Inhoudstafel

TITEL 0. VOORAF

Artikel ALGEMEEN

Toepassingsgebied van dit reglement
Dit reglement geldt volledig voor studenten die met een diploma-, credit- of examencontract zijn ingeschreven in een bachelor, initiële master-, master-na-master- of postgraduaatopleiding, een specifieke lerarenopleiding of een schakel- of voorbereidingsprogramma. Voor studenten met een andere registratie aan de universiteit geldt dit reglement voor zover het op hun situatie van toepassing is.  
Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. De belangrijkste teksten kunnen teruggevonden worden op http://admin.kuleuven.be/rd/decreten_reglementen_KULeuven. De beschrijving van het onderwijsaanbod van de KU Leuven zoals op het internet gepubliceerd, maakt integraal deel uit van dit onderwijs- en examenreglement. Het onderwijsaanbod (ook programmagids genoemd) omvat een volledig overzicht van de specifieke opleidingsinformatie en alle ECTS-fiches, en is raadpleegbaar op http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/.
 
Andere reglementen
Bepalingen in verband met de doctoraatsopleiding en het doctoraat zijn te vinden in het specifiek reglement https://admin.kuleuven.be/rd/intranet/regl_doctoraat.html. Enkel als er geen specifieke bepalingen zijn, is dit reglement aanvullend van toepassing.
Elke samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van een interuniversitaire opleiding of een opleiding gezamenlijk georganiseerd door een universiteit en een hogeschool bepaalt welk examenreglement van toepassing is. Die bepaling is raadpleegbaar op http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer/afwijkingen/.
 
Afrondingen
Tenzij anders bepaald in dit reglement, gelden voor alle rekenregels de normale afrondingsprincipes: afronding naar beneden tot aan 0,5 en vanaf 0,5 inclusief afronding naar boven.
 
Facultaire aanvullingen en afwijkingen
In die gevallen waar dit reglement dit vereist, moet elke faculteit dit algemene reglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria. Daarbuiten kan zij het reglement aanvullen met bepalingen die niet strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement. De aanvullingen worden pas bekend gemaakt nadat via de vicerector Onderwijsbeleid bevestigd is dat zij juridisch conform de wetgeving en de reglementen zijn opgesteld.
Afwijkingen op het onderwijs- en examenreglement zijn slechts mogelijk bij beslissing van de Academische Raad op voorstel van een faculteit. Facultaire aanvullingen en afwijkingen worden aan de studenten van de betrokken faculteit bekendgemaakt.
Facultaire aanvullingen en afwijkingen kunnen verder gedifferentieerd worden naar locatie.
 
Goedkeuringsprocedure van dit reglement
Wijzigingen van het onderwijs- en examenreglement zijn slechts mogelijk bij beslissing van de Academische Raad, na raadpleging van de faculteiten en de Onderwijsraad.
 
Structuur van het academiejaar
De KU Leuven organiseert haar opleidingen onder de vorm van een semestersysteem. Opleidingsonderdelen worden slechts over meer dan één semester gespreid wanneer dit onderwijskundig verantwoord is.
In de jaarindeling omvat elk semester onderwijs- en studieactiviteiten. Aansluitend bij elk semester wordt een periode van studietijd en een examenperiode voorzien. Na een zomeronderbreking volgt een derde examenperiode.
De algemene academische kalender kan geraadpleegd worden op http://www.kuleuven.be/overons/kalenders/index.html.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Tenzij anders bepaald worden de aan de faculteit toegewezen bevoegdheden uitgeoefend door het Faculteitsbestuur. De bevoegde stafmedewerker onderwijs staat in voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken. 

Voor vragen in verband met het facultaire onderwijs- en examenreglement kunnen studenten terecht bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs.

Studenten vinden meer informatie betreffende het doctoraatsprogramma via de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire dienst studentenondersteuning fungeert als contactpunt voor alle vragen van de student in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Voor de interfacultaire opleiding Master in de Sportgeneeskunde is de facultaire reglementering van de Faculteit Geneeskunde van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Voor de master REVAKI / Reh Sci&Phy starten de stages omnipracticus reeds in de zomermaanden juli, augustus en september voorafgaand aan het academiejaar. Studenten worden van de concrete planning op de hoogte gebracht via Toledo.

Voor de opleiding Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy start het eerste semester bij de aanvang van de introductieweken, waarvoor een verplichte aanwezigheid geldt. Studenten die niet aanwezig zijn bij de aanvang hiervan en lessen missen zonder expliciete toelating door de international relations officer FaBeR, casu quo de entrance test niet afleggen, worden niet meer toegelaten voor de inschrijving van de masteropleiding, of worden opnieuw uitgeschreven. Studenten nemen voor deze toelating zo snel mogelijk contact op met de international relations officer van FaBeR via international.faber@kuleuven.be

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Het Onderwijs- en examenreglement met de aanvullingen en afwijkingen van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen in de locaties Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven zijn terug te vinden op http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer/ door in de linkerkolom de "Facultaire onderwijs- en examenreglementen" aan te klikken en vervolgens in de faculteitsfilter de "Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen" en ​de locatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Tenzij anders bepaald in één van de specifieke aanvullingen bij het algemene onderwijs- en examenreglement van de universiteit, is voor de faculteit de studentensecretaris het centrale aanspreekpunt voor alle vragen van de student in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen, het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang, wijzigingen van het studiecontract en kopieën van documenten.

Tenzij anders bepaald wordt met "de faculteit" het Faculteitsbestuur bedoeld; indien nodig zal het Faculteitsbestuur voorafgaandelijk advies inwinnen bij de Permanente Onderwijscommissie of de Faculteitsraad.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

​Volgende opleidingen volgen niet het semesterexamensysteem: Postgraduaat in de Audiologie en Hoortoestelaanpassing + Postgraduaat in de Klinische Seksuologie.

Voor volgende opleidingen geldt een afwijkende jaarindeling: Master in de Tandheelkunde: eerste en tweede opleidingsfase - Master in de Geneeskunde: derde en vierde opleidingsfase - Master in de Specialistische Geneeskunde - Master in de verzekeringsgeneeskunde - Master in de jeugdgezondheidszorg - PGO Acute Geneeskunde.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De Dienst Facultaire Administratie fungeert als contactpunt voor alle algemene vragen van studenten in verband met het volgen van een opleiding binnen de faculteit. Dstudentenadministraties op elk van de campussen fungeren als contactpunt voor alle vragen van de student in verband met het volgen van een specifieke opleiding, opleidingsonderdelen en het verkrijgen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang. Wanneer in een artikel van dit OER sprake is van een beslissing die moet genomen worden door de faculteit, dan wordt in de aanvulling bij dit artikel aangegeven aan welke diensten/organen/functies deze beslissing wordt gedelegeerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen zijn de contactpunten voor de student de volgende:

 • Alle onderwijsgerelateerde (aan)vragen, tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement, worden steeds gericht aan de academisch secretaris van de faculteit:
  Prof. dr. ir. Ward Heylen
  Academisch secretaris Faculteit Ingenieurswetenschappen Kasteelpark Arenberg 1 bus 2200, 3001 Heverlee ward.heylen@kuleuven.be
 • Programma-inhoudelijke vragen moeten worden voorgelegd aan de programmadirecteur van de opleiding.
 • Aanspreekpunt diversiteit voor vragen in verband met studeren met een functiebeperking:
  Riet Callens
  Faculteit Ingenieurswetenschappen
  Celestijnenlaan 200i - bus 2201 3001 Leuven
  riet.callens@kuleuven.be
 • Pedel:
  Erik Calluy
  Faculteit Ingenieurswetenschappen
  Kasteelpark Arenberg 1 bus 2200, 3001 Heverlee erik.calluy@eng.kuleuven.be
 • Facultaire fraude-expert:
  Prof. dr. ir. Martine Wevers
  Structurele Materialen
  Kasteelpark Arenberg 44 - bus 2450 3001 Leuven martine.wevers@mtm.kuleuven.be

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Leuven

​De facultaire aanvullingen en afwijkingen van de Faculteit Letteren - Leuven zijn van toepassing op alle Leuvense Letterenopleidingen met uitzondering van de interfacultaire Master in de bedrijfscommunicatie en de interfacultaire Master in de Europese studies/Master of European studies. Voor die opleidingen gelden de aanvullingen en afwijkingen zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement van de faculteit Sociale Wetenschappen.  

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De ECTS-fiches en facultaire websites bieden nadere informatie bij sommige bepalingen uit het reglement. Het reglement Masterstage en het reglement Masterproef maken integraal deel uit van dit reglement.

Lijsten van opleidingsonderdelen die in bij de facultaire aanvullingen vermeld worden beperken zich tot opleidingsonderdelen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de facultaire POC's.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de faculteit rechtsgeleerdheid werden de aanvullingen en afwijkingen opgenomen in de facultaire (onderwijs- en examen)reglementen, kenbaar gemaakt op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/facultaire-reglementen-en-beleid.

Overal waar in dit reglement de directeur van de centrale studentenadministratie staat, wordt de directeur van de centrale studentenadministratie van de KU Leuven bedoeld.

Overal waar in dit reglement "de Faculteit" staat, wordt "het Faculteitsbestuur" bedoeld, tenzij anders wordt  aangegeven.

Alle verzoeken die conform onderhavig reglement aan "de Faculteit" voorgelegd kunnen worden, moeten elektronisch ingediend worden d.m.v. de verzoekschriftentoepassing die men terugvindt op het studentenportaal. Voor Engelstalige programma's geldt de verzoekschriftentoepassing die men terugvindt op het Engelstalige studenportaal.

Locatie Brussel

Er kunnen verschillen zijn in de academische kalenders en de administratieve kalender voor opleidingsonderdelen die in de USL worden opgenomen binnen het tweetalige traject van de bachelor in de rechten (locatie Brussel). De student wordt hierover door de diensten van de locatie Brussel ingelicht.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Kortrijk

 • ​Het onderwijssecretariaat groep W&T Kulak fungeert als contactpunt voor alle vragen van de student in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en vormen van vrijstellingen en studieduurverkorting.
 • Formele verzoeken in verband met vrijstellingen, inhoud en wijzigingen van het studiecontract en het opleidingsprogramma van een student, worden gericht aan het onderwijssecretariaat Groep W&T Kulak.

Locatie Leuven

 • De facultaire studentenadministratie p.a. Geel Huis, Kasteelpark Arenberg 11, 3001 Leuven (Heverlee) fungeert als contactpunt voor alle vragen van de student in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en vormen van vrijstellingen en studieduurverkorting.
 • Formele verzoeken in verband met vrijstellingen, inhoud en wijzigingen van het studiecontract en het opleidingsprogramma van een student, worden gericht aan de facultaire studentenadministratie.
 • De commissie mobiliteit van de opleiding die beslist over het volgen van opleidingsonderdelen en deelnemen aan examens in andere instellingen bestaat uit de voorzitter en secretaris van de examencommissie, de programmadirecteur en de uitwisselingscoördinator van de opleiding.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Bevoegdheden en aanspreekpunten

In overeenstemming met het Facultair Reglement, heeft het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) drie permanente onderwijscommissies (POC's): een voor de Nederlandstalige opleidingen wijsbegeerte (POC Wijsbegeerte), een voor de Engelstalige opleidingen wijsbegeerte (POC Philosophy) en een overkoepelende facultaire POC voor zaken die beide taalequivalenten aanbelangen.

Elke student van het HIW ressorteert op grond van zijn inschrijving onder hetzij de POC Wijsbegeerte hetzij de POC Philosophy. In geval van betwisting of onduidelijkheid hieromtrent is de vicedecaan onderwijs bevoegd. Elke POC delegeert beslissingen over individuele studenten aan de programmadirecteur. De student richt formele verzoeken in verband met de toelating tot een opleiding, vrijstellingen, het individueel studieprogramma of wijzigingen van het studiecontract tot de programmadirecteur.

Individuele beslissingen betreffende internationale uitwisselingen worden genomen door de programmadirecteur en de uitwisselingscoördinator in onderling overleg. De programmadirecteur en de uitwisselingscoördinator zijn samen verantwoordelijk voor individuele beslissingen betreffende de overeenstemming tussen Leuvense en buitenlandse opleidingsonderdelen.

Zaken die de opleiding in het algemeen betreffen worden voorgelegd aan de POC in zijn geheel, zoals evaluaties met betrekking tot studietijd en studiepunten, de organisatie van deelexamens, bijzondere examineertijdstippen, partiële en permanente evaluatie, de gehanteerde examenvormen of het beoordelen van een opleidingsonderdeel onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing. Algemene afspraken over studentenmobiliteit met andere instellingen van hoger onderwijs in het binnen- of buitenland vallen onder de bevoegdheid van het faculteitsbestuur.

Klachten met betrekking tot de onderwijsverzorging door een docent worden ingediend bij de onderwijsombuds of, indien hij zelf betrokken is, de decaan. Met betrekking tot de examens functioneren de examenombudsen als vertrouwenspersonen die bemiddelen tussen studenten en examinatoren. De examenombuds is voor de student het eerste aanspreekpunt voor alle problemen i.v.m. de examens. Het studentensecretariaat staat in voor de examenregeling en de registratie voor de examens, de administratieve verwerking van de examenresultaten en de mededeling van de examenresultaten.

Regelingen voor Filosofische Academie en Filosofische Propedeuse

Voor de Filosofische Academie en Filosofische Propedeuse schrijven studenten zich in met een creditcontract voor de opleidingsonderdelen die ze dat jaar volgen. Heeft de student over sommige opleidingsonderdelen al eerder binnen een academische opleiding met goed gevolg examen afgelegd, dan kan hij hiervoor vrijstellingen aanvragen (maximum 3 opleidingsonderdelen voor de Filosofische Academie). Om het facultair certificaat 'Filosofische academie' of 'Filosofische propedeuse' te verwerven neemt de student op het studentensecretariaat van het HIW een inschrijving voor de beraadslaging van de examenperiode waarin hij de laatste opleidingsonderdelen van het programma zal afleggen. Hij houdt daarbij rekening met de uiterste inschrijvingsdatum voor elke examenperiode, zoals vastgesteld in de administratieve kalender van het HIW. De facultaire certificaten 'Filosofische Academie' en 'Filosofische Propedeuse' worden uitgereikt wanneer een student die zich tijdig heeft ingeschreven voor de beraadslaging een creditbewijs heeft behaald voor alle vereiste opleidingsonderdelen. De tolerantieregeling is niet van toepassing. Er wordt geen percentage berekend en geen graad van verdienste toegekend.

TITEL I. ONDERWIJSREGLEMENT

Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Artikel ALGEMEEN

Voor toelating tot een opleiding of opleidingsonderdelen aan de KU Leuven geldt dat de student in elk geval moet voldoen aan de decretale voorwaarden met de hierna bepaalde aanvullingen. Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij aanvang van het academiejaar. De specifieke diplomavoorwaarden voor elke afzonderlijke opleiding (en de daarin opgenomen opleidingsonderdelen) staan vermeld in de programmagids.
 
Voor de toelating tot een opleiding of opleidingsonderdelen aan de KU Leuven moeten studenten die nog geen initieel masterdiploma behaalden, beschikken over een leerkrediet hoger dan nul.

Studenten die een academisch bachelordiploma behaalden zonder voldoende leerkrediet voor het aanvangen van de vervolgopleiding, worden toch toegelaten tot die masteropleiding als ze nog niet eerder een masterdiploma behaalden.

Studenten die een initieel masterdiploma behaalden, kunnen zich inschrijven ongeacht de stand van hun leerkrediet.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Alle internationale studenten vragen voor een eerste inschrijving in een opleiding steeds toelating via de International Admissions and Mobility Unit.
 
Studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerde, worden toegelaten tot een bacheloropleiding indien het behaalde diploma in dat land ook toegang verleent tot hoger onderwijs.
 
Studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie niet ratificeerde, kunnen worden toegelaten indien het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot gelijksoortig hoger onderwijs en indien de studenten voldoen aan een bijkomende toetsing van de bekwaamheden, indien nodig voor de opleiding.
 
Een (kandidaat-)vluchteling die in het buitenland diploma's behaalde die in aanmerking zouden komen om als gelijkwaardig beschouwd te worden, maar die omwille van diens bijzondere situatie in de onmogelijkheid verkeert om de behaalde diploma's voor te leggen, kan met alle middelen van recht bewijzen dat hij over het vereiste diploma beschikt. Indien de KU Leuven met voldoende zekerheid kan vaststellen dat het diploma wel degelijk is behaald, wordt de kandidaat tot inschrijving toegelaten. Als het onmogelijk blijkt om afdoende bewijzen voor te leggen, kan de KU Leuven toch nog beslissen de kandidaat in te schrijven op grond van bijkomende testen. Deze test omvat de taalproef, en bij het slagen ervoor een specifieke test. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie leggen hun dossier voor op de International Admissions and Mobility Unit die de assessmentprocedure opstart.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

EER-Kandidaatstudenten voor de master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (inclusief Belgische studenten zonder Vlaams diploma) moeten appliceren voor de deadline van 1 juni.

Facultaire afwijking Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Een student die zich voor de eerste keer wenst in te schrijven voor een bacheloropleiding, maar over onvoldoende leerkrediet beschikt om de volledige eerste opleidingsfase op te kunnen nemen in zijn ISP, kan enkel opleidingsonderdelen uit het eerste semester en jaarvakken opnemen. Wanneer er credits verworven zijn na het eerste semester, dan kunnen er ook opo's van het tweede semester opgenomen worden, ten belope van het verworven leerkrediet.

​Wanneer een student geweigerd wordt voor (her)inschrijving in een opleiding tot industrieel ingenieur die de KU Leuven gezamenlijk aanbiedt met UHasselt, dan wordt de student eveneens aan de KU Leuven geweigerd voor de opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden, de vervolgopleidingen en de taalequivalenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen

Instroom in de master rechten door Belgische bachelor in de rechten, niet-KU Leuven. Toegang tot het programma van master in de rechten vereist het voldoen aan zijn begintermen, die luiden: "De student beschikt over een basiskennis en basisinzicht van het Belgische, het Europese en het internationale recht. Hij is vertrouwd met de juridische terminologie, het theoretisch kader en de vakeigen bronnen van het publiek- en privaatrecht. De student heeft inzicht in de wisselwerking tussen de Belgische, Europese en internationale rechtsorde.". Daarom maken van het masterprogramma in beginsel de volgende basisopleidingsonderdelen deel uit:
- Goederenrecht
- Bijzondere overeenkomstenrecht
- Strafrecht
- Strafprocesrecht
- Internationaal recht
- Europees recht
- Verbintenissenrecht
- Personen- en familierecht
- Familiaal vermogensrecht
- Staatsrecht
- Administratief recht
- Handels- en economisch recht
- Vennootschapsrecht
- Arbeidsrecht
- Sociaalzekerheidsrecht
- Fiscaal recht
- Gerechtelijk recht

Bij het begin van het eerste masterjaar wordt voor elke student op grond van het behaalde diploma van bachelor in de rechten bepaald over welke van deze opleidingsonderdelen examen moet worden afgelegd. Die examens vinden plaats - bij voorkeur - in de eerste fase van de master.

Anderzijds moet de student de vakken van het masterprogramma die hij in zijn bachelorprogramma heeft gevolgd (plichtvakken, klemtoonvakken, keuzevakken of reflectiecolleges), niet meer in zijn curriculum opnemen. Indien het masterprogramma van de betrokken student als gevolg van e.e.a. méér dan 120 studiepunten telt, mag hij voor ten hoogste het teveel aan studiepunten keuzevakken of reflectiecolleges uit zijn masterprogramma weglaten.

Studenten van wie het compensatiepakket meer dan 10 studiepunten bedraagt kunnen toegelaten worden ook een klemtoonvak te laten vallen uit hun programma.

Artikel 2. Taalvoorwaarden

§1. Taalvoorwaarden voor Nederlandstalige opleidingen

Artikel ALGEMEEN

Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap wordt tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als hij aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:
a) bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs of een geheel van ten minste 60 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in het Nederlands heeft afgelegd;
b) geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat volgens de Nederlandse Taalunie een voldoende niveau biedt voor toelating tot het hoger onderwijs. Voor sommige opleidingen kan de instelling een hoger niveau eisen;
c) geslaagd zijn voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor anderstaligen georganiseerd door een erkend taalinstituut;
d) een certificaat voorleggen van een opleiding Nederlands die door de universiteit als gelijkwaardig beschouwd wordt met de voorgaande;
e) een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt.
 
Studenten kunnen hiervan worden vrijgesteld als zij zijn ingeschreven in de context van een traject van gezamenlijke of bi-diplomering.
 
Met het oog op de toelating tot een masteropleiding kunnen overeenkomstig de bewezen taalvaardigheid en het taalprofiel van de opleiding in overleg met de faculteit versoepelde voorwaarden worden toegepast en kunnen desgevallend andere wijzen dan vermeld onder a) tot e) worden aanvaard om voldoende taalbeheersing aan te tonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

​Met het oog op de toelating tot een masteropleiding worden enkel de wijzen vermeld onder a) tot e) aanvaard om voldoende taalbeheersing aan te tonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'Permanente onderwijscommissie.

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

Voor de bachelor in de toegepaste taalkunde, de masters in het vertalen, het tolken, de meertalige communicatie, de postgraduaten conferentietolken en literair vertalen en de schakel-en voorbereidingsprogramma’s wordt het niveau academisch hoger onderwijs vereist, of niveau C1.

Locatie Brussel

​Voor alle Brusselse opleidingen van de faculteit wordt het niveau academisch hoger onderwijs vereist, of niveau C1 van het Europees referentiekader voor de talen.

Locatie Kortrijk

Voor de doorstroomoptie toegepaste taalkunde binnen de bachelor Taal- en Letterkunde wordt het niveau academisch hoger onderwijs vereist, of niveau C1.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen

Deze taalvoorwaarden zijn ook van toepassing op creditcontracten, credit-examencontracten en op de Nederlandstalige master-na-masteropleidingen.

Locatie Brussel

Een taaltest en motivatiebrief is niet nodig om toegelaten te worden tot de master na master Intellectuele rechten voor studenten met een masterdiploma uitgereikt door de Vlaamse of Franstalige Gemeenschap.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

​De faculteit kan uitzonderlijk beslissen dat studenten die wensen in te schrijven voor het tweetalig traject van de bacheloropleiding op de campus Brussel in samenwerking met de Université Saint-Louis, vrijgesteld kunnen worden van de taalvoorwaarden op grond van een door haar bepaalde toets of intakegesprek wanneer de student die geen Nederlandstalig secundair onderwijs genoot beweert perfect Nederlandstalig te zijn en niet meer tijdig het bewijs van het geslaagd zijn voor een taaltest kan voorleggen.

Facultaire afwijking Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

Voor alle Brusselse opleidingen van de faculteit wordt het niveau academisch hoger onderwijs vereist, of niveau C1 van het Europees referentiekader voor de talen.

§2. Taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen

Artikel ALGEMEEN

Een kandidaat-student wordt toegelaten tot een opleiding die wordt georganiseerd in een andere taal dan het Nederlands, als hij aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:
a) bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met succes in de taal van de opleiding heeft afgelegd (voor toelating tot een bacheloropleiding) of bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het hoger onderwijs of een geheel van ten minste 60 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in de taal van de opleiding heeft afgelegd (voor toelating tot een masteropleiding);
b) een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt voor de taal van de opleiding. Studenten die een diploma van het secundair onderwijs in de Vlaamse gemeenschap hebben behaald voldoen automatisch aan deze voorwaarde.
Studenten kunnen hiervan worden vrijgesteld als zij zijn ingeschreven in de context van een traject van gezamenlijke of bi-diplomering.
 
Met het oog op de toelating tot een masteropleiding kan de opleiding strengere voorwaarden toepassen. Ook kunnen desgevallend andere wijzen dan vermeld onder a) en b) worden aanvaard om voldoende taalbeheersing aan te tonen. In deze gevallen wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de programmagids.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Voor studenten die niet beschikken over een diploma uit de Vlaamse Gemeenschap ( of een Nederlands VWO-attest) gebeurt de evaluatie of aan de taalvoorwaarden is voldaan door de International Admissions and Mobility Unit, in overleg met het ILT en de faculteit.

Procedure ALGEMEEN

De voor het Engels aanvaarde bewijzen worden vermeld op de website: http://www.kuleuven.be/english/admissions/lang/lang-test.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

​De taalvereisten voor toelating tot een Engelstalige masterprogramma vindt men terug onder 'admission requirements' bij het programma 'Master of Society, Law and Religion'.​

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'Permanente onderwijscommissie.

Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Taalvoorwaarden Nederlands:

Internationale studenten, toegelaten tot de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, waarbij na evaluatie van de aanvraag blijkt dat nog 3 of meer stageperiodes moeten volbracht worden tijdens de 1e masterfase, moeten een attest van Nederlandse taalvaardigheid niveau 1 (ILT) (=CEFR level A2) of een gelijkwaardig attest kunnen voorleggen voor de start van de introduction weeks. Studenten die niet voldoen aan deze voorwaarde zullen niet meer worden toegelaten tot de inschrijving van de masteropleiding, of worden opnieuw uitgeschreven.

Alle andere internationale studenten toegelaten tot de master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy moeten ten laatste 7 kalenderdagen voor de start van hun eerste stagemaand een attest van Nederlandse taalvaardigheid niveau 1 (ILT)(=CEFR level A2) of een gelijkwaardig attest kunnen voorleggen. Studenten die dit niet kunnen voorleggen mogen de stage niet aanvatten.

 

Taalvoorwaarden Engels:

Niet-Vlaamse studenten moeten hun Engelse taalvaardigheid kunnen bewijzen aan de hand van een internationaal aanvaarde taalvaardigheidstest.

 • IELTS: globale score van 7 (met minstens 6.5 op elk van de 4 componenten)
 • TOEFL (internet-based): globale score van 90 met minstens een score van 22 op de deelcomponenten

Geen andere taalvaardigheidstests worden aanvaard en applicaties zonder de vereiste taalvaardigheidstests worden niet in behandeling genomen.

Voor studenten die houder zijn van een diploma uitgereikt door een Engelstalige universiteit uit Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië of de VS volstaan het diploma en de transcripts voor zover zij bevestigen dat de volledige universitaire studie in het Engels is afgewerkt. Geen enkel ander diploma zal geaccepteerd worden als bewijs van Engelse taalvaardigheid zelfs al heeft de kandidaat-student een volledig Engelstalig programma gevolgd.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen van de faculteit staan vermeld in de programmagids van de opleiding onder toelatingsvoorwaarden.

Locatie Leuven

De taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen van de faculteit staan vermeld in de programmagids van de opleiding onder toelatingsvoorwaarden.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Leuven

De taalvoorwaarden voor de anderstalige opleidingen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen worden geraadpleegd op https://www.law.kuleuven.be/education/prospective.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

De taalvoorwaarden van de opleidingen Master of Social and Cultural Anthropology, Master of Cultures and Development Studies, Master of European Politics and Policies en Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives worden vermeld in de programmagids.

Locatie Antwerpen

De taalvoorwaarden voor anderstalige opleidingen van de faculteit staan vermeld in de programmagids van de opleiding onder toelatingsvoorwaarden.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Alle kandidaten – met uitzondering van de studenten die aan de faculteit een bachelordiploma haalden – die niet het Engels als moedertaal hebben (kandidaten die geen burger zijn van Australië, Engels-sprekend Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, of die geen voorafgaandelijke diploma in een van deze landen behaalden) moeten een certificaat voorleggen dat bewijst dat ze het Engels machtig zijn. De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen vereist een minimumscore van –79-80 pt. op de internet-gebaseerde TOEFL, 550 pt. op de papieren versie van de TOEFL, 213 op de computer-versie van de TOEFL of een IELTS-score van 6.5 - 7 pt. Indien de kandidaat kan aantonen dat hij/zij met succes minstens één studiejaar in het hoger onderwijs (minstens 54 ects credits) in het Engels volgde kan de kandidaat aan de Toelatingscommissie vragen om ontslagen te worden van de verplichting om ander formeel bewijs van taalbeheersing voor te leggen. In dit geval kan wel om bijkomend materiaal gevraagd worden dat de taalbeheersing van het Engels aantoont. Merk op dat de kandidaat slechts ontslagen is van de verplichting om een TOEFL/IELTS certificaat te kunnen voorleggen na expliciete goedkeuring van de Toelatingscommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

​Studenten die een universitair diploma behaald hebben in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten moeten enkel een het gecertificeerd diploma en transcripten voorleggen, op voorwaarde dat daarin vermeld wordt dat het onderwijs in het Engels gevolgd werd.

Studenten uit andere landen moeten een bewijs van TOEFL  van minimum 575 (paper-based), 233 (computer-based), 94 (internet-based) of IELTS (7.0) voorleggen. 

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Met uitzondering van studenten  die het Engels als moedertaal hebben en studenten die al een diploma hogere studies hebben behaald in Australië, Engelstalig Canada, Ierland, Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, moeten alle internationale kandidaat-studenten  voor de Engelstalige bachelor- en masteropleidingen van het HIW een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat ze het Engels voldoende beheersen. De vereiste minimumscore is 90-100  punten op de TOEFL via internet, 600 punten op de papieren TOEFL of 6,5-7,5 op de IELTS. Kandidaten die kunnen aantonen dat ze de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Engels hebben afgelegd, of  een geheel van ten minste 60 studiepunten in het hoger onderwijs, kunnen de Toelatingscommissie vragen om te worden vrijgesteld van het indienen van een taalcertificaat. In dat geval kan de Toelatingscommissie bijkomende documenten opvragen ter staving van de vrijstellingsaanvraag. Voor meer informatie hierover of voor de aanvraag  tot vrijstelling van het indienen van een taalcertificaat richt de kandidaat-student zich tot het secretariaat van  het Internationaal Programma van het HIW.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​Voor de master in de journalistiek wordt het niveau academisch hoger onderwijs vereist (C1).

Artikel 3. Toelatingsvoorwaarden voor een creditcontract of credit-examencontract

Artikel ALGEMEEN

Om toelating te krijgen voor inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract, moet men voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld voor de opleiding waarin dat opleidingsonderdeel is opgenomen. Als een student voldoet aan de begintermen van de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort of aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten die zijn opgenomen in de ECTS-fiche, geeft de faculteit toelating.
 
De faculteit kan – na een geschiktheidsbeoordeling – een student die niet voldoet aan deze voorwaarden, toch een toelating tot inschrijving verlenen. De faculteit oordeelt hierbij over de bekwaamheid van de betrokkene om het opleidingsonderdeel te volgen.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De bevoegde stafmedewerker onderwijs staat in voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​Een creditcontract moet aangevraagd worden volgens de informatie op http://www.kuleuven.be/campus/atkulab/diensten-voor-ku-leuven-studenten-1/trajectbegeleiding.

Locatie Leuven

Als een student voldoet aan de begintermen van de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort of aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten die zijn opgenomen in de ECTS-fiche, geeft de Permanente onderwijcommissie via de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) toelating.

Een creditcontract moet aangevraagd worden aan de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) volgens de informatie op .https://faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen/studieprogramma-samenstellen

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De student richt zijn vraag via e-mail aan de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be).
 

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De student die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden maar toch een inschrijving wenst te bekomen op grond van een geschiktheidsbeoordeling, neemt hiervoor contact op met de campusspecifieke medewerker:


•​​Campus Antwerpen: de studieloopbaanbegeleider. Voor de contactgegevens van de studieloopbaanbegeleider, zie https://feb.kuleuven.be/antwerpen/st_begeleiding/st_begeleiding.


•Campus Brussel: de studieloopbaanbegeleider. De lijst met studieloopbaanbegeleiders is terug te vinden op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3-begeleiding/begeleiding-feb-brussel.  


•Campus Kortrijk: de ISP-verantwoordelijke, via het Onderwijssecretariaat.


•Campus Leuven: de ISP-verantwoordelijke, via de Onderwijshelpdesk/FEBadvisor​.

 

 

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De student neemt via een studietrajectbegeleider contact op met de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Studenten vragen een toelating tot creditcontract via het Individueel Studieprogramma (ISP). Dit wordt verder behandeld door de academisch secretaris (zie 'Vooraf').

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Brussel

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De toelating tot een creditcontract voor een student die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden wordt behandeld door de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kulak). De vicedecaan onderwijs beslist over de toelating.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Brussel

Opleidingsonderdelen die ingericht worden door een andere instelling kunnen niet via een creditcontract of een examencontract binnen KU Leuven gevolgd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Leuven

Studenten die een opleidingsonderdeel in creditcontract willen opnemen, schrijven in voor "credits politieke en sociale wetenschappen” en dienen ook een aanvraagformulier in bij de facultaire studentenadministratie, samen met de gevraagde bijlagen.

Voor opleidingsonderdelen die in een bacheloropleiding aangeboden worden, volstaat het om te beschikken over een diploma secundair onderwijs. Voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in een masteropleiding aangeboden worden, dient men te beschikken over een academisch bachelordiploma. Voor opleidingsonderdelen die zowel in een bacheloropleiding als in een masteropleiding aangeboden worden, volstaat het om te beschikken over een diploma secundair onderwijs. Wanneer de student niet voldoet aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten zoals vermeld in de ECTS-fiche, wordt de student niet toegelaten. Ook voor stages, bachelorproeven en masterproeven wordt de student niet toegelaten.

Studenten die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen toch toegelaten worden op gemotiveerde aanvraag bij de facultaire studentenadministratie (zie artikel 3). De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De ISP-verantwoordelijke beslist over de toelating voor inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

Studenten vragen de toelating voor een creditcontract of een credit-examencontract via deze link: http://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist.

Locatie Kortrijk

​Studenten vragen de toelating voor een creditcontract of een credit-examencontract via de studietrajectbegeleider en kunnen op de dienst studentenadministratie een aanvraagformulier indienen. De bevoegde programmadirecteur beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst ‘de faculteit’ naar de programmadirecteur.

Artikel 4. Toelating voor een aansluitende opleiding

Artikel ALGEMEEN

Studenten die bij het begin van het academiejaar nog minder dan 66 studiepunten van een opleiding moeten afwerken, mogen zich ook al inschrijven voor een aansluitende opleiding, waarvan zij al opleidingsonderdelen kunnen opnemen.
 
Deze regeling geldt ook voor studenten die ingeschreven zijn aan een andere instelling van hoger onderwijs die nog minder dan 66 studiepunten van de opleiding van de andere instelling moeten voltooien en hun studie wensen voort te zetten aan de KU Leuven. Als uitzondering hierop kunnen studenten die hun professioneel bachelordiploma nog niet hebben behaald, pas inschrijven voor een schakelprogramma of bacheloropleiding met vermindering van studieomvang als ze nog minder dan 30 studiepunten van de professionele bacheloropleiding moeten afwerken. Studenten in deze situatie moeten eerst toelating krijgen van de faculteit voor ze zich in kunnen schrijven.
 
Als volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten zijn bepaald, kan een combinatie met een volledige aansluitende opleiding uitgesloten zijn.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​Een student die op Campus Brugge van opleiding wil veranderen neemt contact op de studie- en trajectbegeleiders op de Campus. Vervolgens wordt de aanvraag voorbereid en voorgelegd op de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) te Leuven.

Locatie Leuven

Voor een toelating tot inschrijving  richt de student een aanvraag tot de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) via isp.faber@kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

​Studenten die een professionele bachelor behaalden en zich wensen in te schrijven in een masteropleiding aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, dienen eerst een bachelordiploma bio-ingenieurswetenschappen te behalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De student richt een gemotiveerde aanvraag tot de campusspecifieke medewerker:

 


​​

 

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Een student die nog niet beschikt over het vereiste diploma van een professionele bacheloropleiding en zich toch al wenst in te schrijven voor een schakelprogramma dient een aanvraag in via de betrokken studietrajectbegeleider. De beslissing wordt genomen door de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus en de inschrijving in het schakelprogramma moet zich beperken tot het opnemen van de basisvakken. De contactgegevens van de betrokken studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire afwijking Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De masterproef kan enkel opgenomen worden in een ISP dat de student in staat stelt om dat academiejaar af te studeren. Aanvullend mogen studenten de masterproef enkel opnemen als ze

a) het diploma van de academische bacheloropleiding of het getuigschrift van het schakelprogramma hebben behaald (diplomavolgtijdelijkheid),
b)
of nog maximaal 66 studiepunten moet opnemen om het masterdiploma te behalen (incl. masterproef). Voor schakelstudenten geldt bijkomend dat ze in hun schakelprogramma een cumulatieve studie-efficiëntie van minstens 70% moeten hebben.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Studenten nemen contact op met de studietrajectbegeleider. De studietrajectbegeleider neemt een beslissing in overleg met de campusvicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) De toelating tot een schakelprogramma of een bacheloropleiding met vermindering van studieomvang, voor studenten die hun professionele bachelor nog moeten afwerken, worden behandeld door de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kulak). De vicedecaan onderwijs beslist over de toelating.

(2) Studenten die opo's van de faculteit willen opnemen, vullen de aanvraag in via het formulier op het studentenportaal. De faculteit biedt studenten die deze aanvraag invulden de mogelijkheid om het opo te volgen binnen de ISP-toepassing en de daaraan gebonden procedurebepalingen.

(3) Samenwerking met hogescholen. Studenten volgen de procedure beschreven in (2).
Om de instroom naar schakelprogramma's te bevorderen werden twee voortrajecten opgesteld.
a. Voortraject naar het Verkorte programma bachelor  in de onderwijskunde en naar het Schakel- of voorbereidingsprogramma master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies (Kulak).
Samenwerkingsovereenkomsten tussen de bachelor  in de Onderwijskunde van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, KU Leuven Kulak en de Katholieke Hogeschool VIVES, Odisee en de UC Leuven-Limburg bepalen dat studenten van de hogescholen een voortraject van 15 studiepunten kunnen volgen aan Kulak tijdens hun derde fase professionele bachelor aan de hogeschool. De betreffende opleidingsonderdelen zijn:

- P0L94A Differentiële psychologie

- P0L66A Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming.

- P0L84A Educatieve technologie: een onderwijskundige inleiding

Deze opleidingsonderdelen worden aan Kulak gevolgd, maar ze worden beheerst door het reglement van de hogeschool. De student heeft geen volwaardige inschrijving aan de KU Leuven, hij is 'minimaal geregistreerd'. De hogeschool beslist volledig autonoom op welke wijze de punten worden geïntegreerd in hun puntensysteem. Indien de studenten tijdens het voortraject voor deze opleidingsonderdelen slagen en zij nadien wensen in te schrijven in de (verkorte) bachelor in de onderwijskunde of het schakel- of voorbereidingsprogramma master  in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies in Kulak , dan krijgen zij voor deze opleidingsonderdelen een vrijstelling. De samenwerkingsovereenkomst is opgenomen op http://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/ppw/onderwijs/voortraject

b. Voortraject in het schakelprogramma Master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies met de UC Leuven Limburg en  Katholieke Hogeschool Vives (VIVES). Studenten kunnen een pakket volgen binnen de opleiding Bachelor orthopedagogie, met keuze van minstens één opleidingsonderdeel uit elk van de drie volgende blokken: (1) Algemene opleidingsonderdelen: Wijsgerige pedagogiek deel 1 (P0L04B), History of education (P0T31A) (2) Methodologische opleidingsonderdelen: Interpretatieve benaderingen in het pedagogisch onderzoek, deel 1 (P0R47A), Statistiek voor pedagogen (P0R95A), Methoden van pedagogisch onderzoek (P0N51B), (3) Optie Orthopedagogiek: Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis (P0L40B), Neuropedagogiek (P0S66A). Studenten van de KHLIM kiezen een pakket van maximum 15 studiepunten, studenten van VIVES kiezen een pakket van maximum 30 studiepunten.

Indien de studenten tijdens het voortraject voor deze opleidingsonderdelen slagen en zij nadien wensen in te schrijven in het schakelprogramma naar de Master in de pedagogische wetenschappen of educatieve studies, dan krijgen zij voor dezelfde opleidingsonderdelen een vrijstelling voor zover deze deel uitmaken van het programma. 

(4) De afspraken en procedures voor studenten uit LUCA School of Arts zijn te vinden op http://ppw.kuleuven.be/home/onderwijs/studentenportaal/programma/interuniversitaire-studenten 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De faculteit past de regel van art. 4 lid 1 ook toe op studenten die hun initiële bacheloropleiding nog niet afgerond hebben en toch reeds de verkorte bachelor rechten willen aanvangen met dien verstande:
- dat de student slechts voorwaardelijk tot het aanvatten van de verkorte bachelor toegelaten wordt;
- en met name onder de voorwaarde dat de student alsnog zijn initiële bachelordiploma behaalt binnen hetzelfde academiejaar als wanneer hij toegelaten wordt tot de verkorte bachelor in de rechten;
- en met name voor zover de student bij de aanvang van de verkorte bachelor in de rechten nog maximaal 33 studiepunten uit de initiële bachelor dient te verwerven.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

​Studenten die toelating wensen te vragen om reeds in te schrijven voor een aansluitende opleiding, dienen een verzoekschrift in bij de facultaire studentenadministratie, samen met een overzicht van hun individueel studieprogramma  en een puntenlijst van de reeds behaalde credits.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

​Studenten die toelating moeten vragen voor inschrijving voor een aansluitende opleiding, kunnen deze indienen via onderstaande link: http://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist.

Artikel 5. Toelating voor de specifieke lerarenopleiding

Artikel ALGEMEEN

Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding (SLO) kan de student worden toegelaten indien hij zich inschrijft voor een masteropleiding of in het bezit is van een diploma van master. De houder van een diploma van professionele bachelor kan worden toegelaten tot de SLO indien hij ingeschreven is voor een masteropleiding of een schakelprogramma met het oog op het volgen van een masteropleiding.
 
Een student kan zich rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die inhoudelijk verwant is met diens academische basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen). Als inhoudelijk verwante opleidingen worden beschouwd:
de academische basisopleidingen waarin de student reeds ten minste 40 studiepunten heeft verworven of kan verwerven in het jaar van inschrijving in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting. Voor studenten die de SLO Talen volgen, geldt dat zij uiterlijk aan het einde van hun SLO-studie voor elk van hun beide talen 6 studiepunten verworven moeten hebben op masterniveau en 54 studiepunten op bachelorniveau. Een bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde geldt als equivalent met een bacheloropleiding Taal- en Letterkunde, behalve voor Nederlands. Voor de SLO Natuurwetenschappen geldt een voorkennis van minimum 40 studiepunten in één van de vier subdisciplines (biologie, fysica, chemie, geografie).
 
Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding waarin hij uiteenzet waarom hij denkt over voldoende voorkennis en competenties te beschikken om deze niet-aansluitende lerarenopleiding te kunnen volgen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De student richt zijn gemotiveerd verzoek tot de campusspecifieke medewerker:

 


 

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor de SLO Natuurwetenschappen en de SLO Wiskunde geldt dat studenten die een tweede vakdidactiek willen opnemen ze min.  30 stp behaald moeten hebben in die discipline.

Artikel 6. Toelating voor postgraduaatopleidingen

Artikel ALGEMEEN

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat-student in principe beschikken over een diploma van bachelor of master of een hiermee gelijkgesteld diploma. In afwijking hiervan kunnen door de faculteit studenten toegelaten worden die op grond van een toelatingsproef bewezen hebben te voldoen aan de beginvoorwaarden van de opleiding. Bijkomende toelatingsvereisten zijn te vinden in de programmagids of de specifieke informatie over de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Toelatingen worden gegeven door de verantwoordelijke van het betreffende postgraduaat (zie programmagids).

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten die niet over een bachelor-,  master- , of hiermee gelijkgesteld diploma beschikken en toch wensen toegelaten te worden tot de postgraduaatopleiding, nemen contact op met de administratieve programmacoördinator.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Studenten nemen contact op met de studietrajectbegeleider. De studietrajectbegeleider neemt een beslissing in overleg met de campusvicedecaan onderwijs.

Om tot het postgraduaat conferentietolken, het postgraduaat literaire vertaling of het postgraduate programme in specialized translation te worden toegelaten, moeten kandidaten beschikken over het diploma van master. Verder gelden bijkomende toelatingsvoorwaarden die worden vermeld in de programmagids van de opleiding.

Locatie Brussel

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de campusvicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de campusvicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het Getuigschrift opleiding in de praktische theologie zijn te raadplegen op http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_51114641.htm.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor het Postgraduaat Medische Stralingsfysica en het Postgraduaat in wetenschapsonderwijs en –communicatie staan de toelatingsvoorwaarden vermeld in de programmagids.

Artikel 7. Afwijkende toelatingsvoorwaarden

Artikel ALGEMEEN

Specifieke toelating voor inschrijving door de directeur Studentenadministratie is vereist in de volgende gevallen:
1° studenten die niet beschikken over een diploma dat toelating verleent voor het hoger onderwijs en zich willen inschrijven voor een Nederlandstalige bacheloropleiding via de afwijkende toelatingsprocedure van de Associatie KU Leuven. Deze procedure wordt aan de KU Leuven jaarlijks ingericht in juni en september. Studenten dienen hun aanvraag in ten laatste op 31 mei of ten laatste op 31 augustus van het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarin zij zich voor het eerst willen inschrijven;
2° studenten die zich uitzonderlijk nog laattijdig willen inschrijven;
3° studenten die een afwijking vragen op een weigering van inschrijving door interne studievoortgangsmaatregelen (zie artikel 36).

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Personen met een niet-EER nationaliteit die tijdelijk willen verblijven als student in België, en die niet beschikken over een diploma van het secundair onderwijs of gelijkwaardig, kunnen niet worden toegelaten tot een bacheloropleiding via de afwijkende toelatingsprocedure beschreven in 1°.

Procedure ALGEMEEN

Voor de aanvragen vermeld in 2° en 3° richt de student een gemotiveerd verzoek per e-mail aan de directeur van de centrale Studentenadministratie.
De student geeft in het verzoek aan welke bijzondere individuele omstandigheden een afwijking verantwoorden.

Afdeling 2. Inschrijvingsregels

2.1. Inschrijvingsregels

Artikel 8. Algemeen

Artikel ALGEMEEN

 Door de inschrijving aan de KU Leuven wordt voor één academiejaar een overeenkomst gesloten met rechten en plichten voor beide partijen. De overeenkomst kan worden ontbonden ten laatste op 30 november indien blijkt dat de student niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Zelfs na die datum wordt de inschrijving als onbestaande beschouwd bij fraude met toelatingsdocumenten, ongeacht het moment waarop de fraude wordt vastgesteld.
 

