Nieuwsbrief (12/04/2010)

Thomas nieuwsbrief april 2010

Beste geïnteresseerde in Thomas,

We openen deze april-nieuwsbrief met een lezing die kardinaal Godfried Danneels in Mechelen gaf over de verwachtingen die de kerk heeft naar (toekomstige) godsdienstleerkrachten. U kan de volledige versie van deze boeiende lezing op Thomas beluisteren en bekijken.

Maar liefst 7 nieuwe en uitgebreide filmfiches handelen over enkele van de meest indringende films over de holocaust die in de voorbije decennia gemaakt zijn, met bijzondere aandacht voor de levensbeschouwelijke en religieuze vraagstellingen.

Naast de vaste rubrieken (zoals artikelen over katholieke identiteit, nieuwe tijdschriftuitgaven met relevantie voor het godsdienstonderwijs, nieuwe media) geven we u via deze nieuwsbrief ook enkele belangrijke data mee waaronder de tentoonstelling “En leid ons in bekoring. Religie en reclame” van KADOC (met Thomas-luik), het programma van de vijfde LOGOS-studiedag en de invulling van de Vliebergh-Sencieleergangen sectie catechese en sectie bijbel in augustus.

We vestigen ook graag uw aandacht op de infodag ‘Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen studeren’ van 1 mei 2010. U kan gratis posters aanvragen om op te hangen in scholen en parochies met bekendmaking van de mogelijkheid om ‘Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen’ te studeren.

Met de beste groeten,
Didier Pollefeyt, verantwoordelijke Thomas

Inhoudstafel
Beluister kardinaal G. Danneels: "Wat verwacht de Kerk van toekomstige godsdienstleerkrachten?"

Vorig jaar gaf kardinaal Godfried Danneels een lezing voor toekomstige godsdienstleerkrachten. Deze lezing werd integraal opgenomen en is vanaf nu te bekijken via Thomas. De video's werden ook toegevoegd aan onze videodatabank.

Filmfiches Shoah: ‘opvoeding na Auschwitz’ aan de hand van 7 films over de holocaust

In het onderdeel filmfiches werden zeven nieuwe en uitgebreide filmfiches opgenomen over films die de Shoah als gemeenschappelijke noemer hebben. Het gaat over de volgende films: 'Left Luggage', 'The Grey Zone', 'God on Trial', 'Die Fälscher', 'Au revoir les enfants', 'Sophie Scholl' en 'Paper Clips'. Doorheen deze films wordt de Shoah vanuit verschillende perspectieven in beeld gebracht. Zo wordt er in 'Paper Clips' bijvoorbeeld gefocust op wat mensen vandaag de dag kunnen doen om de Shoah te gedenken, terwijl we in 'God on Trail' getuige zijn van een rechtszaak die kampgevangenen tegen God aanspannen. Bij elke filmfiche zijn aanknopingspunten bij het leerplan en hermeneutische knooppunten opgenomen, evenals uitvoerige achtergrondinformatie en reflectiekaders. Telkens worden een aantal welgekozen filmfragmenten besproken en worden ook extra impulsen en mogelijke opdrachten voorzien.

Left luggage

Au revoir les enfants


Die Fälscher


God on Trial


The Grey Zone


Sophie Scholl


Paper Clips

Nieuw boek 'Dialoog en participatie: over hedendaagse uitdagingen van het christelijke geloof', ontvang 1 van de gratis exemplaren die Thomas weggeeft

Godsdiensten kunnen moeilijk neutraal genoemd worden. Ze staan voor heil en geluk ofwel voor verdrukking en bedreiging. In de voorbije jaren is de destructieve kracht van het misbruik van godsdiensten aan het licht gekomen. Maar ook de opbouwende, heilzame kanten van godsdiensten zijn onmiskenbaar.

‘Dialoog en participatie: over hedendaagse uitdagingen van het christelijk geloof’ vertrekt vanuit de overtuiging dat godsdienstmoeheid en desinteresse het gevolg zijn van het opsluiten van het religieuze in het verleden en van de weigering de mens als partner te laten deelnemen aan het religieuze gebeuren. Daarom moet de christelijke godsdienst zijn fundamentele gerichtheid naar de toekomst herontdekken en de exclusieve normatieve waarde van het verleden onder kritiek plaatsen. Het christelijk geloof heeft nood aan een visioen en een droom.

Thomas mag 5 exemplaren van dit boek wegschenken. Stuur daarvoor een e-mail naar Thomas@kuleuven.be.

Nieuw boek 'Mondeling Examen: Marc Vervenne’, ontvang 1 van de gratis exemplaren die Thomas weggeeft

Uitgeverij Acco stelt de reeks Mondeling Examen voor. In deze reeks komen zes gesprekken met hoogleraren uit verschillende faculteiten van de K.U.Leuven aan bod.
Kolet Janssen en Rebekka Jonkers stelden de hoogleraren enkele confronterende vragen over hun jeugd, werk, geloof, gezin… om zo een glimp op te vangen van hun innerlijke mens-zijn. De antwoorden zijn vaak heel persoonlijk en verrassend!
De uitgave met de voormalige rector Marc Vervenne is zopas verschenen. Om uw nieuwsgierigheid te prikkelen, even een voorsmaakje van wat hij bijvoorbeeld antwoordde i.v.m. geloof:
“Het valt mij dikwijls op. Als je, in een liturgische context bijvoorbeeld, over God hoort spreken, dan is daar volgens mij vaak banale praat bij. Dan denk ik soms: je zou beter zwijgen! In de liturgie wordt er soms geprobeerd om iets uit te spreken, iets vast te pakken waar je eigenlijk geen vat op kunt hebben. Dan is het beter om erover te zwijgen. Stilte kan ook heel veel zeggen.”

Thomas mag 5 exemplaren van dit boek wegschenken. Stuur daarvoor een e-mail naar Thomas@kuleuven.be.

Artikelen katholieke identiteit in samenwerking met het VSKO (maart 2010)

Een nieuwe reeks interessante artikelen en boeken over katholieke identiteit, onderwijs en pastoraal werden verzameld door de documentalist van het VSKO, Dimitri Vandekerkove.

Tijdschriften: opnieuw een nieuw tijdschrift in het Thomas-aanbod

Nieuw tijdschrift ‘Speling’

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het zoekt spiritualiteit: de onderstroom van het alledaagse leven. Lezers van Thomas ontvangen bij aanmelding van een abonnement en vermelding van de code 'Thomas' het eerste abonnementsjaar een korting van 5,75 euro.

Overzicht van recente tijdschriftnummers

- Catechetische Service (nummer 3, 2010)

- Collationes (maart 2010)

- Ezra (maart 2010)

- Mensen Onderweg (februari 2010 – maart 2010 – april 2010)

- Narthex (maart 2010)

- Pastorale Perspectieven (januari - maart 2010)

- TGL (maart 2010)

Nieuwe media

Tijdens de voorbije maand werden weer heel wat nieuwe nummers, foto's, video’s en links toegevoegd op Thomas.
Neem dus zeker eens een kijkje en vergeet niet dat u te allen tijde zelf suggesties kan doen!

- Godsdienstdidactische jukebox (839 nummers)

- Fotodatabank (935 levensbeschouwelijke foto’s)
Zelf een foto insturen?

- Videodatabank (220 levensbeschouwelijk relevante video’s)
Zelf een videosuggestie insturen?

- Links (592 links)
Zelf een link insturen?

De weg wijzen: nodig een priester of religieuze uit in uw godsdienstles!

De-Weg-wijzen is een project van Roepingenpastoraal dat scholen en leerkrachten godsdienst de kans wil geven om priesters en religieuzen uit te nodigen om in de klas te getuigen over hun leven en hun roeping. Priesters en religieuzen willen jongeren ontmoeten en hen vertellen over hun leven en inzet, hun geloof in Jezus Christus en van de vreugde Hem te volgen en mensen graag te zien en te dienen. Via het aanvraagformulier gaan de verantwoordelijken van het project op zoek naar mogelijke getuigen in uw regio.
Via Thomas kan u ook de DVD ‘4-kant voor God’ bekijken. Meer achtergrondinformatie vindt u in volgende twee in de kijkers

Hou ook de website http://www.roepingen.be in het oog. Deze wordt binnenkort helemaal vernieuwd.

Tentoonstelling “En leid ons in bekoring. Religie en reclame”

Reclamemakers hanteren regelmatig religieuze symbolen en bijbelse verhalen om de consument te verleiden. Zusters en paters, Jezus en zijn apostelen tijdens het Laatste Avondmaal, de biechtvader en zelfs boeddhistische monniken, … allen dienen ze van tijd tot tijd een hoger commercieel doel. Van 25 april tot 19 juni vindt in KADOC (Leuven) de tentoonstelling “En leid ons in bekoring. Religie en reclame” plaats. Aan de hand van tijdschriftadvertenties, radiospots en televisiecommercials kan de bezoeker een bijzonder aspect van de reclamewereld ontdekken. Bij de tentoonstelling hoort een educatief pakket voor de derde graad van het secundair onderwijs. Meer info: http://kadoc.kuleuven.be/nl/acti/expo/reclame.php.
Naar aanleiding van de tentoonstelling mochten wij van KADOC dankbaar gebruik maken van een aantal advertenties die wij hebben opgenomen in de In de Kijker ‘Geloof te koop? Rond kerk en marketing/religie en reclame’.

Studiedag Logos V: Sporen van heil. Christus in een multireligieuze wereld (maandag 3 mei 2010)

De christelijke geloofstraditie stelt Jezus Christus voor als unieke en universele heiland van de mensheid. Getuigt deze bewering niet van een verregaande arrogantie tegenover andere religieuze tradities en hun stichters? Wat betekent het te zeggen dat in andere religies ‘sporen van heil’ te vinden zijn? Stemt de christelijke heilsvisie overeen met die van de andere religies? En hoe kan een man uit een vervlogen tijd heil betekenen voor de hedendaagse mens?

Concrete ontmoetingen met ‘andersgelovigen,’ een rijker begrip van andere religies en culturen, maar ook het onbegrip en de onverdraagzaamheid die deze ontmoetingen met zich mee kunnen brengen, dagen christenen vandaag uit tot heils-reflectie. Door ruimte te geven aan een verscheidenheid aan theologische perspectieven wil LOGOS V nadenken over deze en andere vragen rond de centrale plaats die Christus inneemt in het christendom, en de relatie tussen Christus en de heilsfiguren uit andere religieuze tradities.
Voor meer info kan u steeds terecht op www.theologos.be. U kan ook de elektronische folder raadplegen.

Programma Vliebergh-Sencie 2010 - Sectie Catechese - De jeugd van tegenwoordig - Jongerencultuur en geloofscommunicatie vandaag - sectie Bijbel - Rollen van de Dode Zee

Op dinsdag 17 en woensdag 18 augustus vinden de Vliebergh-Sencie studiedagen plaats.

Deze studiedagen zoomen in op de eigentijdse leefwereld van jongeren en gaan op zoek naar de houdingen die jonge mensen er spontaan verwerven. Daarnaast wordt ook nagegaan hoe de geloofscommunicatie op een authentieke manier met deze veranderende realiteit kan omspringen.

Jonge mensen worden vandaag geconfronteerd met een werkelijkheid die in een razendsnel tempo aan hen voorbij blijft flitsen. Zij worden te midden daarvan uitgedaagd om zichzelf te vinden en om betekenis aan hun leven te verlenen. De eerste dag van deze leergangen wil zicht krijgen op de veranderingen in de jongerencultuur en de gevolgen hiervan op de identiteit van jongeren vandaag. Op de tweede dag van deze leergangen wordt gekeken welke kansen en uitdagingen de zoektocht van de huidige generatie jonge mensen naar authenticiteit en uitstraling biedt voor geloofscommunicatie vandaag.

Het programma van de sectie ‘Bijbel’ zal handelen over de rollen van de Dode Zee.

Klik hier voor het volledige programma van sectie catechese en bijbel, alsook informatie over inschrijven.

Infodagen Faculteit Godgeleerdheid 2010

Godsdienstwetenschappen studeren? Voor leerlingen van het zesde middelbaar die overwegen godsdienstwetenschappen te studeren, is er een uitgebreid informatiepakket beschikbaar op http://www.godsdienstwetenschappenstuderen.be. Er is meer dan ooit nood aan goed gevormde jonge godsdienstleerkrachten om de kwalitatieve toekomst van het vak te garanderen. Samen met alle godsdienstleerkrachten in Vlaanderen wil THOMAS hiervoor verantwoordelijkheid opnemen.

De Faculteit Godgeleerdheid verstuurt gratis een of meerdere posters ‘Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen – studeren aan de K.U.Leuven’. Mocht u in uw school, parochie of elders dergelijke poster willen ophangen, dan kan u ons steeds contacteren door uw gegevens in een e-mail te zetten naar Thomas@kuleuven.be.

Op zaterdag 1 mei 2010 vindt de infodag voor niet-generatiestudenten plaats voor zij die reeds een diploma bezitten, deeltijds willen studeren of op oudere leeftijd een bredere kijk willen hebben op godsdienstwetenschappen. Inschrijven kan via e-mail naar Mevr. Tessa Leesen of telefonisch op 016/32 38 65.

Sinds kort is er ook een YouTube pagina van de Faculteit Godgeleerdheid: http://www.youtube.com/godgeleerdheid. Op deze pagina vindt u een aantal filmpjes over de studie godsdienstwetenschappen en een overzicht van de verschillende beroepsuitwegen.

Op Wikipedia vindt u ook een Nederlandstalige en Engelstalige pagina over de Faculteit Godgeleerdheid. Met deze pagina's willen we op een toegankelijke manier een overzicht geven van de belangrijkste periodes (inclusief verschenen werken) uit de geschiedenis van de faculteit.

 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha