Logos 2010

Maandag 19 Maart 2012 - 12:04:39

LOGOS - Leuvense ontmoetingen
Leuvense Ontmoetingen rond
Geloof, Openbaring en Spiritualiteit

organiseert

Sporen van heil

Christus in een multireligieuze wereld

Maandag 3 mei 2010

 


                                                                                                                Luc Hoenraet, untitled, 1996

In de kijker "Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8,27) Sporen naar Christus in een multireligieuze wereld."

 

Maandag 19 Maart 2012 - 12:05:11

Wat is LOGOS?

LOGOS staat voor: Leuvense ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit. LOGOS beoogt via jaarlijkse studiedagen en publicaties nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de systematische theologie aan een breder publiek wereldkundig te maken.

LOGOS-vormingsdagen worden jaarlijks georganiseerd door de leden en alumni van de onderzoekseenheid Systematische Theologie van de K.U.Leuven, in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs en de Interdiocesane Commissie voor de Catechese.

Maandag 19 Maart 2012 - 12:05:27

Algemene informatie

De LOGOS-studiedagen (Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit) nemen steevast een zinsnede uit het credo als vertrekpunt. Dit jaar wordt daarbij ‘voor ons en omwille van ons heil’ onder het voetlicht geplaatst. De christelijke geloofstraditie stelt Jezus Christus voor als unieke en universele heiland van de mensheid. Getuigt deze bewering niet van een verregaande arrogantie tegenover andere religieuze tradities en hun stichters? Wat betekent het te zeggen dat in andere religies ‘sporen van heil’ te vinden zijn? Stemt de christelijke heilsvisie overeen met die van de andere religies? En hoe kan een man uit een vervlogen tijd heil betekenen voor de hedendaagse mens?

Concrete ontmoetingen met ‘andersgelovigen,’ een rijker begrip van andere religies en culturen, maar ook het onbegrip en de onverdraagzaamheid die deze ontmoetingen met zich mee kunnen brengen, dagen christenen vandaag uit tot heils-reflectie. Door ruimte te geven aan een verscheidenheid aan theologische perspectieven wil LOGOS V nadenken over deze en andere vragen rond de centrale plaats die Christus inneemt in het christendom, en de relatie tussen Christus en de heilsfiguren uit andere religieuze tradities.

Maandag 19 Maart 2012 - 12:05:37

Locatie

Voormiddag: Hallen Naamsestraat

Namiddag: gebouwen MTC

Maandag 19 Maart 2012 - 12:05:55

Programma

9u00 Onthaal met koffie
9u30 Verwelkoming door Lieven Boeve
9u45 Reimund Bieringer
‘Gered in hoop.’ (Rom 8,24) De nieuwtestamentische visie op de heilsbetekenis van Jezus Christus met bijzondere aandacht voor de visie van Paulus
10u30 Barbara Baert en Jacques Haers sj
Heils-expressie door de eeuwen heen. Kunsthistorische en theologische reflecties bij zes kunstwerken
11u15 Terrence Merrigan
Het christendom als heilsreligie. Over Jezus van Nazareth en andere heilsfiguren
12u00 Gebedsmoment en aansluitend lunchpauze
14u00 Eerste reeks werksessies

Emilio Platti
Jezus en Mohammed. Koranische heilsprofeten

Didier Pollefeyt
Christelijk heil na Auschwitz?

Marcel Poorthuis
Lijdens-weg of verlossing? Over interreligieuze dialoog tussen boeddhisme en christendom

Joris Gielen
Christus en Krishna. Goddelijke incarnatie in het christendom en het hindoeïsme

Melanie J. van Oort-Hall
“Wil de echte Christus opstaan, alstublieft?” Verlossing en zelf-vergoddelijking in hedendaagse doe-het-zelf spiritualiteit

15u00 Tweede reeks werksessies

Manuela Kalsky
Van eenzame held naar messiaanse gemeenschap. De betekenis van Jezus Christus voor vrouwen in verschillende culturen

Joke Lambelin
De ondraaglijke lichtheid van dialoog. Interreligieuze dialoog als intergelovige ontmoeting herdacht

Hendrik Hoet
Mijn ervaringen met de ‘Trialoog’. Reflecties op interreligieuze dialoog vanuit gesprekken met Jamal Maftouhi en Aharon Malinsky

Piet Raes
Christus in het katholiek onderwijs. Uitdagingen en mogelijkheden van een multireligieuze samenleving

Christophe Brabant
Geluk, geloof en levensbeschouwing. Een kleine studie naar de gelijkenissen en verschillen tussen heil en geluk

Maandag 19 Maart 2012 - 12:06:10

Cursusboek

Alle bijdragen worden gebundeld in een lees- en leerboek dat reeds op de studiedag zelf beschikbaar zal zijn.

Terrence Merrigan & Joke Lambelin (ed.), Sporen van heil. Christus in een multireligieuze wereld, Antwerpen, Halewijn, 2010.

Maandag 19 Maart 2012 - 12:06:21

Praktische informatie

De LOGOS-vormingsdag vindt plaats in Leuven, in de Universiteitshal, Naamsestraat 22 (9-12.30 uur) en in de lokalen van het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6 (14-16 uur).

Onthaal en koffie in de Universiteitshallen.

De inschrijving met cursusboek – aan verminderde prijs tot 30 april – bedraagt 35 euro. De inschrijving zonder cursusboek bedraagt 20 euro.

Voor studenten en personeel K.U.Leuven is deelname gratis (exclusief boek).

Maandag 19 Maart 2012 - 12:06:45

Voor wie?

Godsdienstleerkrachten, mensen die actief zijn in Kerk en pastoraal, studenten en alumni/ae van de de faculteit Godgeleerdheid en andere theologische opleiding, en ieder die werk wil maken van geloofsverdieping of begaan is met de uitdagingen van onze multireligieuze maatschappij.

Maandag 19 Maart 2012 - 12:06:58

Meer info

De coördinatie van deze vijfde LOGOS-studiedag berust bij prof. dr. Terrence Merrigan en Joke Lambelin.

Meer info kan u ook via volgend e-mailadres verkrijgen:

logos@theo.kuleuven.be

Volg Thomas op