Artikel 9. Inschrijven

Artikel ALGEMEEN

De student schrijft zich indien mogelijk in voor het begin van het academiejaar en ten laatste op de derde woensdag van het academiejaar. Voor opleidingen die niet starten bij het begin van het academiejaar, kunnen studenten zich inschrijven tot drie weken na de aanvang van de opleiding. Voor een contract dat enkel opleidingsonderdelen bevat die volledig in het tweede semester worden georganiseerd kan de student zich uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester inschrijven.
De inschrijving voor een creditcontract of een credit-examencontract wordt pas definitief door goedkeuring van het individueel jaarprogramma van de student.

Procedure ALGEMEEN

Verloop van de inschrijvingen:
De eerste inschrijving of de inschrijving na een onderbreking van de studies aan de KU Leuven verloopt in twee fasen :
- een aanmelding via het internet, die geen rechten creëert
- een persoonlijke inschrijving op de studentenadministratie van de locatie van de opleiding of de centrale studentenadministratie bij combinatie van opleidingen.
Alle volgende inschrijvingen verlopen integraal via het internet; alle wijzigingen gebeuren op de studentenadministratie van de locatie van de opleiding of de centrale studentenadministratie.

Facultaire afwijking Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten met het recht op examenspreiding overeenkomstig artikel 51 van dit reglement, hebben de mogelijkheid in te schrijven tot 31 oktober. De student brengt de faculteit zo snel als mogelijk op de hoogte van het gekozen individueel studieprogramma, waarna de faculteit instaat voor een correcte registratie.

Facultaire afwijking Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

EER-kandidaatstudenten voor de master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (inclusief Belgische studenten zonder Vlaams diploma) moeten appliceren voor de deadline van 1 juni.

Voor de opleiding Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy start het eerste semester bij de aanvang van de introductieweken, waarvoor een verplichte aanwezigheid geldt. Studenten die niet aanwezig zijn bij de aanvang hiervan en lessen missen zonder expliciete toelating door de international relations officer FaBeR, casu quo de entrance test niet afleggen, worden niet meer toegelaten voor de inschrijving van de masteropleiding, of worden opnieuw uitgeschreven. Studenten nemen voor deze toelating zo snel mogelijk contact op met de international relations officer van FaBeR via international.faber@kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor het postgraduaat in de vastgoedkunde geldt van jaar tot jaar een variabele inschrijving. Studenten vinden alle informatie terug op http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2555.
Ze kunnen tevens elektronisch inschrijven via http://puc.kuleuven-kulak.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=2555​.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​Voor de master in de specialistische geneeskunde geldt dat indien de ASO zich niet inschrijft voor een bepaald academiejaar, ze geen onderwijsprestaties leveren en geen beoordeling(en) krijgen waardoor beoordeling(en) uitgesteld wordt naar het jaar waarin wel een inschrijving wordt geregistreerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Een student die zich inschrijft in het tweede semester kan enkel opleidingsonderdelen opnemen uit het tweede semester. Opleidingsonderdelen uit het eerste semester alsook opleidingsonderdelen die over het academiejaar gespreid zijn, worden uitgesloten.

Facultaire afwijking Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

Voor de opleidingen Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven en Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives:
inschrijving wordt ten laatste aanvaard op de eerste dag van het academiejaar.

Artikel 10. Uitschrijven

Artikel ALGEMEEN

Studenten die hun studies stopzetten, schrijven uit ten laatste op 31 mei. Bij uitschrijving levert een student de studentenkaart in en heeft geen recht meer op de voordelen waarvan studenten gebruik kunnen maken.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER-nationaliteit en tijdelijk verblijvend als student in België, die hun inschrijving aan de universiteit stopzetten, moeten dit melden aan de International Admissions and Mobility Unit.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Locatie Leuven

Voor een student van een postgraduaatsopleiding die zich na de start van het academiejaar wenst uit te schrijven, gelden volgende bepalingen:

 • In geval van annulering wordt het voorschot niet terugbetaald. Een eventuele annulering van deelname aan de opleiding dient schriftelijk te gebeuren en dient te worden gericht aan de administratieve programmacoördinator. In geval van annulering wordt € 252 in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten.

 • Bij annulering na 1 oktober blijft het volledige studiegeld verschuldigd.

Locatie Kortrijk

Voor de opleiding  postgraduaat in de vastgoedkunde gelden de bepalingen zoals opgenomen in de 'algemene inschrijvingsvoorwaarden voor permanente vorming – KU Leuven', zie  http://www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/PermanenteVorming/Docs/algemenevoorwaarden.

Voor het postgraduaat in de vastgoedkunde geldt van jaar tot jaar een variabele inschrijving. Studenten vinden alle informatie terug op http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2555.
Ze kunnen tevens elektronisch inschrijven via http://puc.kuleuven-kulak.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=2555​.

Artikel 11. Wijziging van opleiding of type contract

Artikel ALGEMEEN

Een wijziging van opleiding of contract bestaat uit een uitschrijving en een inschrijving. Een wijziging van opleiding kan binnen de KU Leuven, maar kan ook een wijziging van instelling inhouden.
Een student die van opleiding wil veranderen, dient zijn aanvraag hiervoor in bij de faculteit. Na goedkeuring van de faculteit kan de student zijn inschrijving wijzigen, ten laatste op 14 november in het eerste semester en ten laatste op de derde woensdag van het semester in het tweede semester, op de studentenadministratie van de locatie van de opleiding of de centrale studentenadministratie. De studentenadministratie zorgt voor een formele uit- en inschrijving voor de limietdata bepaald in art. 25.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER nationaliteit moeten elke wijziging van contract of opleiding via de International Admissions and Mobility Unit aanvragen.
Studenten die niet beschikken over een diploma van de Vlaamse gemeenschap (of een Nederlands VWO-attest) die wensen te heroriënteren dienen daarvoor een aanvraag in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

Een student die op Campus Brugge van opleiding wil veranderen neemt contact op de studie- en trajectbegeleiders op de Campus. Vervolgens richt de student zich tot de studentenadministratie. Meer informatie is terug te vinden op de website van de Campus Brugge: http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/index.html.

Locatie Leuven

​De student die van opleiding wil veranderen, richt daartoe een aanvraag tot de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) via isp.faber@kuleuven.be. Een student die van contracttype wil veranderen, neemt contact op met de centrale administratie om de inschrijving (http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/) te wijzigen en neemt vervolgens contact op met de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) via isp.faber@kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Een student die binnen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van opleiding wil veranderen, richt zijn aanvraag ten laatste op 31 oktober via e-mail aan de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be). Indien hij echter wil heroriënteren naar een opleiding buiten de faculteit, dient hij contact op te nemen met de studietrajectbegeleider van de nieuwe opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De student richt een gemotiveerde aanvraag tot de studieloopbaanbegeleider:

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De student neemt via een studietrajectbegeleider contact op met de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​De student dient een gemotiveerde aanvraag voor het wijzigingen van contract of opleiding in bij de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kortrijk). De vicedecaan onderwijs beslist. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen

Een laattijdige inschrijving of heroriëntering wordt slechts toegestaan indien het praktisch nog mogelijk is voor de te volgen opleidingsonderdelen, zonder bijzondere faciliteiten vanwege de docenten op het gebied van informatieverschaffing, aan- of afwezigheid op de contactmomenten, evaluatie, e.d.m.
Slechts zeer uitzonderlijk en mits grondige motivering wordt toegestaan dat bij de inschrijving in het tweede semester nog eerste semestervakken opgenomen worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

​De student dient een verzoekschrift in bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

​Studenten vragen de toelating tot wijziging van inschrijving aan via volgende link: http://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen (kies daar "toelating tot heroriëntering"). De bevoegde programmadirecteur beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur.

Artikel 12. Herinschrijving na een onderbreking van drie jaar

Artikel ALGEMEEN

Studenten die drie opeenvolgende jaren niet in een welbepaalde opleiding waren ingeschreven, herwinnen, ondanks eventuele eerdere intern opgelegde studievoortgangsbewakingsmaatregelen, het recht op inschrijving voor die opleiding en de opleidingsonderdelen ervan.
Voor alle studenten die drie opeenvolgende jaren niet in een welbepaalde opleiding waren ingeschreven, blijven de verworven creditbewijzen en hun resultaten behouden. Voor alle andere toepassingen in dit reglement worden de berekeningen voor die opleiding en de opleidingsonderdelen ervanherstart vanaf nul.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten nemen voor de samenstelling van hun studieprogramma contact op met de studieloopbaanbegeleider:

 

 

2.2. Studiegeld

Artikel 13. Algemeen

Artikel ALGEMEEN

De algemene regels over studiegelden kunnen geraadpleegd worden in het reglement studiegelden.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De inschrijvingsgelden voor de postgraduaatsopleidingen zijn terug te vinden in de programmagids. De procedure voor toelating en inschrijving staat omschreven in de programmagids. Voor het hernemen van volgende opleidingsonderdelen uit de postgraduaatopleidingen wordt extra studiegeld gevraagd: 

Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 1 (B-KUL-P0O11A) 
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 2 (B-KUL-P0O14A 
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 3 (B-KUL-P0O17A) 
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 4 (B-KUL-P0O20A) 
Leergroep deel 1: de beginnende groep (B-KUL-P0O05A) 
Leergroep deel 2: de gevorderde groep (B-KUL-P0O07A) 
Leergroep deel 3: de ondersteunende groep (B-KUL-P0O09A) 
Supervisie in de gedragstherapie I: volwassenen (B-KUL-P0N64A) 
Supervisie in de gedragstherapie II: volwassenen (B-KUL-P0N70A)
Supervisie in de gedragstherapie III: Volwassenen (B-KUL-P0T99A)
Gedragstherapeutisch proces II: volwassenen (B-KUL-P0N60A) 
Gedragstherapeutisch proces III: volwassenen (B-KUL-P0N66A) 
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie II (B-KUL-P0O70A) 
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie I (B-KUL-P0O69A) 
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie III (B-KUL-P0O71A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel I (B-KUL-P0P06A) 
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel II (B-KUL-P0P07A) 
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel III (B-KUL-P0P08B) 
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel IV (B-KUL-P0T38A) 
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie I (B-KUL-P0N84A) 
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie II (B-KUL-P0N85A) 
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie III (B-KUL-P0N86A) 
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie IV (B-KUL-P0N87A)

Artikel 14. Aanrekening van extra-studiekosten

Artikel ALGEMEEN

Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen kunnen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. De aanrekening en inning van extra-studiekosten gebeurt door de faculteit.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Kosten kunnen worden aangerekend in de volgende gevallen:
 • deelname aan het PhD Congres (voor doctoraatsstudenten)
 • een excursie in het kader van een opleidingsonderdeel dat een student heeft opgenomen op het individueel studieprogramma (in zoverre aangegeven in de ECTS-fiche of via Toledo);
 • het drukken van master- of doctoraatsthesissen (voor afstandsstudenten)
 • de ECTS-fiche van het OPO vermeldt expliciet dat kosten worden aangerekend.
Kosten voor aanvullende taalcursussen, opgelegd zoals meegedeeld bij toelating van de student, zijn steeds ten laste van de student.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Het curriculum van de opleidingen aan de faculteit Architectuur bevat opleidingsonderdelen die een studiereis inhouden. De kosten van de studiereis worden doorgerekend aan de student. Studenten worden geacht deel te nemen aan de geprogrammeerde studiereis. Studenten die door overmacht of andere omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de studiereis, nemen deel aan een vervangende onderwijsactiviteit.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Leuven

Aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen zijn aan een aantal keuzeopleidingsonderdelen van het curriculum (bv bepaalde stages) extra kosten verbonden. Deze kosten worden in het begin van het academiejaar duidelijk gecommuniceerd aan de studenten.

Voor onderstaande opleidingsonderdelen zijn er bijkomende kosten die gedragen worden door de student:

* Complementaire bewegingsactiviteiten (B-KUL-L05B2D), namelijk voor de OLA Complementaire sportvorming: practicum (B-KUL-L03C5a)
* Complementaire sportstage (B-KUL-L09C5A)
Binnen deze OPO's worden er verschillende stages aangeboden, waarvan sommige stages gratis zijn. Aan sommige stages zijn wel extra onkosten verbonden. Meer informatie kan teruggevonden worden in de betreffende ECTS-fiches en/of TOLEDO.

* Outdoor bewegingsactiviteiten (B-KUL-L9X07B) (keuzevak)
* Stage outdoor bewegingsactiviteiten (B-KUL L05D2B) (keuzevak)

Studenten staan eveneens in voor de verplaatsingsonkosten i.f.v. stages of andere onderwijsactiviteiten.

De aanrekening en inning van extra-studiekosten gebeurt door de Administratief Directeur.

Locatie Brugge

Voor de studenten aan de Campus Brugge zijn eveneens voor een aantal OPO’s van het curriculum extra kosten verbonden (vb verplaatsingskosten, stages). Deze kosten worden in het begin van het academiejaar duidelijk gecommuniceerd aan de studenten.

Voor onderstaande opleidingsonderdelen zijn er bijkomende kosten die gedragen worden door de student:

 • Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context (B-3094O)
 • Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context m.i.v didactiek. (B-3101O)

De studenten staan eveneens in voor de verplaatsingkosten i.f.v. onderwijsactiviteiten of stage. De studenten verplaatsen zich bijvoorbeeld enkele malen voor onderwijsactiviteiten naar o.a. Campus KULAK, naar het UZ Gasthuisberg in Leuven en enkele malen naar de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen te Leuven. Verder zijn er ook kleine verplaatsingen in de onmiddellijke regio.

De aanrekening en inning van extra studie-kosten gebeurt door de dienst administratie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Indien er aan facultatieve OPO’s extra studiekosten zijn verbonden, worden deze niet door de faculteit gedragen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de ECTS-fiche en/of op de Toledopagina van de respectievelijke vakken.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De Faculteit rekent voor bepaalde opleidingsonderdelen extra studiekosten aan. Het bedrag, de wijze en het tijdstip van betaling worden jaarlijks bij de aanvang van het academiejaar via de ECTS-fiche, Toledo of via het studentenportaal van de campus bekendgemaakt. Bij niet-betaling vóór de gestelde datum  zijn art. 15 en 46 van het Onderwijs- en Examenreglement van toepassing.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bij het begin van de practica wordt aan de student gevraagd een waarborg van € 20 te betalen voor het gebruik van laboratoriummateriaal dat noodzakelijk is tijdens de practica van de bachelor- en masteropleidingen. Op het einde van elk academiejaar tijdens de bachelor- en masteropleiding wordt het materialenpakket aangevuld met de ontbrekende stukken en bij het begin van het daaropvolgende academiejaar betaalt de student de extra kosten, waarbij een vrijstelling van de eerste € 5 wordt toegekend. Op het einde van de masteropleiding wordt de finale afrekening gemaakt en krijgt de student, mits positief saldo de gehele of een gedeelte van de waarborgsom terug, of betaalt de student, mits negatief saldo, het verschil. Voor studenten die de opleiding stopzetten, wordt de waarborg, rekening houdend met dezelfde voorwaarden, afgerekend.

Voor eventuele extra-muros activiteiten betaalt de student de transportkosten.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​De modaliteiten van de eventuele extra-studiekosten worden door de betrokken opleiding bepaald en aan de studenten medegedeeld via informatiesessies en Toledo pagina's. De inning van deze kosten gebeurt door de betrokken leverancier en/of studentenvereniging.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Er wordt geen forfaitair bedrag in rekening gebracht bij inschrijving. Er kunnen wel specifieke en in omvang beperkte kosten gevraagd worden tijdens het academiejaar in het kader van studiereizen en labomateriaal.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De faculteit rekent eventueel extra-studiekosten aan voor studieuitstappen als deel van een opleidingsonderdeel. Dit wordt bij voorbaat aan de studenten meegedeeld.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Brussel

​De subfaculteit rekent extra studiekosten aan voor het opleidingsonderdeel Duits: professionele communicatie, voor het opleidingsonderdeel Communicatievraagstukken en voor het keuzeopleidingsonderdeel Cross Cultural Competences. Eventuele andere verplichte kosten voor activiteiten staan vermeld in de ECTS-fiches.

Locatie Kortrijk

De faculteit kan extra studiekosten aanrekenen voor verplichte activiteiten die zijn vermeld in de ECTS-fiches.

Locatie Leuven

De faculteit rekent extra studiekosten aan voor:

 • De meerdaagse verplichte excursie in de bachelor in de kunstwetenschappen (F0WR4a Analyse 2- Excursies).
 • De meerdaagse verplichte excursie in de bachelor in de archeologie.(F0IC5a Practicum archeologie: Excursie).

Eventueel andere verplichte kosten voor activiteiten staan vermeld in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Daar waar studiekosten (uitgezonderd cursusteksten) worden aangerekend met een kostprijs van meer dan 50 euro, wordt dit expliciet aangegeven in de ECTS-fiche van de betreffende opleidingsonderdelen.

Voor het hernemen van volgende opleidingsonderdelen uit de postgraduaatopleidingen wordt extra studiegeld gevraagd:

Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 1 (B-KUL-P0O11A)
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 2 (B-KUL-P0O14A
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 3 (B-KUL-P0O17A)
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 4 (B-KUL-P0O20A)
Leergroep deel 1: de beginnende groep (B-KUL-P0O05A)
Leergroep deel 2: de gevorderde groep (B-KUL-P0O07A)
Leergroep deel 3: de ondersteunende groep (B-KUL-P0O09A)
Supervisie in de gedragstherapie I: volwassenen (B-KUL-P0N64A)
Supervisie in de gedragstherapie II: volwassenen (B-KUL-P0N70A)
Supervisie in de gedragstherapie III: Volwassenen (B-KUL-P0T99A)
Gedragstherapeutisch proces II: volwassenen (B-KUL-P0N60A)
Gedragstherapeutisch proces III: volwassenen (B-KUL-P0N66A)
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie II (B-KUL-P0O70A)
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie I (B-KUL-P0O69A)
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie III (B-KUL-P0O71A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel I (B-KUL-P0P06A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel II (B-KUL-P0P07A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel III (B-KUL-P0P08B)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel IV (B-KUL-P0T38A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie I (B-KUL-P0N84A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie II (B-KUL-P0N85A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie III (B-KUL-P0N86A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie IV (B-KUL-P0N87A)

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

De subfaculteit rekent extra studiekosten aan voor het opleidingsonderdeel Duits: professionele communicatie, voor het opleidingsonderdeel Communicatievraagstukken en voor het keuzeopleidingsonderdeel Cross Cultural Competences. Eventuele andere verplichte kosten voor activiteiten staan vermeld in de ECTS-fiches.

Locatie Leuven

​Communicatie rond extra studiekosten verloopt via Toledo.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Dergelijke kosten komen voor in het geval van de Studiereis India (A01D3B), de Studiereis Griekenland-Turkije (A07I6A), het Werkcollege praktische theologie (A03D1A, A03D2A), Theologie, religie en onderwijs (A01D8A), Ecclesiology and Ecumenism (A07G3A), de stage-OPO’s en in de context van OPO’s die in de ECTS-fiche expliciet melding maken van deze kosten.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor buitenlandse excursies met overnachting kan een billijke studentenbijdrage worden gevraagd, te bepalen door het Faculteitsbestuur. Het bedrag van de bijdrage wordt in het begin van het nieuwe academiejaar gecommuniceerd naar de studenten. Zie ook http://wet.kuleuven.be/studenten/onkosten-overnachting-excursies

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Kosten voor voorstellingen, tentoonstellingen en andere activiteiten in het kader van het Praktijkseminarie Filosofie en Cultuur in de BA wijsbegeerte worden doorgerekend aan de student.

Artikel 15. Wanbetaling

Artikel ALGEMEEN

Wie het studiegeld ook na aanmaning niet betaalt vóór de gestelde datum, wordt geschorst als student, heeft geen recht op onderwijs en kan niet deelnemen aan de examens. De schorsing wordt slechts teniet gedaan na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode. Zolang de schorsing niet herroepen wordt, worden eventueel reeds behaalde resultaten als niet bestaande beschouwd en ontvangt de student geen studieattesten of creditbewijzen.

Afdeling 3. Types contracten en trajecten

3.1. Types contracten

Artikel 16. Diplomacontract, creditcontract en examencontract

Artikel ALGEMEEN

Bij de inschrijving schrijft een student in voor één of meer van deze types contracten:
1° een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift;
2° een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen;
3° een examencontract met het oog op het behalen van een diploma (een diploma-examencontract) of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen (een credit-examencontract); de student heeft bij een examencontract enkel recht op het afleggen van examens en kan geen beroep doen op de ondersteunende diensten van de KU Leuven. Door de inschrijving wordt de keuze voor een type overeenkomst definitief.
Een student kan enkel een diploma of getuigschrift behalen als hij een inschrijving heeft met een diplomacontract of een diploma-examencontract.
De faculteit bepaalt welke opleidingsonderdelen niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een diploma-examencontract of credit-examencontract omwille van de specifieke vormen van begeleiding of werk- en evaluatievormen die zij vereisen. Studenten die deze opleidingsonderdelen toch wensen op te nemen, gaan hiervoor een creditcontract aan.
De faculteit bepaalt per opleiding of de eventuele stage, de bachelorpaper of de masterproef al of niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een creditcontract. Als een creditcontract voor deze opleidingsonderdelen niet wordt toegestaan, motiveert de faculteit dit.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER nationaliteit en tijdelijk verblijvend als student in België kunnen niet inschrijven voor enkel een creditcontract of enkel een examencontract of een combinatie van enkel credit- en examencontracten.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Alle opleidingsonderdelen van de programma's
• Master of Society, Law and Religion
• Master in samenleving, recht en religie
• Master of Canon Law
• Master in het kerkelijk recht
zijn uitgesloten van examencontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire permanente onderwijscommissie bepaalt welke opleidingen of opleidingsonderdelen niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een examencontract omwille van de specifieke vormen van begeleiding of werk- en evaluatievormen die zij vereisen.
De programmagids vermeldt per opleidingsonderdeel of het kan worden opgenomen onder de vorm van een examencontract. Opleidingsonderdelen waarvoor de aanwezigheidsplicht geldt, kunnen niet worden opgenomen onder de vorm van een examencontract.
Alle opleidingsonderdelen aan de faculteit Architectuur kunnen worden gevolgd onder de vorm van een creditcontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Indien opleidingsonderdelen niet in aanmerking komen voor een examencontract, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Voor het opnemen van opleidingsonderdelen onder creditcontract is een specifieke toelating vereist (cfr art 3).

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

​In de ECTS-fiches staat aangegeven indien een opleidingsonderdeel niet kan worden opgenomen met een examencontract.

De student richt zijn vraag tot inschrijving voor een credit- en/of examencontract via e-mail aan de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be).

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, of omwille van volgtijdelijkheidsvoorwaarden, voortgangsvereisten of begintermen, kunnen bepaalde opleidingsonderdelen niet via credit- of examencontract opgenomen worden. In de ECTS-fiche staat vermeld voor welk opleidingsonderdeel dit het geval is.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Inschrijvingen voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen zijn alleen mogelijk op basis van een door het faculteitsbestuur gegeven toelating. De faculteit heeft beslist dat opleidingsonderdelen die volgende werkkvormen  bevatten en/of Onderwijsleeractiviteiten die geheel of gedeeltelijk worden beoordeeld via permanente evaluatie niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een  examencontract:

 • Stages
 • Practica
 • Masterproeven


 

 

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​De faculteit bepaalt welke opleidingsonderdelen niet onder examencontract of creditcontract kunnen worden gevolgd. Deze informatie is verankerd in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​Opleidingsonderdelen waar activiteiten bij horen, die permanent geëvalueerd worden, kunnen in principe niet onder de vorm van een examencontract opgenomen worden.
De programmagids vermeldt de opleidingsonderdelen die niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een examencontract. Deze opleidingsonderdelen worden door de Facultaire POC goedgekeurd op advies van de permanente onderwijscommissie en kunnen via de ECTS-fiche geconsulteerd worden.

Studenten die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen toch toegelaten worden mits toestemming. Indien een student denkt in aanmerking te komen, dan dient hij een gemotiveerde aanvraag in via de studietrajectbegeleider bij de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Het is niet toegelaten om de masterproef te volgen onder de vorm van een creditcontract, aangezien dit opleidingsonderdeel het sluitstuk vormt van de opleiding en onlosmakelijk verbonden is met de rest van de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Indien opleidingsonderdelen niet in aanmerking komen voor een examencontract, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Stages, bachelorpapers en masterproeven kunnen niet onder een creditcontract opgenomen worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Omwille van de specifieke vormen van begeleiding, werk- en evaluatievormen die zij vereisen, kunnen bepaalde opleidingsonderdelen niet via examencontract opgenomen worden. In de ECTS-fiche staat vermeld of een opleidingsonderdeel via examencontract kan opgenomen worden.

Omwille van de beschikbare begeleidingscapaciteit kunnen stages, masterproeven en bachelorpapers niet via een creditcontract opgenomen worden.

Locatie Antwerpen

​Studenten nemen contact op met de studietrajectbegeleider. De studietrajectbegeleider neemt een beslissing in overleg met de campusvicedecaan onderwijs.

Informatie over de volgtijdelijkheid van een OPO in een examencontract, staat vermeld in de ECTS-fiche. Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor een creditcontract richten een gemotiveerd verzoek aan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs. De studietrajectbegeleider wint advies in bij de titularis en neemt een beslissing.

Locatie Brussel

​Informatie over de volgbaarheid van een opleidingsonderdeel met een examencontract, staat vermeld in de ECTS-fiche. Stages, masterproeven en bachelorpapers kunnen niet worden gevolgd onder de vorm van een creditcontract vanwege de opleidingsspecifieke vorm van begeleiding die zij vereisen.

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als: de subfacultaire POC.

Locatie Kortrijk

Informatie over de volgbaarheid van een OPO in een examencontract, staat vermeld in de ECTS-fiche. Facultaire richtlijnen en principes over het opnemen van een creditcontract op de faculteit Letteren zijn te vinden op het studentenportaal.

Locatie Leuven

Informatie over de volgbaarheid van een OPO in een examencontract, staat vermeld in de ECTS-fiche. Facultaire richtlijnen en principes over het opnemen van een creditcontract op de faculteit Letteren zijn te vinden op het studentenportaal.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De opleidingsonderdelen masterproef en masterstage kunnen enkel binnen een diplomacontract worden opgenomen. Bijkomende uitsluitingen voor examencontract zijn weergegeven in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​De lijst van de opleidingsonderdelen, door de faculteit van een examencontract uitgesloten, wordt kenbaar gemaakt op de http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/facultaire_reglementen/facultaire_reglementen-bkp.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Brussel

​Opleidingsonderdelen die ingericht worden door een andere instelling kunnen niet via een creditcontract of een examencontract binnen KU Leuven gevolgd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​Studenten nemen contact op met de studietrajectbegeleider. De studietrajectbegeleider neemt een beslissing in overleg met de campusvicedecaan onderwijs.
Informatie over de volgtijdelijkheid van een OPO in een examencontract, staat vermeld in de ECTS-fiche. Studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor een creditcontract richten een gemotiveerd verzoek aan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs. De studietrajectbegeleider wint advies in bij de titularis en neemt een beslissing.

Locatie Brussel

Informatie over de volgbaarheid van een opleidingsonderdeel met een examencontract, staat vermeld in de ECTS-fiche. Stages, masterproeven en bachelorpapers kunnen niet worden gevolgd onder de vorm van een creditcontract vanwege de opleidingsspecifieke vorm van begeleiding die zij vereisen.

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als: de subfacultaire POC.

Locatie Leuven

Voor het opnemen van een opleidingsonderdeel onder creditcontract, gelden de volgende bepalingen:

Voor opleidingsonderdelen die in een bacheloropleiding aangeboden worden, volstaat het om te beschikken over een diploma secundair onderwijs. Voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in een masteropleiding aangeboden worden, dient men te beschikken over een academisch bachelordiploma. Wanneer de student niet voldoet aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten zoals vermeld in de ECTS-fiche, wordt de student niet toegelaten. Ook voor stages, bachelorproeven en masterproeven wordt de student niet toegelaten.

Studenten die een opleidingsonderdeel in creditcontract willen opnemen, schrijven in voor "credits politieke en sociale wetenschappen” en dienen ook een aanvraagformulier in bij de facultaire studentenadministratie, samen met de gevraagde bijlagen.

Volgende opleidingsonderdelen komen niet in aanmerking voor een examencontract:

 • Practica, seminaries en stages
 • Opleidingsonderdelen die uitsluitend in de Manama's worden aangeboden
 • De bijkomende opleidingsonderdelen die opgenomen zijn in het overzicht dat hier kan geraadpleegd worden.

De reden ligt in de eigen geaardheid van deze opleidingsonderdelen, de intensieve begeleiding die zij vereisen, de noodzakelijke interactie onder studenten, en voor de Manama's ook de transversale werking binnen de opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Inschrijvingen voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen vinden enkel plaats op basis van een toelating gegeven door de secretaris van de facultaire POC. Een weigering tot verdere inschrijving voor een diplomacontract op basis van art. 31-34 van dit reglement, betekent ook automatisch dat voor alle opleidingsonderdelen uit die opleiding niet meer via een creditcontract kan ingeschreven worden. Uitzonderlijk kan de vicedecaan onderwijs toestaan dat een student een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs afsluit zonder dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarin het opleidingsonderdeel zich situeert. Volgende opleidingsonderdelen die omwille van hun specifieke aard intensieve begeleiding vergen, komen niet in aanmerking voor een examencontract: Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek, Scriptie 2, Essay, stages, masterproef, seminaries, Studiereis Griekenland-Turkije, Studiereis India, Werkcollege India, Vakdidactiek godsdienst, Vakdidactisch seminarie godsdienst, Introduction to Theology en de doctoraatsopleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De facultaire POC, op advies van de POC, bepaalt welke opleidingen of opleidingsonderdelen eventueel niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een examencontract omwille van de specifieke vormen van begeleiding die zij vereisen. Deze informatie kan via de ECTS-fiche geconsulteerd worden.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voor heel wat opleidingsonderdelen in de bachelor- en masteropleidingen aan het HIW wordt er in functie van de leerdoelen gekozen voor specifieke werk-, begeleidings- en examenvormen die niet verenigbaar zijn met een examencontract. Wanneer een opleidingsonderdeel dat onder de verantwoordelijkheid van een van de POC's van het HIW valt niet kan worden gevolgd onder de vorm van een examencontract, wordt dit aangegeven in de ECTS-fiche. Voor de opleidingsonderdelen die het HIW ontleent aan andere opleidingen gelden de beperkingen die de verantwoordelijke POC heeft vastgelegd.

Artikel 17. Combinatiemogelijkheden van contracten

Artikel ALGEMEEN

In eenzelfde academiejaar kan een student zich inschrijven voor verschillende contracttypes.
Een student kan echter geen creditcontract en een credit-examencontract voor een zelfde opleidingsonderdeel combineren, en kan ook geen diplomacontract en een diploma-examencontract voor dezelfde opleiding combineren.  Bij overstap van een contracttype naar een ander gelden de regels van het contracttype waarnaar men overstapt.

3.2.Types trajecten

Artikel 18. Modeltrajecten en opleidingsfasen

Artikel ALGEMEEN

Elke opleiding waarvoor met een diplomacontract of een diploma-examencontract ingeschreven kan worden, heeft ten minste één modeltraject, opgedeeld in opleidingsfasen.
 
Een opleidingsfase van een bachelor- of initiële masteropleiding omvat 54 à 66 studiepunten. Voor specifieke lerarenopleidingen, master-na-masters, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, programma’s met vermindering van studieomvang en postgraduaatopleidingen wordt de omvang van een opleidingsfase door de faculteit bepaald.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire permanente onderwijscommissie"

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Binnen FABER worden de opleidingsfases bepaald door de verantwoordelijke permanente onderwijscommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De omvang en samenstelling van voorbereidingsprogramma’s worden bepaald door de programmadirecteur van de betrokken opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De omvang en het aantal opleidingsfases van elke opleiding kan geraadpleegd worden via de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Brussel

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de subfacultaire POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​De modeltrajecten en opleidingsfasen zijn aangegeven in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de bevoegde POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de subfacultaire POC".

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als ‘de facultaire POC’.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Voor specifieke lerarenopleidingen, master-na-masters, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, programma’s met vermindering van studieomvang en postgraduaatopleidingen wordt de omvang van een opleidingsfase bepaald door de programmadirecteur in samenspraak met de POC van de opleiding.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de POC.

Artikel 19. Model- of geïndividualiseerd traject

Artikel ALGEMEEN

Een student kan een modeltraject volgen, of kan een geïndividualiseerd traject volgen.
 
Een student die een modeltraject volgt, volgt in een bepaald academiejaar opleidingsonderdelen uit slechts één opleidingsfase. Een geïndividualiseerd traject is een traject waarbij de student in eenzelfde academiejaar opleidingsonderdelen volgt uit meerdere opleidingsfasen.
 
De student die een opleiding volgt onder de vorm van een modeltraject, krijgt de garantie dat hij voor alle plichtopleidingsonderdelen van de opleiding een volgbare uurroosterregeling en een examenregeling met niet meer dan één examen per dag krijgt. Dit geldt voor alle opleidingen in het programma-aanbod. Als dit voor master-na-masteropleidingen, specifieke lerarenopleidingen, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, programma’s met studieduurverkorting en postgraduaatopleidingen niet haalbaar is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Een schakel- of voorbereidingsprogramma is opgebouwd uit opleidingsonderdelen uit het modeltraject van een bacheloropleiding. De faculteit kan niet garanderen dat de student in een schakel- of voorbereidingsprogramma een uurroosterregeling zonder overlappingen krijgt. Bij overlappingen in de examenregeling wendt de student zich onmiddellijk tot de facultaire dienst onderwijsorganisatie en -ontwikkeling. Deze administratieve dienst werkt een voor de student, de examinator en de faculteit passende en werkbare examenregeling uit.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Leuven

​Studenten die de verkorte bachelor LO&BW of de verkorte bachelor REVAKI volgen, sluiten aan bij de lesmomenten georganiseerd voor het standaardtraject van de bachelor. Bepaalde opleidingsonderdelen uit de verkorte bachelor worden daardoor echter gelijktijdig georganiseerd. Studenten kunnen het uurrooster raadplegen voor gedetailleerde informatie. Ook binnen het schakelprogramma ergotherapeutische wetenschap is het mogelijk dat bepaalde opleidingsonderdelen gelijktijdig worden georganiseerd.

Het theoretische gedeelte van de vakken L03B1A Bewegingsleer in de individuele bewegingsactiviteiten I en L03B8A Bewegingsleer in de ritmisch expressieve bewegingsactiviteiten I en het theoretische gedeelte van de vakken L04B5A Bewegingsleer in de individuele bewegingsactiviteiten II en L05B1A Bewegingsleer in de ritmisch expressieve bewegingsactiviteiten II worden in dezelfde sessie schriftelijk geëxamineerd. Zie ook de aanvulling bij art. 65.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​Wanneer de derde examenperiode minder dagen telt dan dat er examens moeten georganiseerd worden binnen een modeltraject, dan kan niet verhinderd worden dat sommige examens van het modeltraject op dezelfde dag geprogrammeerd worden. Elke campus werkt echter op aanvraag met individuele examenroosters. Dit betekent dat indien sommige examens voor een individuele student samenvallen, de student een aanvraag kan indienen om de examens te verplaatsen naar een ander moment tijdens de examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de volgende programma’s kan de faculteit een volgbaar uurrooster en een examenregeling met niet meer dan één examen per dag, niet garanderen:

 • Bachelor in de criminologische wetenschappen (verkort programma)
 • Bachelor in de rechten (verkort programma)
 • Bachelor in de rechten (Brussel) (verkort programma)
 • Voorbereidingsprogramma: master in de criminologische wetenschappen
 • Schakelprogramma: master in de criminologische wetenschappen
 • Schakelprogramma: master in de criminologische wetenschappen (voor bachelor in de maatschappelijke veiligheid)
 • Schakelprogramma: master in de rechten

Artikel 20. Wijzigingen van een modeltraject door de KU Leuven

Artikel ALGEMEEN

Wijzigingen aan een modeltraject door de KU Leuven treden ten vroegste in werking bij de aanvang van het academiejaar volgend op dat waarin de wijziging is goedgekeurd. Wijzigingen worden onmiddellijk en transparant kenbaar gemaakt. De KU Leuven zorgt voor passende overgangsbepalingen

Afdeling 4. Het studieprogramma van de individuele student

4.1. Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student

Artikel 21. Samenstelling van het jaarprogramma

Artikel ALGEMEEN

Studenten leggen hun individueel jaarprogramma vast volgens de door de faculteit bepaalde regels.
 
Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van het individueel jaarprogramma, kan de faculteit de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.
 
De student moet zich voor opleidingsonderdelen met deelvrijstellingen of deeloverdrachten nog voor het gehele opleidingsonderdeel inschrijven.

Procedure ALGEMEEN

De student legt uiterlijk ten laatste op de derde woensdag van het academiejaar het individueel jaarprogramma vast. Hij kan na die datum op eigen initiatief geen aanpassingen meer doen. De faculteit keurt ten laatste op 30 november dit voorstel goed of legt tegen die datum een ander individueel jaarprogramma vast. Vanaf 1 december zijn de gemaakte keuzes definitief.
 
De student kan diens jaarprogramma wijzigen, ten laatste op :
- de derde woensdag van het academiejaar voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester;
- de derde woensdag van het tweede semester voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het tweede semester.
Na die data kan een wijziging slechts uitzonderlijk en op gemotiveerd verzoek worden toegestaan door de faculteit, die hierover beslist ten laatste op 30 november voor het eerste semester en ten laatste op 14 maart voor het tweede semester. Rechtzettingen na deze data zijn enkel mogelijk in gevallen van een vergissing door de universitaire administratie.
 
De student die de toelating krijgt tot laattijdige inschrijving, legt het jaarprogramma vast binnen de week na de toelating tot inschrijving. De faculteit keurt zo spoedig mogelijk het individueel jaarprogramma goed of legt in overleg met de student een ander programma vast.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De bevoegde stafmedewerker onderwijs staat in voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken. Bij nalatigheid van de student legt de bevoegde stafmedewerker onderwijs het individueel jaarprogramma vast.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van het ISP, dan zijn de ISP-verantwoordelijken via de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) bevoegd om de samenstelling ervan op eigen initiatief vast te leggen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

​Studenten uit de derde fase van de bacheloropleiding kunnen hun jaarprogramma wijzigen door van optie te veranderen. Deze optiewijziging kan uitzonderlijk en op gemotiveerd verzoek worden aangevraagd bij de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be) en dit uiterlijk tot de laatste dag van de eerste examenperiode. De aanvragen zullen op de Bachelor-POC van begin februari worden behandeld.

​Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van het individueel jaarprogramma, legt de studietrajectbegeleider, in overleg met de programmadirecteur, de samenstelling ervan op eigen initiatief vast.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​Een student die een bachelordiploma heeft behaald aan een andere onderwijsinstelling binnen de Vlaamse Gemeenschap kan rechtstreeks instromen in de aansluitende masteropleiding. Indien in de masteropleiding opleidingsonderdelen worden aangeboden die de student reeds in de bacheloropleiding heeft afgewerkt, kunnen deze opleidingsonderdelen in overleg met de programmadirecteur en de studieloopbaanbegeleider voor eenzelfde aantal studiepunten worden vervangen door nieuwe opleidingsonderdelen uit de masteropleiding, de bacheloropleiding of het voorbereidingsprogramma.  De student die een aangepast masterprogramma wenst te volgen, neemt contact op met de studieloopbaanbegeleider:


 

De individuele jaarprogramma’s worden nagekeken door volgende campusspecifieke medewerkers of dienst:

 

 • ​Campus Antwerpen: ​de Studentenadministratie controleert in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider de individuele jaarprogramma's. Bij nalatigheid vanwege de student legt de Studentenadministratie in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider op eigen initiatief het individueel jaarprogramma vast. 

 • Campus Brussel: de Studentenadministratie controleert in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider de individuele jaarprogramma's. Bij nalatigheid vanwege de student legt de Studentenadministratie in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider op eigen initiatief het individueel jaarprogramma vast.

 • Campus Kortrijk: de ISP-medewerker controleert de studieprogramma's en keurt die goed onder toezicht van de coördinator onderwijs.  Bij nalatigheid vanwege de student legt de Studentenadministratie in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider en de coördinator onderwijs op eigen initiatief het individueel jaarprogramma vast. Voor de lijst van studieloopbaanbegeleiders, zie http://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/etew/Informatievoorstudenten/begeleiding

 • Campus Leuven: ​de ISP-medewerkers controleren de studieprogramma's en keuren die goed onder toezicht van de programmadirecteur. Bij nalatigheid vanwege de student legt de studieloopbaanbegeleider in overleg met de programmadirecteur op eigen initiatief het individueel jaarprogramma vast.


 

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma en individueel examenrooster, kan de faculteit de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen. De faculteit doet dit voor alle opleidingen.

Facultaire afwijking Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Om tijdig de practicaregelingen te kunnen uitwerken dienen deze studenten uiterlijk de eerste woensdag van het academiejaar hun individueel studieprogramma te hebben doorgestuurd:

1. Bachelorstudenten in de farmaceutische wetenschappen die minder dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van het diploma.

2. Masterstudenten in de farmaceutische zorg en masterstudenten in de geneesmiddelenontwikkeling die meer dan 60 studiepunten van het behalen van het diploma verwijderd zijn.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​Voor bepaalde opleidingen bepaalt de Faculteit voorgedefinieerde instroom of combinatietrajecten. Geïndividualiseerde studieprogramma's worden vastgelegd in samenspraak met de studietrajectbegeleider (https://med.kuleuven.be/nl/studentenportaal/studie-traject-begeleiding). Het samenstellen en goedkeuren gebeurt in functie van de studievoortgang en rekening houdend met de praktische en organisatorische elementen ervan.

Specifiek m.b.t. curriculumhervorming van de masteropleiding Geneeskunde heeft de POC van de opleiding Geneeskunde de volgende overgangsmaatregel vastgelegd en goedgekeurd: Studenten die op het einde van academiejaar 2015-2016 niet op alle opleidingsonderdelen van de uitdovende eerste en tweede masterfase geneeskunde geslaagd zijn, moeten doorstromen naar het nieuwe mastercurriculum. Enige uitzondering hierop zijn studenten die op maximaal 8 studiepunten van opleidingsonderdelen uit de eerste en/of tweede uitdovende masterfase minimaal een 8/20 behaalden en alsnog voor de 3e fase van de uitdovende masteropleiding kunnen inschrijven.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​De student stelt zijn individueel jaarprogramma samen conform de algemene regels beschreven in dit reglement en conform de specifieke regels die gelden voor de door hem gekozen opleiding en/of opleidingsonderdelen ervan. De procedure voor de bespreking van dit individueel jaarprogramma verschilt van campus tot campus en wordt meegedeeld via http://iiw.kuleuven.be/besprekingISP.

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Toelichting bij de procedure:

De student richt een gemotiveerde aanvraag tot de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus via de studietrajectbegeleider, uiterlijk op de vastgelegde data. De contactgegevens van de betrokken studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de programmadirecteur de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen. De faculteit doet dit voor al haar opleidingen.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Locatie Brussel

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Locatie Kortrijk

​Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de POC de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Locatie Leuven

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan het STB-team de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) Indien de student nalaat zijn individueel jaarprogramma tijdig vast te stellen, legt de faculteit de samenstelling vast. 

(2) Volgende doorstroomtrajecten werden bepaald, vanuit de opleiding bachelor in de onderwijskunde (Kortrijk) naar de Leuvense bacheloropleidingen​:

a. Naar de bachelor in de psychologie
Studenten uit de bachelor in de onderwijskunde (Kulak) kunnen instromen in de 2de fase van de bachelor  in de psychologie indien ze voor onderstaande opleidingsonderdelen een credit of tolerantie hebben behaald:
P0L65A Geschiedenis van de gedragswetenschappen
P0L72A Instructiepsychologie en –technologie of Onderwijskunde 1: leren en instructie
P0S22A Psychologie
P0L93B Ontwikkelingspsychologie
P0L94A Differentiële psychologie
P0L95B Gedragsneurowetenschappen
C00X0A Fundamentele wijsbegeerte
P0L91A Sociologie
P0R97A Statistiek voor gedragswetenschappers, deel 1
P0R99A Methoden en technieken van het gedragswetenschappelijk onderzoek: deel 1
P0S15A Methoden en technieken van het gedragswetenschappelijk onderzoek: deel 2 

Voor sommige van deze opleidingsonderdelen is het mogelijk om in Leuven het equivalente opleidingsonderdeel te volgen. Zie hiervoor de lijst van equivalenties die terug te vinden is op https://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/ispinvullen#Equivalentie.

In de 2de fase van de bachelor in de psychologie volgen studenten uit de bachelor  in de onderwijskunde (Kortrijk) na afwerken van de 1e fase te Kulak, volgend standaardtraject:
P0M04A Ontwikkelingspsychologie deel 2
P0M08A Psychologie van de individuele verschillen deel 2: Persoonlijkheid
P0T69A Rapporteringsvaardigheden in de psychologie
P0M27A Practicum methoden van onderzoek
P0M34A Psychopathologie en psychiatrie
P0M02A Functieleer deel 2
P0M06A Sociale psychologie deel 2
P0M10A Gedragsneurowetenschappen deel 2
P0M28A Inleiding tot de psychodiagnostiek, met practicum
P0M17A Statistiek voor psychologen deel 2 met practicum
P0R75A Human Biology
P0T68A Psychologen aan het werk
In de derde fase dienen deze studenten noch S0L62A Inleiding tot de sociale en culturele antropologie, noch P0N08A Pedagogiek op te nemen.

b. Naar de bachelor in de pedagogische wetenschappen (optie sociale en culturele pedagogiek of optie orthopedagogiek):
Studenten mogen opleidingsonderdelen die ze gevolgd hebben in de bachelor onderwijskunde in Kortrijk, niet inbrengen als vrijstelling voor opleidingsonderdelen uit de derde fase van de bachelor pedagogische wetenschappen. Studenten uit de bachelor  in de onderwijskunde (Kortrijk) kunnen instromen in de 3e fase van de bachelor  in de pedagogische wetenschappen (optie orthopedagogiek of optie sociale en culturele pedagogiek) indien ze voor onderstaande opleidingsonderdelen een credit of tolerantie hebben behaald:
P0L65A Geschiedenis van de gedragswetenschappen
P0L72A Instructiepsychologie en – technologie/Onderwijskunde, deel 1: leren en instructie
P0L93A/P0L93B Ontwikkelingspsychologie
P0L94A Differentiële psychologie
P0L95A/P0L95B Gedragsneurowetenschappen
P0S22A Psychologie
C00X0A Fundamentele wijsbegeerte
P0L91A Sociologie
P0R99A Methoden en technieken van gedragswetenschappelijk onderzoek: deel 1
P0S15A Methoden en technieken van gedragswetenschappelijk onderzoek: deel 2
P0R97A Statistiek voor gedragswetenschappers, deel 1
P0L64A Wijsgerige pedagogiek
P0L66A Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming
P0L67A Kinderen en jongeren met specifieke noden: een orthopedagogisch perspectief
P0L68A Opvoedingsproblemen in gezin en school
P0L71A Globale en interculturele pedagogiek
P0L76A/P0L76BOnderwijs in relatie tot samenleving en cultuur
P0L77A Theorie en praktijk van groepswerk
P0S26A Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal & wiskunde
P0R54A Beleid en organisatie in het onderwijs
P0L78A Didactiek van het ervaringsgericht onderwijs
P0S18A Statistiek voor gedragswetenschappers, deel 2
P0S36A Neuropedagogiek
Voor sommige van deze opleidingsonderdelen is het mogelijk om in Leuven het equivalente opleidingsonderdeel te volgen. Zie hiervoor de lijst van equivalenties die terug te vinden is op https://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/ispinvullen#Equivalentie

Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen instromen in de derde fase van de bachelor in de pedagogische wetenschappen (optie sociale en culturele pedagogiek of optie orthopedagogiek) en moeten in hun ISP enkel voldoen aan de regels van de derde fase. D.w.z. studenten volgen:
- de regels van de gekozen optie
- P0L17B Statistiek voor pedagogen deel 3
- P0R92A Methoden van pedagogisch onderzoek, deel 2
- P0L19B Interpretatieve benaderingen in het pedagogisch onderzoek, deel 2
- A09C6A Religie, zingeving en levensbeschouwing,
- en ze vullen hun programma aan tot 180 studiepunten (opleidingsonderdelen Kortrijk en opleidingsonderdelen Leuven opgeteld).

- Studenten die de optie sociale en culturele pedagogiek volgen en reeds een credit/tolerantie behaald hebben voor P0L76A/P0L76B Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur mogen P0S69A Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur niet meer opnemen. Deze studenten nemen in de plaats P0S63A Sociale en culturele pedagogiek op.
- Studenten die de optie orthopedagogiek volgen en reeds een credit/tolerantie behaald hebben voor P0L95A/P0L95B Gedragsneurowetenschappen mogen P0M09A Gedragsneurowetenschappen, deel 1 niet meer opnemen. Deze studenten nemen in de plaats P0N45C Psychodiagnostiek op.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Valorisatie credits voor mastervakken, behaald aan andere onderwijsinstellingen in de bachelor. Studenten die de leerresultaten van vakken uit de master reeds in hun bachelorcurriculum bereikten kunnen uiteraard daarvoor worden vrijgesteld. In de meerderheid van de gevallen zal echter vastgesteld worden dat diezelfde studenten geen gelijkaardige opleidingsspecifieke leerresultaten voor de bachelor (tegelijk de begintermen van de master) bereikten, zodat hen gevraagd wordt die vakken op te nemen die de bedoelde opleidingsspecifieke leerresultaten beogen. In het aldus aangepaste masterprogramma worden de vrij te stellen vakken niet meer opgenomen.

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan het faculteitsbestuur de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen. De faculteit doet dit voor alle opleidingen en programma's die zij aanbiedt.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Locatie Brussel

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van zijn individueel jaarprogramma, kan de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen.

Locatie Leuven

Wanneer de student nalatig blijft bij het vastleggen van het individueel jaarprogramma, kan de facultaire studentenadministratie de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen, na goedkeuring door de vicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als "de secretaris van de facultaire POC".

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Wanneer een student ondanks aanmaning van de faculteit in gebreke blijft uit eigen initiatief een voorstel van individueel jaarprogramma te doen, legt de ISP-verantwoordelijke, op advies van de permanente onderwijscommissie een programma op.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur.

Artikel 22. Regels voor alle studenten

§1. Volgtijdelijkheid

Artikel ALGEMEEN

De studenten houden bij het samenstellen van het individueel jaarprogramma rekening met de vastgelegde volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten.

§2. Aantal studiepunten: minimumgrens

Artikel ALGEMEEN

Studenten nemen voor alle opleidingen en contracttypes waarvoor ze zijn ingeschreven samengeteld minstens 25 studiepunten op, tenzij
- de omvang van het jaarprogramma dat nog moet worden afgewerkt met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift, kleiner is dan 25 studiepunten;
- ze mogen afwijken van de studiepuntsgrenzen op grond van art. 24  van dit reglement;
- ze enkel een inschrijving hebben voor een voorbereidingsprogramma, master-na-masteropleiding, specifieke lerarenopleiding of postgraduaatopleiding of een creditcontract;
- ze een inschrijving onder diplomacontract hebben aan een andere instelling.

Bijzondere bepaling voor internationale studenten ALGEMEEN

Studenten met een niet-EER-nationaliteit en tijdelijk verblijvend als student in België moeten ten minste 54 studiepunten volgen. Uitzonderingen op deze regel worden toegestaan door het unithoofd International Admissions and Mobility.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Een student kan eveneens voor minder dan 25 studiepunten opnemen in eenzelfde inschrijving voor een diplomacontract of diploma-examencontract als
- de student voor het eerst inschrijft voor een schakelprogramma via hoger afstandsonderwijs. De inschrijving in het schakelprogramma moet zich beperken tot het opnemen van de basisvakken;
- de masteropleiding gecombineerd wordt met het postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs.

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Studenten in de 'Research Master of Philosophy' en studenten in de (uitdovende) master-na-masteropleiding ‘Master of Philosophy (MPhil)’ moeten ten minste 25 studiepunten opnemen, tenzij de omvang van het jaarprogramma dat nog moet worden afgewerkt met het oog op het behalen van het diploma kleiner is dan 25 studiepunten

§3. Aantal studiepunten: maximumgrens

Artikel ALGEMEEN

Studenten nemen voor alle opleidingen en contracttypes waarvoor ze zijn ingeschreven samengeteld ten hoogste 72 studiepunten op, tenzij ze in het bezit zijn van een academisch bachelordiploma of getuigschrift van een schakelprogramma.

§4. Hernemen plichtopleidingsonderdelen

Artikel ALGEMEEN

De student neemt steeds eerst plichtopleidingsonderdelen op uit de opleiding waarvoor hij in een vorige academiejaar was ingeschreven, maar waarvoor hij geen creditbewijs heeft behaald of tolerantie heeft ingezet, alvorens andere opleidingsonderdelen in diezelfde opleiding op te nemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

​Studenten die niet slagen voor een tweejaarlijks aangeboden plichtopleidingsonderdeel, hebben de kans om hiervoor examen af te leggen in het volgende academiejaar, waarbij de examenvorm mogelijk wijzigt. Indien aan dit plichtopleidingsonderdeel een practicum is verbonden, krijgen de studenten een alternatieve opdracht.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

Studenten kunnen een tweejaarlijks opleidingsonderdeel hernemen in het academiejaar waarin dit opleidingsonderdeel niet wordt georganiseerd als zij kunnen afstuderen in dat academiejaar. Zij dienen hiervoor een verzoekschrift in bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​Studenten kunnen een tweejaarlijks opleidingsonderdeel hernemen in het academiejaar waarin dit opleidingsonderdeel niet wordt georganiseerd als zij kunnen afstuderen in dat academiejaar. Zij dienen hiervoor een verzoekschrift in bij de facultaire studentenadministratie. De ISP-verantwoordelijke beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Werk- en combinatiestudenten die de verkorte bachelor wijsbegeerte volgen in avondonderwijs mogen het hernemen van een plichtopleidingsonderdeel waarvoor ze niet geslaagd waren of geen tolerantie hebben ingezet uitstellen tot het eerstvolgende academiejaar waarin dit opleidingsonderdeel opnieuw wordt aangeboden in avondonderwijs.

§5. Taalvoorwaarden

Artikel ALGEMEEN

De student in een Nederlandstalige bacheloropleiding neemt maximum 18,33% anderstalige opleidingsonderdelen (uitgedrukt in studiepunten) op. De student in een Nederlandstalige masteropleiding neemt maximum 50% anderstalige opleidingsonderdelen (uitgedrukt in studiepunten) op.
De opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die taal worden gedoceerd en de anderstalige opleidingsonderdelen die, op initiatief van de student en met instemming van de instelling, worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs, worden hiervoor niet als anderstalig meegerekend

§6. Als identiek gedefinieerde opleidingsonderdelen

Artikel ALGEMEEN

​De student kan geen opleidingsonderdeel en een als identiek daaraan gedefinieerd opleidingsonderdeel opnemen in dezelfde opleiding.

Artikel 23. Regels voor studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven

Artikel ALGEMEEN

Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige programma van de eerste fase van deze opleiding volgen ofwel een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten uit de eerste fase volgen. Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven in het tweede semester, volgen een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 12 en 35 studiepunten.
Dit geldt niet voor
-studenten die vrijstellingen verworven hebben;
-studenten voor wie het niet om een hoofdinschrijving gaat;
-studenten die de toelating hebben om af te wijken van het aantal studiepunten (art. 24);
-bacheloropleidingen met vermindering van studieomvang die in de programmagids vermeld worden.
 
Studenten die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van hun bachelordiploma, moeten eerst alle studiepunten van de eerste opleidingsfase opnemen vooraleer zij andere opleidingsonderdelen mogen opnemen.
 
Een student die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd is van het behalen van het bachelordiploma,  voor wie het de eerste inschrijving in de opleiding betreft en die reeds in het eerste semester voor deze opleiding ingeschreven was, kan bij aanvang van het tweede semester het individueel jaarprogramma omzetten naar een door de faculteit bepaald pakket van 12 tot en met 18 studiepunten te volgen in het tweede semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De door de faculteit bepaalde pakketten kunnen teruggevonden worden op http://iiw.kuleuven.be/studenten/aanvullendeinformatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Als een vrijstelling geen aanleiding geeft tot een vrijstelling op een volledig opleidingsonderdeel, blijven studenten die zich voor het eerst in de bacheloropleiding ingenieurswetenschappen of ingenieurswetenschappen-architect inschrijven, gebonden aan de regel dat ze ofwel het volledig programma van de eerste fase van deze opleiding ofwel een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten uit de eerste fase moeten volgen (art. 19).

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Brussel

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​De student legt via de ISP toepassing zijn programma vast, binnen de vastgelegde studiepuntsgrenzen.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Artikel 24. Afwijkingen op de regels in verband met het individueel studieprogramma

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan een afwijking op de samenstelling van het individueel jaarprogramma toestaan, bij voorbeeld aan studenten in bijzondere individuele omstandigheden, studenten met een erkend statuut (cfr. art. 97) en hoogbegaafde studenten. De student dient daartoe bij de faculteit een gemotiveerd voorstel in, uiterlijk op de vastgelegde data voor de samenstelling van het individueel studieprogramma (art. 21). De faculteit beslist over de gevraagde afwijking.
 
De faculteit geeft in elk geval de toelating aan studenten met een erkend statuut voor wie de erkenningsinstantie als faciliteit een afwijking op het aantal studiepunten in het ISP (art. 22§2 en art. 23) adviseerde.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De student volgt dezelfde procedure als voor de aanvraag van het recht voor examenspreiding zoals vermeld onder artikel 51 van dit reglement. Studenten die het recht voor examenspreiding krijgen toegekend, krijgen toelating om af te wijken van de regels die gelden voor het samenstellen van het individueel studieprogramma.
Studenten die niet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 51, kunnen toch nog een aanvraag indienen om af te wijken van de regels die gelden voor het samenstellen van het individueel studieprogramma, op grond van bijzondere individuele omstandigheden. Als bijzondere individuele omstandigheden kunnen in aanmerking worden genomen: verblijf in het buitenland, of wederkerende engagementen andere dan in het kader van een arbeidsovereenkomst. 
Aanvragen gebeuren bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs die instaat voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De student dient zijn gemotiveerd voorstel in bij de facultaire assessmentcommissie uiterlijk op de derde woensdag van het semester waarop het voorstel betrekking heeft.
De student die minder studiepunten wenst op te nemen dan volgens art. 22 en 23 wordt toegestaan en die geen statuut toegekend gekregen hebben waaraan deze faciliteit gekoppeld werd, kunnen de afwijking op het minimaal aantal op te nemen studiepunten aanvragen bij de facultaire assessmentcommissie. De facultaire assessmentcommissie houdt bij haar beslissing rekening met de billijkheid, de noodzaak en het verwachte studie-effect van de afwijking op het minimaal aantal op te nemen studiepunten.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

Studenten nemen contact op via: http://www.kuleuven.be/campus/atkulab/diensten-voor-ku-leuven-studenten-1

Personen met een fysieke en/of sensorische beperking nemen contact uiterlijk begin september.

Topsporters of studenten met een ander statuut nemen voor de start van het academiejaar contact op met de studie- en trajectbegeleider op de Campus Brugge.

Locatie Leuven

Studenten nemen contact op via http://help.faber.kuleuven.be

 • Personen met een fysieke en/of sensorische beperking nemen contact op uiterlijk begin september.
 • Langdurig gekwetsten nemen contact op uiterlijk begin september of binnen 7 kalenderdagen na het optreden van een kwetsuur, waarvoor de prognose is dat de student minimaal 6 maanden geen sportactiviteiten zal kunnen uitvoeren.
 • Topsporters of studenten met een ander statuut nemen uiterlijk de 3de woensdag van het academiejaar contact op.

Opbouw van het jaarprogramma en studievoortgangsbewaking voor:

 • Personen met een fysieke en/of sensorische beperking: De experten in het domein van de aangepaste bewegingsactiviteiten (titularissen van L04I4A Aangepaste bewegingsactiviteiten, L02A9B Bewegingsactiviteiten in een therapuetische context, L9X00B Aangepaste bewegingsactiviteiten m.i.v. didactiek) en de ombuds werken een voorstel uit en leggen dit voor op de CIAP;
 • Topsporters: De coördinator topsportstudenten en de ombuds werken een voorstel uit en leggen dit voor op de CIAP;
 • Langdurig gekwetsten: De facultair coördinator studentenaangelegenheden werkt samen met de ombuds een voorstel uit en legt dit voor op de CIAP;
 • Andere statuten: De ombuds werkt samen met de student een voorstel uit en legt dit voor aan de CIAP.

De Commissie Individuele Aangepaste Programma’s (CIAP) beslist of deze voorstellen bekrachtigd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die wensen af te wijken van de regels met betrekking tot het individueel studieprogramma, richten zich met gemotiveerd voorstel via e-mail tot de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be), uiterlijk op de vrijdag van de eerste week van het academiejaar. De programmadirecteur neemt vervolgens een beslissing over het verzoek van de student.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De student  volgt de campusspecifieke procedure:

 

 • ​Campus Antwerpen: een student die op basis van een bepaald statuut recht heeft op een afwijking van de studiepuntsgrenzen neemt uiterlijk op de data gesteld in artikel 21  contact op met de  studieloopbaanbegeleider om een individueel jaarprogramma samen te stellen.
  Een student zonder bepaald statuut die een afwijking op de regels bij het samenstellen van een individueel jaarprogramma wenst aan te vragen, dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag in bij de  studieloopbaanbegeleider uiterlijk op de data gesteld in artikel 21. In onderling overleg wordt vervolgens het individueel jaarprogramma samengesteld.
  Voor de contactgegevens van de  studieloopbaanbegeleider, zie https://feb.kuleuven.be/antwerpen/st_begeleiding/st_begeleiding.

 • Campus Brussel: ​​​​een student die een afwijking op de regels bij het samenstellen van een individueel jaarprogramma wenst aan te vragen, dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag in bij een studieloopbaanbegeleider, uiterlijk op de derde woensdag van het academiejaar (voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester) of op de derde woensdag van het tweede semester (voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het tweede semester). De lijst van de studieloopbaanbegeleiders is raadpleegbaar op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3-begeleiding/begeleiding-feb-brussel.

 • Campus Kortrijk: een student die op basis van een bepaald statuut recht heeft op een afwijking van de studiepuntsgrenzen neemt uiterlijk op  1 november voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester of op 1 maart voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het tweede semester  contact op met de  studieloopbaanbegeleider om het ISP samen te stellen (zie http://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/etew/Informatievoorstudenten/begeleiding). Een student die een afwijking op de regels bij de samenstelling van het individueel studieprogramma wenst aan te vragen, dient een gemotiveerde aanvraag in bij de  studieloopbaanbegeleider, ten laatste op de derde woensdag van het academiejaar (voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester) of op de derde woensdag van het tweede semester (voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het tweede semester).
  Voor de lijst van  studieloopbaanbegeleiders, zie http://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/etew/Informatievoorstudenten/begeleiding.

 • Campus Leuven: ​een student die een afwijking op de regels bij de samenstelling van het individueel studieprogramma wenst aan te vragen, dient via de Onderwijshelpdesk/FEBadvisor een gemotiveerde aanvraag in bij de  studieloopbaanbegeleider, ten laatste op de derde woensdag van het academiejaar (voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester) of op de derde woensdag van het tweede semester (voor opleidingsonderdelen die aanvangen in het tweede semester). Voor de lijst van  studieloopbaanbegeleiders, zie http://feb.kuleuven.be/leuven/student/begeleiding/studieloopbaanbegeleiding​​.​


 

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De student dient een voorstel van opbouw van zijn jaarprogramma in conform met de data in artikel 21 via de studietrajectbegeleider bij de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB) van de betrokken campus, die de opbouw van het jaarprogramma en de studievoortgangsbewaking bepaalt. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facultair contactpersoon: academisch secretaris (zie 'Vooraf'). Deze legt de aanvraag voor aan het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

De student dient zijn aanvraag in via mail voor de derde woensdag van het semester.

Locatie Brussel

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

De student dient zijn aanvraag in via mail vóór de derde woensdag van het semester.

Locatie Kortrijk

De studietrajectbegeleider bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

Locatie Leuven

Het STB-team bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten met een erkend statuut dat recht geeft op afwijking van studiepuntsgrenzen, nemen geen contact op met de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kortrijk).  Studenten die o.w.v. bijzondere individuele omstandigheden een afwijking op de studiepuntsgrenzen aanvragen, nemen contact op met de examenombuds. De vicedecaan onderwijs beslist

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​De betrokken student dient zijn aanvraag in bij de faculteit uiterlijk op de derde woensdag van het academiejaar, of de derde woensdag van het tweede semester voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, via het algemeen verzoekschrift (cfr. supra "Titel 0. Vooraf").

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

De student dient zijn aanvraag in via mail voor de derde woensdag van het semester.

Locatie Brussel

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

De student dient zijn aanvraag in via mail vóór de derde woensdag van het semester.

Locatie Leuven

Aanvragen voor afwijkingen moeten via een verzoekschrift worden ingediend bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De secretaris van de facultaire POC onderzoekt de gronden voor een geïndividualiseerd traject en legt de omvang van het jaarprogramma, de studieduur en de studievoortgangsbewaking vast. De secretaris van de facultaire POC is verantwoordelijk voor de samenstelling van het te volgen programma.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

​De studietrajectbegeleider onder supervisie van de POC bepaalt de precieze samenstelling van het ISP voor een student met een afwijkend studieprogramma.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Naast alle studenten die op grond van een centrale KU Leuven erkenningsprocedure het recht hebben om af te wijken op de studiepuntsgrenzen (erkende functiebeperkingen, medische problemen, topsporters, topkunstenaars, werkstudenten; cf. de tekst van het artikel), mogen ook volgende categorieën van studenten afwijken van het vastgelegde minimum van 25 studiepunten per academiejaar binnen een diplomacontract:

 • Combinatiestudenten: studenten die hun studie aan het HIW combineren met een andere hoofdopleiding aan de KU Leuven of een andere instelling
 • Werkstudenten: studenten die hun studie aan het HIW combineren met een baan (minimum 80 uur/maand of 50% van wat in de arbeidssector als een voltijdse tewerkstelling wordt beschouwd)
 • Gepensioneerde studenten

De faculteit kan deze afwijking niet zonder meer toestaan aan studenten met een niet-EER nationaliteit die tijdelijk als student verblijven in België.

Procedure

Studenten die gebruik wensen te maken van deze faciliteit dienen een gemotiveerde aanvraag in bij de programmadirecteur voor de derde woensdag van het academiejaar of voor de derde woensdag van het tweede semester, d.w.z. voor de deadline voor het invullen van het ISP. De programmadirecteur keurt de afwijking van de ondergrens goed als de student voldoet aan de voorwaarden en de gevraagde bewijsstukken heeft ingediend.
Combinatiestudenten die hun hoofdopleiding volgen aan een andere instelling staven hun aanvraag met een inschrijvingsbewijs waarop het aantal opgenomen studiepunten wordt vermeld. Combinatiestudenten die hun hoofdopleiding volgen aan de KU Leuven hoeven geen bewijsstukken in te dienen. Combinatiestudenten dienen hun aanvraag jaarlijks te hernieuwen.
Werkstudenten voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag, zoals een kopie van hun arbeidscontract of een attest van hun werkgever, of anders een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of een fiche van de sociale zekerheid waarmee ze bewijzen dat ze zelfstandige in hoofdberoep zijn. Werkstudenten die via de centrale KU Leuven aanvraagprocedure het statuut van werkstudenten hebben aangevraagd hoeven de bewijsstukken niet opnieuw in te dienen op de faculteit. Studenten die op de faculteit het statuut van werkstudent hebben aangevraagd mogen, maar zijn niet verplicht om zich ook centraal te registreren als werkstudent. Het HIW vereist niet dat werkstudenten de aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Artikel 25. Regelingen voor studenten die zich uitschrijven of veranderen van opleiding

§1. Uitschrijving

Artikel ALGEMEEN

Voor 1 december
Bij een uitschrijving ten laatste op 30 november, wordt de student uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen, met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor er reeds resultaten werden vastgesteld door de examencommissie.
 
Tussen 1 december en 14 maart
Bij een uitschrijving tussen 1 december en 14 maart wordt de student uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de opleidingsonderdelen die over het hele jaar gespreid zijn. De student wordt uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester.
Studenten die heroriënteren naar een andere opleiding, maar nog hun tweede examenkans willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit een opleiding die ze wensen stop te zetten, kunnen dit
-ofwel door uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding en het opleidingsonderdeel nog onder de vorm van een creditcontract op te nemen
-ofwel door niet uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding, maar hun programma in het tweede semester tot nul te reduceren.
Beide opties vereisen dat de student in een andere opleiding is ingeschreven en dat de faculteit haar goedkeuring geeft.
 
Vanaf 15 maart
Bij een uitschrijving vanaf 15 maart, wordt de student uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

​Studenten die tussen 1 december en 14 maart heroriënteren naar een andere opleiding, maar nog hun tweede examenkans willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit een opleiding die ze wensen stop te zetten, reduceren hun individueel jaarprogramma voor het tweede semester tot nul, na goedkeuring door de bevoegde stafmedewerker onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Studenten die heroriënteren, maar nog hun tweede examenkans willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit een opleiding die ze wensen stop te zetten, nemen in eerste instantie contact op met de studietrajectbegeleiders via http://help.faber.kuleuven.be en bespreken welke optie (OPO's omzetten naar creditcontract of ISP 2de semester reduceren tot nul) het meest aangewezen is. Vervolgens richt de student zijn aanvraag naar isp.faber@kuleuven.be

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die heroriënteren naar een andere opleiding, maar nog hun tweede examenkans willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding die ze wensen stop te zetten, kunnen dit doen door zich niet uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding, maar hun programma in het tweede semester tot nul te reduceren.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​Studenten die heroriënteren naar een andere opleiding, maar nog hun tweede examenkans willen benutten voor een of meerdere opleidingsonderde(e)l(en) uit de opleiding die ze stopzetten, herleiden het individueel jaarprogramma van deze opleiding voor het tweede semester tot nul.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​In de faculteit geldt de tweede optie: het programma in het tweede semester tot nul studiepunten te reduceren. Goedkeuring van het gereduceerde ISP geldt als goedkeuring van de faculteit.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Brussel

Heroriënterende studenten die willen deelnemen aan de derde examenperiode, schrijven zich uit voor de opleiding na goedkeuring door de studietrajectbegeleider. De te herkansen opleidingsonderdelen worden in dat geval omgezet naar een creditcontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

Heroriënterende studenten die willen deelnemen aan de derde examenperiode, schrijven zich uit voor de opleiding na goedkeuring door de studietrajectbegeleider. De te herkansen opleidingsonderdelen worden in dat geval omgezet naar een creditcontract.

Locatie Leuven

Studenten die heroriënteren naar een andere opleiding, maar nog hun tweede examenkans willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit een opleiding die ze wensen stop te zetten, kunnen dit door niet uit te schrijven voor de stop te zetten opleiding, maar hun programma in het tweede semester tot nul te reduceren.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De Facultaire POC beslist dat studenten die, na heroriëntatie, toch beslissen om nog een tweede examenkans te willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit een opleiding van de faculteit Wetenschappen die ze wensen stop te zetten, toch niet mogen uitschrijven voor de stop te zetten opleiding. Hun programma voor de opleiding die ze wensen stop te zetten wordt in dat geval in het tweede semester tot nul studiepunten gereduceerd.

§2. Laattijdige inschrijving of inschrijving bij verandering van opleiding

Artikel ALGEMEEN

Voor 1 december
Bij een laattijdige inschrijving die gebeurt ten laatste op 30 november wordt de student ingeschreven voor opleidingsonderdelen volgens de regels in art. 22 en 23, in overleg met de faculteit met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor er reeds resultaten werden toegekend of waarvoor op het moment van inschrijving niet meer aan de exameneisen kan worden voldaan.
 
Tussen 1 december en 14 maart
Bij een inschrijving tussen 1 december en 14 maart, wordt de student ingeschreven voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, in overleg met de faculteit met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor er reeds resultaten werden toegekend of waarvoor op het moment van inschrijving niet meer aan de exameneisen kan worden voldaan. Het individueel jaarprogramma kan slechts met toelating van de faculteit, aangevuld worden met jaaropo’s en eerste-semesteropo’s, waarvoor de student echter niet meer kan deelnemen aan de  eerste examenperiode.
De student kan eventuele opleidingsonderdelen waarvoor hij reeds ingeschreven was in de oude opleiding en die ook in de nieuwe opleiding voorkomen, opnemen.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De bevoegde stafmedewerker onderwijs staat in voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken. Studenten die inschrijven na 1 december, contacteren de bevoegde stafmedewerker onderwijs met het oog op het vaststellen van het individueel jaarprogramma voor het tweede semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

Locatie Leuven

Een student die wenst in te schrijven voor een opleiding aan FaBeR neemt contact op met de studietrajectbegeleiding via http://help.faber.kuleuven.be.

Tevens neemt de student contact op met de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) via isp.faber@kuleuven.be.

Indien de student heroriënteert naar de bachelor LO&BW voor de 4de woensdag van het AJ dan mag hij alle OPO's uit de eerste bachelorfase opnemen. Indien hij heroriënteert na de 4de woensdag dan mag hij alle OPO's uit de eerste bachelorfase opnemen uitgezonderd de OPO's 'Bewegingsleer in de individuele bewegingsactiviteiten I',
'Bewegingsleer in de interactieve bewegingsactiviteiten I ',
'Bewegingsleer in de ritmisch expressieve bewegingsactiviteiten I'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De student richt zijn vraag via e-mail aan de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be). De programmadirecteur neemt een beslissing over het verzoek van de student.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​aanvulling bij de procedure
De aanvraag tot laattijdige inschrijving moet worden ingediend bij de studentensecretaris van de faculteit Farmaceutische wetenschappen. Het faculteitsbestuur beslist over deze aanvraag binnen de vermelde deadlines.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​De toelating van de faculteit moet gevraagd worden via de studietrajectbegeleider bij de voorzitter van het campusonderwijsbureau (COB). De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Indien de student pas inschrijft tussen 1 december en 15 maart, kan de student niet meer deelnemen aan de eerste examenperiode. Dit impliceert dat de student verzaakt aan de eerste examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Facultair contactpersoon: academisch secretaris (zie 'Vooraf').

Algemeen
Het individueel jaarprogramma van studenten die zich voor een opleiding inschrijven bij de start van het tweede semester, kan niet aangevuld worden met:

 • opleidingsonderdelen uit het eerste semester, tenzij ze voor een examencontract in aanmerking komen;
 • opleidingsonderdelen die over een volledig jaar lopen, tenzij ze voor een examencontract in aanmerking komen.

Studenten die nog niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs en die al opleidingsonderdelen van het eerste semester hebben gevolgd in creditcontract, kunnen in datzelfde academiejaar deze opleidingsonderdelen niet opnemen in het diplomacontract, dat, bij tijdig behalen van het diploma secundair onderwijs, kan starten bij aanvang van het tweede semester.

Voor studenten die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van het bachelordiploma, voor wie het de eerste inschrijving in de opleiding betreft en die al in het eerste semester voor deze opleiding ingeschreven waren, zal de faculteit hun programma van de stop te zetten opleiding in het tweede semester tot nul reduceren (optie 2).
Andere studenten overleggen met de faculteit om vast te leggen welke procedure zal worden toegepast met het oog op een optimale studievoortgang.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De kandidaat-student richt zijn vraag tot toelating of wijziging van een opleiding tot de campusvicedecaan onderwijs na een positief advies van de studietrajectbegeleider van de opleiding. Afwijkende ISP's zoals bedoeld in dit artikel kunnen enkel goedgekeurd worden door de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Brussel

De kandidaat-student richt zijn vraag tot toelating of wijziging van een opleiding tot de campusvicedecaan onderwijs na een positief advies van de studietrajectbegeleider van de opleiding. Afwijkende ISP's zoals bedoeld in dit artikel kunnen enkel goedgekeurd worden door de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Kortrijk

De kandidaat-student richt zijn vraag tot toelating of wijziging van een opleiding tot de campusdecaan Letteren in Kortrijk. Afwijkende ISP's zoals bedoeld in dit artikel kunnen enkel goedgekeurd worden met toelating van de studietrajectbegeleider.

Locatie Leuven

​De kandidaat-student richt zijn vraag tot toelating of wijziging van een opleiding tot de studietrajectbegeleider van de opleiding. Afwijkende ISP's zoals bedoeld in dit artikel kunnen enkel goedgekeurd worden met toelating van het STB-team onder supervisie van de POC.

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Locatie Leuven

Voor de opleidingen Bachelor in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde, japanologie, sinologie en slavistiek en Oost-Europakunde kunnen studenten uitzonderlijk toelating krijgen van het STB-team om nog in het tweede semester in te schrijven voor jaaropleidingsonderdelen waarvoor reeds een deelresultaat in januari wordt toegekend: Modern Standaardarabisch I (B-KUL-F0WF0A),   Modern Japans I: taalbeheersing (B-KUL-F0TD7B), Modern Japans I: taalkunde (B-KUL-F0TD5A), Modern Chinees I: taalkunde (B-KUL-F0TA6B), Modern Chinees I: oefeningen (B-KUL-F0TA8B), Russisch I (B-KUL-F0XH6A), Pools I (B-KUL-F0WJ2A). In die gevallen wordt het resultaat van het eerste deelexamen als een nulscore in het totaalresultaat van juni verrekend en krijgt de student een eerste volwaardige examenkans in de derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​(1) Een student die zich inschrijft in het tweede semester, kan enkel opleidingsonderdelen opnemen uit het tweede semester. Opleidingsonderdelen uit het eerste semester alsook opleidingsonderdelen die over het academiejaar gespreid zijn, worden uitgesloten.

(2) Een student die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijft in het tweede semester, kan enkel opleidingsonderdelen opnemen uit de eerste fase. Studenten die zich voor het eerst in een welbepaald schakel- of voorbereidingsprogramma inschrijven in het tweede semester, nemen tussen de 12 en 35 studiepunten op. 

(3) Voor studenten die na de eerste examenperiode heroriënteren naar een nieuwe opleiding, en wensen te herkansen voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester, wordt het diplomacontract voor de eerste opleiding behouden: De opleidingsonderdelen voor het tweede semester worden uit het ISP verwijderd. Studenten die hiervan gebruik willen maken, richten hun aanvraag tot de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kortrijk). 


Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Een laattijdige inschrijving of heroriëntering wordt slechts toegestaan indien het praktisch nog mogelijk is voor de te volgen opleidingsonderdelen, zonder bijzondere faciliteiten vanwege de docenten op het gebied van informatieverschaffing, aan- of afwezigheid op de contactmomenten, evaluatie, e.d.m.
Slechts zeer uitzonderlijk en mits grondige motivering wordt toegestaan dat bij de inschrijving in het tweede semester nog eerste semestervakken opgenomen worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De kandidaat student richt zijn vraag aan de studietrajectbegeleider, die beslist onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

De kandidaat-student richt zijn vraag tot toelating of wijziging van een opleiding tot de campusvicedecaan onderwijs na een positief advies van de studietrajectbegeleider van de opleiding. Afwijkende ISP's zoals bedoeld in dit artikel kunnen enkel goedgekeurd worden door de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Brussel

De kandidaat-student richt zijn vraag tot toelating of wijziging van een opleiding tot de campusvicedecaan onderwijs na een positief advies van de studietrajectbegeleider van de opleiding. Afwijkende ISP's zoals bedoeld in dit artikel kunnen enkel goedgekeurd worden door de studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs

Locatie Leuven

De vicedecaan onderwijs beslist over de toelating tot inschrijving en over de samenstelling van het programma.

Studenten die laattijdig wensen in te schrijven, dienen een verzoekschrift in bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

 

Facultaire afwijking Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

Inschrijvingen tussen 1 december en 15 maart worden geweigerd voor master-na-masteropleidingen en voor de opleidingen Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven en Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives.

Voor de opleiding Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven/ Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives: inschrijving wordt ten laatste aanvaard op de eerste dag van het academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als "de vicedecaan onderwijs".

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

Studenten vragen de toelating tot laattijdige inschrijving aan via volgende link : http://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist.

Locatie Kortrijk

​Studenten vragen de toelating tot laattijdige inschrijving aan via de studietrajectbegeleider. De progammadirecteur beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur.

§3. Bijzondere regeling voor generatiestudenten

Artikel ALGEMEEN

Generatiestudenten die zich uitschrijven en naar een andere opleiding (binnen KU Leuven of in een andere instelling) overstappen tussen 1 december en ten laatste 20 december, krijgen de helft van het leerkrediet terug voor de opleidingsonderdelen van de oude opleiding van het eerste semester of die over het hele jaar gespreid zijn, voor zover er voor deze opleidingsonderdelen nog geen resultaten door de examencommissie zijn vastgesteld en op voorwaarde dat ze ten laatste op 14 maart ingeschreven zijn in de andere opleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De student volgt de campusspecifieke procedure:

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​De faculteit verkiest optie 2, een reductie van het ISP naar 0 studiepunten in het tweede semester.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Studenten die heroriënteren naar een andere opleiding, schrijven zich uit voor de opleiding die ze stopzetten. Indien ze nog hun tweede examenkans willen benutten voor een opleidingsonderdeel uit de opleiding die ze stopzetten, moeten ze hiervoor een inschrijving onder de vorm van een creditcontract nemen.

Artikel 26. Regels voor studenten in aansluitende opleidingen

Artikel ALGEMEEN

Studenten die een opleiding combineren met een aansluitende opleiding, moeten eerst hun individueel studieprogramma voor de eerste opleiding volledig aanvullen vooraleer het individueel jaarprogramma van de aansluitende opleiding kan goedgekeurd worden.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Studenten uit de opleidingen internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en de Engelstalige equivalent International Business Economics and Management kunnen de toelating krijgen, omwille van de specifieke organisatie van de opleidingen, om maximum 45 studiepunten opleidingsonderdelen uit de master op te nemen vóór het voorbereidingsprogramma werd volgeboekt. Een gemotiveerde aanvraag kan ingediend worden bij de studieloopbaanbegeleider. De lijst met studieloopbaanbegeleiders is terug te vinden op het studentenportaal, http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3-begeleiding/begeleiding-feb-brussel.

Locatie Brussel

Aan uitgaande uitwisselingsstudenten kan een uitzondering worden toegestaan op de regel dat eerst alle opleidingsonderdelen uit het bacheloropleiding dienen te worden opgenomen in het individueel jaarprogramma vooraleer de student opleidingsonderdelen uit de masteropleiding mag opnemen. Deze uitzondering wordt enkel toegestaan indien het betreffende opleidingsonderdeel gevolgd dient te worden aan de KU Leuven zoals voorzien in het opleidingsprogramma (en geen equivalent opleidingsonderdeel mag worden gevolgd in de ontvangende universiteit, zoals bepaald door de opleiding) en indien dit opleidingsonderdeel gedoceerd wordt in het semester waarin de uitwisseling plaatsvindt. Een aanvraag kan ingediend worden bij de studieloopbaanbegeleider. De lijst met studieloopbaanbegeleiders is terug te vinden op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3-begeleiding/begeleiding-feb-brussel​.

Artikel 27. Volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen

§0. Algemeen principe

Artikel ALGEMEEN

Elk opleidingsprogramma bepaalt of de student als onderdeel van een diplomacontract of diploma-examencontract ook opleidingsonderdelen kan volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Aanvragen voor het volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens aan een andere instelling gebeuren bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs die instaat voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken. 

Aanvragen voor het vervangen van een eerste semester-vak worden ingediend vóór de deadlines voor het indienen van het ISP in het eerste semester. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een tweedesemester-vak. 

Examenresultaten worden verrekend in het kader van de opleiding van de student aan de KU Leuven, op basis van een vergelijking van de beoordelingsschalen van de organiserende instelling met de beoordelingschalen van de faculteit. Deze laatste zijn gebaseerd op een statistische verdeling van alle beoordelingen die werden toegekend aan de faculteit zoals weergegeven op de onderwijspagina's van de KU Leuven.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De student kan als onderdeel van een diplomacontract ook opleidingsonderdelen volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs.
De student richt zijn aanvraag voor deelname aan een nationaal of internationaal uitwisselingsprogramma (Erasmus, Leonardo, etc.) tot de facultaire dienst internationalisering. De voorwaarden voor deelname zijn te vinden op www.arch.kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Regelgeving m.b.t. Erasmus uitwisselingen wordt verduidelijkt tijdens infosessies. Wanneer een student opleidingsonderdelen wenst te volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs moet hij/zij eerst contact opnemen met de bevoegde international relations officer via stien.rombauts@kuleuven.be EN international.faber@kuleuven.be. Alle aanvragen worden dan voorgelegd aan de CIAP.
Afspraken mbt de opleiding Ergotherapeutische Wetenschap worden verduidelijkt tijdens infosessies en zijn terug te vinden op de website http://faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Locatie Antwerpen

Onverminderd de bepalingen van artikel 27, §2, voorziet, met uitzondering van de specifieke lerarenopleiding economie, geen enkel opleidingsprogramma standaard de mogelijkheid om opleidingsonderdelen te volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs.
De opleidingsonderdelen van andere opleidingen die in het kader van de specifieke lerarenopleiding economie kunnen worden opgenomen staan vermeld in de programmagids.

Studenten van de Master of Business Administration kunnen een bidiplomeringstraject volgen aan de Montpellier Business School. Alle informatie is hierover terug te vinden op https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC 53633065.htm​

Locatie Brussel

Studenten van de Master of Business Administration kunnen een bidiplomeringstraject  volgen, aan de Montpellier Business School. Alle informatie hierover is terug te vinden via https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC_53376591.htm#bl=all.​ ​ 

Locatie Kortrijk

Studenten bachelor in de toegepaste economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen, optie handelsingenieur (in de beleidsinformatica) kunnen een bidiplomeringstraject volgen aan UCL Mons. Alle informatie hierover is terug te vinden via volgende urlhttps://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/etew/Informatievoorstudenten/bi-diplomering.

  

Locatie Leuven

Studenten master handelsin​genieur en master handelsingenieur in de beleidsinformatica kunnen een bidiplomeringstraject volgen, respectievelijk aan UCL en FUNDP. Alle informatie hierover is terug te vinden via http://www.feb.kuleuven.be/leuven/student/buitenland.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te vinden op de facultaire website over Erasmus.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​De student die van deze mogelijkheid wil gebruik maken volgt de voorziene instructies op de betrokken Toledo-pagina's of neemt contact op met zijn ISP-verantwoordelijke

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Aanvragen tot het volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen worden ingediend bij de programmadirecteur.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere instelling in binnen- of buitenland zijn te raadplegen op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Brussel

De student dient uiterlijk vóór de deadline waarop zijn ISP vastgelegd moet worden een aanvraag in bij de studietrajectbegeleider met op z’n minst deze informatie: instelling en opleiding waar hij het opleidingsonderdeel wil volgen; officiële titel (zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels) en nummer van het opleidingsonderdeel; aantal studiepunten; naam docent; semester(s) waarin het aangeboden wordt; onderwijstaal; URL van de vakbeschrijving (zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels).

Locatie Kortrijk

​De facultaire regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te raadplegen op de website.

Voor de studenten uit de doorstroomoptie communicatiewetenschappen en uit de doorstroomoptie politieke wetenschappen zijn de regels en procedures van de faculteit sociale wetenschappen voor het volgen van opleidingsonderdelen aan een andere buitenlandse instelling voor hoger onderwijs te raadplegen op http://soc.kuleuven.be/web/staticpage/1/3/nl/12.

Voor de studenten uit de doorstroomoptie Toegepaste Taalkunde: zie locatie Antwerpen of locatie Brussel.

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als: de studietrajectbegeleider onder supervisie van de POC.

Locatie Leuven

De facultaire regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te raadplegen op de website.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen-of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te vinden:
- in het online programma-aanbod van de opleiding
- in het facultair reglement internationale uitwisseling rechten, kenbaar gemaakt op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/int_rechten

Er worden in de faculteit geen credits toegekend voor het op vrijwillige basis volgen tijdens vakantieperiodes van cursussen/vakken in het buitenland (buiten het Erasmusprogramma), wanneer het geen facultair geïnitieerde of ingebedde initiatieven betreft, zelfs niet wanneer er een ECTS-waardering is.

Locatie Brussel

In het tweetalige traject van de bachelor in de rechten (locatie Brussel) worden in het kader van een uitwisselingsprogramma Franstalige opleidingsonderdelen in USL gevolgd. Studenten worden over (de regels van) deze uitwisseling ingelicht via het digitale onderwijsaanbod en het Brusselse studentenportaal. Dit alles wordt tevens toegelicht tijdens een aparte onthaaldag.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere instelling in binnen- of buitenland zijn te raadplegen op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Brussel

​De student dient uiterlijk vóór de deadline waarop zijn ISP vastgelegd moet worden een aanvraag in bij de studietrajectbegeleider met op z’n minst deze informatie: instelling en opleiding waar hij het opleidingsonderdeel wil volgen; officiële titel (zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels) en nummer van het opleidingsonderdeel; aantal studiepunten; naam docent; semester(s) waarin het aangeboden wordt; onderwijstaal; URL van de vakbeschrijving (zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels).

Locatie Leuven

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te vinden op:

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De bepalingen over de te volgen opleidingsonderdelen zijn te vinden in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

Aanvragen tot het volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding worden ingediend bij de programmadirecteur.

Aanvragen tot het volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens aan een andere instelling worden ingediend via deze link: http://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist.

Voor opleidingsonderdelen van de master Geologie/Geology of Geografie/Geography opgenomen aan respectievelijke de UGent of de VUB gelden andere procedures aangezien deze opleidingsonderdelen regulier aangeboden worden in het opleidingsaanbod van de KU Leuven.

Locatie Kortrijk

​Studenten vragen de toelating tot het volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding aan via de studietrajectbegeleider. De programmadirecteur beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De facultaire regels voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te vinden op www.hiw.kuleuven.be/ned/studentenmobiliteit.

§1. Keuze-opleidingsonderdelen aan een andere Belgische instelling van hoger onderwijs

Artikel ALGEMEEN

De KU Leuven sloot overeenkomsten met de andere Vlaamse universiteiten, de universiteiten van de Franse gemeenschap, en met de instellingen van hoger onderwijs binnen de Associatie KU Leuven, die bepalen dat studenten als een keuze-opleidingsonderdeel voor hun programma een opleidingsonderdeel kunnen volgen dat voorkomt aan de andere hogeronderwijsinstelling. De student moet in de eigen universiteit ingeschreven zijn met een diplomacontract of diploma-examencontract. Het betrokken opleidingsonderdeel mag niet voorkomen als plichtopleidingsonderdeel binnen de opleiding aan de KU Leuven. De student moet voor het volgen van het opleidingsonderdeel toelating krijgen van de faculteit van de eigen opleiding en van de verantwoordelijke voor het opleidingsonderdeel aan de andere instelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".
De student dient zijn gemotiveerde aanvraag in bij de facultaire assessmentcommissie voor aanvang van het semester waarin hij het opleidingsonderdeel in zijn programma wenst op te nemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Voor de interuniversitaire opleiding schakel/ master in de Ergotherapeutische Wetenschap wordt toegestaan dat studenten zich ook voor bepaalde plichtvakken kunnen registreren als interuniversitair student.

De student vraagt toelating via isp.faber@kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De student richt zijn vraag via e-mail aan de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be). De programmadirecteur neemt een beslissing over het verzoek van de student.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De student neemt contact op met de studieloopbaanbegeleider:

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag tot het faculteitsbestuur (via de studentensecretaris).

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Aanvragen tot het volgen van keuze-opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen worden via de studietrajectbegeleider ingediend bij de opleidingscoördinator, die het voorstel onderzoekt en beslist over de aanvraag. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Facultair contactpersoon: zie 'Vooraf'.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere instelling in binnen- of buitenland zijn te raadplegen op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Kortrijk

​De facultaire regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te raadplegen op de website.

Voor de studenten uit de doorstroomoptie communicatiewetenschappen en uit de doorstroomoptie politieke wetenschappen zijn de regels en procedures van de faculteit sociale wetenschappen voor het volgen van opleidingsonderdelen aan een andere buitenlandse instelling voor hoger onderwijs te raadplegen op http://soc.kuleuven.be/web/staticpage/1/3/nl/12. Voor de studenten uit de doorstroomoptie Toegepaste Taalkunde: zie locatie Antwerpen of locatie Brussel.

Locatie Leuven

De facultaire regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te raadplegen op de website

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere instelling in binnen- of buitenland zijn te raadplegen op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Leuven

​De studenten brengen in overleg met de facultaire studentenadministratie de afspraken met de andere instelling in orde.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als "de vicedecaan onderwijs".

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Kortrijk

Een student die in het kader van zijn opleiding aan de KU Leuven een vak wenst te volgen aan een andere instelling van de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap, vraagt hiervoor het akkoord van de programmadirecteur. Op basis van dit akkoord zal de voorzitter van de groep W&T Kulak een toelating afleveren. De student moet zich dan inschrijven aan de gastinstelling als interuniversitair student en moet hiervoor volgende documenten meenemen:

 • toelating van de groep W&T Kulak
 • bewijs van inschrijving aan de KU Leuven.

Locatie Leuven

Een student die in het kader van zijn opleiding aan de KU Leuven een vak wenst te volgen aan een andere instelling van de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap, vraagt hiervoor het akkoord van de programmadirecteur. Op basis van dit akkoord zal de faculteit een toelating afleveren. De student moet zich dan inschrijven aan de gastinstelling als interuniversitair student en moet hiervoor volgende documenten meenemen:

 • toelating van de eigen faculteit
 • bewijs van inschrijving aan de KU Leuven.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur. De student die een keuze-opleidingsonderdeel wil volgen aan aan een andere Belgische instelling van hoger onderwijs neemt contact op met de programmadirecteur.

§2. Bijzondere procedure op individuele aanvraag

Artikel ALGEMEEN

Een student kan op gemotiveerde wijze aan de faculteit voorstellen om opleidingsonderdelen van een opleiding te vervangen door andere opleidingsonderdelen in opleidingen binnen of buiten de KU Leuven De faculteit beslist over het voorstel van de student.
Bij een positieve beslissing geeft de faculteit aan op welke manier de examenresultaten voor de vervangende opleidingsonderdelen worden verrekend in het kader van het behalen van een diploma. Behalve als de faculteit op gemotiveerde wijze anders beslist, wordt het aantal studiepunten van de andere instelling overgenomen in het Leuvens individueel jaarprogramma van de student

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".
De student dient zijn gemotiveerde aanvraag in bij de facultaire assessmentcommissie voor aanvang van het semester waarin hij het opleidingsonderdeel in zijn programma wenst op te nemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als 'de bevoegde international relations officer in samenspraak met de coördinator van de opleiding'.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De student richt zijn verzoek om een opleidingsonderdeel uit een andere opleiding of aan een andere instelling van hoger onderwijs te volgen via e-mail tot de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be). De programmadirecteur van de opleiding neemt een beslissing over het verzoek van de student.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De student dient een gemotiveerde aanvraag in bij de studieloopbaanbegeleider:

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag tot het faculteitsbestuur (via de studentensecretaris).

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De student richt zijn verzoek om een opleidingsonderdeel uit een andere opleiding of aan een andere instelling van hoger onderwijs te volgen aan de opleidingscoördinator via de studietrajectbegeleider indien binnen de KU Leuven of een binnenlandse universiteit en via de campuscoördinator internationalisering indien een buitenlandse instelling. De opleidingscoördinator onderzoekt het voorstel van de student. De contactgegevens van deze personen zijn terug te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding en http://iiw.kuleuven.be/internationalisering.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facultair contactpersoon: programmadirecteur

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De student stelt zijn programma samen in overleg met de studietrajectbegeleider, of, voor internationale uitwisselingen, de verantwoordelijke voor internationalisering, onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Kortrijk

​De facultaire regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te raadplegen op de website.

Voor de studenten uit de doorstroomoptie communicatiewetenschappen en uit de doorstroomoptie politieke wetenschappen zijn de regels en procedures van de faculteit sociale wetenschappen voor het volgen van opleidingsonderdelen aan een andere buitenlandse instelling voor hoger onderwijs te raadplegen op http://soc.kuleuven.be/web/staticpage/1/3/nl/12.

Voor de studenten uit de doorstroomoptie Toegepaste Taalkunde: zie locatie Antwerpen of locatie Brussel.

Locatie Leuven

De facultaire regels en procedures voor het volgen van opleidingsonderdelen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs zijn te raadplegen op de website.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De student stelt zijn programma samen in overleg met de studietrajectbegeleider, of, voor internationale uitwisselingen, de verantwoordelijke voor internationalisering, onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als "vicedecaan onderwijs".

De student richt zijn vraag aan de secretaris van de POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als de "programmadirecteur".

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur en de uitwisselingscoördinator. De student richt zijn gemotiveerd verzoek tot beiden.

§3. Beoordelingscriteria

Artikel ALGEMEEN

Bij de beoordeling van het voorstel van de student in uitvoering van §1 en §2 gebruikt de faculteit de volgende criteria:
a) de aansluiting van de doelstellingen van het vervangende opleidingsonderdeel bij de doelstellingen van de opleiding;
b) het niveau van het opleidingsonderdeel;
c) de studieomvang van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De student doet een gemotiveerde aanvraag bij de facultaire studentenadministratie (Leuven) of op het onderwijssecretariaat (Kulak). De faculteit vormt een globaal oordeel van het dossier, waarbij de voorgestelde criteria richtinggevend zijn.

4.2. Vrijstellingen

Artikel 28. Vrijstelling

§1. Equivalentie

Artikel ALGEMEEN

Een vrijstelling is de opheffing - op basis van een creditbewijs, studiebewijs of bewijs van bekwaamheid - van de verplichting om over een opleidingsonderdeel examen af te leggen.
 
Een deelvrijstelling is de opheffing - op basis van een creditbewijs, studiebewijs of bewijs van bekwaamheid - van de verplichting om over een deel van een opleidingsonderdeel examen af te leggen. Voor alle toepassingen en berekeningen in dit reglement worden deelvrijstellingen niet meegeteld.
 
De vrijstelling gebeurt op basis van een equivalentiebeoordeling door de faculteit, eventueel na overleg met de betrokken docenten. Voor een vrijstelling kunnen alleen vormen van competenties,  kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden erkend die ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
-authentiek: ze geven het presteren van de kandidaat zelf weer
-actueel: ze weerspiegelen het huidige competentieniveau van de kandidaat;
-relevant: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van een opleiding te dekken.
 
De omvang van de vrijstelling voor een opleidingsonderdeel wordt in beginsel gelijkgesteld aan het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling verkrijgt tenzij de faculteit de omvang anders bepaalt. De omvang wordt uitgedrukt in gehele studiepunten.
 
Een deelvrijstelling kan enkel worden toegekend als deze betrekking heeft op een onderwijsleeractiviteit of een afgerond geheel. De omvang van deelvrijstellingen wordt bepaald door de faculteit.
 
Bij een verleende vrijstelling wordt het behaalde examencijfer voor het equivalente opleidingsonderdeel niet meer opnieuw in rekening gebracht. In afwijking hiervan worden eerder behaalde examencijfers wel overgenomen als het gaat om opleidingsonderdelen met dezelfde opleidingsonderdeelcode.
 
Een toegekende vrijstelling is definitief. Een student kan niet terugkomen op een aangevraagde en toegekende vrijstelling.

Procedure ALGEMEEN

Vrijstellingen worden aangevraagd bij de eerste inschrijving van de opleiding. Een aanvraag voor vrijstelling bij een herinschrijving voor dezelfde opleiding kan slechts als er nieuwe elementen zijn.
 
Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of over het hele academiejaar moeten uiterlijk de derde woensdag van het academiejaar aangevraagd worden. Na die datum kan een student zich niet meer beroepen op eerder behaalde creditbewijzen, andere studiebewijzen en attesten van bekwaamheid om het individueel jaarprogramma aan te passen. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester moeten uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester aangevraagd worden. Voor opleidingen of opleidingsonderdelen die een andere kalender volgen dan het academiejaar, moeten de aanvragen plaatsvinden uiterlijk op het einde van de derde week na aanvang ervan. De student die nog de toelating krijgt tot inschrijving na de derde woensdag van het academiejaar, vraagt uiterlijk een week erna eventuele vrijstellingen aan.
 
De student richt een aanvraag tot vrijstelling voor een opleidingsonderdeel of deel ervan tot de faculteit. Hij voegt een dossier toe met de eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere studiebewijzen.
 
De faculteit keurt de vrijstellingsaanvragen goed of af, uiterlijk samen met de goedkeuring van het individueel jaarprogramma. Het aantal studiepunten waarvoor vrijstelling wordt verleend, wordt opgenomen in het individueel studieprogramma van de student.
 
Een vrijstelling kan niet meer worden toegekend nadat het individueel jaarprogramma voor een student definitief is goedgekeurd.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Aanvragen worden ingediend bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs, die instaat voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken.
Studenten volgen de aanvraagprocedure, en voegen de vereiste informatie en documenten toe zoals vermeld op de facultaire Toledo-community 'Faculty of Canon Law - Notice Board - 2016-2017' > tab 'EXEMPTIONS'.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

Locatie Leuven

​De student die meent vrijstelling te kunnen krijgen op grond van een creditbewijs of ander studiebewijs richt een aanvraag tot de Commissie voor Individuele Aangepaste Programma's (CIAP) via isp.faber@kuleuven.be volgens de procedure beschreven op https://faber.kuleuven.be/nl/onderwijs/opleidingen/vrijstellingen

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De student richt zijn aanvraag tot (deel)vrijstelling voor een opleidingsonderdeel via e-mail aan de studietrajectbegeleider (studietraject.biw@kuleuven.be). In deze e-mail wordt duidelijk aangegeven voor welke opleidingsonderdelen een vrijstelling wordt aangevraagd en op basis waarvan. Ter ondersteuning van de aanvraag worden eerder behaalde creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid of andere studiebewijzen toegevoegd. De programmadirecteur neemt een beslissing over het verzoek van de student.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De student dient een aanvraag tot vrijstelling in volgens de campusspecifieke procedure of bij de campusspecifieke medewerker of dienst:

 • Campus Antwerpen: bij de  studieloopbaanbegeleider. De equivalentiebeoordeling gebeurt door de campusvicedecaan onderwijs in samenspraak met de  studieloopbaanbegeleider, eventueel na overleg met de docent(en) van het opleidingsonderdeel. Voor de contactgegevens van de studieloopbaanbegeleider , zie https://feb.kuleuven.be/antwerpen/st_begeleiding/st_begeleiding.

 • Campus Brussel: de student volgt de procedure zoals vermeld op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/2-administratie-en-regelgeving/administratie-regelgeving-voor-studenten. De equivalentiebeoordeling gebeurt door de Studentenadministratie en de studieloopbaanbegeleider, eventueel na overleg met de docent van het opleidingsonderdeel. 

 • Campus Kortrijk: op het Onderwijssecretariaat. De equivalentiebeoordeling gebeurt door de campusdecaan in samenspraak met de  studieloopbaanbegeleider, eventueel na overleg met de docent van het opleidingsonderdeel.

 • Campus Leuven: de student volgt de procedure zoals vermeld op het studentenportaal https://feb.kuleuven.be/home/leuven/student/administratie-en-regelgeving/inschrijven. De  equivalentiebeoordeling gebeurt door de programmadirecteur in samenspraak met de studieloopbaanbegeleider, eventueel na overleg met de docent van het opleidingsonderdeel.


Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De student richt een aanvraag tot vrijstelling voor een opleidingsonderdeel of deel ervan tot de voorzitter van de Aanvaardingscommissie via de facultaire website over aanvragen van vrijstellingen. De facultaire Aanvaardingscommissie neemt een beslissing.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​Voor aanvragen tot vrijstelling levert de student ten minste volgende informatie aan:
- gewaarmerkte kopies diploma's, getuigschriften of attesten op basis waarvan de vrijstelling wordt gevraagd
- de behaalde studiebewijzen
- de vakinhouden (ECTS-fiches). 
De procedure voor het aanvragen van vrijstellingen kan de student terugvinden op Toledo. Specifiek voor de opleidingen Bachelor, Master en Master-na-master in de Geneeskunde geldt dat er geen vrijstelling wordt toegekend voor creditbewijzen van gelijkaardige opleidingsonderdelen verworven uit een creditcontract.

De faculteit kent vrijstellingen toe op het moment dat de student het opo normaal gezien zou moeten opnemen in het ISP. De student dient ook op dat ogenblik zijn vrijstellingsaanvraag in.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De student die meent vrijstelling te kunnen krijgen op grond van een creditbewijs of ander studiebewijs, richt een gemotiveerde aanvraag tot de vrijstellingsverantwoordelijke. De contactgegevens van deze personen zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/vrijstelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Facultair contactpersoon: programmadirecteur
Vrijstellingsaanvragen worden aangevraagd en gemotiveerd via het ISP.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs is eveneens bevoegd voor de toekenning van vrijstellingen op basis van een bekwaamheidsbewijs.

Locatie Brussel

​De studietrajectbegeleider, onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs, is bevoegd om vrijstellingen toe te kennen. Meer informatie over de procedure is te vinden op het studentenportaal.

Locatie Kortrijk

Het STB-team onder supervisie van de POC is bevoegd voor de toekenning van een vrijstelling. Meer informatie op de website.

Locatie Leuven

Het STB-team onder supervisie van de POC is bevoegd voor de toekenning van een vrijstelling. Meer informatie op de website.  

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) De student dient zijn aanvraag in volgens de bepalingen omschreven op http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/vrijstellingen.html 

De gemotiveerde aanvraag voor vrijstelling wordt ingediend op de facultaire studentenadministratie (Leuven) of op het onderwijssecretariaat (Kulak) via het daartoe bestemde aanvraagformulier én ook via de ISP-toepassing geregistreerd. Het besluit tot vrijstelling wordt genomen enkel op basis van de informatie die de student aanlevert via het aanvraagformulier, de verwerking gebeurt via de ISP-toepassing. De vicedecaan onderwijs beslist over de aanvragen, waar nodig na raadpleging van de docenten en/of de programmadirecteurs.
(2) De faculteit vraagt dat vrijstellingen worden aangevraagd in het academiejaar waarin het betreffende opleidingsonderdeel wordt opgenomen. Voor opleidingsonderdelen waarvoor er in het academiejaar voorafgaand aan de opname een toewijzing plaatsvindt, wordt de vrijstelling aangevraagd in het academiejaar dat de keuzeprocedure loopt (bv. stage).
(3) Deelvrijstellingen kunnen enkel toegekend worden voor welomlijnde onderwijsleeractiviteiten.
(4) Verdere bepalingen zijn terug te vinden op http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/programma/vrijstellingen.html

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs is eveneens bevoegd voor de toekenning van vrijstellingen op basis van een bekwaamheidsbewijs.

Locatie Brussel

De studietrajectbegeleider, onder supervisie van de campusvicedecaan onderwijs, is bevoegd om vrijstellingen toe te kennen. Meer informatie over de procedure is te vinden op het studentenportaal.

Locatie Leuven

​Aanvragen voor vrijstellingen moeten via een verzoekschrift worden ingediend bij de facultaire studentenadministratie. De vicedecaan onderwijs beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als "de secretaris van de facultaire POC".

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Kortrijk

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als: studietrajectbegeleider onder supervisie van de POC .

De studietrajectbegeleider onder supervisie van de POC is eveneens bevoegd voor de toekenning van een vrijstelling op basis van een bekwaamheidsbewijs.

Locatie Leuven

​De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de programmadirecteur.

Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen worden aangevraagd via volgende link: http://wet.kuleuven.be/studenten/aanvragen-en-toelatingen. De bevoegde programmadirecteur beslist.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur.

§2. Verbredingsmodules

Artikel ALGEMEEN

Met het oog op het vlot doorstromen tussen opleidingen kan de faculteit beslissen dat een student een aangepast masterprogramma volgt in plaats van een voorbereidingsprogramma. In dat aangepast programma worden dan, ter vervanging van vrijgestelde onderdelen of ter vervanging van een keuzepakket, verbredingmodules ingebouwd met een waarde van maximaal dezelfde studieomvang. Wanneer de faculteit in de masteropleiding verbredingsmodules inbouwt, kan de student geen vrijstelling krijgen van opleidingsonderdelen uit de verbredingsmodule op grond van een ander gevolgd keuzevak in zijn oorspronkelijke opleiding. Dit wordt vermeld in de programmagids bij de verbredingsmodule.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de programmadirecteur.

§3. Vermindering van studieomvang

Artikel ALGEMEEN

In programma’s met vermindering van studieomvang wordt aan de student vrijstelling verleend voor een pakket studiepunten. Dit is ook mogelijk op ad  hoc basis, als er geen dergelijk programma in de programmagids opgenomen werd.

Artikel 29. Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties

Artikel ALGEMEEN

Een student die meent aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan op basis van een EVC (eerder verworven competentie, die niet met een studiebewijs werd bekrachtigd) volgt de Associatiebrede procedure. Het eventueel uit deze procedure voortvloeiende bewijs van bekwaamheid is onbeperkt geldig.

Procedure ALGEMEEN

De student richt een EVC-aanvraag  aan de door de KU Leuven aangestelde centrale assessmentcommissie of de contactpersoon van de assessmentcommissie op de locatie waar de student is ingeschreven.
Aanvragen voor erkenning van competenties kunnen het hele jaar door gebeuren. Aanvragen die worden gedaan met het oog op vrijstellingen, moeten echter gedaan worden ten laatste op 31 mei voorafgaand aan het academiejaar waarin de kandidaat de vrijstelling wenst in te zetten. Van deze laatste datum kan enkel worden afgeweken als de centrale assessmentcommissie met de opleiding waarin de vrijstellingen zouden verleend worden, een ander mogelijk tijdspad heeft afgesproken.
Voor een opleidingsonderdeel dat de student in een vorig academiejaar of in het lopende academiejaar reeds opnam in het individueel studieprogramma, kan hij geen EVC-aanvraag indienen met het oog op het verkrijgen van een vrijstelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Locatie Antwerpen

Voor de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt van de assessmentcommissie, zie http://feb.kuleuven.be/antwerpen/Regelgeving/St_regelgeving.

Locatie Brussel

De student die een EVC-procedure wenst op te starten om een vrijstelling te verkrijgen, volgt de procedure zoals vermeld op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/2-administratie-en-regelgeving/administratie-regelgeving-voor-studenten.

Voor de opleidingsonderdelen managementproject 1 in de avondopleiding en de talen in de Nederlandstalige bacheloropleidingen kunnen aanvragen ingediend worden tot uiterlijk 1 oktober van het lopende academiejaar. Meer informatie wordt verstrekt tijdens de infosessies op de onthaaldag.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Procedure: De contactgegevens van de contactpersoon van de assessmentcommissie op de locatie waar de student is, zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/vrijstelling. De student kan op basis van het afgeleverde bewijs van bekwaamheid een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de door de faculteit gedelegeerde vrijstellingsverantwoordelijke van de betrokken locatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De studietrajectbegeleider fungeert als contactpersoon.

Locatie Brussel

De studietrajectbegeleider fungeert als contactpersoon.

Facultaire afwijking Faculteit Letteren

Locatie Leuven

In de opleidingen taal- en regiostudies geldt voor de aanvraag van de EVC-procedure van de taalverwervingsvakken Arabisch, Chinees, Japans, Russisch en Pools een afwijkende deadline: kandidaten starten een aanvraag voor de EVC-procedure uiterlijk op de eerste vrijdag van het academiejaar. Contactpersoon is Wim Grevendonk. De testen vinden plaats op de tweede vrijdag van het academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De studietrajectbegeleider fungeert als contactpersoon.

Locatie Brussel

​De studietrajectbegeleider fungeert als contactpersoon.

Afdeling 5. Interne maatregelen van studievoortgang

Artikel 30. Aantal inschrijvingskansen

Artikel ALGEMEEN

​Elke student heeft recht op een tweede inschrijving voor opleidingsonderdelen waarvoor hij in een voorafgaand academiejaar was ingeschreven en waarvoor hij geen creditbewijs behaalde, tenzij artikel 31 of 35 van toepassing is of tenzij de student een negatief leerkrediet heeft (zonder reeds een masterdiploma behaald te hebben).

Artikel 31. Toepassing van interne studievoortgangsmaatregelen

Artikel ALGEMEEN

Elke beslissing van weigering tot inschrijving op grond van artikels 33-36 wordt uitgesproken aan het einde van het academiejaar waarin de student niet aan de voortgangsregels voldoet. De termijn van weigering begint dan te lopen.

Artikel 32. Niet-bindend studieadvies en waarschuwingen

Artikel ALGEMEEN

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van hun bachelordiploma of die ingeschreven zijn in een schakelprogramma, en die na de januari-examenperiode een cumulatieve studie-efficiëntie hebben die lager ligt dan 60 %, krijgen na het bekendmaken van de resultaten een niet-bindend studieadvies via hun studievoortgangsdossier.
 
Studenten die het risico lopen op een weigering op grond van art. 33, 34 of 35, krijgen in de eerste en / of tweede examenperiode waarschuwingen van het risico op weigering via hun studievoortgangsdossier.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Indien gewenst, kan een student een gesprek aanvragen met een studietrajectbegeleider via http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Artikel 33. Weigering van verdere inschrijving voor een opleiding op grond van lage studie-efficiëntie

§1 Algemene principes

Artikel ALGEMEEN

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van hun bachelordiploma of die ingeschreven zijn in een schakelprogramma en die na de septemberexamenperiode een cumulatieve studie-efficiëntie hebben die lager ligt dan 30 %, wordt de inschrijving voor het volgende academiejaar geweigerd.

§2 Duur van de weigering

Artikel ALGEMEEN

​Een weigering tot inschrijving op grond van lage studie-efficiëntie geldt voor het eerstvolgende academiejaar.

§3 Omvang van de weigering

Artikel ALGEMEEN

​Een weigering tot inschrijving op grond van lage studie-efficiëntie geldt voor de opleiding zelf waarin de student ingeschreven was, voor opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden, de vervolgopleidingen en de taalequivalenten, alsook voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding onder creditcontract of credit-examencontract.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​Indien gewenst, kan een student een gesprek aanvragen met een studietrajectbegeleider via http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Artikel 34. Weigering van verdere inschrijving op grond van bindende voorwaarden

§1. Algemene principes

Artikel ALGEMEEN

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van hun bachelordiploma of die ingeschreven zijn in een schakelprogramma en die na de septemberexamenperiode een cumulatieve studie-efficiëntie hebben die lager ligt dan 50 %, krijgen door de examencommissie bindende voorwaarden opgelegd. Deze voorwaarden houden ten minste in dat de student, als hij zich inschrijft voor dezelfde opleiding, in het daaropvolgende jaar een cumulatieve studie-efficiëntie moet behalen van ten minste 50 %.
 
De inschrijving wordt geweigerd als de student deze bindende voorwaarden niet vervult.

§2. Duur van de weigering

Artikel ALGEMEEN

​Een weigering tot inschrijving op grond van bindende voorwaarden geldt voor het eerstvolgende academiejaar.

§3. Omvang van de weigering

Artikel ALGEMEEN

​Een weigering tot inschrijving op grond van bindende voorwaarden geldt voor alle bacheloropleidingen of schakelprogramma’s en alle opleidingsonderdelen ervan, onder welk contracttype ook.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Indien gewenst, kan een student een gesprek aanvragen met een studietrajectbegeleider via http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Artikel 35. Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een welbepaald opleidingsonderdeel

§1. Algemene principes: derde inschrijving

Artikel ALGEMEEN

Aan een student die gedurende twee academiejaren niet slaagt voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of het taalequivalent daarvan, of een door de faculteit als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel) uit een bacheloropleiding, schakelprogramma of een initiële masteropleiding, onder welk contracttype ook, wordt een derde inschrijving geweigerd wanneer hij:
- ofwel niet ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie heeft behaald in de opleiding waarvoor hij met een diploamcontract of diploma-examencontract is ingeschreven;
- ofwel twee academiejaren niet is geslaagd in respectievelijk het eerste jaar met een diplomacontract of een diploma-examencontract en het tweede jaar met een inschrijving onder de vorm van een creditcontract of credit-examencontract.
 
Aan een student die gedurende twee academiejaren niet slaagt voor eenzelfde opleidingsonderdeel in een creditcontract of credit-examencontract, wordt een derde inschrijving voor dat opleidingsonderdeel geweigerd onder welk contracttype ook.

§2. Algemene principes: vierde inschrijving

Artikel ALGEMEEN

Aan een student die gedurende drie academiejaren niet slaagt voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of het taalequivalent daarvan, of een door de faculteit als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel), wordt een vierde of daaropvolgende inschrijving, onder welk contracttype ook, geweigerd.

§3. Duur van de weigering

Artikel ALGEMEEN

Een weigering op basis van §1 geldt voor het eerstvolgende academiejaar.
Een weigering op basis van §2 geldt voor de eerstvolgende drie academiejaren.

§4. Omvang van de weigering

Artikel ALGEMEEN

Elke weigering op grond van voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel geldt voor een inschrijving, onder welk contracttype ook, voor het betrokken opleidingsonderdeel, het taalequivalent daarvan en alle door de faculteit als identieke gedefinieerde opleidingsonderdelen. De weigering geldt daarnaast voor een inschrijving, onder welk contracttype ook, voor elke opleiding waarin deze opleidingsonderdelen zijn opgenomen, voor opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden evenals de vervolgopleidingen en de taalequivalenten.
 
In het geval van programmawijzigingen waarbij het opleidingsonderdeel dat aanleiding vormt tot de weigering, is geschrapt en niet wordt vervangen door opleidingsonderdelen met vergelijkbare leerdoelstellingen, kan op gemotiveerd verzoek van de student de weigering worden opgeheven. Indien het opleidingsonderdeel wordt vervangen door een ander opleidingsonderdeel met vergelijkbare leerdoelstellingen, geldt de weigering ook verder voor dit opleidingsonderdeel en de opleidingen waarin het voorkomt, en ook voor opleidingen die tot hetzelfde diploma leiden evenals de vervolgopleidingen en de taalequivalenten.

Artikel 36. Afwijkingen op de weigering

Artikel ALGEMEEN

De directeur van de centrale Studentenadministratie kan een student in afwijking van art. 33, 34 of 35 toch toelaten tot (her)inschrijving.

Procedure ALGEMEEN

​Om toelating tot herinschrijving te vragen richt de student een gemotiveerd verzoek per e-mail aan de directeur van de centrale Studentenadministratie ten laatste op de derde woensdag van het academiejaar (of de derde woensdag van het tweede semester met het oog op inschrijving voor het tweede semester). De student geeft in het verzoek aan welke bijzondere individuele omstandigheden een afwijking verantwoorden. Bij de beslissing houdt de directeur van de centrale Studentenadministratie  rekening met het reeds afgelegde studieparcours en de kansen om de opleiding met succes af te ronden.

TITEL II. EXAMENREGLEMENT

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 37. Algemene bepalingen

Artikel ALGEMEEN

Elk examen wordt zo georganiseerd, volgens de hierna bepaalde regels, dat de student de kans krijgt de voor het opleidingsonderdeel vereiste competenties te bewijzen. Dit vraagt van de examinator, en van alle bevoegde organen, een constante zorg om voor elk opleidingsonderdeel een optimaal georganiseerd examen te garanderen.

Afdeling 2. Organisatie van de examens

Artikel 38. Examenperiodes

Artikel ALGEMEEN

Per academiejaar worden drie examenperiodes georganiseerd:
- de eerste examenperiode aan het einde van het eerste semester, met examens over de opleidingsonderdelen die in dat semester worden afgewerkt;
- de tweede examenperiode aan het einde van het tweede semester, met examens over de opleidingsonderdelen die in dat semester worden afgewerkt;
- de derde examenperiode na de zomervakantie, waarin de tweede examenkans van het academiejaar kan worden opgenomen door de student.
Examens over opleidingsonderdelen die meer dan één semester beslaan, worden afgelegd aan het einde van het tweede semester. Over nog niet afgewerkte opleidingsonderdelen kan een deelexamen worden ingericht na het eerste semester.
Aan het einde van elke examenperiode vinden de beraadslagingen en mededelingen van de resultaten plaats.
In uitzonderlijke individuele gevallen kan de examencommissie een examenperiode openhouden, maar voor de laatste examenperiode ten laatste op 30 september. Voor studenten in uitwisselingsprogramma's van wie de resultaten voor het afgelopen academiejaar nog niet bekend zijn, kan uitzonderlijk nog na 30 september, maar in elk geval ten laatste op 14 november een beslissing genomen worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire permanente onderwijscommissie legt voor het begin van het academiejaar de academische kalender vast. Deze kalender wordt bekendgemaakt via www.arch.kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De opleidingsonderdelen uit de truncus van de opleidingen Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy worden georganiseerd in de juni-examenperiode (uitgezonderd een gedeelte van het OPO Juridische aspecten en beroepsorganisatie van de kinesitherapie (B-KUL-L04C7A)).

De opleidingsonderdelen van de afstudeerrichting REVAKI in de geestelijke gezondheidszorg binnen de Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy worden georganiseerd in de juni-examenperiode.

Het opleidingsonderdeel ‘Selected Topics in Manual Therapy’ van de afstudeerrichting REVAKI bij musculoskeletale aandoeningen binnen de Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy wordt georganiseerd in de juni-examenperiode.

De opleidingsonderdelen van het Postgraduaat in de Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie worden georganiseerd in de juni-examenperiode.

In bovenstaande gevallen wordt dus afgeweken van het semesterexamensysteem. Mogelijke bijkomende afwijkende regelingen worden expliciet vermeld in de ECTS-fiches.

Voor de afstudeerrichting REVAKI bij musculoskeletale aandoeningen start de januarizittijd 4 werkdagen (6 kalenderdagen) vooraf aan de geplande startdatum (zie academische kalender http://www.kuleuven.be/overons/kalenders/index.html) en er is eveneens een ingekorte blokperiode voor de junizittijd.

Voor de master REVAKI / Reh Sci&Phy starten de stages omnipracticus reeds in de zomermaanden juli, augustus en september voorafgaand aan het academiejaar. Studenten worden van de concrete planning op de hoogte gebracht via Toledo.

Voor de opleiding Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy start het eerste semester bij de aanvang van de introductieweken, waarvoor een verplichte aanwezigheid geldt. Studenten die niet aanwezig zijn bij de aanvang hiervan en lessen missen zonder expliciete toelating door de international relations officer FaBeR, casu quo de entrance test niet afleggen, worden niet meer toegelaten voor de inschrijving van de masteropleiding, of worden opnieuw uitgeschreven. Studenten nemen voor deze toelating zo snel mogelijk contact op met de international relations officer van FaBeR via international.faber@kuleuven.be.  

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Locatie Antwerpen

De subfaculteit heeft beslist de examenperiodes te vervroegen op woensdag voorafgaandelijk de start van de examenperiode.


Inhaalexamens met betrekking tot opleidingsonderdelen van het eerste semester kunnen, mits praktisch haalbaar, in de tweede examenperiode of de daaraan voorafgaande studieperiode worden georganiseerd.

Wat de specifieke lerarenopleiding economie betreft kunnen ook examens georganiseerd worden tijdens de studieperiode die aan een examenperiode voorafgaat.

Locatie Brussel

De examens kunnen uitzonderlijk ook georganiseerd worden tijdens de studieperiode die aan de eerste en tweede examenperiode voorafgaat, indien dit nodig is om in een goede spreiding te voorzien of af te stemmen met een equivalent van een andere campus.​

Locatie Leuven

De subfaculteit heeft beslist de volgende examenperiodes te vervroegen met ingang van:

- de eerste examenperiode: vrijdag 13 januari 2017
- de tweede examenperiode: vrijdag 9 juni 2017 
- de derde examenperiode: donderdag 17 augustus 2017.

De subfaculteit organiseert geen buitengewone examenperiode, behalve voor de lerarenopleiding. Een bijzondere regeling geldt voor de inkomende uitwisselingsstudenten aan de subfaculteit: zij kunnen examens afleggen vóór de Kerstvakantie indien het uitwisselingsakkoord dit stipuleert. Ook de inhaalexamens van de eerste examenperiode worden in de week vóór de aanvang van de tweede examenperiode georganiseerd. Voor de postgraduaatopleidingen geldt een bijzondere regeling die vermeld wordt in de programmagids.

Locatie Kortrijk

De subfaculteit heeft beslist dat tijdens de examenperiodes, in geval van overmacht in hoofde van de opleiding, examens kunnen geplaatst worden vanaf de vrijdag van de week voorafgaand aan de examenweken. Indien een examen parallel dient georganiseerd te worden met het Leuvense equivalent kan dit uitzonderlijk ook op de donderdag geplaatst worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De faculteit heeft beslist de aanvang van alle examenperiodes te vervroegen tot de donderdag van de week voorafgaand aan de vastgelegde examenweken.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

De beraadslagingen en mededelingen van de resultaten van de 2de, 3de en 4de fase Master in de Geneeskunde vinden plaats buiten de officiële periodes, gelet op hun afwijkend programme. Omwille van de stage-opleidingsonderdelen die lopen tot eind september, vindt de beraadslaging (of vaststelling van examenresultaat) voor de Master in de Specialistische Geneeskunde van de derde examenperiode ten laatste plaats in de laatste week van september.

Voor de master-na-masteropleidingen kan worden afgeweken van de normale examenperiodes. Informatie hierover vindt men in de programmagids onder de desbetreffende opleiding.

Voor de stageOPO in de 2e fase Master in de Geneeskunde worden de examenresultaten vastgesteld in de examenperiode van september. Deze vakken zijn niet herkansbaar binnen hetzelfde academiejaar.

Studenten die in de eerste examenperiode van de tweede fase van de master geneeskunde een aantal credits niet behalen, kunnen het examen voor deze opleidingsonderdelen in een vervroegde examenperiode hernemen. Deze vervroegde examenperiode valt tijdens de eerste 6 weken van het tweede semester van de tweede masterfase. 
Deze mogelijkheid geldt uitsluitend voor examens van opleidingsonderdelen die tot het eerste semester van de 1e en/of 2e fase van de masteropleiding geneeskunde behoren. Deelname aan deze vervroegde examenperiode kan enkel voor studenten die bij de start van het tweede semester van de 2e fase nog niet aan hun stages mogen starten én op maximaal 18 studiepunten van eerste semester OPO’s uit de 1e en/of 2e fase niet geslaagd zijn. Studenten die op meer dan 18 SP van eerste semester OPO’s niet geslaagd zijn of studenten die niet geslaagd zijn op tweede semester OPO’s of jaarvakken, mogen niet deelnemen aan de vervroegde examenperiode en zijn verplicht om deel te nemen aan de derde examenperiode in september (niet geslaagd op meer dan 18 SP van eerste semester OPO’s) of deel te nemen aan de tweede examenperiode in juni (niet geslaagd op tweede semester OPO’s of jaarvakken).


Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Elke campus van FIIW heeft een eigen academische kalender.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De derde examenperiode wordt geopend op 14 augustus 2017.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De eerste studie-en evaluatieperiode start onmiddellijk na de kerstvakantie; de tweede studie-en evaluatieperiode start onmiddellijk na de colleges van het tweede semester.

Locatie Brussel

Informatie over de examenperiodes is beschikbaar op het studentenportaal van de locatie Brussel.

Locatie Kortrijk

De examenperiode start op de vrijdag voor de examenperiode zoals bepaald in de academische kalender.

Locatie Leuven

De examenperiode start op de vrijdag voor de examenperiode zoals bepaald in de academische kalender.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) De student houdt zich ter beschikking tot en met de dagen voorzien voor de nabesprekingen van de examens.
(2) Studenten die een masterstage opnemen, leggen dat academiejaar examens af in de examenperiode waarin het examen geprogrammeerd wordt. De masterstage kan niet worden ingeroepen om examens te verplaatsen.
 (3) Enkel voor studenten met bijzondere omstandigheden kan de examenperiode uitzonderlijk langer worden opengehouden. De beslissing hiertoe wordt genomen door de voorzitter van de examencommissie op advies van de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Aan de faculteit rechtsgeleerdheid worden de examenperiodes vervroegd geopend op een dag bepaald door de Faculteit in de  week voorafgaand aan de eerste examenweek. 

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De eerste studie-en evaluatieperiode start onmiddellijk na de kerstvakantie; de tweede studie-en evaluatieperiode start onmiddellijk na de colleges van het tweede semester.

Locatie Brussel

​Informatie over de examenperiodes is beschikbaar op het studentenportaal van de locatie Brussel.

Locatie Leuven

​De volgende examenperiodes worden met 3 kalenderdagen vervroegd ten aanzien van de academische kalender: de eerste, tweede en derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Studenten Certificaat Godsdienstonderwijs en studenten in canoniekrechtelijke opleidingen (STB, STL), die in aanmerking komen voor beraadslaging in een bepaalde examenperiode, moeten het studentensecretariaat hiervan op de hoogte brengen via het geëigende webformulier. Voor het begin van elke examenperiode zal hiertoe vanuit het studentensecretariaat aan alle afstuderende studenten de vraag gesteld worden wie in aanmerking wenst te komen voor beraadslaging.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Kortrijk

De groep W&T Kulak heeft beslist dat tijdens de examenperiodes, in geval van overmacht in hoofde van de opleiding, examens geplaatst kunnen worden vanaf de vrijdag van de week voorafgaand aan de examenweken. Indien een examen parallel dient georganiseerd te worden met het Leuvense equivalent kan dit uitzonderlijk ook op de donderdag geplaatst worden.

Locatie Leuven

De faculteit heeft beslist dat tijdens de examenperiodes, in geval van overmacht in hoofde van de opleiding, examens kunnen geplaatst worden vanaf de donderdag van de week voorafgaand aan de examenweken.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Het HIW houdt vast aan de in de academische kalender vastgelegde begin- en einddata voor de examenperiodes. Wanneer evenwel het examen van een opleidingsonderdeel dat ontleend wordt aan een andere faculteit georganiseerd wordt in de week voorafgaand aan de examenweken, wordt de student van het HIW verondersteld aan te sluiten bij deze regeling.

Artikel 39. Bijzondere examineertijdstippen voor volledige opleidingsonderdelen

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan beslissen dat de studenten buiten de gewone examenperiodes geëxamineerd worden:
1° over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges;
2° over opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door gastdocenten of door professoren die gedurende een examenperiode reglementair afwezig zijn;
3° indien zij deelnemen aan uitwisselingsprogramma's met andere universiteiten of hogescholen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als " de facultaire permanente onderwijscommissie".
Omwille van hun aard worden praktijkgerichte opleidingsonderdelen steeds buiten de gewone examenperiodes geëxamineerd.
Het programmagids vermeldt per opleidingsonderdeel of het binnen of buiten de normale examenperiode wordt geëxamineerd.
Bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen vermeldt de opdrachtfiche per opdracht of deelopdracht de evaluatiemomenten en de evaluatiemodaliteiten. De opdrachtfiche wordt uiterlijk bij het begin van de opdracht aan de student ter beschikking gesteld.
Bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen vinden de evaluatiemomenten in principe tijdens de regulier voorziene contacturen plaats.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De bijzondere examineertijdstippen worden bepaald door de permanente onderwijscommissie en kunnen geconsulteerd worden in de ECTS-fiches. In het geval van een bijzonder examineertijdstip over OPO's gedoceerd door gastdocenten wordt de regeling verduidelijkt tijdens de eerste les en via Toledo. Regelgeving m.b.t. Erasmus uitwisselingen wordt verduidelijkt tijdens infosessies. Meer info kan bekomen worden door contactname met de bevoegde international relations officer via stien.rombauts@kuleuven.be EN international.faber@kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Leuvense uitwisselingsstudenten die een Leuvens opleidingsonderdeel van het eerste semester niet kunnen vervangen in het buitenland en die niet tijdig in Leuven terug zijn (d.i. twee weken vóór de aanvang van de eerste examenperiode), kunnen dit examen afleggen in de week vóór de tweede examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien een opleidingsonderdeel buiten de gewone examenperiode geëxamineerd wordt, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Bijzondere examineertijdstippen worden bekend gemaakt via Toledo, in uitzonderlijke gevallen via e-mail.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Als er voor een opleidingsonderdeel bijzondere examineertijdstippen zijn voorzien, dan wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

​Ook voor de hoorcolleges kan de faculteit beslissen dat de studenten buiten de gewone examenperiodes geëxamineerd worden.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Binnen een aantal opleidingsonderdelen wordt ook geëxamineerd buiten de examenperiode. Dit kan echter enkel na goedkeuring op de facultaire POC. De ECTS-fiches van de betrokken opleidingsonderdelen vermelden duidelijk de momenten waarop de evaluatie doorgaat.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Titularissen of coördinatoren van opleidingsonderdelen die examens wensen te organiseren op bijzondere tijdstippen, richten een gemotiveerde aanvraag aan de vicedecaan via de opleidingsPOC volgens de timing voorzien in artikel 65. Indien op bijzondere tijdstippen wordt geëxamineerd, moet dit duidelijk en in al zijn aspecten vermeld worden aan de studenten door middel van de ECTS-fiche voor geval 1°, door middel van TOLEDO in geval 2°.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De informatie over bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.

De POC beslist in verband met afwijkende examineertijdstippen die gelden voor alle studenten. Studenten die een verplaatsing van een examen vragen omwille van deelname aan uitwisselingsprogramma's nemen contact op met de ombudspersoon.

Locatie Brussel

De informatie over bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.

Locatie Kortrijk

De informatie over bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.

Locatie Leuven

De informatie over bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.​

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) De inplanning van bijzondere examineertijdstippen gebeurt door de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kortrijk). Problemen bij deze examens worden behandeld door de examenombuds (Leuven en Kortrijk).

(2) In de ECTS-fiche is opgenomen of de volledige evaluatie wordt georganiseerd buiten de examenperiode. Daar waar er bijzondere examineertijdstippen zijn, wordt het vermeld in de ECTS-fiche. Voor de volgende opleidingsonderdelen worden examens georganiseerd buiten de examenperiode: P0R 53A Academic Writing en P0M20B Statistiek voor psychologen, deel 3, met practicum.

(3) Studenten die zijn ingeschreven aan de Faculteit PPW@Kulak in het kader van het Voortraject Onderwijskunde worden buiten de gewone examenperiode geëxamineerd.

(4) Uitgaande studenten die moeten herkansen in de derde examenperiode van het academiejaar voorafgaand aan hun uitwisseling, voor opleidingsonderdelen die via volgtijdelijkheid en/of voortgangsvereisten gebonden zijn aan opleidingsonderdelen die in het uitwisselingspakket zullen worden opgenomen, stellen hun vertrek naar het buitenland uit tot na het bekendmaken van de resultaten van de derde examenperiode. Vertrek naar het buitenland is geen reden voor verplaatsing van examens. Wanneer studenten niet deelnemen aan de derde examenperiode, verzaken zij hiermee aan de tweede examenkans.

(5) Uitgaande studenten die wegens verplichte aanwezigheid in het buitenland in het kader van de uitwisseling niet kunnen deelnemen aan het reguliere examenmoment van examens uit de eerste examenperiode, dienen uiterlijk zeven dagen na het afsluiten van het ISP (1e semester) een gemotiveerde aanvraag in voor verplaatsing bij de examenombudsdienst. Indien de examenombuds de noodzaak van de aanwezigheid in het buitenland bevestigt, wordt een nieuw examenmoment vastgelegd: Examens kunnen plaatsvinden tijdens de week voorafgaand aan de eerste examenperiode of tijdens de week na de eerste examenperiode. Examens uit de eerste examenperiode kunnen ook in de tweede examenperiode worden ingepland. Bij de inplanning houdt de examenombuds rekening met praktische organiseerbaarheid van het examen. Studenten die wegens verplichte aanwezigheid in het buitenland in het kader van de uitwisseling niet aanwezig kunnen zijn voor het reguliere examenmoment voor de tweede examenperiode, dienen uiterlijk zeven dagen na het afsluiten van het ISP (2e semester) een aanvraag in bij de examenombudsdienst. Indien de examenombudsdienst de noodzaak van de aanwezigheid in het buitenland onderschrijft, wordt een nieuw examenmoment vastgelegd, in de week voorafgaand aan de tweede examenperiode of in de week die volgt op de tweede examenperiode. Bij het bepalen van het nieuwe examenmoment houdt de examenombuds rekening met de praktische organiseerbaarheid van de examens. De examenvorm voor het nieuwe examenmoment kan verschillend zijn van de examenvorm van het reguliere examen. Uitgaande studenten die wensen te herkansen voor opleidingsonderdelen te Leuven nemen deel aan het reguliere moment voor herkansing in de derde examenperiode. Uitgaande studenten die in het jaar van de uitwisseling vrijwillig extra opleidingsonderdelen opnemen die te Leuven worden georganiseerd tijdens de periode waarin zij op uitwisseling zijn, kunnen voor deze vrijwillig opgenomen opleidingsonderdelen geen beroep doen op bovenvermelde verplaatsingsmogelijkheden.

(6) Vervangopdrachten voor OPO’s gevolgd aan de KU Leuven zijn voor uitgaande uitwisselingsstudenten mogelijk onder de volgende twee omstandigheden: a) het vervangen van (delen van) verplichte jaaropo’s of OLA’s ressorterend onder deze OPO’s voor studenten die één semester in het buitenland verblijven en dit OPO in Leuven opnemen. Het gaat hierbij om hetzij verplichte jaaropo’s hetzij een verplichte keuze uit een reeks jaaropo’s. b) het vervangen van (delen van) verplichte OPO’s die omwille van volgtijdelijkheid opgenomen moeten worden in het stagejaar (masteropleiding) voor studenten die hun buitenlandse stage lopen aan een instelling die niet verbonden is aan een universiteit. Het krijgen van een vervangopdracht is geen recht van de student. Het kan enkel in overeenstemming tussen de docent en de student en dient vastgelegd te worden in het formulier ‘vervangopdracht’ via de studentenadministratie. Dit formulier wordt ondertekend ingediend bij de studentenadministratie vóór het afsluiten van het ISP in het eerste semester.

(7) Voor inkomende uitwisselingsstudenten wordt geen vervroeging/verplaatsing van een (her)examen toegestaan. Studenten nemen deel aan de reguliere examenmomenten. In geval zij dienen te herkansen en wegens zwaarwichtige redenen (c.q. verplichte en geattesteerde aanwezigheid aan de thuisuniversiteit) niet aanwezig kunnen zijn op het voorziene moment van het herexamen, nemen ze contact op met de examenombuds. De examenombuds onderzoekt of, en desgevallend onder welke voorwaarden, een examen op afstand mogelijk is. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Wanneer er bijzondere examineertijdstippen zijn, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De informatie over bijzondere examentijdstippen is te vinden in de ECTS-fiche.
De POC beslist in verband met afwijkende examineertijdstippen die gelden voor alle studenten. Studenten die een verplaatsing van een examen vragen omwille van deelname aan uitwisselingsprogramma's nemen contact op met de ombudspersoon.

Locatie Brussel

​De informatie over bijzondere examentijdstippen wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Locatie Leuven

De Faculteitsraad bekrachtigt voorstellen rond evaluatievormen, inclusief bijzondere examineertijdstippen.

