4ingen: Allerzielen

Lied aan het lichtmuziek

Licht, dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen,
Zo zwaar en droevig als wij zijn,
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de waarheid daagt,
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt

(Huub Oosterhuis / Antoine Oomen)

Kruisteken

Allerzielen is onder het licht van de Paaskaars gaan staan,
Het licht van de verrezen Heer.
Daarom is willen wij de Paaskaars laten branden.
Laten wij ons samenzijn in dit Licht beginnen
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Welkom

Welkom in het bijzonder aan de familie en vrienden van de overledenen die wij vandaag in deze Allerzielenviering gedenken.
Het is geen gemakkelijke dag vandaag,
Er worden zovele herinneringen opgeroepen.
En ook al zijn die mooi en goed, toch is het verwerken van een geliefd mens niet eenvoudig.
Onze God wil voor ons een God van liefde en vertroosting zijn,
Die ons nabij is en sterkt,
Ook als pijn en gemis ons leven tekenen.
Laten we daarvoor voor elkaar bidden in deze viering.
 

Heer Jezus, koning en gezalfde Godsmuziek

Heer Jezus, koning en gezalfde Gods, Heer Jezus, hogepriester, knecht van God, Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, Heer Jezus, licht en aangezicht van God, Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God, Heer Jezus, onze broeder, onze God,

Heer, onze Heer, ontferm U over ons
 

(Z.J. 36)

Openingsgebed

Voor hen die rouwen
voor hen die treuren om de dood van een geliefde
voor hen die zich verlaten voelen
voor hen die geen troostwoorden mogen horen
voor hen die niet omarmd worden in hun verdriet
voor hen aan wiens pijn geen einde komt
voor hen die zich wentelen in hun verdriet
voor hen die niet durven loslaten
voor hen die niet kunnen geloven in de verrijzenis
voor allen die het nodig hebben willen we bidden:
wek uw kracht en kom ons bevrijden
dit vragen we U door Christus onze Heer Amen.
 

een oud chinees verhaal van een zoektocht naar het magische mosterdzaadje

Er bestaat een oud chinees verhaal
over een vrouw van wie de enige zoon stierf.
Haar verdriet was onblusbaar groot en
radeloos ging ze naar een wijze man toe
en ze vroeg hem over welk tovermiddel hij beschikte
of welke magische bezweringen hij kon uitspreken
om haar zoon weer levend te maken
en het verdriet uit haar leven weg te halen.
De wijze man zei: ‘Breng mij een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend.
Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven.
En de vrouw trok er dadelijk op uit
op zoek naar dat magische mosterdzaadje.
Eerst kwam zij bij een prachtig herenhuis.
Ze belde aan en zei: ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend!
Maar de bediende zei: Dan bent u hier beslist aan het verkeerde adres!
En hij begon alle noodlottige gebeurtenissen op te noemen
die dit huis in de laatste jaren hadden getroffen.
De vrouw dacht toen bij zichzelf:
wie is beter in staat om deze ongelukkige mensen te helpen dan ik,
die zelf ongelukkig ben?
Ze bleef een poosje om hen te troosten
en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Maar waar ze ook kwam, in krotten of paleizen,
ze kreeg het ene verhaal na het andere te horen,
over droefenis en ongeluk.
Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden geleden, dat ze haar zoektocht naar het magische mosterdzaadje vergat….
 

Alles is eindig maar de liefde blijftmuziek

Alles is eindig maar de liefde blijft.
Zij roept ons oneindig naar Gods eeuwigheid.

Woorden verdwijnen, mensen gaan voorbij,
onze namen kwijnen, flarden licht zijn wij.
Blinken wordt verbleken, macht raakt uitgeteld.
Wie de sterksten leken, worden neergeveld.

Al wat wij deden voor de minste mens,
eigenbaat bestreden, liefde zonder grens.
Dit zal eeuwig duren, niet in rook opgaan,
in het uur der uren bij God voortbestaan.

Evangelie

Vele joden waren naar Maria en Marta
gekomen om hen te troosten
over het verlies van hun broer Lazarus,
een vriend van Jezus die gestorven was.
Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was,
ging zij Hem tegemoet en zei:
‘Heer, als Gij hier waart geweest,
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar ik ben er zeker van dat God
U zal geven wat Gij Hem vraagt.’
Jezus zei haar: ‘Uw broer zal verrijzen.’
Marta hernam: ‘Ja, dat weet ik.
Hij zal verrijzen op de laatste dag.’
Jezus zei haar:
‘Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft, zal leven,
zelfs al is hij gestorven.
En ieder die leeft en gelooft in Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dat?’
Marta zei tot Hem:
‘Ja, Heer, ik geloof.
Gij zijt de Messias, de Zoon van God,
die in de wereld komt.’
 

Stille mijmering bij onze geliefden over de horizon.

Pr. Bart:
November.
kerkhofbloemen,
mensen in stilte op gang
naar de graven
van hen die zij niet kunnen vergeten, en nu gestorven zijn.
Ook bij hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn en die in deze kerk begraven werden willen wij vandaag licht brengen en een kaarsje bij hun naam aansteken en kruisje.

Lieve:
November,
Allerzielen
vroom gedenken
en weer een beetje schreien in de koele natte lucht
van november,
om vader, moeder, broer of zus, een dierbaar kind.

2007
[namen]
(Kaarsen aansteken bij de namen ondertussen wordt er gezongen.)

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen. De rafels van je hart omdat je bent gesleten. Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk.
Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.

Sabien:
Ouders gingen heen... grootva, grootmoe,
vader of moeder zijn gestorven,
maar zij blijven leven omdat wij
wat zij ons leerden
nieuwe bedding geven
door te leven en te geloven in de verrijzenis van de Heer.

[namen]

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten. Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte. Onvermijdelijke pijn, voor wie mensen moeten zijn.
Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.

Magda:
Je kwam, je ging een korte weg
een vluchtig spoor
in 't aardse land.
Vanwaar? Waarheen?
Wij weten slechts:
vanuit Gods hand tot in Gods hand.

[namen]

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker. De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen. Wisselvallig is het tij, voor wie mensen kunnen zijn.
Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.

Lieve:
Alle mensen...
Dagelijks sterven er mensen die wij niet kennen.
Dagelijks wordt er nieuw leven geboren.
Mensen die eenzaam zijn,
kinderen die wezen zijn leven of sterven
samen of eenzaam zijn.
Mensen zijn geroepen om te leven en niet om te sterven. En al sterven mensen,
God neemt ze op voor altijd!

[namen]

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten. Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte. Alle zegening en heil, van wie mensen mogen zijn.
Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend.

Sabien:
Er sterven veel mensen op straat,
een ongeluk;
er sterven veel jonge mensen
ongeneeslijk ziek of levensmoe
er sterven heel wat mensen veel te vroeg onverwacht verdriet.
Toch weten en geloven wij:
zij sterven naar U toe.

[namen]

Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend
Om heel je reisverhaal met alle mensen fouten. Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen. Om het leren mettertijd, van de naam ‘Ik zal er zijn.’
Blijf geborgen in je naam. Wees als een mens gezegend

Magda:
Afscheid nemen van vrienden
is met zachte vingers
hen omhullen.
in gedachten der herinnering.
Is moeizaam draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.
 

Voorbeden

Wij bidden u voor hen die blindelings verder gaan
en hun verdriet niet kunnen verwerken,
dat zij, om uwentwil en omwille van hun dode,
worden opgericht uit de vertwijfeling,
dat er voor hen een mens zal zijn die zwijgen, troosten en mee dragen kan.
Laat ons bidden.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wij bidden voor allen die leven moeten met een lege plaats aan hun zijde,
voor hen die treuren om een kind dat zij moesten verliezen,
om een vriend die wegviel uit hun kring,
om een gemis dat niet te noemen is.
Laat ons bidden.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wij bidden voor zoveel kleine en grote zielen die ons zijn voorgegaan
op de weg door het dagelijkse leven.
Sommigen van hen zijn en blijven wegwijzers naar het echte geluk.
Dat hun licht ons mag blijven voorgaan op de weg naar de hemel, hier op aarde.
Laat ons bidden.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
 

Offergang met uitdelen van gedachtenissen

Offerandegebed

Maak ons aandachtig Heer,
voor alles wat het leven zinvol maakt,
voor de glimlach die vertrouwen geeft,
voor de kleine attentie die blij maakt,
voor een ontmoeting die eenzaamheid en pijn breekt;
voor dit brood en deze wijn waarin Gij ons schenkt
Hem die ons vertrouwen is,
onze blijdschap, onze hoop,
Jezus, levend met U
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Eucharistisch gebed

Algemene pagina met mogelijke hooggebeden

Vredeslied: Sjaloommuziek

bezinning na de communie

Afscheid nemen is loslaten
En toch iets van die persoon
of die plek (waar je geweest bent)
in je houden.
Je kunt iemand niet vasthouden.
Je moet afscheid nemen
ook niet als iets droevigs zien,
eerder als blijdschap.
Die mens, die plek
laat iets in jou achter
opdat jij ermee verder kunt.
Je kunt blij zijn
omdat je zo rijk bent
dat je die persoon hebt mogen ontmoeten.
Dat je op die plaats bent geweest
en er vol van bent.
Afscheid nemen is dag zeggen
en proberen alleen verder te gaan
met de steun die je gekregen hebt.
Je mag je verdriet nooit vergeten,
maar het mag niet aan je knagen
en het mag je niet onderwerpen.
Je bent niet zijn slaaf en dat wordt je
 

Slotgebed voor de nabestaanden

Samen:
Dat het vele goede
waarin onze overledenen groot waren,
ons mag blijven inspireren,
oproepen en sterken.
Wat in hen edel was en schoon roept ons op
om het verder ook goed te doen
en te volharden.

Het maakt ons sterk,
blaast ons weer leven in,
- een nieuwe levensadem -
Pas dan kunnen opnieuw opkijken,
uitkijken, de levensdraad opnemen,
licht zien,
niet in ons verdriet stikken.
Maar, kracht in onszelf ontdekken.
Opstaan en verder gaan.
Weer meewerken
aan een betere wereld
aan de voltooiing van Gods schepping.

Jerusalaimmuziek

Jerusalaim, stad van God,
wees voor de mensen ’n veilig huis.
Jerusalaim, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het bloemendal.
Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal.
Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal.
Er is een vader met zijn zonen; zij roepen overal.

Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal.
Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen; dat hoor je overal.
 

Zending en zegen

laten we van hier heengaan in de zekerheid en het vertrouwen dat wie in Hem gelooft nooit zal sterven … Mogen we zoals de vrouw uit het chinese verhaal elkaar steun bieden door naar elkaar te luisteren.
Moge deze gedachte ons troosten en sterken.
Als oproep en herinnering bij het buitengaan bieden we jullie namens de parochiegemeenschap mosterdzaadjes aan.
 

Priester Bart nodigt de mensen uit voor de kruisjes. De teamleden delen de zakjes met zaadjes uit.

Over deze viering

TitelAllerzielen
Soort vieringEucharistieviering
GelegenheidAllerzielen
BeschrijvingHoopvolle en krachtige teksten
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroep
Trefwoorden
Jaartal2008
SamenstellerSabien Vanhaverbeke
InzenderSabien Vanhaverbeke
E-mailsabien.vanhaverbeke@skynet.be

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs