4ingen: Kerst- en doopselviering

Verwelkoming

Je kan er vanavond echt niet naast kijken: de klokken luiden, van overal komen mensen naar de kerk. En onze kerk is mooi versierd; want het is feest in de kerk, ook in ons hart. We vieren vandaag de geboorte van Jezus. Het is de afgelopen weken en dagen al heel druk geweest: een kerstboom kopen en versieren, kleine en grote cadeautjes kopen, eten, misschien nieuwe kleren,... Dat was beslist wel prettig, maar Kerstmis is niet het feest van de portemonnee. Vandaag vieren we dat God voor ons mens is geworden in een klein kind in een stal. Voor dat kind van zuiver Licht, zijn al die drukke en dure dingen overbodig. In het Jezuskind vraagt God van ons wat anders... Je moet er niet knap uitzien, je moet er niet slim of bekend voor zijn, je moet er zeker niet rijk voor zijn. Wat vraagt het kerstkind van ons? Wat is de boodschap die vanavond in ons hart mag leven? Het is de boodschap dat Gods vrede ons toekomt en dat we die vrede met alle mensen mogen delen en doorgeven aan elkaar. Als we hier samen Kerstmis vieren, moet die boodschap zeker gloeien in ons hart. Vanavond willen we ook de kleine Elias in onze gemeenschap opnemen. Hij brengt ons in deze viering Gods glimlach voor elk van ons en door het doopsel wordt hij echt Gods kind, dat ook vrede mag brengen in het leven van elk wie het ontmoet.

Advent is dromenmuziek

Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

En weer in geuren en kleuren herhalen,
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.

Refrein

Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken.
Tekens van hoop in de duisternis,
Omdat het bijna kersfeest is.

Tien kaarsjes

Priester:
Mensen kunnen lichtjes zijn. Het grote Licht Jezus zegt ons dat wij licht moeten zijn voor elkaar. Dat kunnen wij doen door een voorbeeld te zijn. Toch vergeten wij dat vaak. Daarom vragen wij eerst om vergeving.

•Er waren eens tien kaarsjes, met vlammetjes zo fijn. Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn.
•Eén kaarsje viel het tegen om altijd in vlam te staan. Het doofde snel zijn lichtje en is toen weg gegaan.
•Er waren negen kaarsjes, één van de negen zei: "Ik vind het hier niet gezellig" en stapte uit de rij.
•Er waren nog acht kaarsjes, het was een mooi gezicht. Maar één dacht: "Ik ben de beste", meteen verdween zijn licht.
•Toen stonden van de kaarsjes er zeven nog in vlam. Maar... één vergat te branden, het wist niet hoe dat kwam.
•De vlammen van de kaarsjes die brandden honderd uit. Eén zei: "Ik ben de mooiste", pech... want toen ging ook zijn lichtje uit.
•Vijf kaarsjes bleven over. Wat zouden zij gaan doen? Eén brandde veel te haastig, opeens verdween het toen.
•Er stonden maar vier kaarsjes, ze brandden feller op. Eén werd er uitgeblazen, het lette niet goed op.
•Van de drie laatste kaarsjes, ging er één met het donker mee. Het wilde niet meer branden, toen stonden er nog twee.
•Die beide kleine kaarsjes, ze voelden zicht toch zo alleen. Eén ging van moeheid slapen, toen was er nog maar één.
•Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam achterbleef, dacht: "Als ik mijn lichtje nu eens aan een ander geef".
•Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist gered. Het heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet.
•Nu brandden alle kaarsjes met vlammetjes zo fijn. Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn.

Priester:
Heer God, geef ons kracht en moed om met onze ogen en mond, met handen en voeten, een lichtpunt te zijn. Zo wordt het verrassend fijn om Christus opnieuw te doen geboren worden. Amen.

Dat het lichtmuziek

Dat het licht in ons mag blijven branden, 't laaiend vuur, het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen, looft zijn Naam met een vreugdelied.

1.Kinderen op aarde, geliefden van de Heer, treedt zijn woning binnen, brengt Hem lof en eer.

2.Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen, God verdrijft het duister, laat geen mens alleen.

