Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Praktische informatie Contacteer dit tijdschrift

Nummers:

47e jaargang, nr. 3, September 2017

47e jaargang, nr. 2, Juni 2017

47e jaargang, nr. 1, Maart 2017

46e jaargang, nr. 4, December 2016

46e jaargang, nr. 3, September 2016

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

45e jaargang, nr. 4, December 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

42e jaargang, nr. 4, December 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

38e jaargang, nr. 4, December 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

37e jaargang, nr. 4, December 2007

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijke vormingswerk

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

36e jaargang, nr. 4, December 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

35e jaargang, nr. 4, December 2005

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling
Artikels
 • Het kan ook anders. Beschouwingen bij De Nieuwe Bijbelvertaling (Peter Schmidt)

  De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een historische gebeurtenis, alleen al omdat ze de eerste interconfessionele bijbelvertaling in ons taalgebied is. Ook de manier waarop ze tot stand gekomen is, mag'?historisch' genoemd worden. Het resultaat ligt nu op tafel. Het moment is gekomen om de NBV van naderbij te bekijken, met oog voor de grondtekst en voor andere vertalingen. Elke vertaling wordt gedragen door een aantal opties en keuzes. Peter Schmidt tracht die aan het licht te brengen. Zo is het hedendaagse Nederlands gekozen als ?doeltaal?: men wil voor de hedendaagse lezer de tekst zo verstaanbaar mogelijk maken. Dat brengt mee dat men ?moeilijke? en ?ongewone? woorden en wendingen tracht te vermijden ? met het gevolg dat bepaalde passages plotseling ?minder vertrouwd? in de oren gaan klinken. Voorts spelen de verworvenheden uit de bijbelstudie van de voorbije decennia een grote rol. De auteur maakt dat duidelijk aan de hand van talrijke concrete voorbeelden. De vraag is niet of een bepaalde vertaling nu juist of verkeerd is. Wie goed toekijkt, stelt vast dat eenzelfde passage op meerdere manieren vertaald kan worden. En wie zelf aan het vertalen gaat, zal vlug tot de vaststelling komen: 'Het kan ook anders'.

 • Het evangelie van Gods Zoon. Romeinen 1,3-4 en De Nieuwe Bijbelvertaling (Jan Lambrecht)

  In een tweede bijdrage over de NBV gaat Jan Lambrecht dieper in op één tekst: Romeinen 1,3-4. De studie van de grondtekst en de vergelijking met andere Nederlandse vertalingen brengen de opties van de NBV in deze passage scherper aan het licht.

 • Het priesterbeeld in de kerkvisie van Kardinaal Danneels (Maurizio Fomini)

  Kardinaal Danneels spreekt en schrijft over zowat alle aspecten van geloof en Kerk. Daar lopen ongetwijfeld 'rode draden' doorheen. Maurizio Fomini richt zijn aandacht op één van die grondlijnen in het denken van Kardinaal Danneels: zijn visie op de priester. Wie is hij? Wat doet hij? Welke plaats bekleedt hij in het geheel van het kerkgebeuren? De auteur gaat ook in op de achtergronden van Danneels? denken. Daarin blijkt de 'grote literatuur' een grote rol te spelen.

 • De interreligieuze dialoog en de verbeelding van de ander (Marianne Moyaert)

  'Religie' komt op veel manieren in de actualiteit. Men lijkt er nood aan te hebben en tegelijk ook bang voor te zijn, want religie wordt nogal eens in verband gebracht met geweld. Meer zelfs, een en ander wijst erop dat religie ook oorzaak van geweld is. Dat is hoogst verwonderlijk, want religies zouden juist heil en vrede moeten brengen. In plaats van hun verschillen en geschillen uit te vechten, zouden religies met elkaar in dialoog moeten treden om te zoeken wat hen verenigt. Toch heeft Marianne Moyaert vragen bij dat uitgangspunt van de interreligieuze dialoog. Een diepere analyse van de band tussen religie en geweld laat zien dat het grote probleem ligt in de perceptie die men heeft van de andere. Wereldomspannende vredesprogramma's maken weinig kans op slagen als men niet binnen de verschillende religies werkt aan 'de verbeelding van de ander'.

 • Maria, Genade en Hoop in Christus (ARCIC)

  In de oecumenische dialoog, die momenteel op veel vlakken gevoerd wordt, dienen zich een aantal knelpunten aan die uitgeklaard moeten worden. Eén daarvan is de plaats van Maria in het gelovige denken en spreken. De recente mariadogma?s van de katholieke Kerk - haar onbevlekte ontvangenis en tenhemelopneming ? maken dat gesprek er niet gemakkelijker op. ARCIC, de gezaghebbende commissie die de gesprekken voert tussen anglicanen en rooms-katholieken, heeft over deze kwesties een lijvig document gemaakt dat hier voor het eerst in het Nederlands verschijnt. Wij danken Adelbert Denaux voor zijn accuraat vertaalwerk alsook voor de eer die hij ons tijdschrift bewijst de vertaling te mogen publiceren.

 • D. Pollefeyt, H.Lombaerts e.a., Godsdienstonderwijs uitgedaagd. Jongeren en (inter)levensbeschouwelijke vorming in gezin en onderwijs (Annemie Vanmol)

  Kroniekrecensie.

 • Boekbesprekingen (Verschillende)

  Paul Gilliaerts (red.), Boanerges. Beschouwingen over bijbel(vertaling) en retoriek, Leuven / Voorburg, Acco, 2004, 175 blz. (Hendrik Hoet)
  Albert Guigui, Oude bron, levend water. Spiritualiteit van de joodse geloofstraditie, Tielt, Lannoo, 2004, 239 blz. (Hendrik Hoet)
  André Haquin (éd.), L?Eucharistie au coeur de l?Église et pour la vie du monde, Louvain-la-Neuve, 2004, 189 blz. (Koen Vanhoutte)
  S. Pacot, Kom weer tot leven! Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten, Gent, Carmelitana, 2004, 264 blz (Karel De Voght)
  Bart Mesotten, Van Aalmoes tot Zwitserse garde. Etymologie en betekenis van duizend woorden rond religie, Averbode, Altiora, 2004, 670 blz. (Karel De Voght)

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur:  

Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: 

Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)

Administratief beheerder: 

Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Stefaan Franco (Bisdom Brugge)

Marc Steen (Bisdom Brugge)

Joris Polfliet (Bisdom Gent)

Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)

Bert Benats (Bisdom Hasselt)

Peter De Mey (K.U. Leuven)

Didier Pollefeyt (K.U. Leuven)

Kristof Struys (K.U. Leuven)

Stijn Van den Bossche

Anne Vandenhoeck

Carine Devogelaere

Harm Goris (TST, Nederland)

Administratie: 
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden)

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent

Tel. 09/235 78 45

Bankrekening 446-0015201-15

Redactie:
(recensie-exemplaren, ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling)

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Boeken ter recensie: 

p/a Dr. Hans Debel, Potterierei 72, 8000 Brugge

 

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:   

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

 

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Volg Thomas op