Voor de opleidingen Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven en Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives worden voorstellen rond evaluatievormen, inclusief bijzondere examineertijdstippen, bekrachtigd door de Faculteitsraad van de Faculteit Letteren enerzijds en de Faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen anderzijds.

Wanneer bijzondere examineertijdstippen gelden voor een opleidingsonderdeel, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​Binnen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen beslist de Faculteitsraad, op voorstel van het Faculteitsbestuur, na advies van de facultaire POC of de studenten buiten de gewone examenperiodes geëxamineerd kunnen worden over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges en in de gevallen aangeduid dit artikel.

Enkele OPO's in het keuzevakkenpakket van de Master of Theology and Religious Studies en de Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Relgion worden aangeboden in samenwerking met het Institutum Liturgicum. De onderwijs- en evaluatieactiviteiten van deze OPO's vinden plaats tijdens de maanden juli en augustus. Specifieke informatie vindt de student terug in de programmagids.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

​De oefeningen, practica, seminaries en excursies behorend bij een theoretisch college worden gelijktijdig met het hoorcollege geëvalueerd of via permanente evaluatie.
Afzonderlijk gequoteerde oefeningen, practica, … worden geëvalueerd tijdens de werkzittingen of via permanente evaluatie.
Herkansingen in de derde examenperiode gebeuren in de week vóór de opening van de derde examenperiode, wanneer de werkzittingen geen integrerend deel uitmaken van het examen van een hoorcollege.
Afwijkingen op hogervermelde worden door de titularis aangevraagd aan de programmadirecteur die de facultaire permanente onderwijscommissie adviseert. De beslissingen van de Facultaire POC blijven geldig tot wederroeping. De lijst van afwijkingen wordt aan de studenten bekendgemaakt.

De faculteit Wetenschappen interpreteert het begrip 'uitwisseling' heel breed en geeft elke student die in het kader van de opleiding in het buitenland vertoeft tijdens de examenperiode, de mogelijkheid om buiten de examenperiode geëxamineerd te worden.

De procedure is als volgt:

 1. examens van opo's die niet afgelegd kunnen worden tijdens de examenperiode moeten voor het begin van de examenperiode afgelegd worden. De examenperiode kan niet opengehouden worden. De studenten moeten hun aanvraag indienen vóór 1 november bij de facultaire administratie.

 2. Examens van opo's die hernomen moeten worden na eerste zittijd, kunnen aangevraagd worden om afgelegd te worden tijdens de tweede zittijd ipv 3de zittijd en daarvoor gelden de normale aanvraagprocedures (d.i. voor de derde woensdag van het tweede semester)

 3. Examens die moeten hernomen worden na de tweede zittijd en waarvoor de student tijdens de derde zittijd afwezig is, kunnen vóór de derde examenzittijd afgelegd worden. De zittijd kan niet opengehouden worden. De studenten met een onvoldoende moeten ten laatste één week na het bekendmaken van het resultaat aangeven dat ze hun 2de examenkans vervroegd willen opnemen. Ze laten hierbij ook weten gedurende welke periode ze in het buitenland vertoeven. Er wordt maar één vervroegd herexamen ingericht. Dit examen zal vallen in de periode tussen de 2de week na het bekendmaken van de resultaten en de vertrekdatum van de student die het eerste vertrekt. De examenvorm en de examinator kunnen afwijken van het eerste examen.

Aanvragen voor verzetten van examens worden gericht aan de decaan via de facultaire administratie.

Eventuele andere afwijkende examenvormen (examen buiten de normale examenperiode) werden opgenomen in de betrokken ECTS-fiches.

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de POC.

Het opleidingsonderdeel W0AE0A Lessen voor de 21ste Eeuw wordt geëxamineerd buiten de gewone examenperiodes; zie de ECTS-fiche voor de examendata.

Artikel 40. Partiële en permanente evaluatie

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan partiële evaluatie toestaan, onder meer voor opleidingsonderdelen die uit verscheidene onderwijsleeractiviteiten bestaan of over twee semesters gespreid zijn. Dit betekent dat er voor dit opleidingsonderdeel meerdere evaluaties plaatsvinden, tijdens één of meer examenperiodes.  Het resultaat van een partiële evaluatie is een deelresultaat.
 
De faculteit kan ook voor een volledig opleidingsonderdeel of onderwijsleeractiviteit een vorm van permanente evaluatie goedkeuren. Dit betekent dat de evaluatie (deels) plaatsvindt buiten de examenperiodes. De faculteit  legt de modaliteiten van de permanente evaluatie vast. Deze modaliteiten worden duidelijk en op voorhand meegedeeld aan de studenten.
De faculteit waakt over een evenwichtige spreiding van de beoordelingsmomenten.
De faculteit houdt bij haar beslissingen over partiële en permanente evaluatie rekening met deze elementen:
• de omschrijving van de deelevaluaties;
• het relatieve aandeel van de verscheidene deelresultaten in het examencijfer voor het opleidingsonderdeel als geheel;
• de wijze van evalueren en de tijdstippen van de evaluatie;
• de mededeling door de titularis van de resultaten van de afzonderlijke evaluaties aan de studenten;
• onder welke vorm eventueel een aangepaste tweede examenkans wordt geboden, dan wel of geen tweede examenkans meer wordt geboden en het deelresultaat wordt overgezet naar een volgende examenperiode binnen hetzelfde academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als " de facultaire permanente onderwijscommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​De 'faculteit' moet in dit artikel gelezen worden als de 'Permanente onderwijscommissie'.

Bijkomende informatie kan geconsulteerd worden in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

​De evaluatievorm wordt voor elk opleidingsonderdeel bekendgemaakt in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Alle informatie over de evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel kan geraadpleegd worden via de ECTS-fiche. Deze omvat de modaliteit van de evaluatie, het tijdstip, het soort evaluatie en een aanvullende toelichting.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Voor een aantal opleidingsonderdelen of onderwijsleeractiviteiten gelden vormen van partiële en permanente evaluatie. Indien van toepassing, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​Zo er voor een opleidingsonderdeel vormen van partiële of permanente evaluatie plaatsvinden, dan wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Deze informatie is terug te vinden in de ECTS-fiche van de desbetreffende opleidingsonderdelen.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Titularissen of coördinatoren die de onderwijsleeractiviteiten van een opleidingsonderdeel afzonderlijk wensen te evalueren, richten daartoe een voorstel aan de vicedecaan via de opleidingsPOC volgens de timing voorzien in artikel 65. Indien een afzonderlijke evaluatie plaatsvindt, moet dit duidelijk en in al zijn aspecten vermeld worden in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Informatie over partiële of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche.

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

Locatie Brussel

Informatie over partiële of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche.

De subfacultaire POC is verantwoordelijk voor beslissingen over partiële en permanente evaluatie.

Locatie Kortrijk

Informatie over partiële of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche.

Locatie Leuven

Informatie over partiële of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) Voor opleidingsonderdelen die over twee semesters worden georganiseerd, kan er een deelexamen op het eind van elk semester plaatsvinden. Deze informatie is weergegeven in de ECTS fiche. Ook de opdeling in onderwijsleeractiviteiten staat omschreven in de ECTS-fiche.
(2) Er worden geen deelpunten bekend gemaakt voorafgaand aan de samenkomst van de examencommissie.
(3) Voor de postgraduaatopleidingen worden er gedurende de volledige opleidingscyclus tussentijdse interne evaluatiemomenten voorzien. Na de eerste examenperiode worden geen examenresultaten bekend gemaakt. De examenresultaten zijn enkel bekend na de tweede en derde examenperiode. Voor elk opleidingsonderdeel hebben de tussentijdse evaluaties betrekking op de aanwezigheid, de voorbereiding van opdrachten en op de getoonde competenties die relevant zijn voor de eindtermen van de opleiding, zoals beschreven op de KU Leuven-website en/of in de informatiebrochures van elke opleiding. Een negatieve tussentijdse beoordeling op één of meerdere van de opleidingsonderdelen kan verschillende implicaties hebben, afhankelijk van de aard en de ernst van de tekorten. De student kan door de opleidingsstaf gevraagd worden om bepaalde opleidingsonderdelen bij te werken of te remediëren. Desgevallend kan de examencommissie, met redenen omkleed, beslissen dat de student de opleiding moet stopzetten.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De faculteit moet in dit artikel gelezen worden als de bevoegde POC. Het faculteitsbestuur waakt over de evenwichtige spreiding van de beoordelingsmomenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

Informatie over partiële of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche.
De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

Locatie Brussel

Informatie over partiële of permanente evaluatie is te vinden in de ECTS-fiche.

De subfacultaire POC is verantwoordelijk voor beslissingen over partiële en permanente evaluatie.

Locatie Leuven

De Faculteitsraad bekrachtigt voorstellen van wijziging van evaluatievormen.

Wanneer vormen van partiële en permanente evaluatie gelden voor een opleidingsonderdeel, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet hier gelezen worden als "de facultaire POC".

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

"de faculteit" moet in deze informatie gelezen worden als " de facultaire POC".

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​In dit artikel verwijst 'de faculteit' naar de POC.

Wanneer vormen van partiële en permanente evaluatie gelden voor een opleidingsonderdeel, wordt dat vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel. Op die plaats worden ook de modaliteiten omschreven.

Artikel 41. Tweede examenkans

Artikel ALGEMEEN

De faculteit bepaalt of voor bepaalde opleidingsonderdelen of deelevaluaties een tweede examenkans kan plaatsvinden onder een gewijzigde vorm, dan wel of er uitzonderlijk geen tweede examenkans wordt geboden.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als " de facultaire permanente onderwijscommissie".
De programmagids beschrijft per opleidingsonderdeel of een tweede examenkans onder een gewijzigde vorm plaatsvindt. De programmagids beschrijft per opleidingsonderdeel of er omwille van de aard van het opleidingsonderdeel geen tweede examenkans wordt geboden.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Er zijn een aantal OPO’s waar studenten tijdens de lesmomenten in contact komen met specifieke doelgroepen/activiteiten en/of  waar de beoordeling gebeurt aan de hand van permanente evaluatie. Voor dergelijke OPO’s is het niet altijd mogelijk om een tweede examenkans voor het volledige opleidingsonderdeel of een deel van het opleidingsonderdeel te organiseren en dit zeker in het geval de student niet voldoet aan de gestelde aanwezigheidsplicht indien van toepassing.

Specifieke informatie kan geconsulteerd worden in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Indien een tweede examenkans voor een opleidingsonderdeel of deelevaluatie bestaat uit een gewijzigde vorm, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien voor een opleidingsonderdeel de examineervorm voor de tweede examenkans verschillend is van de eerste examenkans of indien voor een opleidingsonderdeel geen tweede examenkans mogelijk is, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Voor een aantal opleidingsonderdelen wordt voor de tweede examenkans een andere examenvorm gehanteerd. Indien van toepassing, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Zo voor bepaalde opleidingsonderdelen of deelevaluaties een tweede examenkans onder een gewijzigde vorm plaatsvindt, dan wordt dit weergegeven in de ECTS-fiche.

Zo voor bepaalde opleidingsonderdelen of deelevaluaties geen tweede examenkans plaatsvindt, dan wordt dit weergegeven in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Standaard wordt er voor elk opleidingsonderdeel een tweede examenkans aangeboden. Voor sommige opleidingsonderdelen of deelevaluaties is een tweede examenkans om gegronde redenen niet mogelijk. Dit geldt voor (delen van) onderwijsleeractiviteiten die niet door een momentopname of op individuele basis kunnen worden geëvalueerd. Indien dit het geval is, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de ECTS-fiche na goedkeuring door de POC, en via http://iiw.kuleuven.be/studenten/aanvullendeinformatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Voor opleidingsonderdelen waarvoor geen tweede examenkans bestaat omwille van de aard van het opleidingsonderdeel en/of de evaluatiewijze, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Informatie over het ontbreken van een tweede examenkans is te vinden in de ECTS-fiche. Ook informatie over een gewijzigde examenvorm bij een tweede examenkans is te vinden in de ECTS-fiche.

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

Locatie Brussel

Informatie over opleidingsonderdelen of deelevaluaties waarvoor er geen tweede examenkans mogelijk is of waarvoor de evaluatie in gewijzigde vorm plaatsvindt, is te vinden in de ECTS-fiche.

Locatie Kortrijk

Informatie over niet herkansbare OPO's of deelevaluaties is te vinden in de ECTS-fiche.

Locatie Leuven

Voor niet-herkansbare onderdelen van OPO’s is de relevante informatie te vinden in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​Daar waar een tweede examenkans afwezig is of de tweede examenkans plaatsvindt onder een gewijzigde vorm, zijn de noodzakelijke bepalingen opgenomen in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Indien een tweede examenkans slechts kan plaatsvinden onder een gewijzigde vorm, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche van het desbetreffende opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

Informatie m.b.t. het ontbreken van een tweede examenkans wordt vermeld in de ECTS-fiche. Ook informatie over gewijzigde examenvorm of het ontbreken van een tweede examenkans wordt vermeld in de ECTS-fiche.

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

Locatie Brussel

​Informatie over opleidingsonderdelen of deelevaluaties waarvoor er geen tweede examenkans mogelijk is of waarvoor de evaluatie in gewijzigde vorm plaatsvindt, is te vinden in de ECTS-fiche.

Locatie Leuven

Wanneer voor opleidingsonderdelen of deelevaluaties slechts één examenkans wordt georganiseerd in de loop van het academiejaar of de tweede examenkans plaatsvindt in een gewijzigde vorm wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire POC".

Indien voor een opleidingsonderdeel de examineervorm voor de tweede examenkans verschillend is van de eerste examenkans of indien voor een opleidingsonderdeel geen tweede examenkans mogelijk is, wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voor de opleidingsonderdelen met vormen van partiële of permanente evaluatie is de tweede examenkans beperkt tot het mondelinge/schriftelijke examen en/of tot de werkstukken die volgens de ECTS-fiche daarvoor in aanmerking komen. De student heeft geen recht op een alternatieve examenvorm ter vervanging van presentaties of gemiste contactmomenten waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Voor zover de evaluatie actieve deelname of het verzorgen van een presentatie betreft, wordt de deelbeoordeling van de eerste examenkans overgenomen. Dit impliceert dat een student die niet voldeed aan de aanwezigheidsplicht of die geen presentatie heeft gegeven opnieuw een score NA krijgt. Wanneer deze regeling van toepassing is op een opleidingsonderdeel wordt dit vermeld in de ECTS-fiche. Enkel de examenombuds kan uitzonderingen toestaan op deze regeling, op grond van zwaarwichtige redenen (cf. de facultaire aanvulling op artikel 46 §2).

Artikel 42. Tussentijdse toetsen

Artikel ALGEMEEN

De faculteit beslist of resultaten van tussentijdse toetsen die ter oriëntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding, verrekend kunnen worden in de eindresultaten. Als dat het geval is, wordt de wijze van verrekenen nauwkeurig beschreven in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als " de facultaire permanente onderwijscommissie".
De tussentijdse toetsen worden niet verrekend in het eindresultaat van de opleidingsonderdelen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Binnen de bachelor REVAKI en LO&BW kunnen de tussentijdse toetsen bij de eerste fase in rekening gebracht worden voor het eindresultaat van het OPO. Indien dit het geval is dan wordt dit verduidelijkt in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Resultaten van tussentijdse toetsen voor opleidingsonderdelen uit de eerste fase van de bacheloropleiding worden niet verrekend in de eindresultaten, tenzij anders vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De resultaten van tussentijdse toetsen die ter oriëntering van studenten worden georganiseerd kunnen verrekend worden in het eindresultaat. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Ter oriëntering van studenten worden er tussentijdse toetsen georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester van de eerste fase van de bacheloropleidingen. Enkel studenten die een opleidingsonderdeel voor de eerste maal in hun ISP opnemen kunnen deelnemen aan de desbetreffende tussentijdse toets. Indien aan volgende voorwaarden voldaan is, worden resultaten behaald op tussentijdse toetsen verrekend in het eindresultaat tijdens de eerstvolgende examenperiode, en wel in een verhouding 1/4 voor de tussentijdse toets en 3/4 voor het examen in de examenperiode:

 • De student is geslaagd voor de tussentijdse toets.
 • Het resultaat op de tussentijdse toets is beter dan het resultaat tijdens de eerstvolgende examenperiode. Dit houdt in dat er geen verrekening van de tussentijdse toetsen gebeurt bij resultaten behaald in de derde examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Resultaten van tussentijdse toetsen die ter oriëntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding, worden niet verrekend in de eindresultaten.

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

Locatie Brussel

​Resultaten van tussentijdse toetsen die ter oriëntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding, worden niet verrekend in de eindresultaten.

Locatie Kortrijk

Resultaten van tussentijdse toetsen die ter oriëntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding, worden niet verrekend in de eindresultaten.

Locatie Leuven

Resultaten van tussentijdse toetsen die ter oriëntering van studenten worden georganiseerd voor opleidingsonderdelen uit een eerste fase van een bacheloropleiding, worden niet verrekend in de eindresultaten.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Brussel

De student die op locatie Brussel het tweetalig traject i.s.m. USL volgt legt na het eerste semester een proefexamen af voor het eerste semestergedeelte van het vak Sources et principes du droit (jaarvak).  Indien de student hiervoor minstens 10/20 behaalt, wordt het in januari behaalde cijfer verrekend in het eindresultaat en hoeft de student in de tweede examenperiode geen examen meer af te leggen over dit onderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

​De "faculteit" in dit artikel moet gelezen worden als "de facultaire POC".

Deze informatie kan in de ECTS-fiche gevonden worden.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De resultaten van de tussentijdse toetsen in de eerste fase van de bacheloropleiding zijn louter oriënterend en worden op geen enkele manier verrekend in de eindresultaten.

Artikel 43. Tijd en plaats

Artikel ALGEMEEN

Er kunnen enkel geldige examens worden georganiseerd in de periodes of op de tijdstippen vermeld in art. 38 tot en met 40.
Uitzonderingen daarop zijn
-gevallen van overmacht.
-examens voor studenten die examens mogen afleggen buiten de examenperiode (art. 51).
Alle examens worden afgenomen in een lokaal van de KU Leuven. Uitzonderingen daarop vormen
-examens bij bijzondere individuele omstandigheden, vast te stellen door de voorzitter van de examencommissie.
- specifieke werkvormen.

Bijzondere bepaling voor inkomende uitwisselingsstudenten ALGEMEEN

De faculteit kan afwijkende regelingen voorzien voor de organisatie van de tweede examenkans van inkomende uitwisselingsstudenten in het geval de organisatie ervan in de derde examenperiode tot een onredelijke situatie leidt voor de student.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

In geval van bijzonder individuele omstandigheden kan worden toegestaan dat studenten een examen afleggen door via multimediale middelen in contact te staan met de examinator. Deze uitzondering kan enkel worden toegestaan wanneer, na advies van de betrokken docent, vaststaat dat deze vorm van examinering geen aanleiding geeft tot ongelijke behandeling van studenten. De kostprijs of de duur van een reis, nodig om het examen te Leuven af te leggen, geeft op zich nooit aanleiding tot bijzondere individuele omstandigheden. 

Zonder bijkomende vermelding in de toelating geldt een verleende uitzondering enkel voor het examen voor het specifieke opleidingsonderdeel waarvoor het werd aangevraagd.

Aanvragen worden ingediend bij de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​Inkomende uitwisselingsstudenten kunnen alleen in aanmerking komen voor het afleggen van examens op een ander tijdstip of plaats op voorwaarde dat die mogelijkheid is voorzien in de overeenkomst van de faculteit met hun thuisinstelling en voor zover goedgekeurd door de opleidingsverantwoordelijke.


Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

​Omwille van uitzonderlijke organisatorische redenen kunnen examens buiten de examenperiodes georganiseerd worden.

Facultaire afwijking Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Examens worden afgenomen op een campus waar KU Leuven onderwijs organiseert.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Examenverplaatsingen door de examenombudspersoon aan het einde van het eerste semester kunnen in uitzonderlijke gevallen ook gebeuren tot op het einde van de lesvrije week.

De examens voor de Leuvense opleidingsonderdelen van het Double Degree programma (master in de rechten) worden in beginsel uitsluitend te Leuven afgelegd.

Artikel 44. Bijwonen van een mondeling examen

Artikel ALGEMEEN

De student die dit wenst, kan een waarnemer het mondelinge examen laten bijwonen. De waarnemer kan geen student zijn die voor dat opleidingsonderdeel in dat academiejaar examen moet afleggen of een student die in datzelfde academiejaar door de betrokken examinator moet worden ondervraagd, evenmin als een bloed- of aanverwant tot in de vierde graad. De student verwittigt ten minste zeven kalenderdagen voor een examen de voorzitter van de examencommissie en de examenombuds, die de betrokken examinator tijdig op de hoogte brengt. De waarnemer kan enkel schriftelijke notities nemen.
Een lid van het academisch personeel kan een examen bijwonen op vraag van de examinator (in overleg met de faculteit) of op vraag van de faculteit.

Bijzondere bepaling voor inkomende uitwisselingsstudenten ALGEMEEN

In het kader van afspraken met de thuisuniversiteit kunnen inkomende uitwisselingsstudenten uitzonderlijk examen afleggen aan de thuisuniversiteit.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De titularis van een opleidingsonderdeel of een gastdocent aan wie een opleidingsonderdeel werd toegewezen, mag op eigen initiatief een lid van het academisch personeel, benoemd aan de faculteit, vragen een examen bij te wonen, of na te kijken.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de voorzitter van de examencommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​De examinator kan in overleg met de faculteit een lid van het academisch personeel vragen een examen bij te wonen. Hij neemt hiertoe contact op met de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de decaan.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch/onderwijzend personeel tot de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de voorzitter van de desbetreffende examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De examinator die hiervan gebruik wenst te maken verwittigt vooraf de voorzitter van de examencommissie en de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Een examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de voorzitter van de desbetreffende examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De examinator richt zijn verzoek daartoe aan de voorzitter van de examencommissie.

Aanvragen verlopen volgens onderstaande procedure:

 1. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de examendag: student/docent informeert de examencommissievoorzitter en de examenombuds van zijn/haar intentie om een waarnemer te voorzien op het examen. Hij/zij geeft meteen ook de informatie over de voorgestelde waarnemer. De examencommissievoorzitter informeert onmiddellijk de andere partij van die intenties.
 2. 4 kalenderdagen voor de examendag: de andere partij kan ook een waarnemer voorstellen. Hij/zij informeert hierover de examencommissievoorzitter en de examenombuds.
 3. 2 kalenderdagen voor de examendag: na goedkeuring informeert de examencommissievoorzitter de betrokkenen (student, docent, ombuds en waarnemers) over de identiteit van de waarnemers en de afspraken.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Brussel

De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Kortrijk

De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de vicedecaan onderwijs.

Locatie Leuven

De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de vicedecaan onderwijs.

 

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De examinator richt zijn vraag tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de voorzitter van de examencommissie minstens zeven kalenderdagen voor het examen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de vicecampusdecaan onderwijs.

Locatie Brussel

​De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de vicedecaan onderwijs van de subfaculteit Letteren.

Locatie Leuven

​De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de voorzitter van de examencommissie. De voorzitter van de examencommissie kan een lid van het academisch personeel vragen een examen bij te wonen.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de voorzitter van de examencommissie. Als de voorzitter van de examencommissie zo een verzoek wil indienen en de voorzitter is zelf de vicedecaan onderwijs, dan richt de voorzitter zich tot het oudste ZAP-lid van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De examinator richt zijn verzoek tot het laten bijwonen van een examen door een ander lid van het academisch personeel tot de voorzitter van de examencommissie of bij ontstentenis tot de decaan.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Een examinator die een collega een mondeling examen wil laten bijwonen contacteert hiervoor de voorzitter van de examencommissie. De voorzitter van de examencommissie kan ook zelf beslissen om een lid van het academisch personeel een examen te laten bijwonen.

Artikel 45. Examenregeling

Artikel ALGEMEEN

De examenregeling voor de eerste examenperiode en tweede examenperiode wordt voor elke individuele student vastgelegd uiterlijk 5 weken voor aanvang van de examenperiode. De examenregeling voor de derde examenperiode wordt voor elke individuele student vastgelegd de vierde maandag na de mededeling van de resultaten van de tweede examenperiode. Dit gebeurt volgens de procedure vastgesteld voor het betreffende academiejaar en de betreffende opleiding.
Enkel studenten die een modeltraject volgen, hebben de garantie van een examenreeks waarin niet meer dan één plichtopleidingsonderdeel per dag wordt geëxamineerd.
Examinatoren en studenten houden zich strikt aan de vastgelegde examenregeling. Examens kunnen enkel om een zwaarwichtige reden verplaatst worden. De examenombudspersoon oordeelt daarover soeverein en treft in dat geval een nieuwe regeling. Hij beslist eveneens over de toewijzing van een examenmoment. De faculteit bepaalt of examens ook verplaatst kunnen worden naar buiten de examenperiode, en onder welke voorwaarden dit kan.
Uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de eerste en tweede examenperiode, en uiterlijk twee weken voor de aanvang van de derde examenperiode, worden de studenten duidelijk geïnformeerd over de identiteit van de voorzitter en de secretaris van de examencommissie, de naam van de examencommissie, de naam van de examenombudspersoon en ook het moment waarop de resultaten zullen worden meegedeeld.

Bijzondere bepaling i.v.m. religieuze faciliteiten ALGEMEEN

Voor studenten die het verplaatsen van een examen aanvragen, omdat het examen op een religieuze feestdag plaatsvindt, geldt een voorafgaande erkennings- en adviesprocedure. Meer informatie over de erkennings- en registratieprocedure is te vinden op http://www.kuleuven.be/diversiteit/reldiv.

Procedure ALGEMEEN

De faculteit bepaalt welk van onderstaande procedures gebruikt wordt voor het samenstellen van de examenregeling van de individuele student:
a) de student krijgt, na registratie en voor het samenstellen van zijn individueel jaarprogramma voor de door de faculteit bepaalde opleidingsonderdelen uit een opleidingsfase die hij nog moet opnemen, een examenmoment toegewezen. Voor alle overige opleidingsonderdelen wordt de examenregeling opgesteld door de facultaire administratie of tekent de student bij het samenstellen van zijn individueel jaarprogramma in voor een welbepaald examenmoment;
b) nadat de student zijn individueel jaarprogramma samengesteld heeft, wordt zijn examenregeling opgesteld door de facultaire administratie.
De student kan een opleidingsonderdeel opnemen waarvan de datum van het examen nog niet bekend is op het moment dat de student zijn individueel jaarprogramma en individueel examenrooster samenstelt. De facultaire administratie zal bij het inplannen van dit examen zo veel mogelijk rekening houden met de reeds ingeplande examenmomenten van de opleidingsonderdelen van het jaarprogramma van de student. Indien het opleidingsonderdeel wordt opgenomen in de opleiding van de hoofdinschrijving die minder dan 72 studiepunten telt, zal de faculteit, voor de opleidingsonderdelen van de hoofdinschrijving, een rooster zonder overlappingen voorzien.
Wanneer de student er niet in slaagt zijn individueel jaarprogramma en individueel examenrooster samen te stellen ten laatste op de derde woensdag van het academiejaar of de derde woensdag van het tweede semester (voor het gedeelte van het individueel jaarprogramma dat betrekking heeft op opleidingsonderdelen die enkel gedoceerd worden in het tweede semester) kan de faculteit, overeenkomstig art.21, de samenstelling ervan op eigen initiatief vastleggen en examenmomenten toewijzen.
Voor studenten met een bijzondere regeling wegens individuele omstandigheden gelden de bepalingen van art.51.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De faculteit volgt de procedure zoals hierboven vermeld onder a). Uitzonderlijk wordt een examen voor een opleidingsonderdeel later ingepland. De student kan dan wel het individueel examenprogramma eerder doorsturen. De facultaire administratie houdt bij het inplannen van deze examens zo veel mogelijk rekening met de reeds ingeplande examenmomenten van de opleidingsonderdelen in het jaarprogramma van de student.

Inhaalexamens voor studenten waarvoor examens voor zwaarwichtige redenen dient te worden verplaatst kunnen ook buiten de examenperiodes worden gepland, indien het tijdens de examenperiode niet mogelijk of wenselijk is aan te sluiten bij een regulier ingeboekt examenmoment.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De zwaarwichtigheid van de reden wordt beoordeeld door de ombuds die daarin een interpretatievrijheid heeft. De student bezorgt getuigschriften binnen de drie werkdagen aan de facultaire dienst studentenondersteuning. Doktersgetuigschriften geven niet automatisch recht op verplaatsing van een examen.
Volgende medische attesten worden in geen geval aanvaard:
• een onvolledig ingevuld attest of een attest dat tegenstrijdigheden bevat
• een dixitattest (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patiënt)
• een post factum attest (attest dat wordt uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn). Het medisch attest wordt uitgeschreven op de eerste dag van ziekte of ongeval.
• een attest dat een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de student te maken heeft.
aanvulling bij de procedure
De faculteit Architectuur volgt procedure a.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​Op Campus Brugge wordt niet gewerkt met de vervroegde examenplanning.

Om het aantal inhaalexamens te kunnen inperken, kan de ombudsdienst uitzonderlijk en omwille van zwaarwichtige redenen studenten laten aansluiten bij examenmomenten die reeds moeten worden georganiseerd buiten de examenperiode of in een volgende examenperiode (bijvoorbeeld voor studenten met recht op examenspreiding volgens art. 51 OER). De ombudsdienst oordeelt hier soeverein over, rekening houdend met de belangen van docenten en studenten.

De student neemt contact op met de ombuds. De examenombuds staat vermeld op de examenplanning.

Locatie Leuven

Binnen de faculteit wordt gebruik gemaakt van de vervroegde examenplanning voor de eerste en tweede examenperiode. Voor de derde examenperiode moeten studenten zich verplicht herinschrijven door middel van de toepassing in het studievoortgangsdossier.

Studenten die erkend zijn als student met een functiebeperking en art. 97 kregen als redelijke aanpassingen volgen voor de toekenning van hun faciliteiten binnen de faculteit de procedure zoals beschreven op Toledo.

Om het aantal inhaalexamens te kunnen inperken, kan de ombudsdienst uitzonderlijk en omwille van zwaarwichtige redenen studenten laten aansluiten bij examenmomenten die reeds moeten worden georganiseerd buiten de examenperiode of in een volgende examenperiode (bijvoorbeeld voor studenten met recht op examenspreiding volgens art. 51 OER). De ombudsdienst oordeelt hier soeverein over, rekening houdend met de belangen van docenten en studenten.

De student neemt contact op met de ombuds via: http://help.faber.kuleuven.be

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Aanvragen tot examenverplaatsing worden steeds ingediend bij de examenombudspersoon. Bij onduidelijkheden of twijfel beslist de decaan, in overleg met de examenombudspersoon, over de mogelijkheid tot verplaatsing.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De ombuds beslist soeverein of een student die geen recht heeft op examenspreiding, toch uitzonderlijk examen mag afleggen op een moment buiten de examenperiode.

​De examenregeling wordt opgesteld en bekendgemaakt volgens de campusspecifieke procedure:

 • Campus Antwerpen: nadat de student zijn individueel jaarprogramma samengesteld heeft wordt zijn examenplanning met inachtneming van de in artikel 45, eerste lid, vermelde deadlines opgesteld door het Studentensecretariaat van de subfaculteit en bekendgemaakt via Toledo. 

 • Campus Brussel: nadat de student zijn individueel jaarprogramma samengesteld heeft, wordt een individuele examenregeling opgesteld door de Dienst Planning en bekendgemaakt in de vorm van een examenkaart via het studentenportaal en / of KU Loket, zie ​http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/2-administratie-en-regelgeving/administratie-regelgeving-voor-studenten.

 • Campus Kortrijk: het Onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op overeenkomstig procedure b. De examenregeling wordt  bekendgemaakt via KU Loket.

 • Campus Leuven: de examenregeling wordt opgesteld door het Studentensecretariaat. Van extern opgenomen opleidingsonderdelen (opgenomen aan een andere FEB- campus of universiteit) worden de examendata bekendgemaakt via Toledo van zodra deze door de andere FEB-campus of universiteit aan het Studentensecretariaat werden meegedeeld.
  Eerste en tweede examenperiode: bij het samenstellen van zijn individueel jaarprogramma tekent de student via het IER in voor een welbepaald examenmoment.
  Derde examenperiode: de student maakt zijn deelname aan een of meerdere examens van de derde examenperiode bekend door verplichte registratie via het studievoortgangsdossier.


Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De faculteit hanteert volgende procedure voor het samenstellen van de examenregeling van de individuele student: a. de student krijgt, na registratie en voor het samenstellen van zijn individueel jaarprogramma voor de door de faculteit bepaalde opleidingsonderdelen uit een opleidingsfase die hij nog moet opnemen, een examenmoment toegewezen. Voor alle overige opleidingsonderdelen wordt de examenregeling opgesteld door de facultaire administratie of tekent de student bij het samenstellen van zijn individueel jaarprogramma in voor een welbepaald examenmoment


 

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​De examenregeling wordt aan de studenten meegedeeld via het Individueel Examenrooster (IER). Leuven volgt procedure a, Kortrijk volgt procedure b.

Bij zwaarwichtige redenen beslist de examenombudspersoon tot voor de beraadslaging over verplaatsing van een examen buiten de examenperiodes. Nadien kan enkel de examencommissie beslissen of een inhaalexamen wordt toegestaan op vraag van de ombudspersoon. De student neemt hiervoor contact op met de examenombuds.


 

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​De faculteit laat niet toe dat examens verplaatst worden naar buiten de examenperiodes.

Procedure: De faculteit FIIW gebruikt procedure b) voor het samenstellen van de examenregeling van de individuele student.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​De faculteit volgt procedure a.

Naleving van de examenregeling:

De ombuds kan voor individuele gevallen en enkel om ernstige redenen een examen verplaatsen. De ombuds verwittigt de examinator.

Een examinator die door overmacht op de aangestelde dag geen examen kan afnemen, zal hiervan de decaan en de voorzitter van de examencommissie onmiddellijk op de hoogte brengen en met de ombuds naar een nieuwe regeling zoeken. De ombuds oordeelt soeverein over de geschiktheid van de nieuwe regeling. De examinator moet de studenten verwittigen. Kan de ombuds geen regeling treffen, dan wordt voor de betrokken reeks een schriftelijk examen georganiseerd op de voorziene dag en het voorziene uur.

Komt de examinator niet opdagen op het vastgestelde uur, dan gelden de volgende richtlijnen:
na één kwartier wachten, en indien de examinator niet te bereiken is, nemen de studenten contact op met hetzij de ombuds, hetzij de pedel, hetzij de secretaris of voorzitter van de examencommissie. Vanaf dat ogenblik heeft de gecontacteerde persoon een uur tijd om te weten te komen of de examinator al dan niet zal komen. Blijft de examinator niet bereikbaar, dan mag de gecontacteerde persoon na verloop van dat uur de studenten wegsturen. Nadien moet getracht worden een nieuwe datum voor het examen vast te leggen, waarbij dezelfde procedure als bij een door overmacht verhinderde examinator. gevolgd wordt en de studenten voorrang van keuze hebben.

Elke examinator en student moeten op het moment dat ze hen bekend wordt gemaakt, de examenregeling nakijken en eventuele fouten onmiddellijk melden aan de examenroosterverantwoordelijke of de ombuds.

De faculteit laat geen examens buiten de examenperiode toe met uitzondering van OLA B-KUL-H03Y7a Wiskunde voor probleemoplossen. Examens van opleidingsonderdelen uit het eerste semester die bij uitzondering opgenomen worden in de tweede examenperiode (zie artikels 47 en 48) kunnen om praktische redenen gepland worden in de vier dagen voorafgaand aan de opening van die examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Inhaalexamens, die om zwaarwichtige redenen toegestaan worden door de ombudsen, kunnen gepland worden van het einde van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode.

Locatie Antwerpen

Het subfacultaire onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op volgens procedure b. De definitieve regeling wordt gepubliceerd op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Brussel

De examenplanning van locatie Brussel volgt procedure b. De examenplanning wordt bekendgemaakt via Kuloket.

Locatie Kortrijk

Procedure b. Het facultaire onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op. De examenregeling wordt bekendgemaakt via Kuloket. De procedure wordt meegedeeld via de communities Valven Taal- & Letterkunde Kulak en Geschiedenis (Kulak) binnen Toledo.

Locatie Leuven

Procedure a. Het facultaire onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op. De examenregeling wordt bekendgemaakt via Kuloket. De procedure wordt meegedeeld via het studentenportaal.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​(1) In Leuven stelt de student zijn studieprogramma samen, rekening houdend met de examenregeling van de opleidingsonderdelen die hij opneemt. De examenregeling wordt bekend gemaakt via KU Loket. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er een aanpassing gebeuren van de vooraf vastgelegde examenmomenten. De regels voor deze interventies voorafgaand aan de blok- en examenperioden zijn omschreven op het studentenportaal.

De examenombudspersoon oordeelt soeverein over de reden van zwaarwichtigheid voor verplaatsing van examens. Enkel in geval van afwezigheid omwille van zwaarwichtige redenen wordt door de examenombudspersoon een oplossing onderzocht. In Kulak stelt het onderwijssecretariaat de examenregeling op. In beide locaties wordt de examenregeling bekend gemaakt via KU Loket.

(2) Examenverplaatsing binnen de examenperiode kan worden toegestaan in volgende situaties:

a. aan studenten die omwille van een zwaarwichtige reden niet aanwezig kunnen zijn op een examen. De examenombudspersoon oordeelt soeverein over de reden van zwaarwichtigheid voor verplaatsing van examens. Enkel in geval van afwezigheid omwille van zwaarwichtige redenen wordt door de examenombudspersoon een oplossing onderzocht.

b. aan studenten die erkend zijn bij de Cel Studeren met een functiebeperking en die een attest voor optimale examenspreiding kregen.

c. aan studenten die na het doorlopen van de registratie –en erkenningsprocedure examenverplaatsing mogen vragen omwille van een religieuze feestdag.

Studenten die voldoen aan één van bovenstaande voorwaarden nemen contact op met de examenombuds volgens de procedures (en deadlines) beschreven op http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/ombuds-1/examenombuds/examenombudsdienst.

 Voor alle situaties geldt: Indien er wegens beperkingen in praktische organiseerbaarheid geen oplossing kan worden gevonden of wanneer de student niet instemt met de voorgestelde oplossing, dan vervalt de examenkans. Een verplaatsing naar buiten de examenperiode is in de regel niet mogelijk.

In Kulak stelt het onderwijssecretariaat de examenregeling op. In beide locaties wordt de examenregeling bekend gemaakt via KU Loket.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen

Studenten moeten vóór aanvang van het examen de ombudsdienst verwittigen van hun afwezigheid (tenzij in gevallen van overmacht), om in aanmerking te kunnen komen voor een inhaalexamen.

Locatie Brussel

De examenplanning van locatie Brussel volgt procedure b. De examenplanning wordt bekendgemaakt in de vorm van een examenkaart via het studentenportaal van locatie Brussel.

Locatie Kortrijk

De examenplanning van locatie Kortrijk volgt procedure b.

Locatie Leuven

​De examenplanning van locatie Leuven volgt procedure a.

Wanneer er twee examenmomenten voorzien worden voor één opleidingsonderdeel kan het faculteitsbestuur bepalen dat het tweede examenmoment ook dient als inhaalmoment zodat de student die kiest voor het tweede examenmoment maar door zwaarwichtige redenen niet kan deelnemen aan dit examen, slechts examen kan afleggen in een volgende examenperiode.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Om het aantal inhaalexamens nog verder te kunnen inperken, staat het Bestuur toe dat de ombudsdienst uitzonderlijk studenten kan laten aansluiten bij (extra) examenmomenten die reeds moeten worden georganiseerd buiten de examenperiode of in een volgende examenperiode (bijvoorbeeld voor studenten met recht op examenspreiding volgens art. 51 OER). De ombudsdienst oordeelt hier soeverein over, rekening houdend met de belangen van docenten en studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​Het subfacultaire onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op volgens procedure b. De definitieve regeling wordt gepubliceerd op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Brussel

​De examenplanning van locatie Brussel volgt procedure b. De examenplanning wordt bekendgemaakt via Kuloket.

Inhaalexamens, die om zwaarwichtige redenen toegestaan worden door de ombuds, kunnen gepland worden van het einde van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode.

Locatie Leuven

Er wordt gewerkt volgens volgens procedure a.

Examens die verplaatst worden omwille van een zwaarwichtige reden kunnen worden verplaatst naar momenten binnen of buiten de examenperiode. De examenombuds neemt hierin een soevereine beslissing. Examens kunnen enkel worden verplaatst naar een moment buiten de examenperiode wanneer kan worden aangesloten bij een bestaand examenmoment.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit kiest voor procedure a).

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Kortrijk

Procedure b. Het facultaire onderwijssecretariaat stelt de examenregeling op. De examenregeling wordt bekendgemaakt via KU Loket.

Locatie Leuven

De faculteit Wetenschappen kiest voor de procedure vermeld onder a)

Afwijkingen:

 • Voor een aantal opleidingsonderdelen wordt het examen vastgelegd door de docent in onderlinge afspraak met de studenten.
 • Voor een aantal opleidingsonderdelen van Interuniversitaire opleidingen wordt het examen later ingepland; in dat geval zorgt de faculteit voor een volgbaar examenrooster.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Voor alle opleidingen van het HIW zijn de examenroosters voor de eerste en de tweede examenperiode bekend bij de start van het academiejaar. Bij de samenstelling van het ISP, moet de student voor elk opleidingsonderdeel (waarover een examen georganiseerd wordt tijdens de examenperiode) registreren voor een van de voorziene examenmomenten.

Uiterlijk op de donderdag na de deliberatieweek moet de student meedelen welke examens hij herneemt in de derde examenperiode. Voor elk van de opleidingsonderdelen die hij herneemt (en waarover een examen wordt georganiseerd tijdens de examenperiode) krijgt de student een examenmoment toegewezen. Het examenrooster voor de derde examenperiode wordt ten laatste op  de vierde maandag na de mededeling van de resultaten van de tweede examenperiode bekend gemaakt.

Enkel de examenombuds kan examens verplaatsen, om zwaarwichtige redenen. In dat geval kan de examenombuds ook beslissen om studenten die recht hebben op een examenverplaatsing uitzonderlijk te laten aansluiten op een examenmoment buiten de examenperiode.

Afdeling 3. Deelname aan de examens

Artikel 46. Voorwaarden om aan examens deel te nemen

§1. Wanbetaling

Artikel ALGEMEEN

Een student kan slechts deelnemen aan een examen als hij het verschuldigde studiegeld betaald heeft of daarover een regeling heeft getroffen via de universiteit.

§2. Verplichtingen per opleidingsonderdeel

Artikel ALGEMEEN

De deelname aan een examen kan onderworpen zijn aan voorwaarden zoals een aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of het tijdig indienen van werkstukken. De ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel omschrijft ook de gevolgen voor de examenbeoordeling als de student niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. De faculteit kan bepalen dat de student die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden een nulscore of een "niet geslaagd" krijgt voor het betrokken opleidingsonderdeel of deel ervan (zie verder art. 67).

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Indien een opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd met een examenmoment + een examenpaper, kunnen studenten enkel worden toegelaten tot het deelname aan het examenmoment na toelating van de betrokken docent.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Wanneer de student niet voldoet aan aanwezigheidsplicht of aan de plicht tijdig werkstukken in te dienen zoals vermeld in de programmagids of de ECTS-fiche, wordt hem de toegang tot het examen ontzegd en krijgt de student een score “niet afgelegd” voor het betrokken opleidingsonderdeel of deel ervan.
Bij de beoordeling van het al of niet naleven van de voorwaarden houdt de titularis rekening met
• de billijkheid;
• de waarschuwingsplicht van de titularis;
• de eventuele individuele afspraken tussen de student, de titularis en de studietrajectbegeleider.
Gewettigde afwezigheden worden onmiddellijk gemeld en de nodige getuigschriften worden aan de facultaire dienst studentenondersteuning bezorgd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Wanneer een student niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht of groepsdeelname, of aan het tijdig indienen van werkstukken is de sanctie als volgt: de eindbeoordeling voor het OPO wordt ‘niet afgelegd’, tenzij anders bepaald in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten die ongewettigd afwezig zijn op practica en/of oefeningen verbonden aan een opleidingsonderdeel, worden geweigerd tot het examen over het desbetreffende opleidingsonderdeel, indien dit in de ECTS-fiche is aangegeven. Het opleidingsonderdeel wordt dan beschouwd als niet afgelegd.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Alle voorwaarden met betrekking tot deelname aan een examen, zoals bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht, voldoende deelname aan groepsverplichtingen, het tijdig indienen van werkstukken/documenten, het tijdig betalen van extra aangerekende studiekosten etc., worden vermeld in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel. 

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Wanneer een student niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, deelname aan groepsverplichtingen of het tijdig indienen van werkstukken, is de sanctie de volgende: de student kan niet deelnemen aan het (de) examen(s) van het desbetreffende opleidingsonderdeel of de student kan niet slagen voor dit opo. Indien van toepassing wordt dit vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Indien deelname aan een examen onderworpen is aan voorwaarden zoals 'aanwezigheidsplicht', 'voldoende deelname' of 'tijdig indienen', dan wordt dit geëxpliciteerd in de ECTS-fiche. Indien een student niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, leidt dit tot de score NA voor het betrokken opleidingsonderdeel of deel ervan. Zie ook artikels 62, 63 en 67.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Bijzondere voorwaarden tot toegang tot een examen van een opleidingsonderdeel worden vermeld in de betrokken ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

Standaard wordt een NA score ingevoerd wanneer niet aan de voorwaarden in de ECTS-fiches is voldaan.