Een witte kerst

Er was eens een man, die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij één van die rode bellen, die opgevouwen weinig voorstelden, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang bij drie winkels in de rij gestaan, maar het resultaat mocht dan ook gezien worden. Naast elk bord stak hij een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen binnen. "Nee maar!", zeiden ze verwonderd. "Dat had je niet moeten doen!" Ze gingen blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen eten", zei de man, "we moeten ook goed beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is!" En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens een plaats vonden. Tenslotte werd het kind toch geboren, maar dan in een stal. Toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. "Kijk", zei de man, "dat is nu kerst vieren en zo hoort het eigenlijk" en daarin had hij gelijk. En zij spraken erover hoe schandalig het was, dat er nergens plaats was voor een vrouw, die een kind moest baren. Maar ja, dat was tweeduizend jaar geleden; zoiets kwam nu niet meer voor. Op dat ogenblik werd er gebeld. Verstrooid legde de man z'n mes en vork neer, knoopte zijn servet af en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en met heldere, lichte ogen. De man vroeg of hij even binnen mocht schuilen, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een Witte Kerst. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de één door een grote drift bevangen. "Ja, uitgerekend op kerstmis! Zijn er geen andere avonden?" En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en het gebak smaakte hem niet meer. "Ik ga toch eens even kijken", zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat!" Buiten zag hij nog juist de man om de hoek verdwijnen met een jonge vrouw naast zich die zwanger was. Hij holde naar de hoek, maar er was niemand meer te zien, ze leken in de sneeuw te zijn opgelost. Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.

(Godfried Bomans)

't Is geboren, het goddelijk Kindmuziek

't Is geboren, het goddelijk Kind! Komt herders speelt op uw feestschalmeien.
't Is geboren, het goddelijk Kind, dat ons allen zo zeer bemint.

1.'k Zie een engel die daar gezwind,
dalend over de groene weiden.
'k Zie een engel die daar gezwind,
bij hun schaapjes de herders vindt.

2.In een stal ligt dat Goddelijk Kind,
op wat stro moet zijn leden spreien.
In een stal ligt dat Goddelijk Kind,
waar zijn Moeder 't in doekjes windt.

Evangelie

Doopsel

Een maand geleden werd Elias geboren, het eerste kindje van Sabine Vanacker en Geert Gantois. Hij werd niet geboren in een stal, zoals het kindje uit het kerstverhaal, maar in de materniteit waar hij met veel liefde en tederheid werd verzorgd. Vandaag zijn Sabine en Geert naar hier gekomen om hun kindje te laten dopen.

Bezinningstekst

Negen maanden lag je lekker te woelen, vaak konden we je zelfs voelen.
Jij kleintje, nu je hier bent, willen wij zorgen dat je snel aan je nieuwe omgeving went.
Veel liefde willen wij je geven, nu en heel je leven.
Jij bent de vrucht van ons intens verlangen, een vervulde droom van geven en ontvangen.
Ook al ben jij nu nog hulpeloos en klein, we beloven dat we er altijd voor jou zullen zijn.

Naamgeving

Priester:
Ouders geven namen aan hun kinderen: soms oude namen waarin een heel stuk verleden herleeft, soms nieuwe namen waarin de frisheid van het leven wordt uitgedrukt. Maar altijd zijn het namen van liefde. Dit kind draagt de naam die jullie, Sabine en Geert, met liefde en zorg hebben gekozen: Elias, de naam van een grote profeet die betekent: Jahwe is mijn God. Deze naam zal voortaan geschreven staan in de palm van Gods hand.

Kruisje

Een kruisje geven is een gebaar van tederheid, een vraag naar geborgenheid die geen mens kan geven... Je vraagt aan God om bescherming en je verklaart je ook bereid om daar zelf met alle kracht voor in te staan. Een zoen geven is een gebaar van liefde voor je kind. We vragen nu aan de ouders, peter en meter om Elias een kruisje te geven.

Belofte ouders, peter en meter

Priester:
Straks wordt Elias gedoopt, maar eerst willen we aan z'n ouders en aan z'n peter en meter vragen hun belofte tegenover Elias uit te spreken.

Ouders:
Elias, we willen een goede papa en een lieve mama voor je zijn. We willen je koesteren in onze liefde. We willen je bijstaan, ook als je het moeilijk hebt. We beloven je zo vrij te maken dat je je eigen weg kan gaan. We beloven er altijd te zijn voor jou.

