Didachè Onderwijs 2018: De lastige kanten van het geloof

Woensdag 19 April 2017 - 12:28:35

“De God van de bijbel keurt genocide goed!”

“De kerkgeschiedenis: toch een verhaal van inquisitie, heilige oorlogen en machtsmisbruik?”

“Hoe kan je nu geloven in een persoonlijke God?”

“De morele geboden van de kerk zijn zo wereldvreemd…”

“De kerk is zo onbarmhartig: dat is toch in tegenspraak met haar boodschap?”

 

 
lastige kanten van het geloof

Moeilijke Bijbelpassages

 

Martijn Steegen

lastige kanten van het geloof

Pijnlijke gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis

Mathijs Lamberigts

lastige kanten van het geloof

Moeilijk in God geloven: iets of niets?
 

Taede Smedes

lastige kanten van het geloof

Kerkelijke ethiek en hedendaagse context op gespannen voet

Roger Burggraeve

lastige kanten van het geloof

Wanneer de kerk onbarmhartig is… Pastorale reflecties
 

Anne Vandenhoeck

 

Le sacrifice d'Isaac Elke godsdienstleerkracht is vertrouwd met dergelijke opwerpingen tegenover het geloof en ook in media en dagelijkse gesprekken zijn ze vlot te horen en lijken ze een evidentie geworden. Deze studiedag wil deelnemers sleutels aanreiken om met dergelijke lastige kanten van het geloof om te gaan. De traditie, de kerkgemeenschap en de theologie ontkennen immers geenszins de soms gespannen verhouding tussen geloof en wereld maar ontwikkelen juist manieren om hiermee om te gaan die vaak transformatief zijn zowel voor geloof als context. Per theologische discipline reflecteert een expert ter zake over moeilijke thema’s in het geloof. Hoe moeten we omgaan met bijbelpassages die getuigen van onverdraagzaamheid en soms zelfs oproepen tot geweld? Waarom wordt kerkgeschiedenis zo gemakkelijk herleid tot verrijking, machtsmisbruik en geweld in naam van het geloof en hoe een alternatieve benadering vorm geven? Waarom is het vandaag de dag voor vele mensen moeilijk om het woord “God” in de mond te nemen? Wat moeten we met een persoonlijke God in een wereld waar het empirische domineert? Hoe moeten we spreken over ethische standpunten van de kerk wanneer die helemaal tegen het aanvoelen van onze tijdsgenoten ingaat? En wat moeten we doen als de kerk onbarmhartig is in haar oordeel terwijl haar boodschap toch naastenliefde is?

In vijf lezingen werden deskundigen inzake deze ‘lastige vragen’ aan het woord gelaten en in gesprek gebracht met getuigenissen van leerlingen, met elkaar, en met het publiek.

 

Enkele citaten uit de inleiding en slot

Net zoals vele decennia het rooms-katholiek geloof in Vlaanderen prekritisch omarmd, of toch formeel beleden werd, zo is er vandaag een soort van prekritisch ongeloof in de plaats gekomen dat even naïef wordt aangenomen.

Om God af te wijzen moeten atheïsten hem eerst definiëren maar op dat moment zijn ze al niet meer over God bezig want die laat zich niet opsluiten in ideologische definities.

Voor authentiek geloof is er geen enkele vraag zo lastig dat ze vermeden zou moeten worden of per definitie tot ongeloof zou moeten leiden.

 

Deze pagina kwam tot stand naar aanleiding van de studiedag Didachè Onderwijs: De lastige kanten van het geloof (maandag 15 januari 2018 in de Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven) en was een organisatie van het Academisch Centrum Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen, met medewerking van Thomas (www.godsdienstonderwijs.be) en de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst.

Vrijdag 26 Januari 2018 - 16:34:24

Sfeerbeelden

Deze pagina werd gepubliceerd op 26/06/2017

Volg Thomas op

Download de Thomas-app