Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Praktische informatie

Nummers:

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Artikels
 • Johannes' verrijzenisverhaal (Adelbert Denaux en Hellen Mardaga )

  In onderscheid met de synoptici besteedt Johannes twee hoofdstukken aan de gebeurtenissen van Jezus? verrijzenis (Joh 20-21). De auteurs geven de argumenten pro en contra om de literaire eenheid van Joh 20-21 te verdedigen of te verwerpen. Uit dit overzicht besluiten zij dat het - ongeacht de vraag of hst. 21 al of niet redactioneel is - hoe dan ook zinvol is beide hoofdstukken als een narratief geheel te lezen. Ze maken gebruik van de studie van Larry D. George, zij het met lichte aanpassingen van zijn voorstellen, om Joh 20-21 te verdelen in drie episodes die zich op drie verschillende locaties afspelen: bij het graf (20,1-18), in het huis waar de leerlingen verzameld zijn (20,19-29), bij en op het meer van Tiberias (21,1-23). De episodes 2 en 3 eindigen telkens met een niet-narratief besluit (20,30-31 en 21,24-25). De drie episodes kunnen verder onderverdeeld worden in 12 scènes: 20,1-2.3-10.11-14.14-18; 20,19-23.24.25.26-29; en 21,1-3.4-8.9-14; 21,15-19.20-23. Er volgt een narratief en theologisch commentaar op Joh 20-21, waaruit blijkt dat de belijdenis van Thomas de climax vormt van het verrijzenis-hoofdstuk 20 en dat hst. 21 kan beschouwd worden als een ?nabeschouwing? over de kerkelijke en missionaire implicaties van de tegenwoordigheid van de levende Heer temidden van zijn leerlingen.

 • Een beetje charisma. Enkele grondvragen rond de vormselvoorbereiding in een tijd van herinitiatie (Kristiaan Depoortere)

  Un peu de saint chrême. Quelques questions sous-jacentes à la préparation à la confirmation en un temps de ré-initiation.
  Le présent article entend étudier la préparation à la confirmation en paroisse, en Flandre (Belgique). L?auteur pose des questions de base: Qu?est-ce qu?un rituel? Comment évangéliser un rite pour qu?il se transforme en sacrement? Quelle est, aujourd?hui, en un temps de ré-initiation, la place des sacrements dans ce cheminement qu?est la formation de l?identité chrétienne? L?auteur rassemble ensuite les données recueillies en un projet concret pour un renouvellement de la préparation à la confirmation. La relation avec Dieu et l?insertion dans la communauté croyante, en commençant par la famille, constituent le fil rouge qui parcourt son plaidoyer. C?est le c?ur de la question et c?est là-dessus qu?il veut focaliser l?énergie ecclésiale consacrée à la préparation à la confirmation. Comme clef de voûte de cette focalisation, l?auteur propose le déploiement, tout au long de ce cheminement, des différents éléments contenus dans le rituel du sacrement de la confirmation. Le but de l?article est donc de revenir à la source et s?adresse aussi au prêtre comme in-Spirateur, qui agrège la communauté et ses catéchistes dans leurs racines. Si la préparation à la confirmation n?est pas un apprentissage de la prière, elle ne ressemble qu?à une vaine tentative de planter des fleurs coupées. (Samenvattende vertaling van Jean-Paul Christiaens, Sint-Sixtus, West-Vleteren).

 • Open, vrijmoedig, onverschrokken. De betekenis van parresia in de Septuagint en het Nieuwe Testament (Reimund Bieringer)

  De term parrésia vindt zijn oorsprong in de Griekse polis. Parrésia en parrésiazomai zijn zeer veelzijdige termen die door de Septuagint-vertalers en ook door het Nieuwe Testament werden geïntegreerd in het eigen theologisch taalgebruik. In het NT slaan ze op het vrijmoedige optreden van Jezus en de van de missionarissen ondanks tegenstand en vijandschap. In 2Kor 7,4 neemt Paulus parrésia in de betekenis van ?vertrouwen? over voor de relatie tussen God en mens, én ook voor de relatie tussen apostel en gemeente. Het is God die de status van parrésia verleent en herstelt. Dit is dan ook de grondslag van een nieuwe bijbelse toepassing van parrésia en parresiazomai, die ondenkbaar zou zijn in een Grieks-hellenistisch perspectief, met name de toepassing van parrésia op de relatie van de mens tot God. Ook tegenover God heeft de mens de vrijheid om alles te zeggen.

 • Vrijmoedigheid vandaag (Lode Aerts)

  Paulus, de kampioen van de christelijke vrijmoedigheid, voelde zich bij momenten ?zwak en nerveus?. Wij allen worden door dezelfde ervaring verlamd te midden van de moderne cultuur. De auteur houdt een pleidooi voor vrijmoedigheid in de verkondiging. Die houding kan maar groeien uit een vrijmoedige omgang met God zelf. Voorts getuigen onze vieringen van een grote vrijmoedigheid, want liturgie is ?doen wat ondenkbaar is?. Tenslotte moet onze vrijmoedigheid, gesteund op de onderlinge liefde, ook blijken uit onze levensstijl, met name in de omgang met de maatschappelijke problemen (vreemdelingen, asielzoekers, bejaarden) en met allen die door lijden en tegenslag getroffen worden.

 • De preventieve vrede in de ervaring van de Sant'Egidio-gemeenschap (Jan De Volder)

  De gemeenschap van Sant'Egidio heeft van het dienen van de vrede een absolute prioriteit gemaakt. Uit de ervaring blijkt dat vredesopbouw een omvattend proces is. Het begint bij het luisteren naar Gods Woord en het gebed. Voorts is vrede onmogelijk zonder verzoening en vergeving. Er moet gewerkt worden aan de problematiek van de armoede, want de ongelijke verdeling van de welvaart is een van de grote oorzaken van conflicten en oorlogen. Sant?Egidio schenkt daarbij ook bijzondere aandacht aan de aidsepidemie. Gaandeweg blijkt dat ook religieuze verschillen kunnen leiden tot geschillen en oorlog. Daarom is de dialoog tussen godsdiensten een essentieel onderdeel van het vredeswerk. In ontmoeting en dialoog kan, zowel op kleine als op grote schaal, aan conflictbemiddeling en ?preventie gedaan worden. De auteur wijst erop dat Sant?Egedio als niet-gouvernementele organisatie, eigen troeven heeft om te slagen waar staten en regeringen falen.

 • Boekbesprekingen (Verschillende auteurs)

  E. van den Goorbergh en T. Zweerman, Franciscus van Assisi. Over zijn evangelische bezieling en de betekenis ervan voor onze tijd, Nijmegen, Valkhofpers, 2003, 259 blz. (Karel De Voght)
  H.W.J. Vekeman (red.), Bevestiging, erfdeel en opdracht. Anna Terruwe, bevinding en perspectief, Budel, Damon, 2004, 448 blz. (Erik Meganck)
  R. Sneller, Hoe het vlees weer woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie, Zoetermeer, Meinema, 2002, 229 blz. (Erik Meganck)
  K. Waaijman, De mistieke ruimte van de Karmel. Een uitleg van de Karmelregel, Gent, Carmelitana, 2004, 268 blz. (Karel De Voght)
  R. Van Dijk en G. Van Der Loop, Karmelregel. Een cursusboek in twaalf modules voor gemeenschappelijk en persoonlijk gebruik, Gent, Carmelitana, 2004, 162 blz. (Karel De voght)
  M.J.J. Menken, Matthew's Bible, (BETL 173), Leuven, University Press & Peeters, 2004, XII+336 blz. (Hendrik Hoet)

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 4, December 2005

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 4, December 2006

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijk vormingswerk

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 4, December 2007

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 4, December 2008

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 4, December 2012

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

45e jaargang, nr. 4, December 2015

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

46e jaargang, nr. 3, September 2016

47e jaargang, nr. 1, Maart 2017

46e jaargang, nr. 4, December 2016

47e jaargang, nr. 2, Juni 2017

47e jaargang, nr. 3, September 2017

47e jaargang, nr. 4, December 2017

48e jaargang, nr. 1, Maart 2018

48e jaargang, nr. 2, Juni 2018

48e jaargang, nr. 3, September 2018

48e jaargang, nr. 4, December 2018

49e jaargang, nr. 1, Maart 2019

49e jaargang, nr. 2, Juni 2019

49e jaargang, nr. 03, September 2019

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur:  

Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: 

Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)

Administratief beheerder: 

Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Stefaan Franco (Bisdom Brugge)

Marc Steen (Bisdom Brugge, KU Leuven)

Joris Polfliet (Bisdom Gent)

Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)

Bert Benats (Bisdom Hasselt)

Peter De Mey (KU Leuven)

Didier Pollefeyt (KU Leuven)

Kristof Struys (KU Leuven)

Stijn Van den Bossche

Anne Vandenhoeck (KU Leuven)

Carine Devogelaere (KU Leuven)

Harm Goris (TST, Nederland)

Administratie: 
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden)

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent

Tel. 09/235 78 45

Bankrekening 446-0015201-15

Redactie:
(recensie-exemplaren, ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling)

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Boeken ter recensie: 

p/a Kurt Priem, Potterierei 72, 8000 Brugge

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:   

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Volg Thomas op

Download de Thomas-app