, terugblik op een gevolgde studiedag of vorming, cartoon, stripverhaal,…? Alleen of samen met collega’s? Dat kan!

Bezorg uw bijdrage aan de redactie of neem contact op voor concrete afspraken.

Enkele richtlijnen voor artikels:

 • bij voorkeur digitaal bezorgen aan de redactie, in een word-document, zonder opmaak
 • minimum 1000 woorden, maximum 4000
 • duidelijke en evenwichtige structuur, met onderverdeling in titels en subtitels
 • enkel noodzakelijke voetnoten opnemen, en achteraan in het artikel referenties naar de belangrijkste literatuur opnemen
 • bij reflecties vanuit de praktijk: goed het onderscheid maken tussen praktijkvoorbeeld en reflectie
 • naast het artikel zelf ook een korte samenvatting (max 100 woorden) en een beknopte ‘situering’ van de auteur(s) toevoegen (naam, functie, achtergrond…)

De redactie selecteert thema’s en bijdragen op basis van diversiteit (alle sectoren moeten per jaargang aan bod komen) en relevantie (het thema moet inhoudelijk focussen op een aspect van pastorale zorg).

De redactie behoudt het recht om bijdragen te weigeren op basis van inhoudelijke criteria. Dit zal gebeuren in onderlinge communicatie met de auteur(s).

Bijdragen kunnen enkel in andere publicaties overgenomen worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de redactie.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

IDKG VSKO Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

Omslagfoto door Duca

session