Locatie Brussel

Voor de faculteit Letteren is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer niet aan de voorwaarden in de ECTS-fiche is voldaan. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Locatie Kortrijk

Voor de faculteit Letteren is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer niet aan bovenvermelde voorwaarde is voldaan. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Locatie Leuven

Voor de faculteit Letteren is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer niet aan bovenvermelde voorwaarde is voldaan. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) De student houdt zich ter beschikking tot en met de dagen voorzien voor de nabesprekingen van de examens.
(2) Voor sommige opleidingsonderdelen kan aanwezigheid verplicht zijn buiten de reguliere collegeweken. De bepalingen hierover zijn opgenomen in de ECTS-fiche en desgevallend in de stagebrochures. Het betreft alle opleidingsonderdelen met stage (o.a. observatiestage, korte stage, participatiestage, professionele stage, onderzoeksstage, geïntegreerde stage). De specifieke bepalingen zijn opgenomen in de ECTS-fiches en op Toledo. Bijkomend is aanwezigheid buiten de collegeweken ook voor volgende opleidingsonderdelen verplicht:
Master in de pedagogische wetenschappen: P0S40A Labo: ontwerpen van educatieve praktijken
Voor uitdovende opleidingen zijn de gegevens m.b.t. aanwezigheid buiten de collegeweken weergegeven in de programmagids.
(3) Bijzondere voorwaarden voor deelname aan het examen worden omschreven in de ECTS-fiche.
Voor de postgraduaatsopleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. In geval van afwezigheid ten gevolge van overmacht, kunnen studenten in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke bekijken of een alternatieve opdracht mogelijk is voor de gemiste sessies. Wanneer de alternatieve opdracht bestaat uit supervisie of leertherapie, kunnen de hierdoor gegenereerde meerkosten worden doorgerekend aan de student. Het gaat hierbij om volgende opo’s:
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 1 (B-KUL-P0O11A)
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 2 (B-KUL-P0O14A)
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 3 (B-KUL-P0O17A)
Psychotherapiepraktijk en supervisie deel 4 (B-KUL-P0O20A)
Leergroep deel 1: de beginnende groep (B-KUL-P0O05A)
Leergroep deel 2: de gevorderde groep (B-KUL-P0O07A)
Leergroep deel 3: de ondersteunende groep (B-KUL-P0O09A)
Supervisie in de gedragstherapie I: volwassenen (B-KUL-P0N64A)
Supervisie in de gedragstherapie II: volwassenen (B-KUL-P0N70A)
Supervisie in de gedragstherapie III: Volwassenen (B-KUL-P0T99A)
Gedragstherapeutisch proces II: volwassenen (B-KUL-P0N60A)
Gedragstherapeutisch proces III: volwassenen (B-KUL-P0N66A)
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie II (B-KUL-P0O70A)
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie I (B-KUL-P0O69A)
Supervisie in de psychodynamische kinderpsychotherapie III (B-KUL-P0O71A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel I (B-KUL-P0P06A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel II (B-KUL-P0P07A)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel III (B-KUL-P0P08B)
Praktijk en supervisie van de psychoanalytische psychotherapie deel IV (B-KUL-P0T38A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie I (B-KUL-P0N84A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie II (B-KUL-P0N85A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie III (B-KUL-P0N86A)
Supervisie in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie IV (B-KUL-P0N87A)
(4) Wanneer een student niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht of groepsdeelname, aan het tijdig indienen van werkstukken of andere voorwaarden voor de toegang tot het examen is de sanctie als volgt: het examen wordt beschouwd als niet afgelegd. Daar waar er bijzondere bepalingen en afwijkingen zijn, worden deze omschreven in de ECTS-fiche. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Er zijn bovendien de volgende opleidingsonderdelen met verplichte aanwezigheid of verplichte voldoende deelname aan groepsverplichtingen of verplichte tijdige indiening van werkstukken, waarbij de weerslag op de evaluatie bij afwezigheid of bij onvoldoende deelname of bij niet-tijdige indiening in een afzonderlijk reglement of brochure opgenomen zijn:

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​Standaard wordt een NA score ingevoerd wanneer niet aan de voorwaarden in de ECTS-fiches is voldaan.

Locatie Brussel

​Voor de locatie Brussel is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer niet aan de voorwaarden in de ECTS-fiche is voldaan. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Locatie Leuven

​De docent kan een student die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden om aan een examen deel te nemen een nulscore of een "niet geslaagd" geven voor het betrokken opleidingsonderdeel of deel ervan.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Wanneer een student niet voldoet aan een gevraagde aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of het tijdig indienen van werkstukken, kan de docent beslissen dat de student niet mag deelnemen aan het examen. De toegekende beoordeling is in dit geval ‘NA’ voor het examen in zijn totaliteit zodat de student een examenkans verliest.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Wanneer een student niet voldoet aan een gevraagde aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of het tijdig indienen van werkstukken, wordt de sanctie verduidelijkt in de ECTS-fiche van het desbetreffende opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Voor de opleidingsonderdelen met vormen van partiële of permanente evaluatie (cf. artikel 40) geldt dat de student een beoordeling ‘niet-afgelegd’ (NA) krijgt als hij niet voldoet aan een gevraagde aanwezigheidsplicht, onvoldoende deelneemt aan groepsverplichtingen, geen presentatie geeft, niet alle werkstukken indient of werkstukken niet tijdig indient.

Wanneer er bij seminaries, werkcolleges of oefenzittingen een aanwezigheidsplicht geldt en de activiteiten tijdens de contactmomenten deel uitmaken van de evaluatie, kan de docent een student die herhaaldelijk ongewettigd afwezig is de verdere toegang tot de contactmomenten ontzeggen.

Wanneer een student om gegronde redenen een verplicht contactmoment niet kan bijwonen, verwittigt hij zo snel mogelijk de docent. De docent kan in dat geval beslissen om de student een vervangopdracht te geven (bijvoorbeeld een leesrapport over de lectuur die behandeld werd tijdens de gemiste sessie van het seminarie).

Wanneer een student om zwaarwichtige redenen gedurende een langere periode of regelmatig niet kan deelnemen aan de verplichte contactmomenten, of wanneer een student om zwaarwichtige redenen geen presentatie kan geven op het vastgestelde moment, verwittigt hij zo spoedig mogelijk de docent én de examenombuds. De ombuds beoordeelt soeverein de ingeroepen redenen en werkt zo nodig een regeling uit in overleg met de docent. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat er voor de student een presentatie georganiseerd wordt op een ander moment of dat delen van het opleidingsonderdeel vervangen worden door een alternatieve opdracht.

§3. Controle van de identiteit

Artikel ALGEMEEN

De student moet op het examen zijn identiteit kunnen bewijzen. Bij schriftelijke examen wordt de aanwezigheid van de student geregistreerd.
Een student die daarom verzoekt, ontvangt een bewijs van deelname aan het examen. 

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Examenkopieën van studenten bij een schriftelijk examen worden twee jaar bijgehouden. Ze gelden als bewijs van deelname aan het examen.

Studenten kunnen een bewijs van deelname aan een examen bekomen bij de verantwoordelijke titularis van het opleidingsonderdeel, of de docent voor het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Bij schriftelijke examens wordt de aanwezigheid van de student geregistreerd minimaal door middel van een aftekenlijst.

Een student die daarom verzoekt, ontvangt een bewijs van deelname aan het examen. Hij/zij laat bij voorkeur hiertoe zijn/haar persoonlijke examenkaart aftekenen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

​Aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen bewijst elke student zijn aanwezigheid door het handtekenen van een deelnamelijst. Voor de studenten die dit wensen, voorziet de faculteit een model van examenkaart, die na afloop van het examen door de docent of surveillant kan worden gehandtekend.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​Studenten volgen de campusspecifieke procedure:

 • Campus Antwerpen: de student brengt zijn studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart wordt het deelnamebewijs door de examinator of toezichthouder afgestempeld. Een deelnamebewijs dat is voorzien van een authentieke nummering en een authentieke stempel geldt als bewijs van deelname aan het examen. De handtekeningenlijst heeft een louter administratieve functie voor het studentensecretariaat van de subfaculteit. Het feit dat op de handtekeningenlijst naast de naam van een student werd gehandtekend volstaat bijgevolg geenszins als bewijs van deelname.

 • Campus Brussel:  de student brengt zijn examenkaart en studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart, wordt de examenkaart ondertekend door de examinator of de toezichthouder. Een door de toezichthouder of examinator ondertekende examenkaart geldt als bewijs van deelname aan het examen.

 • Campus Kortrijk: de student brengt zijn studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart, wordt een bewijs van deelname (hetzij het examenvoorblad hetzij de examenkaart) ondertekend door de examinator of de toezichthouder en aan de student overhandigd. Dit bewijs van deelname aan het examen moet voorgelegd kunnen worden bij een mogelijke betwisting.

 • Campus Leuven:  de student brengt zijn studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart , wordt het onderste luik van het examenvoorblad (het deel 'ATTEST') ondertekend door de examinator of de toezichthouder en aan de student overhandigd. Dit onderste luik van het examenvoorblad geldt als bewijs van deelname aan het examen en moet voorgelegd kunnen worden bij een mogelijke betwisting.​

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​De student tekent tijdens het examen de aanwezigheidslijst.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Leuven

De student brengt zijn examenkaart en studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart, wordt de examenkaart getekend door de examinator of toezichthouder.

Locatie Brussel

De student brengt zijn examenkaart en studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart, wordt de examenkaart getekend door de examinator of toezichthouder.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​De student registreert zijn aanwezigheid door het handtekenen van de aanwezigheidslijst. Studenten die een bewijs van deelname wensen, kunnen hun examenkaart (beschikbaar in het IER) laten ondertekenen na het inleveren van hun examenkopij. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Brussel

De student brengt zijn examenkaart en studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart, wordt de examenkaart getekend door de examinator of toezichthouder.

Locatie Leuven

​In beginsel moet een student steeds zijn studentenkaart bij zich hebben bij elk examen. Indien de student voor een mondeling examen een bewijs van deelname wenst, dan legt hij zijn examenkaart (terug te vinden in het individueel examenrooster) voor ter ondertekening door examinator of toezichthouder.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

​De student brengt zijn examenkaart en studentenkaart mee naar elk examen. Na het beëindigen van het examen en op vertoon van de studentenkaart, wordt de examenkaart getekend door de examinator of toezichthouder.

Locatie Leuven

Studenten die een deelnamebewijs wensen te ontvangen bij een mondeling examen, brengen de examenkaart mee naar het examen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

 • Indien de student een bewijs van deelname aan het Examen wenst, gebruikt hij hiervoor de examenkaart die kan afgedrukt worden via het Individueel Examenrooster (IER).
 • Bij schriftelijke examens wordt door de toezichthouder bij het afleveren van de examenkopij de aanwezigheid van de student geregistreerd op een lijst die door de docent ter beschikking wordt gesteld

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Studenten brengen hun studentenkaart mee naar elk examen. Voor de schriftelijke examens die onder de verantwoordelijkheid van het HIW vallen ondertekent de student een aanwezigheidslijst.

§4. Inschrijving voor de derde examenperiode

Artikel ALGEMEEN

Studenten schrijven zich verplicht in voor de examens van de derde examenperiode. Studenten die toch deelnemen aan examens waarvoor zij zich niet expliciet hebben ingeschreven als hiertoe een regeling geldt, kunnen geen examencijfer krijgen. Het examen wordt als nietig en onbestaande beschouwd.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Examenresultaten die door de (beperkte) examencommissie worden vastgesteld, worden als geldig beschouwd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Leuven

​Binnen de faculteit wordt gebruik gemaakt van de vervroegde examenplanning voor de eerste en tweede examenperiode. Voor de derde examenperiode moeten studenten zich verplicht herinschrijven door middel van de toepassing in het studievoortgangsdossier.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De registratie voor de derde examenperiode gebeurt via de toepassing in KU Loket. Deze registratie gebeurt voor elk opleidingsonderdeel dat de student wenst te herkansen.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​Bij schriftelijke examens bewijst de student zijn aanwezigheid door zijn handtekening te plaatsen op een lijst die de docent ter beschikking stelt.  De coördinator van het opleidingsonderdeel houdt de handtekeningenlijst bij.
De student is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de examenkaart. Dit systeem dient duidelijk toegelicht te worden naar docenten en studenten.

Artikel 47. Hernemen van examens uit de eerste examenperiode

Artikel ALGEMEEN

Over opleidingsonderdelen waarover een examen wordt georganiseerd tijdens de eerste examenperiode kan ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw een examen worden afgelegd. Dat geldt ook voor een partiële of permanente evaluatie.
De faculteit kan beslissen dat studenten in de eindfase van hun opleiding reeds in de tweede examenperiode opnieuw examen kunnen afleggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode werden geëxamineerd en waarvoor ze geen credit behaalden en die ze moeten of wensen te hernemen. De faculteit bepaalt de voorwaarden waaronder dit wordt toegestaan.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten in de programma's Master of Canon Law/Master in het kerkelijk recht kunnen, voor de opleidingsonderdelen waarvoor een tweede examenkans wordt toegestaan, reeds in de tweede examenperiode voor de tweede maal examen afleggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode werden geëxamineerd en waarvoor ze geen credit behaalden. Zij hebben dit recht enkel wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden om ook in de tweede examenperiode af te studeren, mits toelating van de docent. Zij dienen de bevoegde stafmedewerker onderwijs minstens één maand voor aanvang van de examenperiode hiervan op de hoogte brengen.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire permanente onderwijscommissie".
De faculteit Architectuur voorziet geen uitzonderingen op de regel dat over opleidingsonderdelen waarover een examen wordt georganiseerd tijdens de eerste examenperiode ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw een examen kan worden afgelegd. Dat geldt ook voor een partiële of permanente evaluatie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Binnen de faculteit is er geen mogelijkheid om herexamens reeds in de tweede examenperiode af te leggen.
Deze regeling is ook van toepassing op de Master Sportgeneeskunde.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten in de eindfase van de masteropleidingen bio-ingenieurswetenschappen en de masteropleidingen onder de administratieve bevoegdheid van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen met het oog op het behalen van hun diploma in de tweede examenperiode, reeds in de tweede examenperiode of de week ervoor opnieuw examen afleggen over opleidingsonderdelen onder de bevoegdheid van een FBIW-POC waarover ze reeds in de eerste examenperiode werden geëxamineerd en waarvoor ze geen credit behaalden en die ze wensen te hernemen. Dit kan enkel voor zover ze maximaal voor twee opleidingsonderdelen geen credits behaalden en voor zover ze voor elk van de niet geslaagde opleidingsonderdelen minstens 7/20 behaalden. De student richt zijn vraag voor de derde woensdag van het tweede semester per e-mail aan de examenombudspersoon.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Inkomende uitwisselingsstudenten kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen reeds voor of in de tweede examenperiode opnieuw examen afleggen over een opleidingsonderdeel waarvoor ze in de eerste examenperiode geen credit behaalden. Dit gebeurt steeds in overleg met de buitenlandse uitwisselingscoördinator en met de international affairs coordinator, de administratieve uitwisselingsverantwoordelijke en de ombuds van de ontvangende instelling.


Locatie Antwerpen

Studenten die in de eerste examenperiode niet geslaagd zijn voor de masterproef  kunnen reeds in de tweede examenperiode hun tweede examenkans van de masterproef opnemen voor zover zij in deze examenperiode kunnen slagen voor de masteropleiding in haar geheel.  Studenten die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, dienen zich hiervoor uitdrukkelijk in te schrijven ten laatste op 19 april. De praktische procedure m.b.t. deze inschrijving wordt aan de studenten via Toledo gecommuniceerd ten laatste op 19 maart. Studenten die in de eerste examenperiode niet geslaagd zijn voor één of meerdere opleidingsonderdelen andere dan de masterproef, kunnen hierover ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw examen afleggen.​

Locatie Brussel

Studenten in de eindfase van hun masteropleiding die in de eerste examenperiode examen hebben afgelegd over alle resterende opleidingsonderdelen van hun opleiding en niet geslaagd zijn voor de opleiding, kunnen in de tweede examenperiode hun tweede examenkans opnemen in het geval het te hernemen opleidingsonderdeel de masterproef en/of een aanverwant opleidingsonderdeel betreft.
Studenten die van deze mogelijkheid wensen gebruiken te maken vragen dit ten laatste op 1 maart schriftelijk  aan bij de Studentenadministratie via het daarvoor bestemde formulier. De contactgegevens van de Studentenadministratie zijn terug te vinden op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/2-administratie-en-regelgeving/administratie-regelgeving-voor-studenten. ​

Locatie Leuven

Studenten die in de eerste examenperiode niet geslaagd zijn voor een of meerdere opleidingsonderdelen, kunnen hierover ten vroegste in de derde examenperiode opnieuw examen afleggen. Dit geldt ook voor afstuderende studenten die enkel nog een credit moeten behalen voor een of meerdere opleidingsonderdelen van het eerste semester of voor wie overeenkomstig Art. 49 de beoordeling van de masterproef tijdens de eerste examenperiode heeft plaatsgevonden.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​Studenten uit de opleidingen Internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid en het Engelstalige equivalent International Business Economics and Management kunnen, omwille van de specifieke organisatie van de opleidingen, in de eindfase van hun opleiding reeds in de eerste examenperiode de tweede examenkans van dat academiejaar opnemen voor een opleidingsonderdeel dat niet de masterproef betreft en waarvoor in de eerste examenperiode een eindcijfer van acht of negen op twintig werd behaald. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: het betreft slechts een onvoldoende voor één opleidingsonderdeel en de student kan mits het bijkomend behalen van een credit voor dit opleidingsonderdeel afstuderen in de eerste examenperiode van het lopende academiejaar. De tweede examenkans wordt georganiseerd uiterlijk eind februari van het lopende academiejaar. Hierbij kan de examenvorm afwijken van de examenvorm die in de ECTS-fiche is voorzien voor de tweede examenkans in de derde examenperiode. Wie gebruik maakt van deze vervroegde tweede examenkans heeft geen recht meer op een bijkomende examenkans in de tweede of de derde examenperiode. Een aanvraag kan ingediend worden bij de studentenadministratie binnen de 5 kalenderdagen, startend de dag na de schriftelijke mededeling van de examenresultaten. De contactgegevens van de studentenadministratie zijn terug te vinden op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/2-administratie-en-regelgeving/administratie-regelgeving-voor-studenten.​

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

​Met uitzondering van de studenten Master in de Tandheelkunde, kunnen alle studenten in de eindfase van hun Masteropleiding reeds in de tweede examenperiode opnieuw examen afleggen over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode werden geëxamineerd en waarvoor ze geen credit behaalden en die ze moeten of wensen te hernemen.

Zo de student beslist zulk examen vervroegd te hernemen, dan deelt hij dit uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester mee aan de betrokken opleidingscoördinator met kopie aan de programmadirecteur en aan de coördinator van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Studenten die in de eindfase van de initiële masteropleiding zitten en die in januari hadden kunnen afstuderen maar maximaal twee onvoldoendes behaald hebben (in de masteropleiding en de eventuele vooropleiding samen), kunnen een aanvraag indienen om in de tweede examenperiode te herkansen voor alle betrokken onvoldoendes. Een toegekende vervroegde examenkans is definitief. De student dient een gemotiveerde aanvraag in ten laatste de derde woensdag van het 2de semester via de studietrajectbelegeider bij de voorzitter examencommissie van de betrokken campus. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De faculteit laat studenten in de eindfase van hun initiële masteropleiding toe om al in de tweede examenperiode examen te hernemen van opleidingsonderdelen horende tot de masteropleiding die ze moeten of wensen te hernemen indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. het betreft opleidingsonderdelen die ressorteren onder een POC van de Faculteit Ingenieurswetenschappen;
 2. het betreft maximaal twee examens voor een totaal van maximaal zes studiepunten;
 3. de student heeft voor de betrokken opleidingsonderdelen eerder al een resultaat van ten minste 8 op 20  behaald;
 4. de student kan bij succesrijk afleggen van die examens na de tweede examenperiode afstuderen.

Zij richten daartoe een aanvraag aan de academisch secretaris vóór 15 maart van het lopende academiejaar.

In lijn met artikel 49 wordt vervroegd hernemen van de masterproef toegestaan zonder de beperkingen in verband met het aantal studiepunten en eerder behaalde score.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

Studenten in de eindfase van hun opleiding kunnen een examen uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen indien (1) het gaat om een enkel examen en zij geen andere tekorten hebben behaald, (2) zij de bachelorpaper resp. masterproef tijdig indienen. Zij richten hiertoe een verzoek aan de campusvicedecaan onderwijs voor 1 april.

Locatie Brussel

Hernemen van examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode kan onder geen enkele voorwaarde voor de eigen studenten. De enige uitzondering hierop vormen de inkomende uitwisselingsstudenten die hun examenplanning bespreken met de verantwoordelijke ankerpersoon internationalisering.

Locatie Leuven

Hernemen van examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode kan onder geen enkele voorwaarde voor de eigen studenten. De enige uitzondering hierop vormen de inkomende uitwisselingsstudenten die hun examenplanning bespreken met het facultaire international office en enkel met goedkeuring van de docent.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De faculteit sluit deze mogelijkheid uit.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Leuven

​Voor de locatie Leuven geldt dat studenten van het Master of Laws (LL.M.)-programma en studenten van de Engelstalige initiële masterprogramma's een aanvraag kunnen doen om te herkansen in de tweede examenperiode wanneer de investering in tijd en geld om de verplaatsing te maken voor het afleggen van het examen, een vervroegde examenkans in de tweede examenperiode rechtvaardigt. Een ingewilligde aanvraag is in beginsel onherroepelijk.

De faculteit stemt in dat de herexamens voor de basismodule van het postgraduaat bemiddeling – naar keuze van de student – reeds kunnen afgelegd worden naar aanleiding van de tweede examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

Studenten in de eindfase van hun opleiding kunnen een examen uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode hernemen indien (1) het gaat om een enkel examen en zij geen andere tekorten hebben behaald, (2) zij de bachelorpaper resp. masterproef tijdig indienen. Zij richten hiertoe een verzoek aan de campusvicedecaan onderwijs voor 1 april.

Locatie Brussel

​Hernemen van examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode kan onder geen enkele voorwaarde voor de eigen studenten. De enige uitzondering hierop vormen de inkomende uitwisselingsstudenten die hun examenplanning bespreken met de verantwoordelijke ankerpersoon internationalisering.

Locatie Leuven

​De mogelijkheid om examens uit de eerste examenperiode in de tweede examenperiode te hernemen wordt niet voorzien.

Facultaire afwijking Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De faculteit beslist dat alle studenten uit de internationale programma's, en de Nederlandstalige studenten die de Master- of de Master-na-Master-opleiding afronden opnieuw examen kunnen afleggen in de tweede examenperiode over welbepaalde opleidingsonderdelen waarover ze reeds in de eerste examenperiode werden geëxamineerd en waarvoor ze geen credit behaalden en die ze moeten of wensen te hernemen. Studenten die van deze regeling gebruik wensen te maken dienen de ombudsdienst hiervan op de hoogte te brengen via het daartoe bestemd formulier vóór de derde woensdag van het tweede semester van het lopende academiejaar. De student die van deze regeling gebruik maakt dient alle opleidingsonderdelen waarvoor hij een niet-tolereerbare onvoldoende haalde in de eerste examenperiode te hernemen in de tweede examenperiode.

De Faculteitsraad beslist op voorstel van het Faculteitsbestuur op advies van de facultaire Permanente Onderwijscommissies of de studenten buiten de gewone examenperiodes geëxamineerd kunnen worden over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges en in de gevallen aangeduid in artikel 109 van het Examenreglement.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Studenten van de faculteit Wetenschappen die in januari hadden kunnen afstuderen, maar (een) onvoldoende(s) behaald hebben, krijgen de kans om vervroegd te herkansen in juni, zodat ze in juni kunnen afstuderen. Dit geldt niet voor studenten die nog andere vakken moeten afleggen in de junizittijd. Het geldt ook niet voor studenten die in een tweede opleiding ingeschreven zijn en in die opleiding nog reguliere vakken moeten afleggen in juni. Voor deze studenten kan een ad hoc regeling uitgewerkt worden indien nodig.

De aanvragen worden ten laatste op 1 maart ingediend bij de faculteit, via de ombuds. Voor het herkansen van de masterproef is de deadline de indiendatum van de masterproef. Het verzoek wordt gericht aan de decaan en gestuurd naar de facultaire administratie.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​Uitzonderlijk kan de faculteit een student in de eindfase van de opleiding toestaan om een examen van de eerste examenperiode waaraan hij heeft deelgenomen maar waarvoor hij geen credit heeft behaald al te hernemen in de tweede examenperiode. De student richt zijn gemotiveerde aanvraag tot de examenombuds, die hierover een beslissing neemt.

Artikel 48. Inhalen van examens uit de eerste examenperiode

Artikel ALGEMEEN

Een student die om een zwaarwichtige reden niet deelneemt aan een examen van de eerste examenperiode, kan uiterlijk op de derde woensdag van het tweede semester vragen hierover in de tweede examenperiode examen af te leggen. De faculteit beslist, na advies van de examenombudspersoon, en zij legt na overleg met de examinator de examenvorm vast.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Aanvragen worden ingediend bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs, die instaat voor de uitvoering van de door het Faculteitsbestuur bepaalde beleidsregels en richtlijnen bij de behandeling van individuele verzoeken.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire assessmentcommissie".
De student richt zijn aanvraag tot de facultaire assessmentcommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​De student in Brugge neemt hiertoe eveneens contact met de ombuds op de Campus Brugge. De examenombuds op Campus Brugge wordt vermeld op de examenplanning.

Locatie Leuven

De student neemt hiertoe contact met de ombuds via de FaBeR helpdesk: http://help.faber.kuleuven.be.

De ombuds beslist, indien nodig in overleg met de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Een student die om een zwaarwichtige reden niet deelneemt aan een examen van de eerste examenperiode, kan uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester bij de examenombudspersoon per e-mail een aanvraag indienen om hierover in de tweede examenperiode of in de week ervoor examen af te leggen. Na advies van de examenombudspersoon beslist de decaan over de ontvankelijkheid van deze aanvraag.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

 • ​​Uitgaande uitwisselingsstudenten die een FEB-opleidingsonderdeel van het uitwisselingssemester niet kunnen vervangen door een opleidingsonderdeel aan de gastinstelling, leggen het examen van dat opleidingsonderdeel in principe af aan de thuisinstelling tijdens de eerste examenperiode. Alleen mits gegronde redenen – zoals niet tijdig terug kunnen zijn voor de eerste examenperiode – kunnen zij het examen afleggen in de week voor of tijdens (Campus Antwerpen) de tweede examenperiode.
  De student die van die mogelijkheid gebruik wil maken richt daartoe een gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek aan de ombuds (voor studenten van de Leuvense en Kortrijkse campus) of aan het plaatselijke International Office (voor de studenten van de Antwerpse en Brusselse campus) ten laatste op 15 december. Voor de respectieve contactgegevens:​   Als de aanvraag niet tijdig gebeurt, is deelname tijdens de eerste examenperiode verplicht of verliest de student zijn eerste examenkans.

 • Alle andere studenten nemen contact op met de ombuds:

  • Campus Antwerpen: de contactgegevens van de ombudsen zijn terug te vinden op volgende website: http://feb.kuleuven.be/antwerpen/Regelgeving/St_regelgeving. De ombuds beslist soeverein, indien nodig in overleg met de campusvicedecaan onderwijs. Voor een opleidingsonderdeel kan voor de student maximaal één inhaalexamen georganiseerd worden binnen het academiejaar. 

   ▪ Eerste en tweede examenperiode: is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in de derde examenperiode.
   ▪ Derde examenperiode: is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in het daaropvolgende academiejaar. 

  • ​Campus Brussel: de ombuds beslist soeverein, indien nodig in overleg met de campusvicedecaan onderwijs. 
   De lijst met ombudsen is terug te vinden op het studentenportaal, zie http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3-begeleiding/begeleiding-feb-brussel

   Voor een opleidingsonderdeel kan voor de student maximaal één inhaalexamen georganiseerd worden binnen het academiejaar. Is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen.

  • Campus Kortrijk: voor de lijst van ombudsen, zie http://www.kuleuven-kulak.be/nl/faculteiten/etew/Informatievoorstudenten/begeleiding.
   De aanvragen voor inhaalexamens worden bij de ombuds ingediend op volgende tijdstippen: 
   ▪ Inhaalexamen omwille van een zwaarwichtige reden: zo snel mogelijk, en ten laatste vóór de start van het gewone examen. 
   ▪ Inhaalexamen omwille van een overlappend examenrooster: ten laatste drie weken na het openstellen van het IER voor de eerste en tweede examenperiode. Voor de derde examenperiode: ten laatste 1 week na bekendmaking van het examenrooster. 

   De inhaalexamens vinden plaats op volgende tijdstippen: 
   ▪ Eerste examenperiode: ten laatste in de week voor de aanvang van de tweede examenperiode of de student sluit aan bij een reeds gepland inhaalexamen in de eerste examenperiode, ad hoc te beslissen door de ombuds. 
   ▪ Tweede examenperiode: tijdens de tweede examenperiode 
   ▪ Derde examenperiode: tijdens de derde examenperiode. 

   Voor elk opleidingsonderdeel (uitgezonderd de opleidingsonderdelen vermeld onder Art. 41) heeft een student recht op maximaal één inhaalexamen binnen het academiejaar. 
   ▪ Eerste en tweede examenperiode: Is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in de derde examenperiode.
   ▪ Derde examenperiode: Is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in het daaropvolgende academiejaar. 

  • Campus Leuven: voor de lijst van ombudsen, zie http://feb.kuleuven.be/leuven/student/begeleiding/ombuds#wie.

    

   De aanvragen voor inhaalexamens worden bij de ombuds ingediend op volgende tijdstippen: 
   ▪ Inhaalexamen omwille van een zwaarwichtige reden: zo snel mogelijk, en ten laatste vóór de start van het gewone examen. 
   ▪ Inhaalexamen omwille van een overlappend examenrooster: de maandag na het afsluiten van het ISP voor de januari- en junizittijd. Voor de derde examenperiode: ten laatste 1 week na bekendmaking van het examenrooster. 

   De inhaalexamens vinden plaats op volgende tijdstippen: 
   ▪ Eerste examenperiode: ten laatste in de week voor de aanvang van de tweede examenperiode of de student sluit aan bij een reeds gepland inhaalexamen in de eerste examenperiode, ad hoc te beslissen door de ombuds. 
   ▪ Tweede examenperiode: tijdens de tweede examenperiode 
   ▪ Derde examenperiode: tijdens de derde examenperiode. 

   Voor elk opleidingsonderdeel (uitgezonderd de opleidingsonderdelen vermeld onder Art. 41) heeft een student recht op maximaal één inhaalexamen binnen het academiejaar. ​​

   ▪ Eerste en tweede examenperiode: Is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in de derde examenperiode.
   ▪ Derde examenperiode: Is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in het daaropvolgende academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag vóór de deadline van het ISP tot het faculteitsbestuur (via de studentensecretaris).

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Een student die om een zwaarwichtige reden niet kan deelnemen aan een examen van de eerste examenperiode dient dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de betreffende examenombuds. Indien er geen examenverplaatsing mogelijk is binnen de eerste examenperiode of de lesvrije week, kan de student tot uiterlijk vóór de 3e woensdag van het 2e semester via de examenombuds vragen hierover nog examen te mogen afleggen vóór het einde van de tweede examenperiode. Het examen kan in overleg met de examenombuds en de examinator worden afgelegd in de loop van het tweede semester of tijdens de tweede examenperiode. De secretaris van de examencommissie wordt van elk desbetreffend geval op de hoogte gebracht door de examenombuds. 

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De voorzitter examencommissie van de betrokken campus beslist, na advies van de examenombuds, en hij legt na overleg met de examinator de examenvorm vast.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Facultair contactpersoon: academisch secretaris (zie 'Vooraf').

Een student die om een zwaarwichtige reden niet deelneemt aan een examen van de eerste examenperiode, en dit examen in de tweede examenperiode examen wenst af te leggen, richt daartoe een vraag aan de academisch secretaris.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De student dient de aanvraag in bij de campusvicedecaan onderwijs, die de eindbeslissing neemt.

Locatie Brussel

​De student dient de aanvraag in bij de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Kortrijk

​De student dient de aanvraag in bij de campusdecaan Letteren in Kortrijk.

Locatie Leuven

​De student dient de aanvraag in bij de vicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten richten voor 1 maart hun gemotiveerde aanvraag tot de examenombuds. De examenombudspersoon gaat de zwaarwichtigheid na en onderzoekt de praktische organiseerbaarheid. De examenombuds legt het voorstel voor inhalen van de examens uit de eerste examenperiode voor aan de voorzitters van de examencommissie. De voorzitters van de examencommissie beslissen over de gegrondheid van de aanvraag. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, geeft de examenombuds de namen van studenten en de lijst met af te leggen examens door aan de facultaire studentenadministratie (Leuven) of aan het onderwijssecretariaat (Kulak). De wijzigingen zijn via het KU Loket van de student en de docent zichtbaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De student dient de aanvraag in bij de campusvicedecaan onderwijs, die de eindbeslissing neemt.

Locatie Brussel

​De student dient de aanvraag in bij de vicedecaan onderwijs van de subfaculteit Letteren.

Locatie Leuven

​Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag via een verzoekschrift tot de facultaire studentenadministratie wanneer zij uitstel wensen omwille van een uitwisseling in het eerste semester, of tot de examenombuds wanneer zij uitstel wensen omwille van zwaarwichtige redenen. Examens die op basis van dit artikel worden uitgesteld naar de tweede examenperiode kunnen in de blokperiode van de tweede examenperiode worden geprogrammeerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De student richt zijn aanvraag tot de permanente ombuds via het daartoe bestemd webformulier. Het  Faculteitsbestuur beslist na advies van de ombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag via de examenombuds tot de Facultaire POC. De aanvragen worden ten laatste op 1 maart ingediend bij de facultaire studentenadministratie.

Locatie Kortrijk

Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag via de examenombuds tot de voorzitter van de groep W&T Kulak. De aanvragen worden ten laatste op 1 maart ingediend.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De student dient de gemotiveerde aanvraag in bij de examenombuds. De vicedecaan onderwijs beslist of al dan niet een inhaalexamen tijdens de tweede examenperiode wordt toegestaan en onder welke vorm dit zal plaatsvinden.

Artikel 49. Beoordeling na het eerste semester

Artikel ALGEMEEN

Als een masterproef of –stage een jaaropleidingsonderdeel is, kan de faculteit beslissen dat de beoordeling ervan toch kan plaatsvinden na het eerste semester voor bepaalde categorieën studenten. Dit is in elk geval zo bij afstuderende studenten die nog uitsluitend een resultaat moeten verwerven voor de masterproef of  -stage.
De faculteit beslist of de beoordeling van andere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen dan masterproef of- stage kan plaatsvinden na het eerste semester voor bepaalde categorieën studenten die daardoor kunnen afstuderen. De faculteit bepaalt voor welke categorieën studenten en bij welke omstandigheden dit mogelijk is. Deze mogelijkheid is, naast de masterproef en -stage, beperkt tot twee opleidingsonderdelen per academiejaar.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten kunnen examen afleggen voor alle tweedesemester- en jaaropleidingsonderdelen, en voor alle opleidingsonderdelen die tijdens het lopende academiejaar niet worden ingericht,  tot het einde van de eerste examenperiode, op voorwaarde dat zij hierdoor kunnen afstuderen, dat ze tijdens het vorige academiejaar de lessen hebben gevolgd en na toelating van de docent. De examenstof is in dat geval de leerstof  van het vorige jaar. Een tweede examenkans vindt plaats in september van het nieuwe academiejaar op basis van de leerstof en de examenmaterie die gangbaar is in het nieuwe academiejaar, dit laatste in zoverre het opleidingsonderdeel wordt ingericht in het nieuwe academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire permanente onderwijscommissie".
Studenten die in het voorgaande academiejaar de masterproef in hun programma opnamen, volgen bij de herneming van dit opleidingsonderdeel de onderwijs- en leeractiviteiten, de keuzemodaliteiten, de evaluatiemomenten en de opdrachtomschrijving van het lopende academiejaar.
Studenten die in het voorgaande academiejaar de masterproef als jaaropleidingsonderdeel in hun programma opnamen, kunnen ervoor kiezen om bij de herneming van dit opleidingsonderdeel reeds examen af te leggen op het einde van het eerste semester. Deze studenten worden dan beoordeeld op basis van de opdrachtomschrijving van het voorgaande academiejaar.
Studenten die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, melden dit bij voorkeur voor aanvang van het academiejaar en ten laatste de derde woensdag van het eerste semester schriftelijk aan de facultaire assessmentcommissie. De gemaakte keuze is definitief.
Omwille van de aard van het opleidingsonderdeel kan een student per academiejaar slechts één maal examen afleggen over de masterproef.
De faculteit Architectuur voorziet geen andere tweede semester- of jaaropleidingsonderdelen waarvan het examen kan plaatsvinden na het eerste semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Vervroegen jaar-OPO’s en OPO’s 2de semester voor masterstudenten die kunnen afstuderen

 • Masterproef: de faculteit staat  een vervroeging toe indien de student een bevestiging van de promotor heeft dat de masterproef in principe voorgebracht kan worden in januari

 • Stages: de faculteit staat  een vervroeging toe als dit praktisch georganiseerd kan worden. Indien de student de stage in het vorig AJ opgenomen had en zijn kansen niet optimaal benut heeft (met uitzondering van zwaarwichtige redenen) kan de aanvraag geweigerd worden

 • jaarOPO’s, OPO’s die in het tweede semester geëvalueerd worden (d.i. 2de semester-OPO’s en OPO’s die in het eerste semester worden gedoceerd, maar waarvoor volgens de facultaire reglementering het examen in de junizittijd plaatsvindt): vervroeging kan als aan volgende voorwaarden voldaan wordt
  -
  het OPO moet het AJ voordien reeds gevolgd zijn
  -
  de student moet in het AJ voordien 2x examen afgelegd hebben over dit OPO, dit wil zeggen, alle kansen moeten benut geweest zijn (uitz. zwaarwichtige redenen)
  -
  naast masterproef en stage wordt max. 1 OPO vervroegd

 • zowel stage, masterproef als OPO worden alleen vervoegd als het volledige pakket (met
  vervroegde examens) na de 1ste examenperiode afgerond is. Studenten die nog stage/masterproef/OPO van hun programma moeten afleggen na de 1ste examenperiode
  krijgen geen vervroeging van stage/masterproef/OPO

 • uitzonderingen (zowel positief als negatief) kunnen worden toegestaan omwille van zwaarwichtige redenen. De examenvoorzitter oordeelt hierover in samenspraak met de ombuds

SLO gezondheidswetenschappen:

Onderstaande jaaropleidingsonderdelen kunnen door afstuderende studenten vervroegd worden afgelegd.

 • Reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (B-KUL-O0C03B)
 • Concretisering thema's uit de didactiek gezondheidswetenschappen - verdiepende modules (B-KUL-O0C05A): een vervroeging wordt toegestaan mits het OPO reeds in het AJ voordien werd opgenomen.
 • Stage: een vervroeging wordt toegestaan als dit praktisch georganiseerd kan worden. Indien de student de stage in het vorig AJ opgenomen had en zijn kansen niet optimaal benut heeft (met uitzondering van zwaarwichtige redenen) kan de aanvraag geweigerd worden.

 

SLO lichamelijke opvoeding:

Onderstaande jaaropleidingsonderdelen kunnen door afstuderende studenten vervroegd worden afgelegd.

 • Reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (B-KUL-O0C03B)
 • Stage: een vervroeging wordt toegestaan als dit praktisch georganiseerd kan worden. Indien de student de stage in het vorig AJ opgenomen had en zijn kansen niet optimaal benut heeft (met uitzondering van zwaarwichtige redenen) kan de aanvraag geweigerd worden.


Procedure:
De student vraagt ten laatste 5 kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten van de 2de examenperiode of bij herexamens van de 3de examenperiode toestemming aan de voorzitter van de examencommissie via http://help.faber.kuleuven.be.

Indien de student de masterproef nog moet afleggen, voegt de student bij zijn aanvraag een bevestiging van de promotor toe dat de masterproef in de eerste examenperiode kan voorgebracht worden.

Ook voor de master Sportgeneeskunde is deze regeling van toepassing.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten kunnen in de eerste examenperiode een examenkans benutten voor tweede semester- of jaaropleidingsonderdelen onder de bevoegdheid van een FBIW-POC waarover ze reeds eerder werden geëxamineerd en minstens 7/20 behaalden. Dit geldt enkel voor studenten die daarmee kunnen afstuderen als master in de bio-ingenieurswetenschappen en voor studenten uit de masteropleidingen onder de administratieve bevoegdheid van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. De student richt zijn vraag voor 1 november per e-mail aan de examenombudspersoon.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Locatie Antwerpen

Er kan alleen een beoordeling plaatsvinden voor de masterproef na het eerste semester indien een student nog uitsluitend een resultaat moet verwerven voor de masterproef of nog uitsluitend een resultaat moet verwerven voor de masterproef en voor één of meerdere eerste semester-opleidingsonderdelen.
Als een student nog een resultaat moet verwerven voor één of meerdere tweede semester- of jaaropleidingsonderdelen, dan kan er geen beoordeling van de masterproef plaatsvinden na het eerste semester, noch kan er voor de betrokken tweede semester- of jaaropleidingsonderdelen een beoordeling plaatsvinden na het eerste semester.

Locatie Brussel

Enkel afstuderende masterstudenten die nog uitsluitend een resultaat moeten verwerven voor eerstesemesteropleidingsonderdelen en/of voor de masterproef en/of de opleidingsonderdelen als voorbereiding op de masterproef (HIR: Research Proposal) kunnen aan het einde van de eerste examenperiode slagen voor de opleiding. Indien de student nog een resultaat moet verwerven voor andere jaaropleidings- of tweedesemesteropleidingsonderdelen, dan is slagen voor de opleiding aan het einde van de eerste examenperiode niet mogelijk.
De student die van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken dient voor 1 december via het daartoe bestemde formulier een ‘Aanvraag tot verdediging van de masterproef en tot afstuderen aan het einde van de eerste examenperiode’ in bij de coördinator masterproeven. Het formulier en de gegevens van de coördinator masterproeven zijn terug te vinden op het studentenportaal, zie  http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/1-je-opleiding/masterproeven.

Locatie Leuven

Enkel voor afstuderende studenten die nog uitsluitend een resultaat moeten verwerven voor eerstesemesteropleidingsonderdelen en/of voor de masterproef kan een beoordeling plaatsvinden na het eerste semester. Indien de student nog een resultaat moet verwerven voor andere jaaropleidings- of tweedesemesteropleidingsonderdelen, dan kan er geen  beoordeling plaatsvinden na het eerste semester.

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Om de doorstroom naar het onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen en studieduurverlenging te vermijden, is er voor de specifieke lerarenopleiding economie aan het einde van het eerste semester een beoordeling mogelijk van alle opleidingsonderdelen, zonder beperking in aantal.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Wat betreft de masterproef, staat de faculteit toe dat de beoordeling gebeurt na het eerste semester onder de volgende bijkomende voorwaarden:

1. De student neemt in totaal max 33 studiepunten op (in de masteropleiding en de eventuele vooropleiding samen, masterproef inbegrepen);
2. De student kan hierdoor afstuderen na het eerste semester;
3. Het onderwerp van de masterproef leent zich hiertoe. Bijgevolg is de toelating van de promotor van de masterproef nodig.

Wat betreft andere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen dan masterproef of –stage, staat de faculteit toe dat de beoordeling gebeurt na het eerste semester voor de volgende categorieën studenten en onder de volgende bijkomende voorwaarden:

1e categorie: studenten in de eindfase van de initiële masteropleiding:

a. voor opleidingsonderdelen die deel uitgemaakt hebben van zijn individueel jaarprogramma tijdens het voorgaande academiejaar.

b. de student neemt in totaal max 33 studiepunten op (in de masteropleiding en de eventuele vooropleiding samen, masterproef inbegrepen)

c. er zijn geen resultaten meer te verwerven via permanente evaluatie

d. de toelating van de coördinator van het opleidingsonderdeel is nodig.

2e categorie: afstuderende uitwisselingsstudenten

De student dient een gemotiveerde aanvraag in ten laatste op 1 december via de studietrajectbegeleider bij de voorzitter examencommissie. De contactgegevens van de studietrajectbegeleiders zijn te vinden op http://iiw.kuleuven.be/studietrajectbegeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Masterstudenten in de eindfase van hun opleiding die enkel nog de masterproef moeten afleggen, eventueel aangevuld met opleidingsonderdelen uit het eerste semester, en die de opleiding willen afronden in de eerste examenperiode, geven aan dat ze een beoordeling willen krijgen na het eerste semester door een aanvraag te richten aan de academisch secretaris uiterlijk op 15 januari van het lopende academiejaar. Deze aanvraag is definitief en houdt in dat de student zijn eerste examenkans voor de masterproef en de betrokken opleidingsonderdelen opneemt in de eerste examenperiode.

Masterstudenten in de eindfase van hun opleiding die nog opleidingsonderdelen uit het tweede semester of gespreid over het ganse academiejaar moeten afleggen en de opleiding toch willen afronden in de eerste examenperiode, moeten hiervoor een aanvraag richten aan de academisch secretaris uiterlijk op 15 november van het lopende academiejaar. Dit kan enkel onder de voorwaarde dat voorheen op elk van de betrokken opleidingsonderdelen een resultaat van minstens 8 op 20 is behaald. Zulke aanvraag is definitief en houdt, bij goedkeuring, in​ dat de student zijn eerste examenkans voor de betrokken opleidingsonderdelen opneemt in de eerste examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

Studenten die enkel nog opleidingsonderdelen moeten afleggen die in het eerste semester worden georganiseerd kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.

Studenten die enkel nog hun masterproef, stage of bachelorpaper moeten afleggen, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen. Zij richten een aanvraag via e-mail aan het onderwijssecretariaat met copie aan de campusvicedecaan onderwijs voor 1 december.

Studenten in de masteropleidingen die nog maximum 2 opleidingsonderdelen moeten afleggen die helemaal of deels in het tweede semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen voorzover dit haalbaar is. Zij richten een gemotiveerde aanvraag via e-mail aan de campusvicedecaan onderwijs voor 1 november.

Locatie Brussel

Enkel voor afstuderende studenten die nog uitsluitend een resultaat moeten verwerven voor opleidingsonderdelen van het eerste semester, en/of voor de stage en/of voor de bachelor- of masterproef kan een beoordeling plaatsvinden in de eerste examenperiode.

Procedure
De student die de bachelor- of masterproef in de eerste examenperiode wenst te verdedigen dient vóór 1 december van het lopende academiejaar een “aanvraag tot afstuderen in februari” in bij de studietrajectbegeleider.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

(1) ​Het reglement Masterproef en het reglement Masterstage omschrijven de procedures voor een beoordeling in de eerste examenperiode voor respectievelijk de masterproef en de masterstage. 

(2) De faculteit beperkt de mogelijkheid van beoordeling van andere tweede semester- of jaaropleidingsonderdelen dan masterproef of- stage na het eerste semester tot jaaropleidingsonderdelen die gelijktijdig moeten worden opgenomen met de masterproef of -stage. Deze mogelijkheid is enkel geldig voor studenten die daardoor kunnen afstuderen in januari en m.a.w. geen bijkomende tweede semesteropleidingsonderdelen moeten afleggen. Studenten richten hun vraag tot vervroegd afstuderen tot de facultaire studentenadministratie (Leuven) of het onderwijssecretariaat (Kortrijk). 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Voor de toepassing van dit artikel werden door de faculteit rechtsgeleerdheid beleidslijnen opgesteld waarvan kennis kan genomen worden via http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/beleidslijnen.

Afstuderen in januari als bachelor? Voor niet geslaagde studenten van de derde bachelor die nog jaarvakken of vakken moeten afleggen uit het tweede semester worden geen examens georganiseerd tijdens de eerste examenperiode.  Zij kunnen ten vroegste hun diploma behalen tijdens de tweede examenperiode van juni.

Afstuderen in januari als master? Vermits de masterproef (in de opleiding master rechten is dat: "masterscriptie deel 2" genoemd) een opleidingsonderdeel is dat gespreid is over twee semesters, kan voor de masterproef ten vroegste een resultaat behaald worden na verloop van twee semesters. Studenten kunnen bijgevolg niet afstuderen in de eerste examenperiode van het jaar waarin zij hun masterproef aanvangen. Studenten die in de eerste examenperiode van het jaar waarin zij hun masterproef hernemen willen afstuderen, maken ten laatste op de laatste dag voor de kerstvakantie hun voornemen daartoe aan het Faculteitsbestuur kenbaar. Indien de student een aanvraag indient, betekent dit dat een eerste examenkans wordt georganiseerd in de eerste examenperiode. De student kan hier nadien niet meer op terugkomen.

Locatie Leuven

​Een student die afstuderend is in een initiële masteropleiding en niet slaagt omwille van maximum 1 onvoldoende voor een verplicht opleidingsonderdeel (waaronder ook verstaan wordt een klemtoonvak (master in de rechten) of een pijlervak (master criminologie)) uit het tweede semester, kan een aanvraag richten tot het faculteitsbestuur om examen van dit opleidingsonderdeel af te leggen tijdens de eerste examenperiode van het daaropvolgende academiejaar. De aanvraag wordt ingediend via algemeen verzoekschrift ten laatste tegen de ISP-deadline van het eerste semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

Studenten die enkel nog opleidingsonderdelen moeten afleggen die in het eerste semester worden georganiseerd kunnen in de eerste examenperiode afstuderen.
Studenten die enkel nog hun masterproef, stage of bachelorpaper moeten afleggen, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen. Zij richten een aanvraag via e-mail aan het onderwijssecretariaat met copie aan de campusvicedecaan onderwijs voor 1 december.
Studenten in de masteropleidingen die nog maximum 2 opleidingsonderdelen moeten afleggen die helemaal of deels in het tweede semester worden georganiseerd, kunnen in de eerste examenperiode afstuderen voorzover dit haalbaar is. Zij richten een gemotiveerde aanvraag via e-mail aan de campusvicedecaan onderwijs voor 1 november.

Locatie Brussel

Enkel voor afstuderende studenten die nog uitsluitend een resultaat moeten verwerven voor opleidingsonderdelen van het eerste semester, en/of voor de stage en/of voor de bachelor- of masterproef kan een beoordeling plaatsvinden in de eerste examenperiode.

De student die de bachelor- of masterproef in de eerste examenperiode wenst te verdedigen dient vóór 1 december van het lopende academiejaar een “aanvraag tot afstuderen in februari” in bij de studietrajectbegeleider.

Locatie Leuven

De beoordeling van andere tweedesemester- of jaaropleidingsonderdelen dan masterproef of –stage kan niet plaatsvinden na het eerste semester.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit beslist dat de beoordeling van tweede semesteropleidingsonderdelen niet kan plaatsvinden na het eerste semester, tenzij voor afstuderende Master- of Manamastudenten die nog slechts één OPO moeten afleggen en op voorwaarde dat er voor dit OPO een zelfstudiepakket beschikbaar is en er geen OPO van het eerste semester aangeboden wordt waarmee de student aan de voorwaarden van zijn programma kan voldoen.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Leuven

​De faculteit wordt gelezen als Facultaire POC (FPOC).

De FPOC beslist dat studenten in januari kunnen afstuderen als ze naast de masterproef of een stage enkel nog maximum twee eerste semestervakken moeten afleggen in hun opleiding. Indien een jaarvak effectief in het eerste semester afgerond wordt, is het ook mogelijk om in het eerste semester af te studeren. In dat geval behoort dit jaaropo tot de maximum twee vakken die nog afgelegd kunnen worden.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Alle studenten die de masterproef hernemen kunnen deze indienen voor de eerste examenperiode, met het oog op een beoordeling na het eerste semester. Hetzelfde geldt voor studenten die met een masteropleiding startten in het tweede semester van het voorgaande academiejaar.

Voor alle andere tweede semester- en jaaropleidingsonderdelen is een beoordeling na het eerste semester in principe niet mogelijk.

Artikel 50. Niet deelnemen aan examens

Artikel ALGEMEEN

Een student die voor een examenperiode is ingeschreven, en die in die examenperiode niet aan een examen deelneemt, deelt dat mee via de door de faculteit bepaalde procedure.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De student brengt de bevoegde stafmedewerker onderwijs op de hoogte.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Een student die voor een examenperiode is ingeschreven, en die in die examenperiode niet aan een examen deelneemt, deelt dat zo snel mogelijk schriftelijk mee aan de facultaire dienst studentenondersteuning.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​De student die niet deelneemt aan een examen schrijft zich voor dit examen uit via het IER binnen de daarvoor voorziene tijdsspanne.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Een student die voor een examenperiode is ingeschreven, en die in die examenperiode niet aan een examen deelneemt, deelt dat onmiddellijk en voor de start van het examen aan de examenombudspersoon mee. Daarnaast geeft hij ook in zijn IER aan dat hij niet aan het examen zal deelnemen.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De student neemt hiervoor contact op met de ombuds:

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Een student die voor een examenperiode is ingeschreven, en die in die examenperiode niet aan een examen deelneemt , schrijft zich uit via het IER (Individueel Examenrooster).

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Een student die voor een examenperiode is ingeschreven en die in die examenperiode niet aan het examen deelneemt, meldt zich via het KU Loket af in zijn Individueel Examenrooster (IER). Een uitschrijving is onherroepelijk.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Een student die voor een examenperiode is ingeschreven, en die in die examenperiode niet aan een examen deelneemt, deelt dat mee aan de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​De student deelt de niet-deelname mee via het IER, best na raadpleging van de ombudspersoon.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De student meldt dit via de examenombuds.

Locatie Brussel

Niet-deelname aan een examen wordt onmiddellijk en vooraf gemeld aan de examenombuds.

Locatie Kortrijk

Melding van niet-deelname aan een examen gebeurt via het IER.

Locatie Leuven

Melding van niet-deelname aan een examen gebeurt via het IER.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

In Leuven deelt de student zijn niet-deelname aan het examen mee via de toepassing via KU Loket. In Kulak stuurt de student een e-mail aan de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Brussel

Niet-deelname aan een examen wordt onmiddellijk en vooraf gemeld aan de examenombuds. De examenombuds informeert zo spoedig mogelijk de betrokken examinatoren en de studentenadministratie van de locatie Brussel.

Locatie Kortrijk

​De student schrijft zich uit via het Individueel Examenrooster.

Locatie Leuven

De student schrijft zich uit via het Individueel Examenrooster.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De student meldt dit via de examenombuds.

Locatie Brussel

Niet-deelname aan een examen wordt onmiddellijk en vooraf gemeld aan de examenombuds.

Locatie Leuven

​Voor examens en evaluaties die worden vermeld in het IER schrijven studenten uit via de uitschrijfmodule in het IER. Voor examens en evaluaties die niet worden vermeld in het IER, schrijven studenten uit via een mail aan de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De student deelt via zijn IER, of rechtstreeks via de ombudsdienst mee dat hij niet aan examens deelneemt. Wie meent gewettigd afwezig te kunnen zijn, moet de ombudsdienst contacteren.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Indien een student die voor een examenperiode is ingeschreven niet kan deelnemen aan het examen door ziekte of zwaarwichtige omstandigheden, brengt hij de examenombudspersoon hiervan onmiddellijk op de hoogte. Een student die in die examenperiode niet aan een examen deelneemt zonder gegronde reden, meldt zich af via het IER.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​De student deelt dit mee aan de examenombuds of hij schrijft zich uit via het IER.

Afdeling 4. Afwijkende examenregelingen

Artikel 51. Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes

Artikel ALGEMEEN

Studenten in bijzondere individuele omstandigheden (bv. ernstige medische redenen) en studenten met een erkend statuut (cfr. art. 97) kunnen de toelating vragen voor een spreiding van examens tussen de examenperiodes.
Studenten met een erkend statuut (cfr. art. 97) voor wie de erkenningsinstantie een dergelijke spreiding van examens tussen de examenperiodes als faciliteit adviseerde, krijgen in elk geval de toelating. Voor studenten met het statuut werkstudent geldt dit advies voor examenspreiding als zij ten minste 25 studiepunten in hun individueel studieprogramma hebben opgenomen.

Daarnaast is spreiding van examens buiten de gewone examenperiodes mogelijk voor studenten die twee voltijdse opleidingen combineren (waarbij ze voor elk van de opleidingen ten minste 54 studiepunten effectief in hun ISP hebben opgenomen);
Het toestaan van examenspreiding impliceert niet automatisch de mogelijkheid voor afwijkingen van vastgestelde indiendata, uitdrukkelijk verplicht gestelde aanwezigheden of van de gebruikte werk- en examenvormen. Waar dit uitzonderlijk toch nodig blijkt, wordt met de betrokken faculteit een concrete regeling uitgewerkt. De onderwijsombuds bemiddelt in geval van onenigheid en de decaan beslecht aanhoudende conflicten.
Voor examens die voor het eerst afgelegd worden na de tweede examenperiode verneemt de student het resultaat zo snel mogelijk na het examen zelf, conform de facultaire reglementering ter zake. De student aan wie de spreiding wordt toegestaan, beslist aansluitend zelf of hij deze examens herneemt vóór de beraadslaging van de derde examenperiode. Een student die omwille van de toegestane examenspreiding nog niet voor alle opleidingsonderdelen examen heeft afgelegd in de tweede examenperiode, kan reeds toleranties inzetten voor andere opleidingsonderdelen voorzover hij voldoet aan de voorwaarden geformuleerd in art. 91.

Procedure ALGEMEEN

Aanvragen worden ingediend bij de directeur Studentenadministratie, uiterlijk op 1 december met het oog op de examens van het eerste semester en uiterlijk op 31 maart met het oog op de examens van het tweede semester.
De aanvraagprocedure staat op deze webpagina.

Facultaire afwijking Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De Faculteit staat in voor het toekennen van het recht op examenspreiding. Aanvraag in te dienen voor 1 november of 1 maart.

Aanvraagprocedure:
1. aanvraag per e-mail of schriftelijk gericht aan de bevoegde stafmedewerker onderwijs;
2. bijlagen: scan van een bewijs van de werkgever waarin wordt aangegeven dat de student werkt voor ten minste de helft van wat in hun arbeidssector gebruikelijk is. Priesters voegen een scan toe van hun benoemingsbrief van de bisschop;
3. studenten in bijzondere individuele omstandigheden, studenten die twee voltijdse opleidingen combineren, studenten met een functiebeperking of studenten erkend als topsporter of kunstenaar volgen de procedure die wordt vermeld op de website van KU Leuven.

Nadere bepalingen betreffende het recht op examenspreiding die gelden voor alle studenten met het recht van examenspreiding:

verantwoordelijkheid examenplanning:

Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van hun examens. Na einde van de tweede examenperiode (juni) krijgen alle studenten met het recht op examenspreiding die hun eerste examenkans nog niet opnamen, voor deze opleidingsonderdelen de beoordeling 'NA'.

inplanning van examens:
Examens kunnen enkel worden gepland in overleg met de docent van het opleidingsonderdeel en de examenombuds en na hun goedkeuring. Het recht op examenspreiding houdt geenszins het recht in om zelf te bepalen wanneer examens plaatsvinden. Studenten die wensen examens af te leggen tijdens de reguliere examenperiodes houden zich aan de planning die voor deze examenperiode werd uitgewerkt, onverminderd de bevoegdheid van de examenombuds om een andere regeling te treffen ingeval van overmacht of bijzonder individuele omstandigheden. 

verplaatsen van ingeplande examens:
Studenten voor wie het examen werd ingepland, kunnen deze inplanning laten annuleren (met behoud van het aantal examenkansen) tot twee weken voorafgaand aan de examendag.

indiendata voor examenpapers:

Het recht op examenspreiding verleent geenszins het recht af te wijken van de indiendata voor examenpapers die gelden voor alle studenten ook als voor hetzelfde OPO een mondeling/schriftelijk examen plaatsvindt dat conform dit artikel wordt georganiseerd buiten de reguliere examenperiode. De docent heeft evenwel het recht om het indienen van de examenpaper te koppelen aan de datum van het examen. In dat geval leveren studenten hun examenpaper in ten laatste veertien dagen voor de examendag. Deze regeling geldt dan voor alle studenten zonder onderscheid en wordt meegedeeld bij het begin van het semester.

examenvorm:

Conform art. 65 kan, ingeval een examen wordt afgenomen conform de bepalingen van dit artikel, de vorm van het examen anders zijn dan standaard is vastgelegd. 

mededeling examenresultaten

Examenresultaten worden meegedeeld op hetzelfde tijdstip als voor studenten zonder het recht op examenspreiding. 

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Voor examens die voor het eerst afgelegd worden na de tweede examenperiode verneemt de student het resultaat zo snel mogelijk na het examen zelf via zijn studievoortgangsdossier.

Aanvragen voor examenspreiding voor examens die binnen een examenperiode worden georganiseerd (in principe examens over opleidingsonderdelen theorie), worden ingediend bij de facultaire assessmentcommissie, uiterlijk op 1 december met het oog op de examens van het eerste semester en uiterlijk voor de aanvang van de paasvakantie met het oog op de examens van het tweede semester.
Aanvragen voor examenspreiding voor examens buiten een examenperiode worden georganiseerd (in principe examens over praktijkgerichte opleidingsonderdelen), worden ingediend bij de facultaire assessmentcommissie, uiterlijk op de derde woensdag van het semester waarin het opleidingsonderdeel wordt georganiseerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​Het facultair reglement hieromtrent is raadpleegbaar op Toledo.

Locatie Leuven

​Het facultair reglement hieromtrent is raadpleegbaar op Toledo.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Studenten met recht op examenspreiding buiten de gewone examenperiodes nemen contact op met hun examenombuds om afspraken te maken rond hun examenregeling. Voor elk examen wordt hierbij afzonderlijk bekeken wat redelijk en praktisch haalbaar is.

Voor examens die voor het eerst worden afgelegd na de tweede examenperiode, verneemt de student het resultaat zo snel mogelijk na het examen (via de examenombudspersoon).

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De student neemt zo snel mogelijk contact op met de ombuds: voor de eerste en de tweede examenperiode  ten laatste 1 week na het afsluiten van de aanvragen bij de directeur Studentenadministratie, voor  de derde examenperiode ten laatste 1 week na de bekendmaking van het examenrooster. De ombuds overlegt eerst met de examinator, en spreekt vervolgens met de student een concrete examendatum af.

Voor elk opleidingsonderdeel (uitgezonderd de opleidingsonderdelen waarvoor geen tweede examenkans mogelijk is, zie artikel 41) heeft de student onder de voorwaarden beschreven in de aanvulling bij artikel 48 recht op één inhaalexamen binnen het academiejaar.

 • Eerste en tweede examenperiode: is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in de derde examenperiode. 


 • ​Derde examenperiode: is de student, zelfs omwille van een zwaarwichtige reden, afwezig op het inhaalexamen, dan heeft hij geen recht op een tweede inhaalexamen. De student zal het examen pas kunnen afleggen in het daaropvolgende academiejaar. 


 

Facultaire afwijking Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Locatie Brussel

Naast de erkende statuten wordt ook voor de opleidingen die speciaal ten behoeve van o.m. werkstudenten werden ontwikkeld voorzien in de mogelijkheid tot het spreiden van examens buiten de gewone examenperiodes. Het betreft de opleidingen:
• bachelor en master in de handelswetenschappen via avondonderwijs
• schakelprogramma: master in de handelswetenschappen via avondonderwijs
• master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid

Voor de eerste examenperiode voorziet de subfaculteit, naast de examenmomenten voor alle opleidingsonderdelen die worden voorzien in de officiële examenperiode, voor maximum drie voorafbepaalde opleidingsonderdelen een extra examenmoment op voorafbepaalde data tussen 15 februari en 15 april. Deze extra examens kunnen zowel ’s avonds (vanaf 17u30) als op zaterdag worden georganiseerd. De gekozen spreiding is bindend. De examens kunnen niet meer verplaatst of uitgesteld worden.

Voor de tweede examenperiode voorziet de subfaculteit, naast de examenmomenten voor alle opleidingsonderdelen die worden voorzien in de officiële examenperiode, voor maximum drie voorafbepaalde opleidingsonderdelen een extra examenmoment op voorafbepaalde data, ten laatste een 10-tal dagen na de laatste examendatum voor de standaardgeplande examens. Deze extra examens kunnen zowel ’s avonds (vanaf 17u30) als op zaterdag worden georganiseerd. De gekozen spreiding is bindend. De examens kunnen niet meer verplaatst of uitgesteld worden.
Voor de derde examenperiode worden geen extra examenmomenten voorzien.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De examenmomenten voor deze studenten worden vastgesteld  in onderling overleg met de studentensecretaris en de betrokken examinatoren. De afgesproken data worden medegedeeld aan de decaan.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Een student met examenspreiding neemt voor elke examenperiode uiterlijk de laatste vrijdag van het semester contact op met de examenombuds. De limietdatum voor de derde examenperiode is de eerste vrijdag van de week na de bekendmaking van de examenregeling.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De opleidingscoördinator werkt, indien nodig en na staving, een concrete regeling uit voor uitzonderlijk toegestane afwijkingen van vastgestelde indiendata, uitdrukkelijk verplicht gestelde aanwezigheden of van de gebruikte werk- en examenvormen.
De campusvoorzitter beslecht eventuele aanhoudende conflicten.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Voor examens die voor het eerst afgelegd worden na de tweede examenperiode geeft de titularis de punten zo snel mogelijk door aan de pedel (zie ‘Vooraf’). De student vraagt het resultaat op bij de pedel.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

Studenten die een toelating hebben verkregen tot examenspreiding contacteren de ombudspersoon voor verdere afspraken.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​1. De faculteit houdt bij het bepalen van de redelijkheid van de aanpassing, rekening met de praktische haalbaarheid van de onderwijsorganisatie. 

2. Daar waar alternatieve opdrachten mogelijk zijn, wordt dit in de ECTS-fiche vermeld. De bepalingen uit de ECTS-fiche gelden voor alle studenten die studeren onder diplomacontract. Enkel voor studenten met een examencontract kan in de ECTS-fiche een bijzondere regeling omschreven worden. 

3. Het recht op examenspreiding wordt door centrale diensten verstrekt, studenten die recht hebben op examenspreiding beschikken over een attest. Studenten met dit attest nemen contact op met de examenombuds volgens de geldende procedures en deadlines, te raadplegen via http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/ombuds-1/examenombuds/examenombudsdienst. Examenspreiding buiten de examenperiode wordt in de regel als volgt gepreciseerd: Examens worden gespreid vanaf de datum vermeld op het attest en in de regel enkel verplaatst naar achter in de tijd. Examenspreiding toegekend voor de eerste examenperiode: de student heeft de mogelijkheid om examens af te leggen tussen het einde van de eerste examenperiode en het einde van de collegeweken van het tweede semester. Examenspreiding toegekend voor de tweede examenperiode: De student heeft de mogelijkheid om examens af te leggen tussen het einde van de tweede en het begin van de derde examenperiode. Examenspreiding toegekend vanaf het begin van de eerste examenperiode tot het begin van de derde examenperiode combineert bovenstaande perioden. De student kan een voorstel tot spreiding bespreken met de examenombuds, deze laatste oordeelt over de mogelijke examineertijdstippen, rekening houdend met de praktische organiseerbaarheid. Het geplande examen wordt op het overeengekomen moment afgelegd. Examens die via de mogelijkheid tot spreiding worden ingepland voldoen aan dezelfde regels als reguliere examens. Indien het examen niet wordt afgelegd in overeenstemming met de gemaakte afspraken, verzaakt de student aan de examenkans. Enkel in geval van overmacht kan het examen worden verplaatst. De examenombuds oordeelt over overmacht. 

4. In geval van examenspreiding wordt het behaalde resultaat schriftelijk aan de student bekend gemaakt door de facultaire studentenadministratie, na vaststelling van de resultaten door de beperkte examencommissie. Dezelfde werkwijze geldt voor examenresultaten van uitgaande uitwisselingsstudenten die pas na de samenkomst van de examencommissie beschikbaar zijn.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Studenten met recht op examenspreiding buiten de examenperiode mogen niet rechtstreeks afspraken maken met de examinatoren. Deze examens worden door de ombudsdienst geregeld.

Facultaire afwijking Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Een door de faculteit aangeboden examenmoment buiten de officiële examenperiode is bindend. Het examen kan m.a.w. niet meer verplaatst of uitgesteld worden. Voor de derde examenperiode worden sowieso geen extra examenmomenten buiten de officiële examenperiode voorzien.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

Voor praktische afspraken nemen studenten contact op met de examenombuds.

Locatie Leuven

Voor de praktische afspraken inzake examenplanning houden de studenten rekening met onderstaande procedure:

 • Het vastleggen van de examendata gebeurt uitsluitend via de examenombuds. De examenombuds beslist over de inplanning en houdt hierbij rekening met de vraag van de student én de organisatorische haalbaarheid.
 • Studenten houden zich overeenkomstig artikel 67 aan de gemaakte afspraak. Een inhaalexamen dat niet wordt afgelegd, wordt beschouwd als een opgenomen examenkans.
 • De eerste examenkans kan slechts zeer uitzonderlijk worden opgenomen tussen de tweede en derde examenperiode. Indien een student een aanvraag doet om in die periode examen af te leggen, beslist de voorzitter van de examencommissie, na overleg met de examenombuds, met inachtname van de beschikbaarheid van de docent. Indien een student in die periode een examen aflegt, wordt het resultaat binnen de week na het examen aan de student gecommuniceerd.


Facultaire afwijking Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Studenten die examenspreiding aanvragen omwille van een functiebeperking, een ernstige medische reden, het statuut van topsporter of -kunstenaar of het combineren van twee voltijdse opleidingen richten hun aanvraag aan de Directeur Studentenadministratie.

Werkstudenten voor wie de totale belasting van de betaalde arbeid en het aantal opgenomen studiepunten 90% of meer bedraagt, kunnen een aanvraag tot examenspreiding richten aan de secretaris van de Permanente Onderwijscommissie (via het geijkte elektronische aanvraagformulier). Zij staven hun aanvraag met een attest van hun werkgever.

Voor studenten met examenspreiding geldt de volgende regeling:

 • Studenten die het artikel 51-statuut (examenspreiding) willen krijgen, dienen hiervoor de aanvraag in uiterlijk op 1 december (1e semester) en uiterlijk voor de aanvang van de paasvakantie (2e semester; de aanvraag werkt niet met terugwerkende kracht). Het elektronisch aanvraagformulier vind je op https://theo.kuleuven.be/apps/aanvraag_statuut/. De nodige attesten dienen bezorgd te worden aan het secretariaat (Studentensecretariaat Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Sint-Michielsstraat 4 bus 3100, 3000 Leuven). Studenten ontvangen een e-mail waarin de beslissing omtrent de toekenning wordt meegedeeld. Van zodra het art. 51-statuut is toegekend, krijgen studenten toegang tot het intekensysteem.
 • Studenten met examenspreiding kunnen hun examens afleggen tussen het begin van de eerste examenperiode (januari) en het einde van de derde examenperiode (begin september), en dit enkel op de hiervoor voorziene maandmomenten of tijdens de reguliere examenmomenten.
 • Inschrijven voor de examens gebeurt – ten laatste twee weken op voorhand – via het webplatform:http://theo.kuleuven.be/apps/werkstudent. Men selecteert de docent en het opleidingsonderdeel waarvan men examen wilt afleggen, alsook de datum waarop men het examen wenst af te leggen. Als men het vak in zelfstudie gevolgd heeft, vinkt men dit aan. Men krijgt automatisch een uur toegewezen. Als er geen lokaal vermeld wordt, gaat het examen door in het kantoor van de docent. Met vragen of problemen bij het aanmelden voor examens kan men terecht bij de ombudsdienst (telefoon: 016.32.38.01; ombuds@theo.kuleuven.be). Voor inschrijvingen voor herkansing: zie hieronder.
 • Eenmaal ingeschreven voor een examen, kan de examendatum enkel gewijzigd worden om zwaarwichtige redenen, en enkel door de ombudsdienst (die men op voorhand dient te verwittigen!). Wie zonder geldige reden een examen waarvoor zij of hij ingeschreven was niet aflegt, verliest dus een examenkans. Het is de ombudsdienst die oordeelt of een afwezigheid al dan niet gewettigd is.
 • Wat betreft de bekendmaking van de resultaten voorziet de examenregeling dat de student het resultaat via zijn of haar studentendossier kan zien vanaf het ogenblik dat de officiële examenperiode waarin dit examen geprogrammeerd staat voor reguliere studenten, is afgesloten en de resultaten ook voor de andere studenten open gesteld worden. Studenten met examenspreiding ontvangen dus in februari een overzicht van de resultaten voor de examens afgelegd in januari, en in juli een overzicht van de resultaten van de examens over opleidingsonderdelen van het tweede semester die afgelegd werden tussen januari en juni. Via het online platformhttp://theo.kuleuven.be/apps/werkstudentkunnen studenten met examenspreiding hun resultaten reeds eerder bekijken, zodat ze hiermee in hun verdere planning rekening kunnen houden. Een student kan het resultaat ook na enkele dagen opvragen bij het studentensecretariaat. Examens voor opleidingsonderdelen van het eerste semester kunnen, indien het resultaat een onvoldoende was, reeds in de periode tussen januari en juni voor een tweede keer worden afgelegd tijdens de voorziene maandmomenten. Dit geldt niet voor opleidingsonderdelen van het tweede semester.
 • Een student met examenspreiding die een examen voor het eerst aflegt tussen het einde van de tweede examenperiode en het begin van de derde examenperiode kan het examen in kwestie nog herkansen tijdens de derde examenperiode op voorwaarde dat hij tijdig inschrijft/ingeschreven was voor de derde examenperiode. Daarom wordt het resultaat zo vlug mogelijk via het intekenplatform bekend gemaakt. Dit geldt niet voor examens die de student met examenspreiding voor het eerst aflegt tijdens de derde examenperiode. Voor die examens is een herkansing niet meer mogelijk.
 • Voor het indienen van scripties en verhandelingen zijn studenten met art.51-statuut gebonden aan de indiendata die ook voor reguliere studenten gelden.
 • Voor de tweede examenkans kunnen studenten aansluiten bij de reguliere examenmomenten in de derde examenperiode of op de voorziene maandmomenten. Wie examens wil afleggen in de reguliere derde examenperiode (augustus-september), dient zich hiervoor in te schrijven via het studievoortgangsdossier in KULoket, ten laatste op de donderdag na de deliberatieweek.

Facultaire afwijking Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

1. Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes

a) Examenspreiding buiten de gewone examenperiodes is beperkt tot de categorieën vermeld in artikel 51 van het KU Leuven onderwijs- en examenreglement. Werkstudenten (min. 80u/maand of min. 50% tewerkstelling) die ten minste 25 studiepunten hebben opgenomen in hun ISP kunnen evenwel kiezen of ze de aanvraag tot examenspreiding via de centrale KU Leuven procedure dan wel rechtstreeks bij de faculteit indienen. Studenten die hun aanvraag indienen bij de faculteit richten zich tot de programmadirecteur, uiterlijk op 1 december met het oog op de examens van het eerste semester en uiterlijk voor de aanvang van de paasvakantie met het oog op de examens van het tweede semester. Indien ze eerder nog geen bewijs van tewerkstelling hebben ingediend, voegen ze een bewijsstuk  toe aan hun aanvraag,  zoals een kopie van hun arbeidscontract of een attest van hun werkgever, of anders een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad of een fiche van de sociale zekerheid waarmee ze bewijzen dat ze zelfstandige in hoofdberoep zijn. De programmadirecteur beslist over de aanvraag.

b) Alle studenten aan wie examenspreiding buiten de gewone examenperiodes werd toegestaan  (werkstudenten, topsporters, studenten met een functiebeperking…) moeten contact opnemen met de examenombuds om een regeling uit te werken voor de opleidingsonderdelen die ze niet afleggen op de reguliere momenten, uiterlijk op 15 december voor de examens van het eerste semester en uiterlijk op 15 mei voor de examens van het tweede semester.

c) Het HIW staat nooit toe dat een student examen aflegt over een opleidingsonderdeel vooraleer de lessenreeks is afgelopen. 

2. Spreiding van de examens van de eerste examenperiode over eerste en tweede examenperiode

In afwijking van het algemeen examenreglement, staat het HIW bepaalde categorieën van studenten toe om examens van de eerste examenperiode uit te stellen tot de tweede examenperiode, ongeacht de omvang van hun  jaarprogramma  aan het HIW uitgedrukt in studiepunten:

 • Werkstudenten (min. 80u/maand of min. 50% tewerkstelling) die de Filosofische Academie, Filosofische propedeuse, verkorte bachelor wijsbegeerte of master in de wijsbegeerte volgen.
 • Combinatiestudenten die in hun hoofdopleiding ten minste 54 studiepunten opnemen en aan het HIW de Filosofische Academie, Filosofische propedeuse, verkorte bachelor wijsbegeerte of master in de wijsbegeerte volgen.

Studenten die gebruik wensen te maken van deze faciliteit dienen voor de kerstvakantie een aanvraag in bij de programmadirecteur die beslist over de gegrondheid van de aanvraag en bepaalt voor welke opleidingsonderdelen dit mogelijk is. De nieuwe examenmomenten in de tweede examenperiode worden vastgelegd door de examenombuds.

3. Examenspreiding binnen eenzelfde examenperiode

Examenspreiding en examenverplaatsingen binnen eenzelfde examenperiode zijn mogelijk voor werkstudenten om werkgerelateerde redenen en voor combinatiestudenten om studiegerelateerde redenen. In dit geval dient de student een gemotiveerde aanvraag in bij de examenombuds die over de gegrondheid van de aanvraag beslist en in de mate van het mogelijke het individuele examenrooster aanpast. Voor de eerste, tweede en derde examenperiode moet de aanvraag ten laatste worden ingediend respectievelijk op 15 december, op 15 mei en 10 dagen voor de start van de examenperiode.

Afdeling 5. Examens over gemeenschappelijke opleidingsonderdelen bij combinaties van inschrijvingen

Artikel 52. Examenresultaten van opleidingsonderdelen met dezelfde code in meerdere contracten

Artikel ALGEMEEN

Een student die in hetzelfde academiejaar voor een opleidingsonderdeel met dezelfde opleidingsonderdeelcode is ingeschreven in meerdere contracten, legt slechts één maal een examen af per examenperiode. Het behaalde cijfer geldt als eerste examencijfer parallel voor de verschillende contracten.

Artikel 53. Examenresultaten voor aansluitende opleidingen

Artikel ALGEMEEN

Over studenten die zich inschrijven voor een volledige aansluitende opleiding, kan slechts worden beraadslaagd met betrekking tot het slagen en de graad van verdienste, nadat zij geslaagd zijn voor de voorafgaande opleiding.
Dit geldt in het bijzonder voor de specifieke lerarenopleiding, waarbij de beraadslaging waarin beslist wordt dat de student slaagt voor de opleiding, pas kan plaatsvinden nadat de student geslaagd is verklaard voor de voorafgaande initiële masteropleiding.

Afdeling 6. Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling

Artikel 54. Tijdstip en plaats van examens

Artikel ALGEMEEN

Wanneer een student volgens de voorwaarden bepaald door de faculteit opleidingsonderdelen volgt in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling van hoger onderwijs, wordt het examen over deze opleidingsonderdelen afgenomen op het tijdstip, de plaats en onder de voorwaarden bepaald door die opleiding of instelling.

Artikel 55. Omzetting van elders behaalde resultaten

Artikel ALGEMEEN

Onder toezicht van de permanente onderwijscommissie wordt, indien nodig, het resultaat van een examen afgelegd aan een andere instelling van hoger onderwijs, omgezet in de KU Leuven-puntenschaal. De student die een deel van de opleiding aan een andere instelling volgt, wordt voor het vertrek in kennis gesteld van de omzettingsregels.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De facultaire permanente onderwijscommissie legt in samenspraak met de facultaire dienst internationalisering de omzettingsregels vast. Een geslaagd/ niet-geslaagd-beslissing wordt onder die vorm overgenomen in de examenresultaten. De facultaire dienst internationalisering stelt de studenten voor hun vertrek in kennis van de omzettingsregels.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​N.v.t.

Locatie Leuven

​De door het faculteitsbestuur vastgelegde omzettingsschaal wordt gecommuniceerd tijdens de infosessie voor geselecteerde Erasmusstudenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De omzettingsregels worden jaarlijks, op voorstel van de stafmedewerker internationalisering en na goedkeuring door de permanente onderwijscommissie van de opleiding, kenbaar gemaakt via de facultaire website, en dit voor het vertrek van de studenten naar de andere instelling.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De regels voor de omzetting van resultaten behaald in het kader van een uitwisselingsprogramma zijn vastgelegd in het uitwisselingsreglement en kunnen als volgt geraadpleegd worden:

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Bijkomende informatie omtrent de selectie- en conversiecriteria is terug te vinden op http://med.kuleuven.be/nl/int/index.html.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Resultaten behaald aan een andere instelling worden in de berekeningen voor graad van verdienste (art.82) geïnterpreteerd als een geslaagd/niet-geslaagd resultaat.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De regels voor de omzetting worden vastgelegd op de POC op voorstel van de coördinator internationalisering. Deze informatie wordt gecommuniceerd via http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Omzettingsregels worden bepaald door de facultaire coördinator internationalisering. De omzettingstabel is ter inzage op de facultaire studentenadministratie.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De regels worden vastgelegd door de POC op voorstel van de coördinator internationalisering. De informatie wordt gepubliceerd op http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/antwerpen.

Locatie Brussel

​De omzettingsregels voor elders behaalde resultaten worden bepaald door de subfacultaire permanente onderwijscommissie toegepaste taalkunde en worden aan de student meegedeeld via de community van het mobility office in Toledo.

Locatie Leuven

​De omzettingsregels worden jaarlijks, in het academiejaar voorafgaand aan datgene waarin ze van kracht zijn, vastgelegd door het Faculteitsbestuur. De omzettingsregels zijn hier beschikbaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De facultaire POC is verantwoordelijk voor het vastleggen van de omzettingsregels. De student kan de omzettingstabellen raadplegen bij de studentensecretaris.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De facultaire omzettingsregels kunnen gevonden worden via de volgende link: https://wet.kuleuven.be/internationalisering/grading-scale-faculteit-wetenschappen.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​De student kan de omzettingstabel raadplegen op de website studentenmobiliteit van het HIW (intranetgedeelte).

Artikel 56. Vervanging door een equivalent opleidingsonderdeel

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan studenten die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel, omdat zij niet slaagden in het examen  aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, toestemming verlenen om in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar aan de KU Leuven examen af te leggen. De student legt dan examen af over een door de examencommissie bepaald, equivalent Leuvens opleidingsonderdeel dat de student uitwisselde met het betrokken niet-geslaagde buitenlandse opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De student dient zijn verzoek in bij de bevoegde stafmedewerker onderwijs minstens twee maand voor de aanvang van de examenperiode.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De student dient hiervoor een aanvraag in bij de facultaire assessmentcommissie uiterlijk in de week die volgt op de bekendmaking van de buitenlandse resultaten.
De facultaire assessmentcommissie houdt bij haar beslissing minstens rekening met:
• de billijkheid
• het aantal examenkansen van het equivalente Leuvense opleidingsonderdeel
• de praktische en reglementaire (on)mogelijkheid van de student om het examen over het opleidingsonderdeel aan de buitenlandse instelling opnieuw af te leggen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De student neemt hiertoe contact op met de international relations officer via stien.rombauts@kuleuven.be EN international.faber@kuleuven.be.  De international relations officer oordeelt over de aanvraag in samenspraak met de coördinator van de opleiding en de voorzitter van de examencommissie.

 

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De student richt zijn aanvraag via e-mail tot de stafmedewerker internationalisering (internationalisering.biw@kuleuven.be).

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Per campus geldt volgende procedure:

 • Campus Antwerpenonverminderd de bepalingen van artikel 47 van dit reglement, kunnen studenten slechts in de derde examenperiode examen afleggen over een door de examencommissie bepaald equivalent opleidingsonderdeel. Studenten die van deze regeling gebruik wensen te maken dienen hiertoe uiterlijk een maand voor aanvang van de derde examenperiode (en bij toepassing van artikel 47 uiterlijk twee maanden voor aanvang van de tweede examenperiode) een gemotiveerde aanvraag in bij de coördinator internationalisering, die na overleg met de campusvicedecaan onderwijs een beslissing neemt.

  Studenten in een extended masterprogramma die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel waarvoor examen afgelegd werd aan een gastinstelling, kunnen hun tweede examenkans van een corresponderend FEB-opleidingsonderdeel dat geprogrammeerd staat in het tweede semester, al tijdens de tweede examenperiode opnemen.

 • Campus Brussel: onverminderd de bepalingen van art. 47 van dit reglement, kunnen studenten slechts in de derde examenperiode examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel. Bij uitwisselingsprogramma's is die equivalentie vastgelegd voor vertrek van de student naar de gastinstelling en goedgekeurd door de academisch goedkeurder.
  Studenten in een extended masterprogramma die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel waarvoor examen afgelegd werd aan een gastinstelling, kunnen hun tweede examenkans van een corresponderend FEB-opleidingsonderdeel dat geprogrammeerd staat in het tweede semester, al tijdens de tweede examenperiode opnemen.

 • Campus Kortrijk: studenten kunnen ten vroegste in de derde examenperiode examen afleggen over een equivalent vak. Dit equivalent vak wordt bepaald door de academische Erasmuscoördinator of door de programmadirecteur voor andere uitwisselingen.

 • Campus Leuven: onverminderd de bepalingen van art. 47 van dit reglement, kunnen studenten slechts in de derde examenperiode examen afleggen over het equivalente opleidingsonderdeel. Bij uitwisselingsprogramma's is die equivalentie vastgelegd voor vertrek van de student naar de gastinstelling en goedgekeurd door de academisch goedkeurder.
  Studenten in een extended masterprogramma die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel waarvoor examen afgelegd werd aan een gastinstelling, kunnen hun tweede examenkans van een corresponderend FEB-opleidingsonderdeel dat geprogrammeerd staat in het tweede semester, al tijdens de tweede examenperiode opnemen.​

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Studenten die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid richten hun vraag tot het faculteitsbestuur (via de studentensecretaris).

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Dit geldt enkel als de student nog geen twee examenkansen in hetzelfde academiejaar heeft aangegrepen. De schriftelijk aanvraag daartoe wordt door de student ingediend bij de programmadirecteur vóór 15 juli.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

​De voorzitter van de examencommissie verleent toestemming om in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar op de campus examen af te leggen over een door de examencommissie bepaald en door de betrokken opleidingscoördinator voorgesteld equivalent opleidingsonderdeel van de betrokken opleiding dat de student uitwisselde met het betrokken niet-geslaagde buitenlandse opleidingsonderdeel.

Studenten die op uitwisseling gaan in het eerste semester en die in het kader van bovenstaande toestemming een tweedesemesterOPO toegekend krijgen, mogen het examen van dit OPO reeds afleggen in de tweede examenperiode. Dit geldt evenwel als tweede examenkans.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​De student richt daartoe een aanvraag aan de academisch secretaris. Deze aanvraag is slechts ontvankelijk indien volgende mogelijkheden niet toepasbaar zijn:

 • hernemen van het examen aan de buitenlandse instelling
 • afleggen van het examen aan de KU Leuven over het opleidingonderdeel gevolgd aan de buitenlandse instelling met beoordeling van het examen door de buitenlandse instelling

De academisch secretaris neemt het initiatief om deze mogelijkheden te laten nagaan.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

De beperkte examencommissie beslist onder welke voorwaarden een student voor opleidingsonderdelen waarvoor hij in het buitenland geen creditbewijs behaalde examen kan afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel uit de eigen opleiding. De verantwoordelijke voor internationalisering bepaalt de equivalenties, onder supervisie van de POC. Indien de student in het buitenland geen tweede examenkans krijgt, legt hij examen af over het equivalente opleidingsonderdeel.

Locatie Brussel

​De beperkte examencommissie is de door de faculteit aangewezen instantie.

De ankerpersoon internationalisering formuleert een oplossing wanneer de student één of meer onvoldoendes heeft behaald aan een buitenlandse instelling. Wanneer de student aan de buitenlandse instelling geen tweede examenkans kan opnemen, legt hij/zij, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, examen af in Brussel voor een equivalent vak, in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar, tenzij hij/zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds twee examenkansen heeft gehad.

Locatie Kortrijk

a) Tot het begin van de tweede examenperiode [=juni] is de POC de door de faculteit aangewezen instantie. Vanaf het begin van de tweede examenperiode neemt de examencommissie, zo nodig in de persoon van haar voorzitter, in dezen de bevoegdheden van de POC over.

b) De POC resp. de examencommissie is bevoegd om een oplossing te formuleren wanneer de student één of meer onvoldoendes heeft gehaald aan een buitenlandse instelling. Wanneer de student aan de buitenlandse instelling niet kan herkansen, legt hij/zij, in overleg met de POC resp. de examencommissie, examen af in Leuven voor een equivalent vak, in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar, tenzij hij/zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds 2 examenkansen heeft gehad.

c) Volgens de normale procedure stelt de student eerst een programma samen bestaande uit Leuvense opleidingsonderdelen, en in tweede instantie worden aan (een deel van) deze opleidingsonderdelen equivalenties van de buitenlandse instelling gekoppeld. Wanneer een student eerst opleidingsonderdelen aan een buitenlandse instelling selecteert, bepaalt de POC bij het goedkeuren van het programma aan de gastinstelling voor elk van de opleidingsonderdelen aan die gastinstelling een equivalent Leuvens opleidingsonderdeel.

d) De afwezigheid van een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel aan een buitenlandse instelling wordt gelijkgesteld met een onvoldoende, waarvan de examencommissie bepaalt welk het statuut is.

Voor studenten uit de doorstroomoptie communicatiewetenschappen of politieke wetenschappen die binnen de faculteit Sociale Wetenschappen een uitwisselingsprogramma volgen: zie facultaire aanvullingen op het examenreglement van de faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

a) Tot het begin van de tweede examenperiode [=juni] is de POC de door de faculteit aangewezen instantie. Vanaf het begin van de tweede examenperiode neemt de examencommissie, zo nodig in de persoon van haar voorzitter, in dezen de bevoegdheden van de POC over.

b) De POC resp. de examencommissie is bevoegd om een oplossing te formuleren wanneer de student één of meer onvoldoendes heeft gehaald aan een buitenlandse instelling. Wanneer de student aan de buitenlandse instelling niet kan herkansen, legt hij/zij, in overleg met de POC resp. de examencommissie, examen af in Leuven voor een equivalent vak, in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar, tenzij hij/zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds 2 examenkansen heeft gehad.

c) Volgens de normale procedure stelt de student eerst een programma samen bestaande uit Leuvense opleidingsonderdelen, en in tweede instantie worden aan (een deel van) deze opleidingsonderdelen equivalenties van de buitenlandse instelling gekoppeld. Wanneer een student eerst opleidingsonderdelen aan een buitenlandse instelling selecteert, bepaalt de POC bij het goedkeuren van het programma aan de gastinstelling voor elk van de opleidingsonderdelen aan die gastinstelling een equivalent Leuvens opleidingsonderdeel.

d) De afwezigheid van een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel aan een buitenlandse instelling wordt gelijkgesteld met een onvoldoende, waarvan de examencommissie bepaalt welk het statuut is.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Studenten richten hun gemotiveerde aanvraag tot de uitwisselingsverantwoordelijke van de facultaire studentenadministratie. De beslissing wordt genomen door de facultaire coördinator internationalisering.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De student richt zijn aanvraag tot de academisch coördinator van het uitwisselingsprogramma.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De beperkte examencommissie beslist onder welke voorwaarden een student voor opleidingsonderdelen waarvoor hij in het buitenland geen creditbewijs behaalde examen kan afleggen over een equivalent opleidingsonderdeel uit de eigen opleiding. De stafmedewerker internationalisering bepaalt de equivalenties, onder supervisie van de POC. Indien de student in het buitenland geen tweede examenkans krijgt, legt hij examen af over het equivalente opleidingsonderdeel.

Locatie Brussel

De beperkte examencommissie is de door de faculteit aangewezen instantie.

De ankerpersoon internationalisering formuleert een oplossing wanneer de student één of meer onvoldoendes heeft behaald aan een buitenlandse instelling. Wanneer de student aan de buitenlandse instelling geen tweede examenkans kan opnemen, legt hij/zij, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, examen af in Brussel voor een equivalent vak, in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar, tenzij hij/zij in het buitenland in de loop van het academiejaar reeds twee examenkansen heeft gehad.

Locatie Leuven

​Indien de gastuniversiteit geen herkansingsmogelijkheid aanbiedt, vragen studenten ten laatste 1 mei via een verzoekschrift bij de administratief uitwisselingscoördinator aan om in de derde examenperiode examen te mogen afleggen van een equivalent KU Leuven opleidingsonderdeel. De academisch uitwisselingscoördinator van de opleiding beslist. De academisch uitwisselingscoördinator maakt deze beslissing ten laatste 31 mei bekend.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet hier gelezen worden als "de vicedecaan onderwijs".

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De student richt deze vraag aan de programmadirecteur, die in samenspraak met de examencommissie zal beslissen of en welk opleidingsonderdeel opgenomen kan worden. Tijdens hetzelfde academiejaar kan dit enkel indien de student geen tweede examenkans gehad heeft voor dit opleidingsonderdeel in het buitenland.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Een student die gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid richt zijn verzoek tot de programmadirecteur.

Afdeling 7. Examenombudspersoon

Artikel 57. Opdracht, aanstelling en beschikbaarheid

Artikel ALGEMEEN

De examenombuds is een persoon die bemiddelt tussen examinatoren en studenten. Hij moet deskundig zijn en de bemiddelingsrol in volle onafhankelijkheid kunnen vervullen.
Elk academiejaar stelt de faculteit, op voorstel van of in overleg met de studentenvertegenwoordigers, ten laatste op 15 november een lid van het academisch personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijsmateries, aan tot examenombuds en een ander tot plaatsvervangende examenombuds. Deze personen oefenen deze functie uit ten aanzien van alle examens van dat academiejaar voor een groep studenten. De faculteit treft bij de aanstelling ook een regeling voor de administratieve ondersteuning van de examenombuds.
De examenombuds maakt aan de studenten duidelijk kenbaar waar en wanneer hij beschikbaar is en op welke tijdstippen de plaatsvervanger in de plaats treedt van de effectieve examenombuds.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Studenten vinden meer informatie over de examenombuds op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "het faculteitsbestuur"
De namen en de contactgegevens van de examenombudsperso(o)n(en) worden bekendgemaakt via www.arch.kuleuven.be.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​De ombuds is specifiek gelast met deze taak en wordt aangesteld bij aanvang van het academiejaar en wordt toegelicht in een infosessie in de loop van het eerste semester.

Locatie Leuven

De ombuds maakt deel uit van de Dienst Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing (DSO) en is vast aangesteld door de faculteit. Studenten kunnen contact opnemen met DSO via https://help.faber.kuleuven.be/.

De ombudsdienst (wie, hoe te bereiken) wordt toegelicht aan de studenten 1ste bachelor tijdens een infosessie bij de start van het academiejaar.

Informatie over de ombudsdienst is raadpleegbaar op de TOLEDO community  examens@faber.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De lijst met examenombudspersonen is te vinden op de facultaire website.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De lijst met ombudsen kan als volgt geraadpleegd worden:

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De lijst met examenombudspersonen is te vinden op http://pharm.kuleuven.be/onderwijs/ombuds.htm.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De lijst met examenombudspersonen is te vinden op: https://med.kuleuven.be/nl/studentenportaal/studie-traject-begeleiding.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Op voordracht van de campusvoorzitter stelt het faculteitsbestuur op elke campus de nodige examenombudsen aan.

De voorzitter van de examencommissie waakt over de bevoegdheid en de onafhankelijkheid van de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

De lijst met examenombudspersonen is te vinden op https://eng.kuleuven.be/studenten/studentenbegeleiding/ombudsen.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Voor meer informatie over de ombudsdienst Letteren zie: website

Locatie Antwerpen

De onderwijsombuds fungeert tijdens de examenperiodes als examenombuds.

Locatie Brussel

​Meer informatie over de ombudsdienst is beschikbaar op het studentenportaal van de locatie Brussel.

Locatie Kortrijk

Meer informatie over de ombudsdienst is te vinden op de communities Valven Taal- & Letterkunde Kulak en Geschiedenis (Kulak) binnen Toledo.

Locatie Leuven

Informatie over de ombudsdienst Letteren staat op de website.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De werking en contactgegevens van examenombudsen is vanaf de aanvang van het academiejaar te raadplegen op http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/examenombudsdienst (Leuven en Kulak).

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Locatie Brussel

​Het diensthoofd van de studentendienst van locatie Brussel wijst een lid van het academisch personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijsmateries aan als onderwijsombuds. Op locatie Brussel is de onderwijsombuds de examenombuds.

Meer informatie over de ombudsdienst is beschikbaar op het studentenportaal van de locatie Brussel.

Locatie Kortrijk

​De ombuds wordt aangesteld door het faculteitsbestuur. Alle informatie over de ombudsdienst is te vinden op het studentenportaal van de locatie Kortrijk.

Locatie Leuven

​De ombuds wordt aangesteld door het faculteitsbestuur. Alle informatie over de ombudsdienst is te vinden op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/begeleiding/ombudsdienst/index.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

​De onderwijsombuds fungeert tijdens de examenperiodes als examenombuds.

Locatie Brussel

​Meer informatie over de ombudsdienst is beschikbaar op het studentenportaal van de locatie Brussel.

Locatie Leuven

Het Faculteitsbestuur stelt de examenombuds en de plaatsvervangend examenombuds aan en treft een regeling voor de administratieve ondersteuning.

De lijst met examenombudspersonen is hier te vinden.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De Faculteit beschikt over een permanente ombudspersoon die per examenperiode bijgestaan wordt door twee examenombudspersonen. De examenombudspersonen worden jaarlijks door het faculteitsbestuur aangesteld. Er wordt ook een plaatsvervangende permanente ombuds aangesteld. De lijst met examenombudspersonen is te vinden ophttp://theo.kuleuven.be/nl/studenten/ombuds/.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Locatie Kortrijk

De lijst met examenombudspersonen is te vinden via de community Wetenschappen en Technologie groep Kulak binnen Toledo.

Locatie Leuven

De lijst met examenombudspersonen is te vinden op http://wet.kuleuven.be/onderwijs/examens/ombuds.html.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​De naam en de contactgegevens van de examenombudspersoon voor de Nederlandstalige opleidingen zijn te vinden op:

www.hiw.kuleuven.be/ned/onderwijs/examens/ombuds.html.

De naam en de contactgegevens van de examenombudspersoon voor de Engelstalige opleidingen zijn te vinden op:

www.hiw.kuleuven.be/eng/programmes/exams/ombudsperson.html.

Artikel 58. Bevoegdheden en betwistingen

Artikel ALGEMEEN

Waar nodig bemiddelt de examenombuds over de datum, plaats, vormen en voorwaarden waarin een examen wordt afgelegd onverminderd de in andere artikels vastgelegde specifieke bevoegdheden. De examenombuds oordeelt soeverein over examenverplaatsingen en over de toewijzing van een examenmoment.
Om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, heeft de examenombuds, ook vóór de beraadslaging van de examencommissie, vanuit de bemiddelingsrol recht op inlichtingen betreffende elk examen. De examenombuds is tot geheimhouding verplicht.
De examenombuds neemt zonder stemrecht deel aan de besprekingen bij de beraadslaging van de examencommissie voor de opleiding waarvoor hij is aangesteld. Hij neemt ook zonder stemrecht deel aan de besprekingen in de beperkte examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De rechten en de plichten van de examenombuds zijn bepaald in de leidraad ombudsdienst. Indien door overmacht een examenombuds niet beschikbaar is, kan de examenombudspersoon zijn bevoegdheden delegeren aan een ander lid van de facultaire ombudsdienst.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De toewijzing van een examenmoment door de examenombuds gebeurt in overleg met de betrokken examinator.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

​Examenverplaatsingen door de examenombudspersoon aan het einde van het eerste semester kunnen in uitzonderlijke gevallen ook gebeuren tot op het einde van de lesvrije week.

Artikel 59. Onverenigbaarheid

Artikel ALGEMEEN

De examenombuds mag in geen geval zelf de studenten evalueren voor wie hij optreedt als examenombuds. Indien uitzonderlijk de examenombuds toch voor een opleidingsonderdeel aan de evaluatie van een student heeft meegewerkt, treedt de plaatvervangende examenombuds voor deze studenten in diens plaats.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De examenombuds die uitzonderlijk toch als examinator optreedt, is verplicht om die studenten waarvan hij of zij als examinator optreedt, door te verwijzen naar de andere ombuds. De studenten worden hierover expliciet geïnformeerd. Examenombudsbeslissingen over studenten met art. 51-statuut die buiten de reguliere examenperiodes genomen moeten worden, worden genomen door de permanente ombuds. Betreft het een student waarvan de permanente ombuds in het lopende academiejaar ook examinator is, dan wordt de permanente ombuds vervangen door de plaatsvervangende permanente ombuds.

Artikel 60. Ombudsverslag

Artikel ALGEMEEN

Na de derde examenperiode van elk academiejaar bezorgt de examenombuds de in het facultair reglement bepaalde instantie een verslag over de werkzaamheden. Dit verslag wordt bij het begin van het volgende academiejaar en uiterlijk op 15 november door de in het facultair reglement bepaalde instantie besproken.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

De examenombuds bezorgt zijn verslag aan het Faculteitsbestuur die dit bespreekt.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "in het facultair reglement bepaalde instantie" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire permanente onderwijscommissie".

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Locatie Brugge

​Het ombudsverslag wordt voorgebracht op de lokale onderwijscommissie op de campus Brugge.

Locatie Leuven

​Het ombudsverslag wordt voorgebracht op het faculteitsbestuur en wordt besproken op de vergaderingen van de permanente onderwijscommissie van de verschillende opleidingen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Het verslag wordt door de examenombudspersoon toegelicht aan het Faculteitsbestuur bij de aanvang van het daaropvolgende academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken op de Permanente Onderwijscommissie van elke subfaculteit.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Het ombudsverslag wordt bezorgd aan de secretaris van de POC die het ter bespreking voorlegt aan de POC.


 

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De POC van de desbetreffende opleiding is verantwoordelijk voor de bespreking van het ombudsverslag.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Na de derde examenperiode van elk academiejaar bezorgt de examenombudspersoon een verslag over de werkzaamheden aan de secretaris en de voorzitter van de examencommissie. Deze verslagen worden bij het begin van het volgende academiejaar, uiterlijk op 15 november besproken in het campusonderwijsbureau (COB).

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken op jaarlijkse facultaire vergadering van de opleidingsombudsen en in de betrokken permanente onderwijscommissies.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfacultaire POC.

Locatie Brussel

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfacultaire POC.

Locatie Kortrijk

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfaculteitsraad Letteren.

Locatie Leuven

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfaculteitsraad Letteren.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Het ombudsjaarverslag wordt voor 15 november besproken met de voorzitters van de examencommissie in aanwezigheid van de decaan. Het wordt jaarlijks voorgelegd op het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

De examenombuds bezorgt het ombudsverslag aan het faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Leuven

​De examenombuds bezorgt het ombudsverslag aan de decaan. Dit verslag wordt besproken door de Faculteitsraad.

Locatie Brussel

Het ombudsverslag wordt jaarlijks besproken op de subfacultaire POC.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken op de facultaire POC en het Faculteitsbestuur.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

Het ombudsverslag wordt besproken in de Facultaire POC.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

De verslagen worden besproken door de POC. De ombudsen bezorgen hun verslagen aan de secretaris van de POC.

Afdeling 8. Verloop van de examens

Artikel 61. Examinator

Artikel ALGEMEEN

De taak van de examinator bestaat erin om na te gaan of een student de leerresultaten heeft behaald van een bepaald opleidingsonderdeel.
Elk examen of deel van een examen wordt afgenomen door de titularis(sen) van het opleidingsonderdeel of door degene(n) die de titularis voor het doceren van het betreffende college of het leiden van de betreffende werkzaamheden of oefeningen officieel vervangen heeft (hebben).
In geval van bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad tussen een student en een examinator of in geval van overmacht in hoofde van de examinator, verzoekt de examinator de voorzitter van de examencommissie, in overleg met de decaan van de faculteit, een plaatsvervanger aan te wijzen.
Examens over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges kunnen afgenomen worden door examinatoren die geen titularis zijn, voor zover zij inhoudelijk mee instonden voor de organisatie van de onderwijsleeractiviteit. Het aanvullend facultair reglement kan bepalen dat externen (die geen personeelslid zijn van de universiteit) kunnen optreden als examinator en legt ook vast om welke situaties dit kan gaan en aan welke kwaliteitsvereisten deze externen moeten voldoen.
De titularis of de coördinator, als er meerdere titularissen zijn, blijft volledig verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.
De examinator deelt bij het einde van het examen of deelexamen het resultaat niet mee aan de student, onverminderd art. 51 en 96.
Alleen de titularis of de coördinator, als er meerdere titularissen zijn, of diens officiële plaatsvervanger kan lid zijn van een examencommissie in het geval is bepaald dat een examencommissie wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van elk opleidingsonderdeel.
Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd werden door gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de faculteit.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

​Gastprofessoren kunnen geldig examen afnemen (bv. examenpapers) over de gastcolleges die zij doceerden ook wanneer zij geen personeelslid zijn van KU Leuven, of titularis van het betreffende opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Voor praktijkgerichte opleidingsonderdelen kunnen externen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie. Deze externen treden in deze louter adviserend op. De titularis(sen) blijft volledig verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.
Het eindcijfer van de opleidingsonderdelen bia 65 expliciet-studio en bar 65 bachelorproef wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van het onderdeel jaarwerk en het onderdeel jury.
De weging tussen beide onderdelen (jaarwerk en jury) wordt vastgelegd door de permanente onderwijscommissie en is opgenomen in het programmagids.
Het onderdeel jaarwerk wordt geëvalueerd door de titularis(sen) en atelierbegeleiders. Deze deelcijfers worden uiterlijk daags voor de presentatie voor de jury ingediend bij de facultaire dienst studentenondersteuning.
Het onderdeel jury wordt geëvalueerd door een jury waarvan de titularissen en de aterlierbegeleiders geen deel uitmaken. De jury heeft geen kennis van de deelcijfers voor het onderdeel jaarwerk.
De jury is een door de permanente onderwijscommissie aangewezen groep personen die als examinator optreedt voor het onderdeel jury. De jury bestaat ten minste uit vier leden. De jury van bia 65 expliciet-studio, bar 65 bachelorproef kan personen vreemd aan de faculteit bevatten.
Een extern lid van de jury voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
• het lid is een gewaardeerd vertegenwoordiger van het werkveld
• het lid is een gewaardeerd beoefenaar van de architectuur, de interieurarchitectuur of de stedenbouw;
• het lid is een expert in de themata die in het opleidingsonderdeel worden behandeld.
De titularis(sen) en atelierbegeleiders kunnen aanwezig zijn bij de presentatie van de student voor de jury. De coördinator van het opleidingsonderdeel kan aanwezig zijn bij de juryberaadslaging. Zij hebben daarbij noch spreekrecht noch stemrecht.
De titularissen, de atelierbegeleiders, de coördinator en de juryleden zijn tot geheimhouding verplicht omtrent de juryberaadslaging en de evaluatie.
Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd werden door gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de voorzitter van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Wanneer externen betrokken zijn bij de evaluatie (b.v. stages) geven zij hun advies m.b.t. de score voor de student aan de titularis/coördinator van het OPO. Het is steeds de coördinator/titularis van het OPO die het uiteindelijke punt geeft. Externen worden steeds aangesteld op basis van hun erkende vakdidactische expertise en worden op regelmatige basis geëvalueerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Examens over opleidingsonderdelen die werden gedoceerd door gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de decaan.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien bij de evaluatie rekening wordt gehouden met het oordeel van externen wordt dit in de ECTS-fiche en/of bijhorende reglementen van het betreffende opleidingsonderdeel toegelicht.


In geval van afwezigheid van een gastdocent die een opleidingsonderdeel heeft gedoceerd, gebeurt de aanwijzing van een andere examinator als volgt:

 • Campus Antwerpen: door de beperkte examencommissie

 • Campus Kortrijk: door de onderwijscoördinator

 •  Campus Leuven: door de programmadirecteur.


Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

​Voor volgende situaties kunnen externe examinatoren worden aangesteld:

 • Stages in een officina of ziekenhuis (K09D9a; K08E1A; K08E0A): stagemeesters die geacht worden een evaluatie of beoordeling over een stagiair in te dienen. Deze stagemeesters moeten voldoen aan de vereisten voor stagemeesters zoals bepaald in het facultaire stagereglement en tevens door de faculteit als stagemeester aangesteld zijn voor de bedoelde stage;
 • Examen Casuïstiek(K09D9a) : stagemeesters (of gewezen stagemeesters) en/of experten in het betrokken domein en minimum houder van universitair diploma, die door het Faculteitsbestuur aangeduid werden als examinator;
 • Stages in de industrie (K08E7A): stagemeesters die door het Faculteitsbestuur aangeduid werden als examinator. Deze stagemeesters moeten voldoen aan volgende vereisten: expert in het betrokken domein en minimum houder van universitair diploma;
 • Masterproeven (K05C0A, K09E2A): externe juryleden die het ingediende werk van een student beoordelen (expert in het betrokken domein en minimum houder van een universitair diploma).

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

Personen die niet tot het ZAP behoren, kunnen optreden als externe examinator en/of als observator wat betreft de evaluatie van stages en masterproeven. Zij worden aangesteld op basis van wetenschappelijke en professionele expertise in het domein.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Externen kunnen optreden als examinator van een deel van een opleidingsonderdeel (vb. een deel van de stage, een deel van de masterproef, ..), maar kunnen nooit de eindverantwoordelijkheid dragen. Optreden als examinator kan enkel als de betrokken externe zich houdt aan de regels rond kwaliteitsvol toetsen zoals uitgewerkt in het facultair toetsbeleid en deze ook ondertekent.

De voorzitter van de examencommissie, wijst in overleg met de decaan van de faculteit, een plaatsvervanger aan voor een afwezige gastdocent.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Vragen ter vervanging van gasthoogleraren die niet kunnen examineren of in verband met het inschakelen van externen als examinator, worden gericht aan de decaan.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

In de postgraduaatsopleiding Conferentietolken kunnen externen optreden als lid van de jury voor het eindexamen. In postgraduaat literair vertalen en het Postgraduate Programme in Specialized Translation kunnen externen die in het kader van specialisatieopleidingsonderdelen aan de studenten hebben lesgegeven, ook optreden als examinator. In beide gevallen ziet de programmacoördinator toe op het naleven van het onderwijs- en examenreglement.

Locatie Brussel

Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd werden door externen en gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Kortrijk

Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd werden door externen en gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de programmadirecteur.

Locatie Leuven

Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd werden door externen en gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de programmadirecteur.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De faculteit kan voor het evalueren van de masterproef beroep doen op externen. De voorwaarden waaraan deze externen voldoen zijn omschreven in het Reglement Masterproef.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

In het kader van postacademische vorming kunnen externen optreden als examinator omwille van hun substantiële praktijkervaring en/of omwille van hun academische achtergrond.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd werden door externen en gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Leuven

​Examens over opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de vicedecaan onderwijs.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De facultaire POC beslist wie de gastdocent vervangt als examinator indien deze afwezig is.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De faculteit wordt gelezen als de Facultaire FPOC.

Locatie Kortrijk

Indien bij de evaluatie rekening wordt gehouden met het oordeel van externen wordt dit in de ECTS-fiche en/of bijhorende reglementen van het betreffende opleidingsonderdeel toegelicht. Externen worden steeds aangesteld op basis van hun erkende vakdidactische expertise.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Wanneer een gastdocent het examen niet zelf kan afnemen wordt een andere examinator aangewezen door de voorzitter van de examencommissie.

Artikel 62. Informatie vóór de examens

Artikel ALGEMEEN

De ECTS-fiche geeft voor elk opleidingsonderdeel gedetailleerde informatie over de inhoud en de doelstellingen ervan, de examenmaterie en de wijze van evalueren, inclusief de weging van eventuele onderdelen waarvoor een deelcijfer wordt toegekend en inclusief de gevolgen van het niet deelnemen aan een onderdeel van het examen zoals bepaald in art. 66. Indien, uitzonderlijk, de examenmaterie of de evaluatiemethoden van de ene tot de andere examenperiode verschillen, wordt dit in de ECTS-fiche meegedeeld.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Tenzij anders schriftelijk meegedeeld, geldt als algemene regel inzake:

● examenmaterie: de inhoud van de les, de cursusnota's alsook de inhoud van aanvullende lectuur hoort tot de examenmaterie;

● wijze van evalueren: de faculteit kent vier vormen van evaluatie, die kunnen worden gecombineerd:

                1. mondeling examen: open of gesloten boek examen tijdens de examenperiode. Studenten krijgen '20 om de hoofdvragen voor te bereiden.

                2. schriftelijk examen: open of gesloten boek examen tijdens de examenperiode;

                3. examenpaper: studenten schrijven een werkstuk dat zij indienen voor aanvang van de examenperiode op data die bij aanvang van het semester worden meegedeeld.

                4. permanente evaluatie: onder andere van toepassing op stages

Voldoende tijdig wordt schriftelijk meegedeeld welke vorm van evaluatie toepasselijk is;

● weging van deelcijfers: de belangrijkste evaluatie/taak telt voor 3/4 van de punten. Het overige voor 1/4 van de punten.

● niet-deelname voor één onderdeel van het examen: de student krijgt een nulscore voor het hele opleidingsonderdeel.

Artikel 63. Inleveringstermijn van werkstukken

Artikel ALGEMEEN

Wanneer er voor het indienen van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd en een student om gegronde redenen voorziet een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren, neemt hij voor de aangegeven vervaldatum contact op met de titularis die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen. De faculteit kan in haar reglementering bepalen dat, indien de inleveringstermijn niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en dat de student voor deze opdracht een nul of een beoordeling "niet-afgelegd" krijgt. Deze sanctie moet in dat geval in de ECTS-fiche worden vermeld. Als deze sanctie is voorzien, geldt ze ook wanneer een nieuw toegestane termijn niet wordt nageleefd.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Indien een student een ondubbelzinnig vastgelegde en gecommuniceerde inleveringstermijn niet respecteert, wordt het werkstuk als niet-ingeleverd beschouwd. Deze (deel)opdracht wordt als “niet afgelegd” beschouwd. Deze regeling geldt voor alle vormen van in te dienen werkstukken.
Alle werkstukken worden zoals bepaald, persoonlijk of via TOLEDO, overhandigd aan de examinator.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De sanctie verbonden aan het niet respecteren van de inleveringstermijn van een werkstuk wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De sanctie die bij een opleidingsonderdeel wordt toegepast als een student de inleveringstermijn voor een werkstuk niet respecteert, wordt vermeld in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

De faculteit beslist dat, indien de inleveringstermijn van een werkstuk niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en dat de student voor deze opdracht NA (niet afgelegd) krijgt.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Indien de inleveringstermijn van werkstukken niet gerespecteerd wordt, dan wordt het werkstuk als niet-ingediend beschouwd. De student krijgt voor deze opdracht een 'niet afgelegd' (zie ook art. 46§2 en 67).

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

​Titularissen of coördinatoren van opleidingsonderdelen die in te leveren werkstukken bevatten, leggen de inleveringsdata ervan vast in overleg met de opleidingsPOC. De inleveringsdata en –modaliteiten moeten duidelijk en in al hun aspecten vermeld worden op TOLEDO, bij aanvang van het opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De student neemt in dit geval contact op met de examenombuds, die in overleg met de titularis een beslissing neemt over een mogelijk uitstel en een nieuwe inleveringstermijn.

Standaard wordt een NA ingevoerd wanneer de student niet voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan in de ECTS-fiches.

Locatie Brussel

Voor de faculteit Letteren is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer de inleveringstermijn niet is gerespecteerd. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Locatie Kortrijk

Voor de faculteit Letteren is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer de inleveringstermijn niet is gerespecteerd. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Locatie Leuven

Voor de faculteit Letteren is bepaald dat standaard een nulscore wordt ingevoerd wanneer de inleveringstermijn niet is gerespecteerd. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

 

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 De informatie over inleverdata is te vinden via de ECTS-fiche.  Het gevolg van het niet respecteren van deadlines wordt gespecificeerd in de ECTS fiche. 

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onverminderd de bevoegdheid van de ombudspersoon wordt een laattijdig ingeleverde seminariepaper of masterscriptie als niet-ingeleverd beschouwd en het overeenstemmende examen als niet afgelegd. Voor andere werkstukken kan de permanente onderwijscommissie op verzoek van de docent in dezelfde sanctie voorzien, op voorwaarde dat dit vooraf en duidelijk in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel is bekendgemaakt (= facultair reglement “Overige bepalingen” art.1 http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/overige).

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De student neemt in dit geval contact op met de examenombuds, die in overleg met de titularis een beslissing neemt over een mogelijk uitstel en een nieuwe inleveringstermijn. Standaard wordt een NA ingevoerd wanneer de student niet voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan in de ECTS-fiches.

Locatie Brussel

​Er wordt standaard een nulscore ingevoerd wanneer de inleveringstermijn niet is gerespecteerd. Docenten die van de standaardregeling willen afwijken, vermelden dit duidelijk in hun ECTS-fiche.

Locatie Leuven

Indien de inleveringstermijn van een werkstuk niet gerespecteerd wordt, kan de docent het werkstuk als niet-ingeleverd beschouwen en de student voor deze opdracht een nul of de beoordeling "niet-afgelegd" toekennen.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

​De Faculteit bepaalt ieder jaar in de academische kalender de indiendatum voor werkstukken. Deze indiendatum geldt voor alle werkstukken tenzij anders aangegeven in de ECTS-fiche of het zelfstudiepakket.

De voorzitter van de examencommissie kan een werkstuk dat na de indiendatum wordt ingediend toch ontvankelijk verklaren indien er gegronde en aantoonbare redenen zijn voor het niet hebben kunnen respecteren van de indiendatum.

Op dit algemene principe zijn twee uitzonderingen:

(1) Indien de voorzitter van de examencommissie titularis is van het opleidingsonderdeel waarvoor het werkstuk moet ingeleverd worden (en het betreft geen scriptie of thesis), dan komt het verlenen van uitstel toe aan het oudste ZAP-lid van de examencommissie.

(2) Indien het een scriptie of thesis betreft waarvan de voorzitter van de examencommissie de promotor of een copromotor is, dan komt het verlenen van uitstel toe aan het oudste ZAP-lid van de examencommissie.

De Faculteit beslist dat, indien de inleveringstermijn van een werkstuk niet gerespecteerd wordt, het werkstuk als niet-ingeleverd wordt beschouwd en dat de student voor dit opleidingsonderdeel 'NA' (niet afgelegd) krijgt zodat de student een examenkans verliest.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De titularis beslist dat, indien de inleveringstermijn van een werkstuk niet gerespecteerd wordt, er sancties genomen worden. Deze sancties worden verduidelijkt in de ECTS-fiche.

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Een andere inleveringstermijn voor de bachelorscriptie of de masterproef kan enkel worden vastgelegd door de examenombuds, in geval van overmacht. Wanneer een student om gegronde redenen de inlevertermijn van een ander werkstuk niet kan respecteren, neemt hij voor de uiterste inleverdatum contact op met de examenombuds. De examenombuds neemt in overleg met de titularis een beslissing over mogelijk uitstel en een nieuwe inleveringstermijn. Standaard krijgt een student die de inleveringstermijn voor een werkstuk niet respecteert een beoordeling ‘niet-afgelegd’ (NA).

Artikel 64. Niet-naleven van stageverplichtingen

Artikel ALGEMEEN

De faculteit kan in haar reglementering bepalen dat, wanneer een student herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen opgelegd door een stage-overeenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden niet nakomt, de overeenkomst stopgezet wordt. Zij bepaalt ook of de student voor het (deel van het) opleidingsonderdeel een nul of een beoordeling "niet-afgelegd" krijgt. Deze sanctie moet in dat geval in de ECTS-fiche worden vermeld. In dit geval heeft de student geen recht op een alternatieve opdracht.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Onderstaande regeling heeft betrekking op de opleidingsonderdelen:
• B0B35C/B0C23C - Praxis Iudicialis
• B0B34C/B0C24C - Praxis administrativa

Ingeval de student de verplichtingen of code die wordt vermeld in de stage-overeenkomst of in de vaksectie voor het opleidingsonderdeel op Toledo en die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst, niet naleeft, kan het Faculteitsbestuur beslissen de overeenkomst stop te zetten. Zij deelt dit onverwijld mee aan de student overeenkomstig de in artikel 99 §2 bepaalde wijze. In dat geval krijgt de student een beoordeling 'niet geslaagd' voor dit opleidingsonderdeel.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

Wanneer een student herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen opgelegd door een stage-overeenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden niet nakomt, wordt de overeenkomst stopgezet. De student krijgt dan voor het (deel van het) opleidingsonderdeel “niet-afgelegd”.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Binnen de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen zal dit artikel op individuele basis toegepast worden voor de stage-opleidingsonderdelen binnen de verschillende opleidingen.

De ernst van de feiten en de daaraan te koppelen sanctie zal beoordeeld worden door de beperkte examencommissie in samenspraak met de programmadirecteur en de betrokken docenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Indien de overeenkomst in verband met een in de zomerperiode uit te voeren stage of bedrijfservaring, conform het stagecontract, voortijdig wordt verbroken, neemt de student de stage of bedrijfservaring niet als opleidingsonderdeel op in het ISP van het aansluitende academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Voor de specifieke lerarenopleiding economie vermeldt het stagevademecum welke de sancties zijn wanneer een student de stageverplichtingen niet naleeft.

Facultaire aanvulling Faculteit Geneeskunde

De geldende regels mbt stages staan op de betrokken Toledo-pagina's.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Indien de overeenkomst in verband met een in de zomerperiode uit te voeren stage of bedrijfservaring voortijdig wordt verbroken, neemt de student de stage of bedrijfservaring niet als opleidingsonderdeel op in het ISP van het aansluitende academiejaar.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De campusvicedecaan onderwijs beslist over eventuele stopzetting.

Voor alle opleidingsonderdelen waarin een stage vervat zit, wordt een NA toegekend indien de student de stageverplichtingen niet naleeft.

Locatie Brussel

Voor alle opleidingsonderdelen waarin een stage vervat zit, wordt een 0 toegekend indien de student de stageverplichtingen niet naleeft.

Locatie Leuven

Voor alle opleidingsonderdelen waarin een stage vervat zit, wordt een 0 toegekend indien de student de stageverplichtingen niet naleeft.

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De faculteit maakt gebruik van de mogelijkheid tot het stopzetten van deze overeenkomsten, na dossieropbouw door de onderwijsombuds en overleg met betrokken actoren.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Brussel

​Voor alle opleidingsonderdelen waarin een stage vervat zit, wordt een 0 toegekend indien de student de stageverplichtingen niet naleeft.

Locatie Leuven

​Wanneer een student herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen opgelegd door de stage-overeenkomst niet nakomt, hoort de voorzitter van de examencommissie de student en de titularis van het betrokken opleidingsonderdeel en kan deze beslissen de overeenkomst stop te zetten of – indien de stageperiode reeds tot een einde kwam – ongeldig te verklaren. Wanneer de voorzitter van de examencommissie beslist de overeenkomst stop te zetten of ongeldig te verklaren, krijgt de student een nul voor het betrokken opleidingsonderdeel.

Locatie Antwerpen

​De campusvicedecaan onderwijs beslist over eventuele stopzetting.
Voor alle opleidingsonderdelen waarin een stage vervat zit, wordt een NA toegekend indien de student de stageverplichtingen niet naleeft.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit bepaalt dat wanneer een student herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen opgelegd door een stage-overeenkomst of een andere overeenkomst met de KU Leuven en/of derden niet nakomt, de overeenkomst stopgezet wordt. In dat geval krijgt de student voor het (deel van het) opleidingsonderdeel een nul. De titularis of coördinator van dit OPO meldt dit aan de vicedecaan onderwijs die hierover een beslissing neemt.

Facultaire aanvulling Faculteit Wetenschappen

De stagecoördinator in samenspraak met de programmadirecteur en de vicedecaan onderwijs kan beslissen dat wanneer een student herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen opgelegd door een stage-overeenkomst  of een andere overeenkomst de KU Leuven en/of derden niet nakomt, de overeenkomst stopgezet wordt. Zij bepalen eveneens of de student voor het opleidingsonderdeel een nul of een ‘niet afgelegd’ krijgt.  De sanctie wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Artikel 65. Examenvorm en examenduur

Artikel ALGEMEEN

De vorm van een examen wordt bepaald naargelang van de doelstellingen van het opleidingsonderdeel en de onderwijsmethode. De examenvorm wordt vastgelegd door de faculteit, op voorstel van de titularis of de coördinator, als er meerdere titularissen zijn. De laatst goedgekeurde examenvorm blijft gelden zolang niet anders wordt beslist. Noodzakelijke aanpassingen worden op dezelfde wijze door de faculteit goedgekeurd, in principe in het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarin de regeling wordt toegepast, en in noodgevallen ten laatste op 15 november van het academiejaar waarin de regeling wordt toegepast.
In het geval van een individuele verplaatsing van een examen kan de vorm van het examen anders zijn dan standaard vastgelegd.

Bij een mondeling of deels mondeling examen beschikt de student over een schriftelijke voorbereidingstijd van ten minste twintig minuten. Tenzij anders is vermeld in de ECTS-fiche, geldt dat er geen voorbereidingstijd is voor examens onder de vorm van de bespreking of presentatie van een werkstuk, voor examens die als doel hebben de mondelinge taalvaardigheid van de student te toetsen bij opleidingsonderdelen die de taal als voorwerp hebben en voor examens onder de vorm van stationsproef/OSCE (objective structured clinical examination).
Tenzij uitdrukkelijk anders is meegedeeld aan de studenten, gebeurt elk examen zonder het gebruik van enig hulpmiddel.
Voor studenten met een erkend statuut met een bijhorend advies voor bepaalde examenfaciliteiten  (cfr. art. 97) of studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard is een aanpassing aan de vorm van het examen of het gebruik van een technisch hulpmiddel mogelijk na goedkeuring van de faculteit. De faculteit legt de deadline voor de aanvraag vast en overlegt met de in de faculteit aangeduide expert voor onderwijs en diversiteit.
Een examen dat bestaat uit een beoordeling op één bepaald moment mag maximaal een halve dag (ca. 4 uur) in beslag nemen.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Voor alle vakken die door de Bijzondere faculteit Kerkelijk Recht worden georganiseerd (vakcode B0...), is het toegelaten een Codex van het Kerkelijk Recht (CIC/1983) of de Code of Canons of the Eastern Churches te gebruiken. De codex mag enkel geannoteerd zijn met kruisverwijzingen naar andere wetgevende documenten. Codexen die door de student, uitgever of een derde werden geannoteerd met andere informatie zijn niet toegelaten. Kopieën van toegelaten documenten dienen te worden verzameld en geniet in één bundel. Gsm's en andere multimediale middelen zijn verboden: voor het examen en op eigen initiatief dient de student deze op te bergen zodat hij/zij er geen gebruik kan van maken tijdens het examen. 

De docent kan andere regels uitvaardigen die tijdig en schriftelijk worden aangekondigd op een wijze die algemeen kenbaar is voor studenten (via het cursusmateriaal of Toledo). 

De student dient voor de aanvang van het examen te controleren of de gebruikte hulpmiddelen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Overtreding worden bestraft overeenkomstig de artikelen 85 en 86.

Studenten met een erkend statuut of tijdelijk bijzondere individuele omstandigheden contacteren de bevoegde stafmedewerker ten laatste één maand voor aanvang van het examen met het oog op het implementeren van de geadviseerde examenfaciliteiten. Indien, in uitzonderlijke gevallen, de faculteit niet in staat is de geadviseerde aanpassingen te implementeren, wordt gezocht, in overleg met de bevoegde diensten, naar een adequaat alternatief. In elk geval deelt ze haar beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de student. Dergelijke uitzonderingen worden omstandig gemotiveerd. 

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De examenvorm wordt vastgelegd door de facultaire permanente onderwijscommissie.

Studenten met een erkend statuut of studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden richten hun aanvraag voor de effectieve toepassing van de faciliteit(en) tijdig tot de examenombuds.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

De examenvorm wordt vastgelegd door de verantwoordelijke permanente onderwijscommissie, op voorstel van de coördinator/didactisch team van het opleidingsonderdeel. De examenduur wordt bepaald door het didactisch team van het opleidingsonderdeel binnen de geldende KU Leuven-reglementering.

Studenten die erkend zijn als student met een functiebeperking en art. 97 kregen als redelijke aanpassingen volgen voor de toekenning van hun faciliteiten binnen de faculteit de procedure zoals beschreven op Toledo.

Voor bepaalde opleidingsonderdelen binnen de opleiding REVAKI waarbij zowel een deel theorie als een deel praktijk in de examenperiode wordt geëxamineerd is het mogelijk dat de studenten over deze 2 delen op verschillende dagen in de examenperiode worden geëxamineerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

De examenvorm en de examenduur worden vastgelegd door de decaan, op advies van de bevoegde POC. Voor studenten met een erkend statuut met een bijhorend advies voor bepaalde examenfaciliteiten  (cfr. art. 97) of studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard is een aanpassing aan de vorm van het examen of het gebruik van een technisch hulpmiddel mogelijk na goedkeuring van de examenombuds. De studenten dienen hiervoor hun attesten ten laatste zes weken voor de start van de examenperiode in via een online aanmeldsysteem. Eenmaal de aanvraag is goedgekeurd, worden de docenten automatisch over de examenfaciliteiten verwittigd.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

​De (P)OC's leggen de examenvorm van de opleidingsonderdelen vast en keuren eventuele noodzakelijke aanpassingen goed. Studenten met een erkend statuut (cfr. Art. 97) of studenten die in tijdelijke bijzondere omstandigheden van lichamelijke of psychische aard examens op een andere dan de vastgelegde wijze wensen af te leggen of gebruik wensen te maken van bijzondere technische hulpmiddelen, volgen de campusspecifieke procedure: 

Facultaire afwijking Faculteit Geneeskunde

​Een examen dat bestaat uit één beoordeling op één bepaald moment neemt maximum een halve dag in beslag. Uitzondering hierop vormt het examen E06L8A "Probleemoplossend klinisch redeneren (Masterproef deel 2)" dat een ganse dag beslaat: 3u in de voormiddag en 3u in de namiddag.

Facultaire aanvulling Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

De examenvorm wordt vastgelegd door de bevoegde OC onder supervisie van het campusonderwijsbureau (COB), op voorstel van de coördinator.

De procedures en deadlines voor het aanvragen van (examen)faciliteiten staan op http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/functiebeperking.

Facultaire aanvulling Faculteit Ingenieurswetenschappen

Titularissen of coördinatoren van opleidingsonderdelen leggen de examenvorm vast in overleg met de opleidingsPOC.

Aanvragen voor afwijkingen in examenvorm, -duur of voor hulpmiddelen voor het examen op basis van een functiebeperking (zie art. 97) worden ingediend bij de examenombudspersoon, rekening houdend met de volgende deadlines:

 • eerste examenperiode: 1 december,
 • tweede examenperiode 1 mei,
 • derde examenperiode: 15 juli.

De examenombudsen houden bij het uitwerken van redelijke faciliteiten (zie artikel 97) voor studenten met een functiebeperking rekening met de facultaire afspraken, de motivering van de individuele student alsook met de praktische organiseerbaarheid van het onderwijs. Zij overleggen hiervoor met het facultaire aanspreekpunt diversiteit (zie ‘Vooraf’) en waar nodig raadplegen zij de examinatoren en/of de voorzitters van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Letteren

Locatie Antwerpen

​De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.

De student neemt contact op met de examenombuds die bevoegd is voor aanpassingen m.b.t. examenvorm en examenduur.

De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is Dhr. Wim Schramme.

Locatie Brussel

​De ombudsdienst van de locatie Brussel is bevoegd voor aanpassingen m.b.t. examenvorm en examenduur.

De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Kortrijk

​Het aanspreekpunt m.b.t. examenvorm en examenduur is de ombudsdienst. Voor meer informatie over de ombudsdienst, zie de communities Valven Taal- & Letterkunde Kulak en Geschiedenis (Kulak) binnen Toledo. Om tijdelijke redenen van lichamelijke of psychische aard kunnen studenten, als zij daar uiterlijk drie weken vóór de opening van de examenperiode om verzoeken, van de faculteit toestemming krijgen om examens op een andere dan de vastgelegde wijze af te leggen of gebruik te maken van bijzondere technische hulpmiddelen. Dit kan eveneens voor studenten met een functiebeperking. In beide gevallen wordt overlegd met de dienst studieadvies en counceling.

De door de faculteit aangeduide expert inzake onderwijs en diversiteit is Mevr. Nele Igodt.

Locatie Leuven

Het facultair aanspreekpunt m.b.t. examenvorm en examenduur is de ombudsdienst. Om tijdelijke redenen van lichamelijke of psychische aard kunnen studenten, als zij daar uiterlijk drie weken vóór de opening van de examenperiode om verzoeken, van de faculteit toestemming krijgen om examens op een andere dan de vastgelegde wijze af te leggen of gebruik te maken van bijzondere technische hulpmiddelen. Dit kan eveneens voor studenten met een functiebeperking. In beide gevallen wordt overlegd met Mevr. Katrien Philippen, de door de faculteit aangeduide expert inzake onderwijs en diversiteit.

Uitzonderlijke toelating gebruik woordenboek:

Uitzonderlijke toelating gebruik woordenboek

▪ Er mag een woordenboek gebruikt worden door studenten die aan de examenombuds kunnen bewijzen dat zij het Nederlands onvoldoende machtig zijn. De ombuds beslist daarover soeverein.

▪ De aanvraag gebeurt tussen 1 en 10 december voor de eerste examenperiode; tussen 1 en 10 mei voor de tweede examenperiode en gedurende de vijf werkdagen na de bekendmaking van het examenrooster voor de derde examenperiode.
▪ Er mag enkel een vertalend woordenboek gebruikt worden (geen verklarend woordenboek);
▪ Er mogen geen woordenboeken gebruikt worden op taalvaardigheidsexamens (behalve indien expliciet aangegeven door de docent bij de exameninstructies).

▪ Er mogen geen aantekeningen in het woordenboek worden aangebracht. 

Facultaire aanvulling Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

​Bij het examen zijn enkel die hulpmiddelen toegestaan die zijn omschreven in de ECTS-fiche.

Aanvragen voor afwijkingen in examenvorm, -duur of voor hulpmiddelen voor het examen worden ingediend bij de examenombudspersoon volgens de geldende procedures en deadlines, te raadplegen via http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/dos/examenombudsdienst (Leuven en Kulak). De examenombudsen houden bij het uitwerken van redelijke faciliteiten rekening met de facultaire afspraken, de motivering van de individuele student alsook met de praktische organiseerbaarheid van het onderwijs. Zij overleggen hiervoor met het facultaire aanspreekpunt diversiteit en waar nodig raadplegen zij de examinatoren en/of de voorzitters van de examencommissie.

Facultaire aanvulling Faculteit Rechtsgeleerdheid

Voor de faculteit rechtsgeleerdheid wordt de bepaling over de hulpmiddelen bekrachtigd of aangevuld in de bijzondere reglementen betreffende het 'gebruik van wet- en woordenboeken bij examens' en betreffende 'gebruiksvoorwerpen en hulpmiddelen bij examens', kenbaar gemaakt op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/reglementen/fac_reg_beleid/wetboeken.

Facultaire aanvulling Faculteit Sociale Wetenschappen

Locatie Antwerpen

De POC bepaalt de evaluatiemodaliteiten.
Studenten nemen contact op met de examenombuds, die bevoegd is voor aanpassingen m.b.t. examenvorm en examenduur.
De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is Dhr. Wim Schramme.

 

Locatie Brussel

De ombudsdienst van de locatie Brussel is bevoegd voor aanpassingen m.b.t. examenvorm en examenduur.

De expert inzake onderwijs en diversiteit in de faculteit is de campusvicedecaan onderwijs.

Locatie Leuven

Examenvormen worden vastgelegd door de Faculteitsraad. De voorzitter van de examencommissie beslist over afwijkende examenvormen in overmachtsituaties bij docenten

Voor examens van opleidingsonderdelen onder de verantwoordelijkheid van de POC eerste bachelor, POC sociale wetenschappen, POC communicatiewetenschappen, POC politieke wetenschappen, POC sociologie, POC antropologie, POC Europese studies / European Studies en POC SLO maatschappijwetenschappen en filosofie gelden de volgende regels:

▪ Er mag een woordenboek gebruikt worden;
▪ Er mag enkel een vertalend woordenboek gebruikt worden (geen verklarend woordenboek);
▪ Er mogen geen aantekeningen in het woordenboek worden aangebracht. 

Studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard kunnen een aanpassing aan de vorm van het examen of het gebruik van een technisch hulpmiddel aanvragen via een verzoekschrift aan de examenombuds. De examenombuds beslist.

Facultaire aanvulling Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

De faculteit moet hier gelezen worden als “de facultaire POC” .

Facultaire aanvulling Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

​De examenvorm wordt vastgelegd door de bevoegde POC.

Voor de filosofische opleidingsonderdelen mogen studenten voor wie de taal van het examen niet de moedertaal is op het examen een compact vertaalwoordenboek gebruiken (taal van het examen ↔ moedertaal). Het gebruik van een verklarend woordenboek is niet toegestaan.

Studenten die recht hebben op examenfaciliteiten of die om tijdelijke redenen van lichamelijke of psychische aard nood hebben aan een aangepaste examenvorm of examenduur of gebruik moeten maken van bepaalde technische hulpmiddelen nemen contact op met de examenombuds, uiterlijk 5 weken voor de aanvang van de examenperiode.

Artikel 66. Beoordelingsschaal

Artikel ALGEMEEN

Voor elk opleidingsonderdeel binnen een opleiding vindt er een examen plaats. Voor elk opleidingsonderdeel wordt slechts één examencijfer voorgelegd op de beraadslaging.
Elk opleidingsonderdeel wordt op twintig punten beoordeeld. Het resultaat wordt uitsluitend in gehele getallen uitgedrukt. Voor de masterproef wordt een cijfer met één decimaal gehanteerd, tenzij de faculteit beslist geen decimalen te hanteren. De faculteit kan beslissen dat voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan een beoordeling plaatsvindt onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing. Een beoordeling onder de vorm van niet-geslaagd wordt in dit reglement gelijkgesteld met een niet-tolereerbare onvoldoende (zie art.81), tenzij de faculteit uitdrukkelijk anders beslist.
Eventuele deelcijfers worden door de titularis, of in het geval van meerdere titularissen, door de coördinator vóór de beraadslaging omgezet in één eindcijfer op twintig punten.
 
Eventuele afrondingen gebeuren volgens de richtlijnen zoals bepaald in art. 80.

Facultaire aanvulling Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

Indien een opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd met een beoordeling in de vorm van geslaagd/niet-geslaagd, wordt dit schriftelijk en vooraf meegedeeld op een wijze die algemeen kenbaar is voor studenten.

Facultaire aanvulling Faculteit Architectuur

De "faculteit" moet in dit artikel gelezen worden als "de facultaire permanente onderwijscommissie".
De faculteit Architectuur hanteert voor geen enkel opleidingsonderdeel een quotatie met decimalen.

Facultaire aanvulling Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

​Specifieke informatie kan geconsulteerd worden in de ECTS-fiches.

Facultaire aanvulling Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

In de ECTS-fiches staat aangegeven wanneer een opleidingsonderdeel onder de vorm van geslaagd/niet geslaagd wordt geëvalueerd.

Facultaire aanvulling Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Indien voor een opleidingsonderdeel de beoordeling onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd geldt, dan wordt dit expliciet vermeld in de ECTS-fiche.

Het beoordelingscijfer van de masterproef wordt per campus als volgt uitgedrukt:

 

 • ​Campus Antwerpen: een cijfer zonder decimalen

 • Campus Brussel: een cijfer zonder decimalen

 • Campus Leuven: een cijfer met één decimaal