Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Praktische informatie Contacteer dit tijdschrift

Nummers:

47e jaargang, nr. 3, September 2017

Artikels
 • Luthers hervorming gisteren en vandaag (Bruneau Jousselin)

  Bruneau Jousselin, predikant van de Museumkerk te Brussel, roept de figuur van Luther op. De auteur begint met iets te zeggen over zijn eigen achtergrond. Dan brengt hij Luther ter sprake als een man van zijn tijd en zijn geografische milieu. De wereld waarin hij leefde, het einde van de middeleeuwen en het Noorden van het huidige Duitsland, werd bepaald door de vrees voor Gods oordeel en de culturele verschillen tussen het noorden en het zuiden van Europa. Hij wijst ook op het immense (theologische, polemisch en pastorale) oeuvre van Luther, evenals diens briefwisseling, en weidt uit over twee aspecten daarin: de persoonlijke geloofservaring en een existentiële theologie. Luthers leven en geschriften blijven een belangrijk erfgoed in een post-mostmoderne tijd: ze geven ons “de moed om te zijn” (Tillich).

 • De gemeenschappelijke herdenking van het begin van de Reformatie (2017) als katalysator van een ‘Gemeenschappelijke verklaring over Kerk, eucharistie en ambt’? (Peter De Mey)

  Daarna brengt Peter De Mey, professor aan de Faculteit theologie en godsdienstwetenschappen van de K.U. Leuven, een bijdrage die de titel draagt: “De gemeenschappelijke herdenking van het begin van de Reformatie (2017) als katalysator van een ‘Gemeenschappelijke verklaring over Kerk, eucharistie en ambt’”? Sinds enkele jaren wordt in oecumenische middens gediscussieerd of het al dan niet zinvol is een ‘Gemeenschappelijke verklaring over Kerk, eucharistie en ambt’ voor te bereiden. De uitnodiging hiertoe kwam van kardinaal Koch, maar die koppelde er de dubbele voorwaarde aan dat eerst een oplossing moet worden gevonden voor de fundamenteel verschillende opvatting van katholieken en lutheranen inzake het kerkverstaan en het eenheidsmodel. In dit artikel licht De Mey eerst de visie van kardinaal Koch over deze kwestie toe. Vervolgens bespreekt hij een aantal oecumenische documenten en individuele bijdragen, die alle werden geschreven naar aanleiding van de herdenking van de 500ste verjaardag van het begin van de Reformatie en waarin expliciet of impliciet op elementen uit het voorstel van kardinaal Koch wordt ingegaan.

 • Meer dan een museumcatalogus. De bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken aan de kunst van het vredevol samenleven. (Didier Pollefeyt)

  Daarnaast komen nog twee pastoraaltheologische artikels. In zijn bijdrage ‘Meer dan een museumcatalogus. De bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken aan de kunst van het vredevol samenleven’ gaat Didier Pollefeyt, professor de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U. Leuven, op zoek naar de grondslagen van een actuele rooms-katholieke godsdienstpedagogiek in een context waarin confessionele levensbeschouwelijke vakken steeds meer in vraag gesteld worden. De godsdienstleerkracht wordt vergeleken met een geëngageerde gids in een museum. Het vak godsdienst heeft dit geëngageerd perspectief nodig en kan niet herleid worden tot de zakelijke uitleg van een museumcatalogus, typisch voor een multireligieuze benadering van godsdienstonderwijs. De auteur bespreekt vijf paradigma’s om vanuit het christelijk perspectief naar andere levensbeschouwingen te kijken (exclusivisme, inclusivisme, pluralisme, particularisme en hermeneutiek) en laat telkens zien wat deze modellen godsdienstpedagogisch impliceren in de klas vandaag. Het artikel eindigt met een pleidooi voor een hermeneutisch-communicatief godsdienstonderwijs dat gekenmerkt wordt door een belang van de grammatica, de levensbeschouwelijke gastvrijheid en de interlevensbeschouwelijke dialoog. Dat veronderstelt levensbeschouwelijke bedachtzaamheid, een grondige kennismaking met de katholieke traditie, erkenning en waardering voor levensbeschouwelijke veelheid en zorg voor de levensbeschouwelijke groei van leerlingen in dienst van een vredevolle samenleving.

   

 • Ouderschap, theologie en de rol van dagelijkse ervaringen (Annemie Dillen)

  Annemie Dillen, professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U. Leuven, brengt een bijdrage over ‘Ouderschap, theologie en de rol van dagelijkse ervaringen’. Ouder worden is een existentieel zeer ingrijpend gebeuren. Dillens bijdrage brengt verslag uit van de resultaten een onderzoek over hoe spiritualiteit een rol speelt in de ervaring van Belgische mannen en vrouwen die recent ouder werden. De spanning tussen controle enerzijds en vertrouwen anderzijds of tussen verantwoordelijk zijn/zich voelen enerzijds en concrete verantwoordelijkheid voor de ander opnemen anderzijds, is een grote uitdaging. Ouders kunnen hierbij steun vinden in hun godsvertrouwen. Kerkgemeenschappen zouden jonge ouders meer welkom moeten heten. Behalve concrete verwelkoming en ondersteunende activiteiten, kan bijzondere aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van een adequaat christelijk theologisch discours over ouderschap en familieleven. Het is daarom noodzakelijk om rekening te houden met de complexiteit en de ambiguïteit van het ouderschap wanneer men een theologie van het ouderschap ontwikkelt.

 • Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Relaas van een IPB-onderzoek. (Carine Devogelaere)

  Er volgt ten slotte nog een kroniek van de hand van Carine Devogelaere, wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, over ‘Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen’, een relaas van een IPB-onderzoek. Enkele jaren geleden startte het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) een reflectie over de vitaliteit van geloofsgemeenschappen. Het deed onderzoek om meer te weten te komen over en van katholieke geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. In 2014 werd een bevraging met een dubbel meetniveau gelanceerd, waarbij de respondenten enerzijds gevraagd werd naar de feitelijke situatie in hun huidige geloofsgemeenschappen en anderzijds naar de kenmerken van de geloofsgemeenschappen waarvan ze dromen. Deze bevraging resulteerde in enkele interessante conclusies. Wat betreft de liturgie, bleken de gemeenschappen die zichzelf als vitaal beschouwen in grote mate de gewenste situatie te hebben bereikt. Wat betreft diaconie en verkondiging, oordeelden de respondenten dat die (ver) beneden hun verwachtingen lagen. Vooral de volwassencatechese vraagt om meer aandacht, zelfs in vitale gemeenschappen. Het IPB publiceerde de resultaten van de rondvraag en nodigt alle geloofsgemeenschappen uit om de toekomst voor te bereiden door een reflectie op gang te brengen over hun vitaliteit en over de manier om die te verbeteren.

47e jaargang, nr. 2, Juni 2017

47e jaargang, nr. 1, Maart 2017

46e jaargang, nr. 4, December 2016

46e jaargang, nr. 3, September 2016

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

45e jaargang, nr. 4, December 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

42e jaargang, nr. 4, December 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

38e jaargang, nr. 4, December 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

37e jaargang, nr. 4, December 2007

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijke vormingswerk

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

36e jaargang, nr. 4, December 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

35e jaargang, nr. 4, December 2005

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur:  

Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: 

Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)

Administratief beheerder: 

Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Stefaan Franco (Bisdom Brugge)

Marc Steen (Bisdom Brugge)

Joris Polfliet (Bisdom Gent)

Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)

Bert Benats (Bisdom Hasselt)

Peter De Mey (K.U. Leuven)

Didier Pollefeyt (K.U. Leuven)

Kristof Struys (K.U. Leuven)

Stijn Van den Bossche

Anne Vandenhoeck

Carine Devogelaere

Harm Goris (TST, Nederland)

Administratie: 
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden)

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent

Tel. 09/235 78 45

Bankrekening 446-0015201-15

Redactie:
(recensie-exemplaren, ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling)

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Boeken ter recensie: 

p/a Dr. Hans Debel, Potterierei 72, 8000 Brugge

 

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:   

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

 

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Volg Thomas op