Identiteit in Dialoog - een nieuwe publicatie van professor Didier Pollefeyt en drs. Jan Bouwens

Dinsdag 26 Augustus 2014 - 09:26:47

Deze zomer werd bij de Duitse academische uitgeverij LIT Verlag (Zürich, Berlijn) een nieuwe publicatie uitgegeven van professor Didier Pollefeyt en drs. Jan Bouwens getiteld ‘Identiteit in dialoog. In kaart brengen en ontwikkelen van katholieke schoolidentiteit. Onderzoeksmethodologie en onderzoeksresultaten in katholieke scholen in Victoria, Australië.’ (vertaald uit het Engels: ‘Identity in Dialogue. Assessing and enhancing Catholic school identity. Research methodology and research results in Catholic schools in Victoria, Australia’). Over een totaal van 479 pagina’s presenteren beide auteurs hierin een stand van zaken van het lopende identiteitsonderzoek zoals zij dit tot op heden in tal van onderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Australië (maar ook daarbuiten) hebben uitgevoerd. Deze uitgave focust op de ECSIP onderzoeksresultaten van 2012 in 4 Australische bisdommen (Melbourne, Ballarat, Sandhurst & Sale) en wil zo een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek over de identiteit van de katholieke school. De uitgever heeft ervoor gekozen dit werk als een eerste volume te presenteren van een nieuwe internationale reeks: ‘Christian Religious Education and School Identity’.

Bestelinformatie

U kan het boek aankopen via de webshop van LIT-Verlag en op Amazon.com.
Het boek is tevens beschikbaar als e-book.

Referentie:

Pollefeyt D. & Bouwens, J., Identity in Dialogue. Assessing and enhancing Catholic school identity. Research methodology and research results in Catholic schools in Victoria, Australia (Christian Religious Education and School Identity, 1), Zürich – Berlin, LIT-Verlag, 2014, 472 p.

ISBN: 978-3-643-90550-5

Een beknopte inhoudstafel

PART 1. ASSESSING AND ENHANCING CATHOLIC SCHOOL IDENTITY. EMPIRICAL INSTRUMENTS AND RESEARCH METHODOLOGY 19
CHAPTER 1. RESEARCH AIMS AND QUESTIONS 19
CHAPTER 2. RESEARCH METHODOLOGY. OPERATIONALISATION OF THE FIRST RESEARCH QUESTION 23
CHAPTER 3. EMPIRICAL INSTRUMENTS 40
CHAPTER 4. COMPLEMENTARY QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGIES – INTRODUCTION 69
CHAPTER 5. ENHANCING CATHOLIC SCHOOL IDENTITY 73
CHAPTER 6. THE ECSIP RESEARCH WEBSITE 89
PART 2. THE ECSIP 2012 RESEARCH IN VICTORIA, AUSTRALIA 97
CHAPTER 7. INTRODUCTION TO THE ECSIP 2012 RESEARCH 97
CHAPTER 8. DESCRIPTION OF THE RESEARCH SAMPLE 103
CHAPTER 9. EXPLORING CATHOLIC SCHOOL IDENTITY. RESULTS OF THE PROFILE QUESTIONNAIRE AND THE DOYLE QUESTIONNAIRE 119
CHAPTER 10. CATHOLIC SCHOOL IDENTITY IN DIALOGUE? RESULTS OF THE THREE MULTIVARIATE ATTITUDE SCALES 155
CHAPTER 11. THE IDENTITY PROFILE OF CATHOLIC SCHOOLS IN VICTORIA. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 271
CODA. A BIBLICAL REFLECTION (LUKE 10:25-37) 317
ATTACHMENTS 321
THE EMPIRICAL INSTRUMENTS USED IN THE ECSIP RESEARCH 321
ECSIP 2012 STATISTICS 369
ECSIP PICTURE ALBUM 459
SELECTED BIBLIOGRAPHY 464

Enkele sprekende citaten:

“The Enhancing Catholic School Identity Project recognises the urgent need for a conscious, fundamental and authentic application of the Dialogue School model that Recontextualises the Catholic faith in a pluralising culture based on a strong Post- Critical Belief.” (p.272)

“In every new historical context throughout history, the Catholic faith necessarily 'reprofiles' itself according to the new situation it finds itself in, that is to say it is Recontextualised. (…)Now it is our time to look for new ways to express the Gospel as authentic, alive and fresh, and to look for new practices to make it come true in our world today. We are standing with one foot in the Christian tradition, so to say, and with the other in a yet unwritten future.” (p. 272)

“The truth of Christianity is not fixed, but is to be rediscovered and made real through a continuous search for it. We should look creatively and with an open mind for renewed insights into what it could mean to be Catholic in the 21st century.” (p. 272)

“Unlike the alternatives that present themselves, ECSIP promotes a realistic option that holds a promise for the future in the short and the long run. It is not ignoring, denying or fighting cultural shifts that cannot be stopped nor is it waiting for a miraculous 'counter-revolution' that will never take place.” (p. 274)

“Post-Critical Belief differs from Relativism because people are existentially engaged with a particular perspective – the Christian faith! – and a personal relationship with the God of Jesus Christ. For Post-Critical Believers, religious symbols refer to a transcendent reality and are not simply interchangeable with other symbols and frames of reference (…).” (p. 295)

“Central to Catholic identity is that, in all aspects of life, schools relate in a preferential way to the person, the message and the future offered by Jesus Christ, Son of God, through the particular mediations that are offered by the Catholic Church.” (p. 297)

“There is hardly a more fitting way to communicate the Christian faith to a new generation and to foster a true and living religious school community than to teach its members how to pray. The best way to achieve this is to teach by example: adults must be authentic and show a new generation how valuable prayer is for living a true religious life. (p.298)

(…) the way young people shape their faith through prayers and rituals is informed and inspired by the Catholic tradition. Yet it is not limited to past contents and forms. We recommend encouraging the students to creatively search for new ways to pray and to celebrate their faith. (p. 298)

"Catholic identity is a verb. It has to be done and made real through acts of love and compassion. Only when this happens – which is always a moment of grace – do we become Catholics. When we 'act out' our Catholic identity, freely and courageously, and make God’s unconditional love come alive in all the aspects of school life, then we become Catholic schools – and the appeal will be irresistible."

Over het onderzoek:

Het Enhancing Catholic School Identity Project (ECSIP) is een onderzoeks- en implementatieproject dat de identiteit van katholieke scholen in kaart brengt en versterkt. Sinds haar oprichting in 2006, onder de vleugels van de KU Leuven (België), biedt ECSIP het theologische raamwerk en een empirische en praktisch-theologische methodologie aan om de identiteit van katholieke onderwijsinstellingen wereldwijd te beoordelen en te versterken.

De steeds verder pluraliserende culturele context waarin katholieke scholen zich vandaag bevinden, dwingt hen om hun identiteit te Recontextualiseren op een manier die zowel cultureel geloofwaardig als theologisch legitiem is. Daarom heeft ECSIP een reeks empirische instrumenten ontwikkeld waarmee een diepgaande en statisch betrouwbare analyse gemaakt kan worden van zowel de huidige als de gewenste identiteit van een school.

Uit een beschrijving en interpretatie van de resultaten volgen empirische inzichten die leiden tot stevig onderbouwde aanbevelingen waarmee de identiteit van katholieke scholen verder ontwikkeld kan worden. Hierbij geeft ECSIP de normatieve voorkeur aan het Recontextualiserende Dialoogschoolmodel als de wijze waarop de katholieke identiteit in deze context van veelheid versterkt kan worden. Daarmee ondersteunt ECSIP het voortdurende proces van (zelf-)evaluatie als basis voor de voortdurende dynamiek van (zelf-)ontwikkeling van de katholieke identiteit van de onderwijsinstellingen. 

Het ECSI Project wordt uitgevoerd door het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, België, in samenwerking met de Catholic Education Commission of Victoria Ltd in Australië. Daarnaast ontstonden er uit deze samenwerking tussen Leuven en Victoria nog een aantal gerelateerde nevenprojecten en onderzoeksactiviteiten die de Katholieke schoolidentiteit in kaart brengen en versterken.

Over de auteurs:

Prof. Dr. Didier Pollefeyt (1965) is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Vicerector onderwijs van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op godsdienstpedagogiek, joods-christelijke dialoog en post-holocaust theologie en in steeds groeiende mate op de identiteit van katholieke (onderwijs)instellingen. Hij is de drijvende kracht achter de Thomaswebsite voor het Nederlandstalig godsdienstonderwijs en voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven.

Professor Didier Pollefeyt op: KU Leuven / Wikipedia / persoonlijke website

 

Drs. Jan Bouwens (1978) behaalde een master in de Wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Amsterdam) en in de Religiewetenschappen (KU Leuven). Hij is als onderzoeksassistent en praktijklector verbonden aan het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven waar hij sinds 2007 aangesteld is op het Australische Enhancing Catholic School Identity Project (ECSIP) onder leiding van professor Didier Pollefeyt. Sinds 2013 bereidt hij tevens een doctoraat voor rond dit thema.

Drs. Jan Bouwens op: KU Leuven

Dinsdag 26 Augustus 2014 - 13:46:35

Over het schilderij op de kaft: De intrede van Christus in Brussel in 1889 (James Ensor)

In ‘De intrede van Christus in Brussel in 1889’ vermengt James Ensor de triomfantelijke intocht van Christus op Palmzondag met de moderne overdadigheden van het hedonistische ‘Mardi Gras’. Bedriegers, narren en buitenbeentjes zetten de toon. De verafschuwbare lelijkheid en de fascinatie voor de chaos wisselen elkaar af als eb en vloed in een ontmenselijkte zee van maskers. En toch vinden we Christus, te midden van dit vulgaire en hedonistische ‘carnaval van de mensheid’, geschilderd tijdens de hoogdagen van de compromisloze moderniteit, waarin religie en traditionele waarden uitgespuwd werden. Slechts in de naam van het werk staat Hij centraal. Verder is Hij slechts een vage schim van zichzelf, een onbelangrijk element in de achterhoede van een menigte die hem als een marionet rechtop houdt. Ensors Christus is niet langer de Heiland, maar de absolute antipode ervan.

Dit doek is een spiegel voor scholen vandaag. Maken wij ons niet schuldig aan dezelfde praktijk? Is de aanwezigheid van Christus niet beperkt tot de schoolnaam? In het chaotische schoolleven van vandaag is Christus vaak even onvindbaar als in dit kunstwerk. Hij is er wel, maar we zien Hem niet. Zelfs al staat Hij pal in het midden, we kijken erover en gaan verder met ons chaotische leven. Daarom hebben we iemand nodig om ons te leiden en ons Zijn aureool te tonen.

Waar de vluchtige blik onwetend blijft, wordt de geconcentreerde blik geraakt. De plotse ontdekking van Christus betekent een druk op ‘pauze’. Ditzelfde willen we bereiken met ons onderzoek. Enkel een nieuw perspectief kan Christus in het centrum van onze hedendaagse en Recontextualiserende katholieke scholen houden. Dit onderzoek is een roep om Christus in deze nieuwe context te herkennen. Zoals Ensor zich aan het einde van de 19e eeuw met een allusie op Palmzondag afvroeg hoe Christus te herkennen valt te midden van een exuberant carnavalsfeest, moeten onze scholen zich buigen over de vraag waar, hoe en wanneer wij Christus vinden binnen deze post-christelijke context. Het werk van Ensor en ons eigen onderzoek wijzen op de hermeneutische reflex om Christus te vinden op onverwachte manieren. Christus is er wel, maar blijft vaak onzichtbaar tot op het moment dat iemand op zijn aanwezigheid wijst. Vanaf dan zullen onze blikken nooit meer dezelfde zijn. Ook wij hopen dat onze onderzoeksresultaten en aanbevelingen uw verwachtingen zullen onderbreken en hedendaagse katholieke scholen zullen aanmoedigen om te doen zoals Ensor: de intrede van Christus in onze katholieke scholen in 2014 waarmaken.

Links:

www.identiteitsonderzoek.be
www.dialoogschool.be
www.godsdienstonderwijs.be

Bestelinformatie

U kan het boek aankopen via de webshop van LIT-Verlag en op Amazon.com. Het boek is tevens beschikbaar als e-book.

Reacties

Geen reacties gevonden

Reageer op deze pagina:

Mijn reactie:

Volg Thomas op

Download de Thomas-app