Tijdschriften

Tijdschrift: Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Praktische informatie Contacteer dit tijdschrift

Nummers:

47e jaargang, nr. 3, September 2017

47e jaargang, nr. 2, Juni 2017

47e jaargang, nr. 1, Maart 2017

46e jaargang, nr. 4, December 2016

46e jaargang, nr. 3, September 2016

46e jaargang, nr. 2, Juni 2016

46e jaargang, nr. 1, Maart 2016

45e jaargang, nr. 4, December 2015

45e jaargang, nr. 3, September 2015

45e jaargang, nr. 2, Juni 2015

45e jaargang, nr. 1, Maart 2015

44e jaargang, nr. 4, December 2014

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II
 
Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

KERK EN OECUMENE 50 JAAR NA VATICANUM II

Zoals in de twee vorige jaargangen wordt ook in het decembernummer van 2014 teruggeblikt op de erfenis en de receptie van het tweede Vaticaanse Concilie. Dit keer gaat de aandacht uit naar de ecclesiologie en de oecumene. De visie op kerk en oecumene zorgden voor heel wat spanningen tussen de concilievaders. 

44e jaargang, nr. 3, September 2014

44e jaargang, nr. 2, Juni 2014

44e jaargang, nr. 1, Maart 2014

De digitale wereld

De digitalisering is bezig onze leefwereld en ons samenleven in een hoog tempo te veranderen. Wat gebeurt er zoal op dit gebied? Hoe reageert de Kerk erop in haar standpuntbepalingen? Welke ethische vragen worden door het gebruik van de sociale media opgeroepen? Welke consequenties doen zich gevoelen in het Kerk-zijn? Wat betekent het voor godsdienstonderwijs en pastoraat? Het zijn maar enkele van de vele vragen die door de digitalisering van onze wereld worden opgeroepen. Ze staan centraal in dit themanummer van Collationes. De diverse bijdragen zijn vooral eerste verkenningen van en ervaringen met een diep ingrijpende ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. De digitalisering zal zonder twijfel in de komende decennia doorgaan en menigeen die actief is in Kerk en pastoraat, bezig houden. Des te meer is begeleidende reflectie relevant.

43e jaargang, nr. 4, December 2013

Vaticanum II en de liturgie

In het decembernummer van vorige jaargang (2012) hebben we de aandacht getrokken op de aanvang van het tweede Vaticaanse Concilie nu vijftig jaar geleden. Het is de bedoeling om dit dit jaar en de komende jaren opnieuw te doen en zo de werkzaamheden, de resultaten en de receptie van het concilie in kaart te brengen. Dit jaar (2013) richten we onze aandacht op de Constitutie over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium.

43e jaargang, nr. 3, September 2013

‘Theologie vandaag’ … en morgen

Het document van de Internationale Theologische Commissie (ITC), ‘Theologie vandaag’, waarvan we vorig jaar een Nederlandse vertaling in Collationes publiceerden, heeft in theologische kringen in Nederland en Vlaanderen ruime aandacht gekregen. In dit nummer brengen we een viertal reacties, twee uit Vlaanderen en twee uit Nederland. 

 

Pastoraat tussen macht en mededogen

Daarna brengen we twee bijdragen die handelen over de omgang van de pastor met macht.

43e jaargang, nr. 2, Juni 2013

Gods spreken en de talen van de catechese

In dit themanumer nemen we drie bijdragen op van een congres dat in 2012 door de Europese Equipe voor Catechese (EEC) in Malta georganiseerd werd. Het congres was gewijd aan het thema: ‘Het woord is vlees geworden – Taal en talen in de catechese’. M.a.w. hoe komt de taal van Gods spreken ter sprake in de vele talen (in ruime zin) van de catechetische bedrijvigheid? Welke talen kan de catechese als geloofsverkondiging spreken om recht te doen aan Gods mysterie en aan de hedendaagse mens? Michel de Certeau signaleerde twee problemen in het spreken van kerkmensen: “Er is geen communicatie, en we hebben ook niets te communiceren”. Voor de Certeau spreken wij niet in de leegte, maar vanuit een leegte in onszelf. De crisis van de taal is geen crisis van woorden maar een crisis van de geloofservaring zelf. Het gaat er dan niet gewoon om de meest geschikte taal te vinden om over God te spreken, maar in de catechese wegen te vinden om de ervaring van God toegankelijk te maken, persoonlijk en in gemeenschap. En hiertoe kunnen filosofie en fundamentele theologie een bijdrage leveren. Deze vraag werd dan ook voorgelegd aan prof. Salvatore Curro, voorzitter van de Italiaanse vereniging voor catecheten maar van huis uit fundamentaaltheoloog, en aan prof. em. Ignace Verhack, godsdienstfilosoof: waarom is de taal op fundamenteel niveau geen louter instrument voor kennis en communicatie, dialoog en interpretatie, maar veeleer de symbolische beleving van ons in de wereld zijn? En vervolgens: hoe verhouden zich hierbij de taal van het geloof en de taal van het menszijn?

 .

43 e jaargang, nr. 1, Maart 2013

42e jaargang, nr. 4, December 2012

42e jaargang, nr. 3, September 2012

Het septembernummer 2012 van Collationes brengt vier bijdragen over het thema "Sacramenten: anders bekeken". Twee bijdragen handelen over de initiatiesacramenten, en twee bijdragen over het huwelijk.

42e jaargang, nr. 2, Juni 2012

42e jaargang, nr. 1, Januari 2012

41e jaargang, nr. 4, December 2011

HERSENEN EN GEEST

41e jaargang, nr. 3, September 2011

De blijvende betekenis van John Henry Newman

41e jaargang, nr. 2, Juni 2011

Christen worden - De band tussen geloof en sacrament in de christelijke initiatie

41e jaargang, nr. 1, Januari 2011

Vitale kerk nabij? Lokaal kerk vormen vandaag

40e jaargang, nr. 4, December 2010

COLLATIONES 40 JAAR

40e jaargang, nr. 3, September 2010

Trouwen in de kerk: Waarom en hoe?

40e jaargang, nr. 2, Juni 2010

40e jaargang, nr. 1, Maart 2010

Artikels
 • De psalm die 'buiten het getal valt': Psalm 151 in de Septuaginta en in de rollen van de Dode Zee (Hans Debel)

  Dit eerste nummer van deze jaargang besteedt nagenoeg uitsluitend aandacht aan de Bijbel. Hans Debel, onderzoeker aan de K.U. Leuven, wijdt zijn aandacht aan een psalm die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt, maar wel in de Septuagint, de Griekse vertaling van de Bijbel, en die daar als psalm 151 geboekt staat. Door de ontdekkingen van de Dode-Zee-rollen bij Qumran beschikken we nu ook over een Hebreeuwse versie van deze tekst, waarin David een autobiografische reflectie brengt over zijn zalving door de profeet Samuel en zijn gevecht met de reus Goliath.

 • Gestild en stil. Context en samenhang van Lucas 9,10-17 (Nico A. Riemersma)

  Nico Riemersma, uit Den Haag (NL), onderzoekt de betekenis van het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging in Lc 9,10b-17 in het licht van de context: het voorafgaande verhaal van de zending en terugkeer van de Twaalf (Lc 9,1-10a) en het erop volgende verhaal van de belijdenis van de menigten en Petrus (Lc 9,18-27). De opvallende stilte van de menigten en de leerlingen na het wonder laten de lezer begrijpen dat het antwoord door Jezus wordt uitgelokt in het daarop volgende verhaal. In het licht van Petrus’ belijdenis van Jezus als de Messias, kan het verhaal van de wonderbare spijziging van de menigte als een Messiaanse maaltijd begrepen worden.

 • De verrezen Jezus aanraken. Maria Magdalena en Tomas de tweeling in Johannes 20 (Sandra Schneiders)

  De Amerikaanse exegete Sandra M. Schneiders geeft haar bijdrage de titel mee “De verrezen Jezus aanraken? Maria Magdalena en Tomas de Tweeling in Johannes 20”. Beide episodes in Joh 20 verkennen de persoonlijke toe-eigening door de leerlingen van de nieuwe plaats en de nieuwe wijze waarop Jezus ervaren kan worden, lichamelijk verrezen en nu handelend door bemiddeling van zijn kerkelijk lichaam. De categorie van het ‘lichaam’ wordt niet langer gelijkgesteld met ‘vlees’. Het lichaam is materieel in de zin dat het een principe van individualisering is, maar niet een principe van fysiekheid. De aldus begrepen categorie ‘lichaam’ wordt door de evangelist gebruikt om de lezer ervan te verzekeren dat het Jezus zelf is die niet enkel in Gods aanwezigheid verheerlijkt wordt, maar ook naar ons teruggekeerd is. Hij wil ons ervan verzekeren dat we hem zullen zien, horen en voelen, dat we zijn reële aanwezigheid in onze levens en in onze wereld zullen ervaren in onze participatie aan het leven van de kerkelijke gemeenschap.

 • "Als u begrijpt wat ik bedoel". Paulus tussen retoriek en dogmatiek (Peter Schmidt)

  Daarna volgt een bijdrage over de interpretatie van de brieven van de apostel Paulus. Peter Schmidt, K.U. Leuven, wijst op het recente inzicht van de exegese dat Paulus, evenals andere nieuwtestamentische schrijvers, in zijn brieven gebruik maakt van retorische technieken om zijn boodschap mee te delen, onder meer in zijn manier om zijn Bijbel (het O.T.) te citeren en te gebruiken in zijn betoog. Dit inzicht heeft grote gevolgen voor de interpretatie van Paulus: bepaalde teksten die vroeger een zwaar historisch of dogmatisch gewicht kregen in de kerkelijke interpretatie, blijken nu enkel retorische stijlelementen te zijn, waarop geen historische affirmaties of dogmatische stellingen kunnen worden gebouwd.

 • Mgr. De Smedt en de concilietekst over de Joodse godsdienst (Nostra Aetate, N° 4) (Leo Declerck & Matthijs Lamberigts)

  In 2009 was het honderd jaar geleden dat Emiel-Jozef De Smedt, bisschop van Brugge, werd geboren (1909-1995). Leo Declerck en Matthijs Lamberigts wijden een interessante bijdrage aan een minder bekende opdracht die deze tijdens het concilie uitvoerde: “Mgr. De Smedt en de concilietekst over de Joodse godsdienst (Nostra Aetate, n° 4)”. De concilieverklaring Nostra Aetate blijft de “magna charta” voor de interreligieuze dialoog. Het n° 4, dat handelt over de Joodse godsdienst, had een bijzonder bewogen geschiedenis. Onderzoek in het Archivio Segreto Vaticano (met de ontdekking van meerdere interessante verslagen en brieven) en in de archieven De Smedt, alsmede de recente publicatie van de Concilieagenda's van Mgr. Willebrands, maken het mogelijk de onverwachte rol te schetsen van Mgr. De Smedt, bisschop van Brugge en ondervoorzitter van het Secretariaat voor de Eenheid, bij het tot stand komen van deze tekst in de 3e intersessie. Zijn tussenkomsten tijdens de plenaire vergadering van het Secretariaat in mei 1965 en zijn reis in juli 1965, samen met Willebrands, naar de oosterse patriarchen in Beiroet, Jeruzalem en Caïro hebben tot een doorbraak geleid. Deze documenten wijzen op het belang van de tussenkomsten van de paus en het Staatssecretariaat in deze kwestie, maar tonen ook aan hoe de “pragmatici” in het concilie (zoals De Smedt en Willebrands), die bereid waren compromissen te sluiten, dikwijls een doorslaggevende rol gespeeld hebben bij de definitieve goedkeuring van de concilieteksten.

 • BOEKBESPREKINGEN ()

 • Ingezonden boeken ()

39e jaargang, nr. 4, December 2009

Zorg voor de kwetsbare mens

39e jaargang, nr. 3, September 2009

39e jaargang, nr. 2, Juni 2009

39e jaargang, nr. 1, Maart 2009

38e jaargang, nr. 4, December 2008

38e jaargang, nr. 3, September 2008

38e jaargang, nr. 2, Juni 2008

38e jaargang, nr. 1, Maart 2008

37e jaargang, nr. 4, December 2007

37e jaargang, nr. 3, September 2007

37e jaargang, nr. 2, Juni 2007

Kerkelijke vormingswerk

37e jaargang, nr. 1, Maart 2007

36e jaargang, nr. 4, December 2006

36e jaargang, nr. 3, September 2006

Het gebed

36e jaargang, nr. 2, April 2006

36e jaargang, nr. 1, Januari 2006

35e jaargang, nr. 4, December 2005

35e jaargang, nr. 3, September 2005

35e jaargang, nr. 2, Juli 2005

De nieuwe bijbelvertaling

35e jaargang, nr. 1, Januari 2005

Info:

Collationes

Driemaandelijks tijdschrift voor theologie en pastoraal

Zie ook het videofragment uit Braambos naar aanleiding van de feestelijke viering van 40 jaar Collationes.

Hoofdredacteur:  

Adelbert Denaux (K.U. Leuven)

Secretaris: 

Pierre Trouillez (Aartsbisdom Mechelen-Brussel)

Administratief beheerder: 

Hans Vandenholen (Bisdom Gent)

Redactieraad: 

Stefaan Franco (Bisdom Brugge)

Marc Steen (Bisdom Brugge)

Joris Polfliet (Bisdom Gent)

Hendrik Hoet (Bisdom Antwerpen)

Bert Benats (Bisdom Hasselt)

Peter De Mey (K.U. Leuven)

Didier Pollefeyt (K.U. Leuven)

Kristof Struys (K.U. Leuven)

Stijn Van den Bossche

Anne Vandenhoeck

Carine Devogelaere

Harm Goris (TST, Nederland)

Administratie: 
(abonnering, adreswijziging, alle administratieve aangelegenheden)

Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent

Tel. 09/235 78 45

Bankrekening 446-0015201-15

Redactie:
(recensie-exemplaren, ruilabonnementen en alle redactionele briefwisseling)

Potterierei 72 - 8000 Brugge

Boeken ter recensie: 

p/a Dr. Hans Debel, Potterierei 72, 8000 Brugge

 

De bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteur die, indien gewenst, het imprimatur van zijn ordinarius vraagt.

Verantw. uitgever:   

Hans Vandenholen, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent,
voor Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.
www.collationes.be

 

Abonnering:

€ 30 (buitenland: € 35) op Internationaal
Bankrekeningnummer KBC: IBAN BE 83446001 5201 15 BIC KREDBEBB.
Los nummer:  € 10.
Studentenabonnementen: € 15 (abonnering uitsluitend door bemiddeling van het instituut waar zij ingeschreven zijn).
Abonnementsopzeggingen dienen te gebeuren vóór 1 januari.
Proefnummer op aanvraag: Hans.Vandenholen@kerknet.be

Info voor auteurs:

Richtlijnen voor auteurs.

Volg Thomas op