U bent hier: Studentenvoorzieningen Jobdienst Jobstudentenstatuut Belastingen

Belastingen

Het loon dat je als jobstudent verdient, kan gevolgen hebben voor jouw belastingen en die van je ouders. Het inkomen uit arbeid van jou als student wordt nooit bij het inkomen van je ouders gevoegd.

Top

Kind ten laste

Ouders krijgen een belastingvermindering als je als kind fiscaal ten laste bent, dus als je:

  • zelf weinig of geen inkomen hebt;
  • op 1 januari van het jaar waarin je je belastingbrief invult nog op hetzelfde adres van je ouder(s) gedomicilieerd bent;
  • niet bij je ouders wordt tewerkgesteld.

Om na te gaan of je nog 'fiscaal ten laste' blijft van je ouders moet je rekening houden met jouw netto-bestaansmiddelen. Het aantal dagen of uren dat je werkt speelt hier geen rol.

Top

Netto-bestaansmiddelen berekenen

Het bedrag van de netto-bestaansmiddelen stemt niet overeen met wat men netto uitbetaald krijgt!

STAP 1: Alle inkomsten optellen

Je telt alle bruto-inkomsten op die je tussen 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar hebt ontvangen:
lonen, commissielonen of honoraria die je verdiende als freelancer of zelfstandige, leefloon …
Kinderbijslag en studietoelagen worden niet meegerekend.

Indien de inkomsten loon uit arbeid betreffen, worden het gewone loon, het vakantiegeld, de premies en toeslagen bedoeld, inclusief het loon van de vakantiejob.

STAP 2: Berekenen van het bruto-belastbaar inkomen

Bruto-belastbaar inkomen = alle bruto-inkomsten - solidariteitsbijdrage of sociale zekerheidsbijdragen.

Bij loon uit arbeid is dit bedrag meestal terug te vinden bij 'belastbaar inkomen' op de maandelijkse loonfiches die je moet ontvangen van je werkgever.

STAP 3: Heb je gewerkt met een studentencontract?

Opgelet! Belastbaar loon dat verworven werd uit een job met een studentencontract telt pas mee voor het bedrag boven 2600 euro!

STAP 4: Forfaitaire aftrek
Het totale belastbaar loon verminder je met een forfaitaire kost van 20 %.

Voor inkomsten uit arbeid is er een minimum van € 430 (zie schema).
Voor leefloon bv. moet je geen minimumbedrag in rekening nemen.

STAP 5: Heb je onderhoudsgeld ontvangen?
Als je onderhoudsuitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld na een scheiding van de ouders, wordt het bedrag boven € 3120 toegevoegd bij de netto-bestaansmiddelen. Ook dit bedrag mag je verminderen met 20 %.

   

In het kalenderjaar 2015 is een student uit een gezin met gehuwde ouders niet meer fiscaal ten laste van de ouders als zijn netto-bestaansmiddelen meer dan 3120 EUR bedragen.
Voor kinderen van een alleenstaande ouder geldt een hogere grens van 4500 EUR.

 

Schema bruto-belastbaar loon naar netto-bestaansmiddelen
  Gehuwde ouders/ wettelijk samenwonende ouder Alleenstaande ouder

Belastbaar loon met studentencontract boven 2600 EUR
+ belastbaar loon met ander contract + ...

= (bruto-) belastbaar loon


 

3900


 

5625

- 20% forfaitaire aftrek (minimum 430 euro) -780 -1125
= netto-bestaansmiddelen zonder onderhoudsuitkering 3120 4500

+ onderhoudsuitkering boven 3120 EUR
- 20% forfaitaire aftrek

   
= netto-bestaansmiddelen 3120 4500
Voorbeeld

Een student werkt met een studentencontract en verdient hiermee 3700 euro belastbaar loon. Daarnaast verdient hij ook nog 2150 euro belastbaar loon met een bediendencontract.
Voor het kind van de alleenstaande ouder geldt dezelfde situatie, maar hij krijgt jaarlijks nog een onderhoudsuitkering van 4000 euro.

  gehuwde ouders/ wettelijk samenwonende ouder Alleenstaande ouder
Belastbaar loon met studentencontract boven 2600 euro

3700
- 2600
= 1100

 3700
- 2600
= 1100

+ Belastbaar loon met ander contract

+ 2150

+ 2150
= (bruto-) belastbaar loon 3250 3250
- 20% forfaitaire aftrek (minimum 430 euro) - 650 - 650
= netto bestaansmiddelen zonder onderhoudsuitkering 2600 2600
+ onderhoudsuitkering boven 3120
- 20% forfaitaire aftrek
 

+ (4000 – 3120) = 880
- 176 = 704

= nettobestaansmiddelen   2600 + 704 = 3304

In beide gevallen blijft de student fiscaal ten laste.
Als kind van gehuwde ouders wordt de grens van 3120 euro nettobestaansmiddelen niet overschreden.
Als kind van een alleenstaande ouder ontvangt de student een onderhoudsuitkering, maar blijft onder de grens van 4500 euro.

Top

Meerbelasting bij het wegvallen van een kind ten laste

Als je netto-bestaansmiddelen hoger liggen dan de eerder vermelde grensbedragen, dan ben je niet meer fiscaal ten laste en zullen je ouders voor jou geen belastingvermindering krijgen. Met de simulatiemodule Tax-Calc kan je berekenen hoeveel de belastingvermindering voor jouw gezin bedraagt.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de maximale belastingvermindering:

Federale meerbelasting bij het wegvallen van een kind ten laste (inkomen 2015)
Evolutie aantal kinderen ten laste Gehuwde/wettelijk samenwonende ouder(s) Alleenstaande ouder
van 1 naar 0 € 386,5 € 839,5
van 2 naar 1 € 711 € 748
van 3 naar 2 € 1814 € 1928
van 4 naar 3 € 2183 € 2258,5
van 5 naar 4 € 2416,5 € 2416,5
en volgende € 2416,5 € 2416,5


Zelf belastingen betalen

Gelukkig mag je als ongehuwde student al heel wat meer verdienen vooraleer je zelf belastingen moet betalen.
Hierbij wordt rekening gehouden met jouw netto-belastbaar inkomen.
Dit is het bruto-belastbaar inkomen min de beroepskosten (kleding, vervoer ..); deze zijn doorgaans forfaitair vastgesteld (in 2015: 29,35% op de eerste 5760 euro, 10,5% op het gedeelte tussen 5760 en 11380 euro ..).

Als je onderhoudsuitkeringen ontvangt, wordt 80% van deze uitkering meegerekend voor het netto-belastbaar inkomen.

Honoraria of commissielonen die je verdiende als freelancer of zelfstandige, … tellen ook mee voor het netto-belastbaar inkomen.
Leefloon wordt niet belast.

Je wordt slechts belastingplichtig als je meer dan 7380 EUR netto-belastbaar inkomen hebt ontvangen. Uitgedrukt in een brutoloon komt dit bedrag uiteraard veel hoger te liggen.
De terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing gebeurt na controle door de belastingdienst, op basis van het aangifteformulier die je invult.

Omrekening van bruto belastbaar loon naar netto-belastbaar inkomen

  Omrekening van bruto-belastbaar loon naar netto-belastbaar inkomen
(bruto-) belastbaar 9459
(forfaitaire beroepskosten) 2079
netto-belastbaar 7380

Top

Internationale Studenten uit aangrenzende landen

Internationale studenten uit aangrenzende landen, die bij hun registratie op het Stadhuis een bijlage 33 ontvingen, betalen altijd belastingen.

Belastingbrief invullen als student

Studenten die zelf een inkomen hebben verkregen, moeten dit afzonderlijk aangeven en dit niet bij het inkomen van de ouders voegen.

De meeste studenten krijgen een aangifteformulier automatisch opgestuurd omdat zij ouder zijn dan 18 jaar of reeds een tewerkstelling achter de rug hebben. Wie dit formulier niet heeft ontvangen, moet dit zelf aanvragen voor 1 juni van het aanslagjaar aan de bevoegde belastingdienst en dit terugsturen uiterlijk 30 juni van het aanslagjaar.

Studenten die minder dan 7380 EUR netto-belastbaar verdienen, krijgen de bedrijfsvoorheffing die afgehouden werd door de werkgever volledig terugbetaald.
Als er slechts een solidariteitsbijdrage van het loon werd afgehouden, is er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon en kan er geen bedrijfsvoorheffing worden teruggestort.

De werkgever is verplicht een fiscale fiche 281.10 op te sturen waarop alle gegevens staan die nodig zijn om je belastingbrief in te vullen. Hier wordt het belastbaar inkomen vermeld met verwijzing naar bepaalde rubrieknummers. Die nummers corresponderen met de nummers van het aangifteformulier en je vult de bedragen in op de overeenkomende plaats.

Meer informatie over het invullen van de aangifte is uitgebreid terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.