Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes


Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Afleveringen:

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

Artikels

 • Ten geleide (De redactie)
 • Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God - Het provocatieve perspectief op migratie in het boek Ruth (Hans Debel)

  Het Oude Testament is inderdaad onlosmakelijk verbonden met de realiteit van migratie. Uit het meest recente literair-kritische onderzoek naar de groei van de Bijbelse geschriften blijkt dat de ‘gedwongen migratie’ van de Babylonische ballingschap de basis heeft gelegd voor het ontstaan van een aanzienlijk aantal Bijbelboeken. De meeste boeken lijken niettemin gedurende de eeuwen die volgden nog verdere bewerkingen te hebben ondergaan tegen de achtergrond van de terugkeer – en dus van een nieuwe significante migratiebeweging – van een gemeenschap van nakomelingen van ballingen en de daaropvolgende heropbouw van de Judese samenleving. Binnen de context van deze heropbouw ontwikkelde zich een felle polemiek omtrent de identiteit van het volk, en meer specifiek omtrent de plaats van ‘vreemdelingen’ in de Judese samenleving. Ook het boek Ruth vertegenwoordigt een niet mis te verstane stellingname in dit debat. De bijdrage van Hans Debel (Grootseminarie, Brugge) beoogt de verschillende lagen in het boek te verkennen ten einde inzicht te verwerven in de precieze rol die de thematiek van migratie in het boek speelt. Achtereenvolgens staat hij stil bij de historische inbedding van het boek, de diepmenselijke portrettering van de personages, de rol van God in het gebeuren, en het intertekstuele verband ten opzichte van andere boeken uit het Oude Testament.

 • Geen vreemdelingen meer maar medeburgers (Ef 2,19) (Hendrik Hoet)

  In zijn bijdrage stelt Rik Hoet (Antwerpen) dat de Bijbel niet alleen leert dat vreemdelingen en vluchtelingen gastvrij moeten worden behandeld omdat Israël zelf vreemdeling geweest is en te gast is in het Beloofde Land, maar vooral omdat elk andere mens een zus of een broer is, kind van dezelfde hemelse Vader. De oudtestamentische geschiedenis vertelt drie maal hoe uit één mens een samenleving in de stad groeit. De eerste keer in Genesis 2-4: van Adam tot de stad van Lamech. De tweede keer vanaf Genesis 5 over Noach tot Babel (Gn 11). De derde keer vanaf Abraham tot Jeruzalem, stad van het volk Israël, maar ook stad waarheen alle volkeren zullen optrekken. Het Nieuwe Testament “vervult” dit verhaal te beginnen bij Jezus, de nieuwe Adam, met wie het nieuwe Jeruzalem neerdaalt op aarde (Opb 21).

 • De katholieke kerk over migratie: een terreinverkenning (Peter De Mey)

  Aan de hand van een overzichtsartikel van de bekende Amerikaanse theoloog van Viëtnamese origine Peter Phan beschrijft Peter De Mey (Faculteit theologie en religiestudies K.U. Leuven) in grote trekken de houding van de pausen tegenover migratie vanaf de 19de eeuw. Een belangrijk instrument sinds 1914 is hierbij de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, waaraan jaarlijks een pauselijke toespraak wordt gewijd. Vervolgens staat hij stil bij het meest uitvoerige officiële document over migratie, dat de Pauselijke Raad voor de Pastorale Zorg voor Migranten en Reizigers in 2004 publiceerde onder de titel ‘De liefde van Christus jegens de migranten’ (Erga Migrantes Caritas Christi).

 • Sant’Egidio en nieuwkomers (Annemarie Pieters)

  Annemarie Pieters (Sant’Egidio Gemeenschap, Antwerpen) brengt een verslag van de bijdrage die de Gemeenschap van Sant’Egidio levert om de migranten te helpen. De beweging is in 2001 in Antwerpen begonnen met de taalschool ‘Yaguine en Fodé’ voor de nieuwkomers die hun mondelinge taalvaardigheid Nederlands willen verbeteren. Bezielde vrijwilligers geven wekelijks les op verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden. Dit helpt hen om zich gemakkelijker te integreren in de Belgische samenleving. De taalschool is genoemd naar de twee jongens die op 2 augustus 1999 dood werden aangetroffen op de luchthaven van Zaventem in het landingsgestel van een Sabena Airbus. Ze kwamen uit het West-Afrikaanse Guinée-Conakry en hadden tevergeefs gezicht in Europa een menswaardig bestaan op te bouwen. Binnen de Gemeenschap van Sant’Egidio werd op 28 januari 2001 in Antwerpen de beweging ‘Volkeren van Vrede’ opgericht. De leden van deze beweging zeggen van zichzelf: “Wij zijn mannen en vrouwen van over heel de wereld: wij behoren tot verschillende volkeren, landen, etnieën, culturen en godsdiensten. Wij zijn volkeren van vrede”. Ze willen in België een nieuw leven opbouwen en een bijdrage leveren tot de samenleving.

 • Drijfveren voor missionaire Kerk-zijn in een Vlaamse context (Liesbeth Pulinckx)

  Binnen de Vlaamse bisdommen leeft het besef dat ‘een sterker missionair bewustzijn’ nodig is om de geloofsoverdracht niet nog verder te laten stilvallen. Eerst kijkt de auteur op welke manier het missionaire thema direct of indirect aan bod komt in vijf verschillende diocesane teksten en in twee interdiocesane teksten. Daarna onderzoekt ze hoe het Anglicaans-Methodistische kerkmodel van Fresh Expressions of Church inspiratie kan bieden in de eigen Vlaamse rooms-katholieke context. Ze besluit met een reflectie over de verschillende aangereikte elementen en denkt na over wat het kan betekenen om een missionaire Kerk in Vlaanderen te (willen) zijn.

 • Kroniekrecensie (Dick Wursten)

  Dick Wursten brengt een kroniekrecensie van het recente boek van Bert Roebben, Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming (Acco Leuven/Den Haag, 2015).

 • Boekbesprekingen ()

  Dick Wursten brengt een kroniekrecensie van het recente boek van Bert Roebben, Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming (Acco Leuven/Den Haag, 2015).

 • Ingezonden boeken ()

  Dick Wursten brengt een kroniekrecensie van het recente boek van Bert Roebben, Inclusieve godsdienstpedagogiek. Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming (Acco Leuven/Den Haag, 2015).

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

45e jaargang, nr. 4, December 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

42e jaargang, nr. 4, December 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

38e jaargang, nr. 4, December 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

37e jaargang, nr. 4, December 2007

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijke vormingswerk

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

36e jaargang, nr. 4, December 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

35e jaargang, nr. 4, December 2005

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur: Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)                         

Administratief beheerder:  Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Lode Aerts (Bisdom Gent)
Peter De Mey (K.U. Leuven)
Stefaan Franco (Bisdom Brugge)
Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)
Didier Pollefeyt (K.U. Leuven)
Marc Steen (Bisdom Brugge)
Kristof Struys (K.U. Leuven)
Bert Benats (Bisdom Hasselt)
Stijn Van den Bossche
Anne Vandenhoeck
Carine Devogelaere
Henk Witte (Universiteit Tilburg NL)

Administratie: 

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent
Tel. 09/235 78 45
Bankrekening 446-0015201-15
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden).

Redactie: 

Potterierei 72 - 8000 Brugge 
(ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling).
Boeken ter recensie:  p/a Dr. Hans Debel, Potterierei 72, 8000 Brugge 

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:    

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha