Tijdschriften

Tijdschrift: Pastorale Perspectieven


Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Afleveringen:

8e jaargang, nr. 165, December 2014

Artikels

 • Ten geleide (Dominiek Lootens)
 • Barmhartigheid als basis voor pastorale zorg en counseling: een joodse visie. (Daniel Ammon Smith)

  In dit artikel wordt op basis van de Thora en de rabbijnse traditie gepleit om in pastorale zorg en counseling barmhartigheid en gerechtigheid met elkaar te verbinden. Joodse pastorale zorg baseert zich op een theologisch referentiekader en op relevante inzichten uit de psychologie. Bovendien toont de auteur aan dat barmhartigheid niet zonder rechtvaardigheid kan gedacht worden.

 • Het principe van barmhartigheid in spirituele zorg: een christelijke visie (Daniel S. Schipani)

  Het verhaal van de barmhartige Samaritaan kan in kritische dialoog gebracht worden met inzichten uit de positieve psychologie. Barmhartigheid geldt als basisprincipe voor een competentieprofiel van spirituele zorgverleners. Het biedt christelijke pastores inspiratie om over hun werk na te denken vanuit een theologisch referentiekader.

 • Barmhartigheid als grondbeginsel van de pastorale zorg in de islam (Silvia Horsch)

  De 99 namen van Allāh, zoals die terug te vinden zijn in de islamitische traditie, werken inspirerend om de eigenheid van pastorale zorg in de islam te omschrijven. Hoewel barmhartigheid een opdracht is voor alle gelovige moslims, kunnen islamitische pastorale zorgverleners een specifieke bijdrage leveren. De invulling van die taak vraagt om een professionele opleiding.

 • Counseling en zorg in de islam: het voorbeeld van Bosnië. Zorg voor de oorlogsslachtoffers. (Emina Čorbo-Mešić)

  Vrouwen die met seksueel geweld werden geconfronteerd tijdens de Bosnische oorlog, hebben na twintig jaar nog steeds nood aan materiële en psychosociale ondersteuning. Het blijft belangrijk om op te komen voor hun wettelijk statuut als oorlogsveteranen. De islam biedt een kader om de gruwel van toen beter te begrijpen en inspireert een holistisch begeleidingsaanbod. De islamitische gemeenschap heeft als opdracht om deze vrouwen te ondersteunen en mee voor hun rechten op te komen.

 • De smaak van de ander. De crisis als kans om sociale verbindingen te herontdekken (Geert Vanhaverbeke)

  Op maandag 15 december gaf Elena Lasida, auteur van het boek Le goût de l’autre. La crise, une chance pour réinventer le lien, een lezing aan het Universitair Centrum Sint Ignatius te Antwerpen. Deze Nederlandstalige tekst bevat een samenvatting van het boek. In het licht van de actualiteit biedt deze tekst veel om over na te denken. Het biedt christenen een ruimer kader en een ander perspectief om naar crisissen te kijken.

 • Uitgelezen. (Bernadette Verbruggen)
 • Over de grenzen (Joanne L. Harpel)

  Zes feiten die iedere spiritueel zorgverlener moet weten over suïcide
   

 • Uitsmijter (Hilde Van der Motte)

  Ik hoorde een engel zingen!
   

8e jaargang, nr. 164, 2014

8e jaargang, nr. 163, 2014

8e jaargang, nr. 162, 2014

Zoeken naar zinvolle ruimtes. Over sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen

7e jaargang, nr. 161, 2013

Vroegtijdige zorgplanning: het zal de pastor een zorg wezen!

7e jaargang, nr. 160, 2013

Legitimering van de pastorale zorg. Terreinverkenning in GGZ en OPH

7e jaargang, nr. 159, 2013

Meer dan koffie en een praatje!
Het pastoraal gesprek anno 2013

7e jaargang, nr. 158, 2013

Mindfulness

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 902 kB).

6e jaargang, nr. 157, 2012

Levensmoeheid bij ouderen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 774 kB).

6e jaargang, nr. 156, 2012

Beslagen in dialoog. Over inter- en intradisciplinaire samenwerking

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 991 kB).

6e jaargang, nr. 155, 2012

Uitdaging en taboe. Alcoholverslaving en pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1320 kB).

6e jaargang, nr. 154, 2012

Meertaligheid en spiritualiteit in de pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 926 kB).

5e jaargang, nr. 153, 2011

Licht op blinde vlekken

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2126 kB).

5e jaargang, nr. 152, 2011

Wat met spiritueel leiderschap?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1785 kB).

5e jaargang, nr. 151, 2011

Integratie, Samenwerking en communicatie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1886 kB).

5e jaargang, nr. 150, 2011

Pastorale zorg en suïcide

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1894 kB).

4e jaargang, nr. 149, 2010

Om de lieve vrede. Constructief omgaan met conflicten

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2628 kB).

4e jaargang, nr. 148, 2010

Voor alle duideljkheid. Deontologie van de pastor

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2830 kB).

4e jaargang, nr. 147, 2010

Humanisering in de zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3071 kB).

4e jaargang, nr. 146, 2010

Interlevensbeschouwelijke samenwerking?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4079 kB).

3e jaargang, nr. 144-145, 2009

Armoede en vermarkting

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2020 kB).

3e jaargang, nr. 143, 2009

Registratie vanuit pastoraal perspectief

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3440 kB).

3e jaargang, nr. 142, 2009

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4420 kB).

2e jaargang, nr. 141, 2008

Pastorale zorg en zorgende vrijwilligers

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5694 kB).

2e jaargang, nr. 140, 2008

Schuld en vergeving in pastorale context

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2268 kB).

2e jaargang, nr. 139, 2008

Werken met hoop

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5898 kB).

2e jaargang, nr. 138, 2008

Ethiek in denken en doen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5844 kB).

1e jaargang, nr. 137, 2007

Pastorale supervisie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2648 kB).

1e jaargang, nr. 136, 2007

Spiritualiteit van het ouder worden

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 978 kB).

1e jaargang, nr. 135, 2007

Eigenheid en wederkerigheid. Pastorale zorg bij mensen met een mentale handicap

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2472 kB).

1e jaargang, nr. 134, 2007

Is pastoraal present in Vlaanderen?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1404 kB).

Info:

Pastorale Perspectieven

Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen vzw, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en de diocesane Caritassecretariaten.

Hoofdredacteur: Pieter Vandecasteele

Redactieraad:

Regine De Bruycker (secretaris), Koen De Fruyt, Dominiek Lootens (themaredacteur), Annick Pollefoort, Marina Riemslagh, Claude Vandevoorde, Annemie Dillen, Pieter Vandecasteele (eindredacteur), Dominic Verhoeven (verantwoordelijke uitgever), Filip Zutterman.
E-mail: pastorale.perspectieven@caritas.be

Abonnering:

Om een abonnement aan te vragen, richt u zich tot het redactiesecretariaat. Vermeld duidelijk uw naam en functie, en het adres waarop u het tijdschrift wenst te ontvangen. De kostprijs van een abonnement (één jaargang, vier edities, verzendingskosten inbegrepen) bedraagt € 30 voor particulieren of € 20 voor studenten. Een abonnement op adres van de voorziening waar u werkzaam bent, kost € 25. Het lidmaatschap van de voorziening bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen of het Vlaams Welzijnsverbond is de voorwaarde voor dit verminderde tarief.

Zowel voor een nieuw abonnement als voor de verderzetting van een bestaand abonnement kunt u het gepaste bedrag overschrijven op het rekeningnummer 799-5503733-52 (Caritas Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Vermeld in de mededeling naam en adres van de abonnementhouder (en eventueel abonneenummer).

Info voor auteurs:

Een thema suggereren? Dat kan! Een bijdrage leveren? Een artikel, praktijkverhaal, column, bespreking (van een boek, film, artikel, website…), reflectie, lezersbrief, ervaringsbericht, vraag om informatie, aankondiging, terugblik op een gevolgde studiedag of vorming, cartoon, stripverhaal,…? Alleen of samen met collega’s? Dat kan!

Bezorg uw bijdrage aan de redactie of neem contact op voor concrete afspraken.

Enkele richtlijnen voor artikels:

 • bij voorkeur digitaal bezorgen aan de redactie, in een word-document, zonder opmaak
 • minimum 1000 woorden, maximum 4000
 • duidelijke en evenwichtige structuur, met onderverdeling in titels en subtitels
 • enkel noodzakelijke voetnoten opnemen, en achteraan in het artikel referenties naar de belangrijkste literatuur opnemen
 • bij reflecties vanuit de praktijk: goed het onderscheid maken tussen praktijkvoorbeeld en reflectie
 • naast het artikel zelf ook een korte samenvatting (max 100 woorden) en een beknopte ‘situering’ van de auteur(s) toevoegen (naam, functie, achtergrond…)

De redactie selecteert thema’s en bijdragen op basis van diversiteit (alle sectoren moeten per jaargang aan bod komen) en relevantie (het thema moet inhoudelijk focussen op een aspect van pastorale zorg).

De redactie behoudt het recht om bijdragen te weigeren op basis van inhoudelijke criteria. Dit zal gebeuren in onderlinge communicatie met de auteur(s).

Bijdragen kunnen enkel in andere publicaties overgenomen worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de redactie.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session