Doctoraatsverdediging

Faculty of Law
The Right to Erasure: Safeguard for Informational Self-Determination in a Digital Society ?
Doctorandus/a PhD student
  Name: Jef Ausloos
Promotie / Defence
  When: 18.10.2018, 09h30
  Language: English
  Where: promotiezaal, 01.46, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
 
Promotor / Supervisor
  Prof. dr. Peggy Valcke (promotor)
  Mevrouw Seda Guerses (co-promotor)
  Prof. dr. Eleni Kosta (co-promotor) , Tilburg University
 
Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Het is niet zonder enige ironie dat vastgesteld kan worden dat het Internet - oorspronkelijk ontworpen om het moeilijk te maken menselijk gedrag te gaan controleren en beïnvloeden - een voedingsbodem is geworden voor de meest ingrijpende machtsonevenwichten van onze tijd. Met name die tussen individuen en de tech-reuzen. Een van de belangrijkste katalysatoren van deze asymmetrische machtsverhoudingen is de verwerking van (persoons)gegevens. Groeiende, data-gedreven machtsonevenwichten tasten onze kernwaarden, zoals autonomie, menselijke waardigheid en vrijheid, steeds meer aan. Aangezien de informatiemaatschappij wordt aangedreven door een constante instroom van  (persoons)gegevens, vormt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het juridisch kader bij uitstek om dergelijke machtsonevenwichten in te perken, en onze grondrechten te vrijwaren. Tegen deze achtergrond bestudeert dit proefschrift de rol van individuele controle over persoonsgegevens, en meer bepaald het recht op verwijdering (Artikel 17 AVG), bij het inperken van asymmetrische machtsverhoudingen online. 


It is not without a sense of irony that the Internet – originally designed to make it very hard to monitor or control individual behaviour – has become the breeding ground for some of the most important information and power asymmetries of our time. One of the main elements enabling these asymmetries, primarily playing out between individuals and commercial entities, is the processing of (personal) data. These growing, data-driven asymmetries are affecting core values such as individual autonomy, human dignity and freedom. Because a constant influx of data is what keeps the information society running, data protection law constitutes the go-to legal framework to resist and break down these asymmetries, safeguarding fundamental rights and freedoms. Against this backdrop, the dissertation investigates the role of individual empowerment over personal data, and in particular the right to erasure (Article 17 GDPR) in countering power asymmetries online.

 
Volledige tekst van het doctoraat / full text
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/627367

 
Examencommissie / Board of examiners
  Prof. dr. Peggy Valcke (promotor)
  Mevrouw Seda Guerses (co-promotor)
  Prof. dr. Eleni Kosta (co-promotor) , Tilburg University
  Prof. dr. Jacques Herbots (voorzitter/chairman)
  Prof. dr. Geert Van Calster
  Prof. dr. Elise Muir
  Prof. dr. van Eijk Nico , University of Amsterdam - Centre for Information Law (IViR)
  Prof. dr. Serge Gutwirth , Vrije Universiteit Brussel