Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Praktische informatie Contacteer dit tijdschrift

Nummers:

47e jaargang, nr. 3, September 2017

47e jaargang, nr. 2, Juni 2017

47e jaargang, nr. 1, Maart 2017

46e jaargang, nr. 4, December 2016

46e jaargang, nr. 3, September 2016

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

45e jaargang, nr. 4, December 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

Artikels
 • ‘Krachtige woorden van hemelse genade’…? (Hans Debel)

  Op zoek naar de zin van de Judasbrief                                                                   

  In dit septembernummer brengen we in de eerste plaats een artikel van de hand van Hans Debel (wetenschappelijk medewerker aan het Grootseminarie te Brugge) over een Bijbelboek dat bij veel christenen niet of minder bekend is: de Judasbrief. De auteur is van oordeel dat er meerdere goede redenen zijn om de Judasbrief te blijven lezen. Vooreerst vormt deze korte redevoering in briefvorm een uitstekend voorbeeld van de gedrevenheid waarmee de vroege christenen hun geloof verkondigden. Ten tweede laat deze van de Schrift doordrongen tekst een glimp zien van hoe de eerste christenen over de Schrift dachten: zij interpreteerden hun eigen situatie in het licht van de joodse Schrift. Ten derde kan dit merkwaardige geschrift nog steeds inspiratie bieden voor het omgaan met wie anders denkt, al is in dit opzicht enige omzichtigheid geboden.

 • De ‘logica van de menswording’ als onderstroom van een praktische ecclesiologie en een integraal christelijk humanisme. (Kristof Struys)

  Een theologische lezing van de postsynodale exhortatie Evangelii Gaudium        

  De postsynodale pauselijke exhortatie van paus Franciscus Evangelii Gaudium, de vreugde van het Evangelie, werd geschreven in de schoot van de bisschoppensynode van oktober 2012 met als het thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijke geloof’. Het paradigma is dat van een missionaire evangelisatie (EG 15). In zijn bijdrage geeft Kristof Struys (Docent Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven) een aantal inleidende gedachten over de aard, de stijl, de bronnen en de doelstelling van de exhortatie. Daarna volgt een theologische analyse van de inhoud: de ‘logica van de menswording’ is de theologisch-hermeneutische onderstroom voor de praktische ecclesiologie en het integraal christelijke humanisme waar deze paus voor staat.

 • De moraliteit van de dingen. Autonomie versus gedragsbeïnvloeding? (Jo De Tavernier & Mateja Donkovic)

  Technologie heeft een enorme impact op het dagelijkse leven. Vrijwel alle domeinen van het menselijke leven zijn hierdoor grondig veranderd: de wijze van communiceren, de sfeer van de arbeid, de vrije tijd, de gezondheidszorg, mobiliteit en wonen. Geïnspireerd door het werk van de filosoof Peter-Paul Verbeek, gaan Jo De Tavernier en Mateja Donkovic (respectievelijk Professor Theologische ethiek en doctoranda aan de Faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven) op zoek naar de manier waarop nieuwe technologieën de moraal zélf beïnvloeden. Zij laten zien hoe technologie de ethiek uitdaagt én mede vorm geeft. Vooreerst is het belangrijk om zicht te krijgen op de vele wijzen waarop technologie en moraal verweven zijn. Na een beknopt overzicht van enkele mijlpalen in de opkomst van onze technologische cultuur stellen zij zich de vraag hoe we die nieuwe relaties precies moeten begrijpen en hoe technologieën vorm geven aan de wijze waarop we mens zijn. Vervolgens staan ze stil bij de moralisering van techniek en bij het ontwerpen van ethiek en bekijken ze een aantal voorbeelden van persuasieve technologie en hybridisering van mens en techniek. Ten slotte tekenen ze de krijtlijnen voor een nieuwe techniekethiek in relatie tot het goede leven.

 • De spiritualiteit van het afkicken. Een analyse van de visie en de werking van de Anonieme Alcoholisten in Vlaanderen. (Brecht Nuyts)

  Vervolgens brengen we een bijdrage van Brecht Nuyts (Godsdienstleraar te Regina Pacis Hove en lid van Federatie Sobriëtas VZW) over ‘De spiritualiteit van het afkicken. Een analyse van de visie en de werking van de Anonieme Alcoholisten in Vlaanderen’. Op dit moment telt AA Vlaanderen 8000 leden, die willen af geraken van hun drang naar alcoholische dranken. B. Nuyts geeft eerst een beknopt historisch overzicht van de AA in Vlaanderen. Vervolgens beschrijft hij vier basiselementen uit de visie van de Anonieme Alcoholisten, die mee aan de grondslag liggen van hun spiritualiteit: wat is hun kijk op de mens als mens, hoe denken ze over de ziekte waarmee ze worstelen, hoe benaderen ze God en waar streven de Anonieme Alcoholisten naar? Deze aspecten worden toegelicht vanuit het perspectief van de officiële literatuur dat de AA haar lezers meegeeft. Ten slotte gaat de auteur in op drie spirituele oriëntaties die van dienst kunnen zijn in een theologisch-pastorale context. 

 • Van ‘nog’ naar ‘nu’ katholieke school zijn. Overwegingen bij Christelijke identiteit: een utopie? van Broeder Stockman (Lieven Boeve)

  We brengen in dit nummer ook een kroniekrecensie, d.w.z. een meer uitvoerige bespreking van twee publicaties die onze aandacht verdienen. Lieven Boeve (Directeur-generaal  van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) bespreekt het recente boek van broeder René Stockman, Christelijke identiteit: een utopie? (2015). In zijn boek gaat Stockman op zoek naar het ideaalbeeld van katholieke identiteit van zorg- en onderwijsinstellingen – instellingen van de klassieke katholieke zuil. Lieven Boeve gaat vooral in op diens reflectie over de identiteit van de katholieke school. Hij gebruikt deze tegelijk als een spiegel om zijn eigen positie hieromtrent te verhelderen en te verduidelijken.

 • Boekbesprekingen ()

 • Ingezonden boeken     ()

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

42e jaargang, nr. 4, December 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

38e jaargang, nr. 4, December 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

37e jaargang, nr. 4, December 2007

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijke vormingswerk

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

36e jaargang, nr. 4, December 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

35e jaargang, nr. 4, December 2005

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur:  

Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: 

Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)

Administratief beheerder: 

Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Stefaan Franco (Bisdom Brugge)

Marc Steen (Bisdom Brugge)

Joris Polfliet (Bisdom Gent)

Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)

Bert Benats (Bisdom Hasselt)

Peter De Mey (K.U. Leuven)

Didier Pollefeyt (K.U. Leuven)

Kristof Struys (K.U. Leuven)

Stijn Van den Bossche

Anne Vandenhoeck

Carine Devogelaere

Harm Goris (TST, Nederland)

Administratie: 
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden)

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent

Tel. 09/235 78 45

Bankrekening 446-0015201-15

Redactie:
(recensie-exemplaren, ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling)

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Boeken ter recensie: 

p/a Dr. Hans Debel, Potterierei 72, 8000 Brugge

 

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:   

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

 

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Volg Thomas op