Peter & meter:
Wij beloven Elias in vriendschap en liefde bij te staan. Wij beloven dat hij mag rekenen op onze bijzondere zorg en belangstelling. Wij willen van harte meewerken aan zijn geluk.

Handoplegging

Priester:
Nu elk van ons beloofd heeft om voor Elias te willen zorgen, drukken we dit uit met een éénvoudig gebaar. We steken de rechterhand uit boven het hoofd van Elias en vormen als het ware een dak boven zijn hoofd. Een dak biedt veiligheid, geborgenheid, een thuis.

Allen:
God onze Vader, houd uw beschermende hand boven het leven van dit kind, dat Elias altijd de weg mag volgen van vrede en vreugde. Schenk hem uw liefde dat hij ook warmte en geborgenheid aan andere mensen kan doorgeven. Amen.

Zalving

Priester:
Elias, nu op jou de naam gelegd is van Jezus Christus, zalf ik je ook met zijn Geest, dat je vervuld mag worden met de kracht en gezondheid die in Hem was.

•Ik zegen je ogen, dat ze altijd de diepte van je ziel zouden uitstralen.
•Ik zegen je oren, dat je zou mogen luisteren naar het verhaal van mensen.
•Ik zegen je mond, dat je ermee zou mogen lachen en woorden spreken van bemoediging.
•Ik zegen je handen, dat ze leren geven en delen, dat ze sterk en teder mogen zijn.
•Ik zegen je voeten, dat je met vallen en opstaan je weg op deze aarde mag vinden.

En mag je zo ontdekken dat alles goed en wonderbaar is. Je bent Kind van God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Doopkaars

Priester:
Veel kinderen zijn bang in het donker. Daarom laten we ergens een klein licht voor hem branden. Zonder licht kan geen mens leven. Zonder het veilige gevoel dat een licht je de weg wijst, kan je de duisternis niet aan. De brandende kaars is het teken van de vaderlijke liefde van God. Geert, mag ik je vragen om met de doopkaars van Elias licht te nemen van de paaskaars die onder ons brandt als het licht van Jezus Christus zelf.

Ontvang deze brandende kaars. Mogen je ouders dit licht brandend houden, dat Jezus Christus het licht zij in het huis waar jij gaat wonen en vrede brengen in jou leven, zodat ook jij een licht in de wereld en een vonk van Gods liefde onder de mensen mag zijn.

Geloofsbelijdenis

Samen:
Ik geloof in God, die hemel en aarde maakte: die voor zon, maan en sterren zorgt, voor regen, wind en wolken; die voor zoet en zout water, zand en rotsen zorgt, voor bloemen en bomen, mensen en dieren.

Ik geloof in Jezus, die Zoon van God genoemd wordt en toch een gewone mens was, net als jij en ik, die ons vraagt om voor elkaar te zorgen zodat mensen gelukkig kunnen zijn.

Ik geloof in de Heilige Geest, die liefde is, die zorgt dat we samen kunnen zijn en die ons leert om van elkaar te houden.

Ik geloof in de Kerk, het huis van God, waar mensen luisteren naar verhalen over een wereld waar plaats is voor alle mensen, waar mensen zingen over een wereld die vol van vrede is, waar mensen bidden voor een wereld die fris is als de lente, waar mensen het brood delen met elkaar, in de naam van God, Jezus en de Heilige Geest. Amen.

Doopsel

Priester:
Water speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Het heeft Elias veilig beschut al vóór z'n geboorte. Water drenkt de aarde en maakt ze vruchtbaar, zodat we kunnen eten en drinken. Water doet ons ook herboren worden. Water is gaafheid en zuiverheid, oorsprong van nieuw leven, teken van verlossing. Heer onze God, zegen dit water, maak het levend en laat het nieuw leven schenken aan Elias die wij er mee dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Elias, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Alles begon met Godmuziek

Alles begon met God, het water en het licht en de mens
en het vuur en de liefde, het begon met God.

1.En de mens met zijn ogen om de zon te zien en te wandelen in het licht, in dat licht de andere mens te zien die met hem gaat.

2.En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt en het vuur dat brandt en het kruid dat in de as opschiet, begon met God.

Voorbeden

Priester:
Heer, Gij kent ons hart. Gij weet hoezeer mensen verlangen naar vreugde, geluk en licht. Kom in ons bestaan, neem ons bij de hand, verwarm ons hart en verlicht ons pad, zodat ook wij licht kunnen zijn voor anderen. Daarvoor bidden we nu.

Lezer 1:
Wij branden een kaars voor alle kinderen: dat ze een warme thuis hebben met goede ouders, die hen levensruimte geven om gelukkig te worden.

Lezer 2:
Wij branden een kaars voor alle jonge mensen: dat ze een thuis mogen vinden waarin hun Gods-geloof en naasten-liefde groeien kan.

Lezer 3:
Wij branden een kaars voor alle eenzame mensen: dat ze in de kerstdagen mensen ontmoeten die tijd vrij maken voor een hartelijk bezoek.

Lezer 4:
Wij branden een kaars voor zieken en gehandicapten: dat kerstmis ook voor hen een bron mag zijn van nieuwe levensmoed.

Lezer 5:
Wij branden een kaars voor allen die aan de rand van de maatschappij terecht zijn gekomen, speciaal de vluchtelingen: dat ze door daadwerkelijke hulp betere levenskansen krijgen.
Lezer 6:
Wij branden een kaars voor alle onschuldige slachtoffers van aanslagen en geweld: dat de politieke leiders oog hebben voor het onrecht in de wereld, en samen werken aan een vredevolle samenleving.

Lezer 7:
Wij branden een kaars voor onszelf: dat wij alle verdeeldheid en alle wantrouwen wegdoen uit ons midden, dat wij niet breken met elkaar, dat Jezus ons bij elkaar houdt, zodat wij niemand in de steek laten.

Priester:
God, geef ons een wijde blik zodat wij met geheel ons hart betrokken blijven met anderen en dat wij vriendschap en geborgenheid mogen beleven, nu, vandaag en alle dagen. Amen.

Midden in de winternachtmuziek

1.Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

2.Vrede was het overal, wilde dieren kwamen. Bij de schapen in de stal en zij speelden samen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?

3.Ondanks wintersneeuw en ijs, bloeien alle bomen. Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?

4.Ziet, reeds staat de morgenster, stralend in het duister. Want de dag is niet meer ver, bode van de luister. Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan.

Eucharistisch gebed

Algemene pagina met mogelijke hooggebeden

Onze Vader

Onze Vader die in de heemlen zijt. U is 't gebed en ons lied gewijd.
Heilig is Uwe naam tot in de eeuwigheid. Onze Vader die in de heemlen zijt.

Onze Vader eens komt de grote dag, dat dan Uw koninkrijk komen mag.
Uw wil geschiede nu en ten allen tijd. Onze Vader in alle eeuwigheid.

Onze Vader geef mij nu steun en kracht, om mij te weren van boze macht.
U is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid. Onze Vader tot in de eeuwigheid.

Door de liefde laat U wekkenmuziek

Door de liefde laat u wekken, spoed u, herders, op de baan.
Om naar Bethlehem te trekken en om naar de stal te gaan.
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goeden wille zijn.

Wie komt hier ons ruste storen, in het midden van de nacht.
Door zo blij muziek en koren, samen spelend onverwacht.
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goeden wille zijn.

Communie

Susa Nina – Stille Nachtmuziek

Slotgebed

God, Vader van mensen, bij het einde van deze viering bidden wij: ga door met ons als een geduldige vriend en laat het werk dat u met ons begonnen zijt niet uit uw handen varen. Wis de angst weg uit onze harten en jaag het onverstand uit onze hoofden dat wij open en ontvankelijk worden voor allen die onze wegen kruisen. Dat we niet verloren lopen in gevoelens van haat en onverschilligheid. Dat het echt Kerstmis mag worden, feest van de doorbraak in ons leven, van de mens zoals die door U, God, is bedoeld en door Jezus is voorgeleefd.

Zending en zegen

Over deze viering

TitelKerst- en doopselviering
Soort vieringEucharistieviering
GelegenheidKerstmis
BeschrijvingMooie samenhang van een kerst en een doopselviering met zinvolle liederen keuze.
DoelgroepParochie
Leeftijdsgroepjonger dan 9, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 15 jaar, vanaf 18 jaar
Trefwoordenkaars
Jaartal2002
SamenstellerMieke Hauspie
InzenderMieke Hauspie
E-mailMHauspie@vt4.net

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs