Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes


Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Afleveringen:

46e jaargang, nr. 3, September 2016

Artikels

 • Ten geleide (De redactie)
 • De verborgen veerkracht van fragiele liefde. Stapstenen voor een christelijke groei-ethiek in het licht van paus Franciscus’ ‘logica van de pastorale barmhartigheid’ (Amoris Laetitia) (Roger Burggraeve)

  Het septembernummer  van Collationes opent met een  bijdrage van Roger Burggraeve (prof. em. van de K.U. Leuven), dat de titel draagt: “De verborgen veerkracht van fragiele liefde. Stapstenen voor een christelijke groei-ethiek in het licht van paus Franciscus’ ‘logica van de pastorale barmhartigheid’ (Amoris Laetitia)”. Hij verwijst er naar het educatief-pastorale werk dat hij samen met zijn medebroeders onder jongeren verrichte om hen te helpen groeien in de richting van het christelijke ideaal van menswaardige seksualiteit en liefde. Johannes-Paulus II’ idee van de ‘wet van de gradualiteit’ vormde een stimulans tot theoretische reflectie over deze pastorale praktijk. Ze bood een mogelijkheid om een ‘ethiek van het haalbare voor jonge mensen’ te ontwikkelen, zonder de christelijke visie te verloochenen enerzijds en zonder de jongeren – en mensen onderweg – in de steek te laten anderzijds. Burggraeve vindt dat die keuze voor een dergelijke christelijk geïnspireerde groei-ethiek recent werd bevestigd in de dubbele gezinssynode van 2014 en 2015 en vooral in de postsynodale apostolische exhortatie Amoris Laeititia (2016) van paus Franciscus, die zowel de groei in als naar het huwelijk (en het huwelijksgezin) expliciet tot de kern maakt van de “logica van de pastorale barmhartigheid” (AL 307-312). 

 • Christenen in het Midden-Oosten. Quo vadunt? (Herman Teule)

  In de tweede plaats brengen we u een bijdrage van de hand van Herman Teule (prof. em. K.U. Leuven) over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. Hij bespreekt drie belangrijke historische lijnen die bijdragen aan een beter begrip van de uitdagingen voor de christenen in het Midden-Oosten op vandaag: 1. een beschrijving van het verdeelde kerkelijke landschap en een aantal pogingen om de interne christelijke verdeeldheid te overwinnen; 2. een analyse van de relatie tussen de Midden-Oosterse christenen en de wereld van de islam, vanuit een juridisch, cultureel en theologisch perspectief; 3. een kritische bespreking van de kwestie van de etnische christelijke identiteit: Arabisch christendom versus andere niet-Arabische etnische zelfbepalingen. Het artikel wordt afgesloten met een bespreking van het project van de oprichting van een nieuwe katholieke universiteit in Noord-Irak, geïnitieerd door de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil, Bashar Warda.

 • De drie-eenheid van God en de eenheid van de mensheid. Het christelijke monotheïsme tegen het geweld (Internationale Theologische Commissie)

  Daarna brengen we u de Nederlandse vertaling van een recent document van de Internationale Theologische Commissie, dat de titel draagt: “De drie-eenheid van God en de eenheid van de mensheid. Het christelijke monotheïsme tegen het geweld” (2014). Het document beoogt enkele aspecten van het christelijke vertoog over God in het licht te stellen die in de huidige context een bijzondere verheldering vereisen. De directe aanleiding voor deze verheldering is de theorie volgens welke er een noodzakelijk verband bestaat tussen het monotheïsme en het religieuze geweld. De discussie heeft een aantal motieven aan het licht gebracht die getuigen van onbegrip voor de leer van een religie en die het authentieke denken van het christendom over de enige God verduisteren. Twee vragen worden behandeld: 1. Hoe kan de katholieke theologie de kritische confrontatie aangaan met de culturele en politieke opinie die tussen monotheïsme en geweld een intrinsiek verband legt? 2. Hoe kan het zuivere religieuze geloof in de enige God worden erkend als beginsel en bron van de liefde tussen de mensen?

 • Samen het Onze Vader bidden. Op weg naar een gemeenschappelijke tekst van het Onze Vader (Adelbert Denaux)

  Vanaf 26 november 2016 zullen rooms-katholieken in Nederland en het Vlaanderen een gemeenschappelijke tekst van het Onze Vader gebruiken. Dit was niet het geval tot nu toe: Nederlandse en Vlaamse rooms-katholieken gebruikten een enigszins verschillende vertaling. In zijn kroniek geeft Adelbert Denaux (prof. em. K.U. Leuven) uitleg bij het tot stand komen van deze nieuwe vertaling en bespreekt de veranderingen die in de twee bestaande versies zijn aangebracht om tot een gemeenschappelijke tekst te komen. Hij gaat meer bepaald in op de opvallendste wijziging van ‘bekoring’ naar ‘beproeving’. De hoop wordt uitgesproken dat deze gemeenschappelijke tekst maar een eerste stap is naar een echt oecumenische tekst van het Onze Vader, die wordt geaccepteerd en liturgisch gebruikt door álle christelijke kerken in Nederland en in Vlaanderen.

 • Boekbesprekingen ()
 • Ingezonden boeken ()

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

45e jaargang, nr. 4, December 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

42e jaargang, nr. 4, December 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

38e jaargang, nr. 4, December 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

37e jaargang, nr. 4, December 2007

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijke vormingswerk

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

36e jaargang, nr. 4, December 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

35e jaargang, nr. 4, December 2005

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur: Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)                         

Administratief beheerder:  Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Lode Aerts (Bisdom Gent)
Peter De Mey (K.U. Leuven)
Stefaan Franco (Bisdom Brugge)
Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)
Didier Pollefeyt (K.U. Leuven)
Marc Steen (Bisdom Brugge)
Kristof Struys (K.U. Leuven)
Bert Benats (Bisdom Hasselt)
Stijn Van den Bossche
Anne Vandenhoeck
Carine Devogelaere
Henk Witte (Universiteit Tilburg NL)

Administratie: 

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent
Tel. 09/235 78 45
Bankrekening 446-0015201-15
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden).

Redactie: 

Potterierei 72 - 8000 Brugge 
(ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling).
Boeken ter recensie:  p/a Dr. Hans Debel, Potterierei 72, 8000 Brugge 

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:    

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Volg Thomas op